ރ.އަތޮޅު މަޑުއްވަރީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހަކު ރޭ ދަންވަރު ހިލޭ އަންހެނަކު ދިރިއުޅޭ ގެއަކަށް ވަނުމުން ރަށުގެ ޒުވާނުން ފުލުސް މީހާ ވަން ގެ ކައިރިއަށް އެއްވެ އަޑުއުފުލައިފިއެވެ.

މަޑުއްވަރިން ވާހަކަދެއްކި މީހަކު ބުނި ގޮތުގައި ފުލުސް މީހާ އަންހެން މީހާ ދިރިއުޅޭ ގެއަށް ވަނީ ދަންވަރު 01:00 ޖަހަން އުޅެނިކޮށެވެ. ރަށުގެ ޒުވާނުން އެއްވެ އަޑު އުފުލަން ފެށި ނަމަވެސް އޭނާ ގެއިން ނިކުތީ ފުލުހުންގެ ވެހިކަލް ގެނެސްގެން 02:30 ހާއިރު އެވެ.

ފުލުސް މީހާ އެގެއަށް ވަނީ ފުލުހުންގެ ވެހިކަލްގައި ގޮސް ކަމަށް ވެއެވެ. ގެއިން ނިކުމެގެން އެނބުރި އޭނާ ދިޔައީ ވެސް ފުލުހުންގެ ވެހިކަލްގައެވެ.

ފުލުސް މީހާ އަންހެނެއް ކައިރިއަށް ވަން ކަމަށް ބުނެ މަޑުއްވަރީ މީހުން އަޑުއުފި ނަމަވެސް އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުންގެ ބަހެއް އަދި ނުލިބެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް ބައެއް ފުލުހުން ހިލޭ އަންހެނުންނާއި އެކު އެކަރި ތަންތަނުން ފެނިގެން ބައެއް ރަށް ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގޯސްވެފައި ވެއެވެ. މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ބައެއް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރާ ތަން ބަދަލުކޮށް އެ ފުލުހުންނާއި މެދު ފިޔަވަޅު ވެސް އަޅާފައި ވެއެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

37 ކޮމެންޓް

 1. ޒަރީ

  މިދުވަސްވަރު ކިތާބީ ހެކި ހޯދަން ފުލުހުން ދަންވަރު ޒުވާން އަންހެން ކުދިން ތިބޭ ގޭގެއަށް ވަންނަން ޖެހޭނެ.ކަން ޒުވާނުންވެސް ދަނެގެންނަށް ޖެހޭނެ

 2. އަޙްމަދު

  ފުލުހޭ ސިފައިންނޭ ތިކިޔަނީ ކީއްވެބާ. ހަމަ ހައިރާންވޭ. ހިލޭ އަންހެނުން ކައިރިއަށް ހިލޭ ފިރިހެނުން ވަންނަނީ ފުލުހުންގެ ހައިސިއްޔަތުންކަން ހަބަރު ގެނެސްދިން މީޑިއާޢަށް ކަށަވަރު ނުވަންޔާ އެގޮތަށް ނުބުނެވޭނެ. މުއައްސަސާއެއްގެ އަގުވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ދައުވާ މި މީޑިއާއަށް އަހަރެން ދިވެހި އަމިއްލަ ފަރުދެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރާނަން.

  • ާަާއަބްދުﷲ

   އޭނަ އަމާބަފާ ވެހިކަލްގަ ގޮސްވަތްނަމަ ފުލުހެކޭކިޔާކަށް ނުޖެހުނީސް ދޯ.

   • ހުވަދޫ މީހާ

    ބަލަ ކަލޭމެން ނުވަންނަންތަ ހިލޭ އަންހެނެއް ކައިރޔަށް ދުވަހަކުވެސް.އަހަންނަށް 100% ޔަގީންކަން އެބައޮތް މިޔަށް ކޮމެންޓް ކޮށްފަ ހުރި ފިރިހެނުންތަކުގެ ތެރެއިން ހިލޭ އަންހެނެއް ކައިރިޔަށް ނުވަންނަ އެކަކުވެސް ނުހުންނާނެ.ފުލުހޭ ސިފައިންނޭ ބުނީމާ މޭކަރަނީ ކަލޭމެންނަށް ވުރެ ގިނަނއިން އެމީހުންނަށް ބިޓުން ސެޓުވާތީ ދޯ.ދެން މީހަކު ނުވަންޏާ ގޭގަ ތިބެބަލަ.އެ މީހާ އެގެޔަށް ދިޔައީ އޭނާގެ ރައްޓެއްސެގެ ކައިރިޔަށް ކަމަށްވެސް ވެދާނެ އެއްނުން.އެހެންޔާ ކަލޭމެންވެސް 3:30 ގައި ކޮންމެވެސް އަންހެނަކާއެއްކޮށް ބުރުޖަހާފަ ޖަހާނެ ސަކަރާތެއް ޖަހާފަ އައިސްސަވެސް ބުނަނީ ރައްޓެހިންނޭ.

   • ހުވަދޫ މީހާ

    ކަލޭ މޭކަރަނީ ކަލޭ އަމާ ބަފާ ގެ ވެހިކަލްގަ ދޯ އޭނަ ދިޔައީ

   • ްްއެއްކޮޅު

    ވ ތާއީދު

 3. ހުސްނީ

  އެވެސް އިންސާނުން. ކުއްކުރީ އަދަބު ދޭނީ. ހެއްކާއެކު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރާނީ. ފުލުސް އޮފީހުން ހިލޭ އަންހެނުން ކައިރިއަށް ވަންނަން ފުލުހުން ނުފޮނުވާނެ. މުއައްސަސާ ބަދުނާމުވާގޮތަށް ވާހަކަ ނުދައްކާ ލިޔުންތެރިޔާވެސް ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ. މީހުންގެ ތެރޭފައި ރުޅިވެރިކަމާ ފިތުނަ ފަސާދަ އުފެދޭގޮތަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ނުބައިކަން ބޮޑު ފާފައެއް. އާހިރަތުގައި ތިބާ އޭގެ ހިތި ދެކޭނެ.

  • ާަާއަބްދުﷲ

   ބަލަ ފުލުހުންގެ ވެހިކަލްގަ އޭނާ އެގެއަށް ގެނެސްދިނީ. އަނެއްކާ އޭނަ ގަންނާނެ ގަންޑެެއް ގަނެ ނިމުނީމަ އޭނަ ބަލާއައީވެސް ހަމަ އެ ވެހިކަލް. ދެންކިހާވަރެއްވީމަބާ މުއައްސަސާ ޒިންމާވާން ޖެހެނީ

 4. 1828

  އަންހެނާގެ ރުހުމުގައި ބައްދަލު (ގޭތެރޭގައި - ކޮޓަރި ތެރޭގައެއް ނޫން) ކުރުމަކުން މައްސަލައެއް ނެތް.
  މިއީކީ ރަށެއްގެ ޒުވާނުން އެއްވާންވީ ސަބަބެއް ނޫން.
  އެމީހަކަށް ކަމުދާމީހަކާ އެމީހަކު ރައްޓެހިވާނީ / ކައިވެނި ކުރާނީ.
  އަދި ތިވަރުން ޒުވާނުންނަކަށް ނުވޭ.

  އަހަރެންނަކީ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ކަނޑާލާފައިފާ ފުލުހެއް.

  • ނަން

   މީހުންގެއަނބިންގެ ގަޔައް އެރުމެއް ނޯންނަނެ

 5. ޢަންނި

  ތިއޮތީ އަންނި ބުނިގޮތަށް ހެޑިން ލިޔެފަ. ނިކަން ތާހިރެއްނު؟ ބަޑި ވަގުތު

 6. ވިސްނޭ

  ކަލޭ ދަރިޔެއްކައިރިޔައް އެގަޑީގަ ވައްނަން އޯކޭ ދޯ

 7. ގަބ3

  ހިލޭ އަންހެނުންނާ ހިލޭ ފިރިހެނުން އެކަހެރި ކޮއް ބައްދަލު ކުރުން އެއީ ދީނުގަ ހުއްދަކަމެއްނޫން.. އެކަމު ފުލުހުން ގެ ނަން ބޭނުން ކުރީތީ މިނޫހަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ގޮވާލަން. ކޮންމެ މީހަކުވެސް އުޅޭނީ ކޮންމެވެސް ވަޒީފާ އެއްގަ ދޯ؟ މިކޮމެންޓް ނުޖަހާތި ބިރުން

 8. ހަމަހަމަ

  ފުލުހުންވިއްޔާ އަންހެނުން ކައިރިއައްދާކަށް ނުވޭތަ އަންހެން މީހާވެސް ރުހިގަބޫލުވިއްޔާ ހަމަ ރަގަޅު

 9. މޮޑަފް

  ކައްޕި ބުނާގޮތުން ހިލޭ އަންހެނުންނެއް ނޫޅޭނެ. ފައިސާދީފަ ދިޔައިއްޔާ ހަލާލުވާނެ. ދެން ރުހުމުގަ ދިޔަޔަސް ހަލާލުވާނެކަމަށް ކައްޕިބުނާނީ.

 10. އަޒާ

  ސުވާލަކީ އެގޭގައި ދިރިއުޅެނި އެ އަންހެންމީހާ އެކަނިތޯ..؟؟؟ އެހެންނަމަ ތިޔަ ގޮތަށް ލިޔެވިދާނެ، އެކަމަކު އެ ގޭގަ އިތުރު ބަޔަކު ދިރި އުޅޭކަމަށް ވަންޏާ ތިޔަހެން ލިޔުމުގެ ހައްޤެއް ނޯންނާނެ. އެއީ ފުލުސްމީހާ އެގެއަށްވަނީ އެ އަންހެންމީހާގެ ކައިރިއަށްތޯ ނުވަތަ އެގޭގައި ދިރިއުޅޭ އެހެންމީހަކާ ބައްދަލުކުރަންތޯ ސާބިތު ނުކުރެވޭ ކަމަށްވާނަމަ އެއީ ޒިންމާދާރު ނޫސްވެރިކަމެކޭ ނުބުނެވޭނެ.

 11. ހުސޭނުބެ

  ފުލުހުން ދާނެ އަންހެން ކުދިން ކައިރިއަށް!! އެއީ މައްސަލައެއް ނޫން!! އެކަމަކު މީހުންގެ އަނބިން ކައިރިއަށް ގޮސްގެން ނުވާނެ!!

 12. އިންސާފް

  ފުލުހުން އެކަނިތޯ ހިލޭއަންހެނުން ގާތަށް ވަންނަނީ.. އާންމުރައްޔޮތުން ހިލޭއަންހެނުން ކައިރިއަށް ވަނުން އެއީ މައްސަލައެއް ނޫންތޯ..ފުލުހުން އަތުގަވެސް އޮންނަނީ އާންމުން އަތުގަ އޮންނަ ކަހަލަ އެއްޗެއް.

 13. މަރި

  ފުލުހުންގެ ވެހިކަލުގެ ގޮސް އަދި އެވެހިކަލުގެ އަބުރާ އައުމުން ދެން ބުނެވޭނީ ފުލުހުންގެ މުެައްސަސާ ޒިންމަ ނަގަންޖެހޭނެޔޭ މިއީ ވަކިފުލުހެއްގެ ދައުރެއްނޫން

 14. ދިވެހި ދަރިއެއް

  ތީ ރައްޔިތުންނޭ ބުނެވޭވަރު ފޮޓޮއަކުން ނުފެނޭ، ހީވަނީ ގްރޫޕެއް ގެ ބައެއް ހެން.

 15. ފޯލިސް

  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގަ އެއީ މައްސަލައެއް ނޫން ހެކި ހޯދަން ބިޓުން ކާރިއަށް ވަންނަން ވެސް ޖެހިދާނެ. އެހާލަތުގަ ފުރާޅު ނައްޓާލާފަވެސް އެބޭފުޅުން ވަންނާނެ

 16. އަލީ

  ތީގަފުރަތަމަ ބަލަންޖެހޭނީ އެގޭގައުޅެނީ އެއަންހެންކުއްޖާ އެކަނިތޯ . އެކަނި އުޅެންޏާ އެވަނީ އޭނަގާތައް . އެގޭގަ އެހެންބަޔަކު އުޅެންޏާ އެމީހުންގެ ރައްޓެހިކަމުގަ އެގެއަށް ހިގައިދާނެއެއްނު . އަނެއްކަމަކީ އަންހެންކުއްޖާ ކައިރިއަށްވަނީ ރުހުމުގައިތޯ ނޫނީ ނުރުހުމުގައިތޯ .އަނެއްކަމަކީ ފުލުހުންނާ ސިފައިންނާތަފާތަކީ އަދާކުރާ ވަޒީފާ. އާއްމުމީހެކޭ ތަފާތެއްނެއް.ވަކިގޮތަކަށް ހައްދަވާފަ ތިބިބައެއްނޫން .

 17. އަސްލު

  ތިތަނަށް އައްވި މީހުން ހިލޭ އަންހެނުން ކާރިއަށް ނުވަންނަނީ ތާ؟

 18. ފައި

  ކޮބާ މައްސަލަ އަކީ؟ އެ ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި އެމަންޖެ ނުލިބިގެން އުޅޭ ސޮރެއް އުޅެނީއުތަ. ހަސަދަވެރިވެގެން ތިޔައުޅެނީ.

 19. ބުހުތާން

  މިހާރު މަ އޯކޭ، ބަކަރި އޯކޭ ، ގާޒީ ކޮންމައްސަލަ

 20. ޛހގގގގ

  މީހުން ބޭޒާރުކުރާކަށް ވަގުތުވަރެއް ނެތް..

 21. ދިއްދޫ ސޮރު

  ޙއ ދިއްދޫ އިންވެސް މީގެ 5 ދުވަސްކުރިން ވާނީ ނޫކުލައިގެ ކުއްޖަކު ޑިއުޓީގަ ވަރައް ބިޒީކޮއް ނުޅެނިކޮއް ނެރެފަ
  ދެންވެއްޖޭނުން މިމީހުން ރޭގަނޑު 10.30ގެ ފަހުން ގެއިން ނުނުކުމެވޭ ގޮތް ހަދަން

 22. ޖޯކް

  ރ. އަތޮޅު މަޑޫވަރިއަކީ މުޅި އުތުރުންވެސް އެންމެ ކުއްގިނަ ތަން އެހެންވީމާ ފުލުހަކު ބޭޒާރުކޮއްލުން އެމީހުން ވަރަށް ބޭނުންވާނެ ރަނގަޅައް ބަލައިފި ނަމަ ދަންވަރު ހަމަ ޕޮިލސްމީހާ ޑިއުޓީގައި އުޅެމުން ރައްޓެއްސެއްކައިރިޔަ ވަދެލީ ކަމައްވެސް ވެދާނެ، ދެން ފުރުސަތުގެ ބޭނުންހިފާ އެތަނައް މީހުންއެއްވެގެންކަމަށް ހަދާ ނޫސްތަކުގަޖަހާފާ ފުލުހުންގެ އގު ވައްޓާލަންތިއުޅެނީ ކީއްވެ؟ ތިތާ ނުކުރަނީ ކޮންކުށެއް މަސްތުވާތަކެތި، ވައްކަން ޖިންސީ ގޯނާ ރޭޕް، އޮރިޔާން ފޮޓޯ ބްލެކްމެއިލްކޮއްގެން އެވަރައް ނަގާ ދެން އެހެން ވީމާ އެކުއް ކުރާ ފަރާތްތައް ކިހާ ރުޅިއަންނާނެ ފުލުހުންދެކެ، ބޭނުންވާނެ ކޮންމެވެސް ކަމެއް ފުލުހުންގެ ބޮލައް ކަނޑާލަން.

 23. ޕޮލިސް

  އޭ ބަލަ އެ ރަށު މީހުންނަށް ސެޓްނުވި މަންޖެ އެއް ރަށުން ބޭރު އެހެން މީހަކު ސެޓް ކުރީމަ ކަޑަވެގެން ކުރާ ކަމެއް އެއީ . އެއީ ވަރަށް އާންމު ކަމެއް ރަށް ރަށުގައި.. ދެން ލަލަލާ

 24. ހައްޤުބަސް

  ދެން ފުލުހުންގެ ތެރޭގަވެސް އިންސާނުންދޯ ހަމަ އުޅެނީ އެހެންވީމަ އެނޫން އިންސާނުންނެކޭ އެއްގޮތަށް ކުއްތަކާ ފާފަތަށް ކުރާ މީހުންވެސް އުޅޭނެ އެތަށް ހާސް މީހުނެއް އުޅޭއިރު އީމާންތެރިކަން ވަރުގަދަ މީހުންނާ ބަލިކަށި މީހުންވެސް އުޅޭނެ..

 25. ނާނާ

  ބިރަކާ ނުލާ އުޅެން ގޮވާ ގައުމެކޭ މީ.ކޮބާ މައްސަލައަކީ

 26. ޒަބާދު

  ހިލޭ އަންހެނެއްގެ ކައިރިއަށް ދިއުމުން ކޮބާ މައްސަލައަކީ. މީހެއްގެ އަންބެއް ކައިރިއަށް ދަންވަރު ދިޔަނަމަ ރަނގަޅު ތިޔަގޮތަށް ހަޅޭފަށްލާން.

 27. ހަސްން

  ޕުރޮޓެކްޓް އެންޑް ސާރވް ގެދަށުންކަމަށްވާނީ!

 28. ހަޖަމް

  ފުލުސްމީހާ އެގެއަށް ވަދެވުނީ ވަންނަން ފުރުސަތު ދިނީމަތާ..ހަމައެކަނި ފުލުހުން ވީމަ ކުށްވެރި..އެއަންހެންމީހާ ކުއްވެރި އެއް ނުވޭ..ޒުވާނުން ހެޔޮ ރޯމާ ދުވާލާ ރޭގަނޑު ހަތަރު ދަމު ހިލޭ އަންހެނުން ގޮވައިގެން ޒިނޭ ކުރިއަސް ކަމެއް ނޫން އެއީ. ފުލުހެއް ވީމަ ކުއްވެރި...ރޭގަނޑު ތިޔަ މަޑުއްވަރީ މީހުން އުޅޭ ގޮތް ވެސް ބަލާބަލަ..ހަމަތިޔަހެން އުޅޭނީ..

 29. މޯޑު

  3 މީހުން ނިކުމެފަ ރަށުގެ ޒުވާނުންނޭ ލަދުން ހަލާކު

 30. Anonymous

  ތީހާދަ ޒުވާނުން މަދުރަށެކޭ

 31. ޢައްޔަ

  ތީގަ ހަމަ އެކަނި ފުލުސް މީހާ އެކަނިތަ އަންހެން މީހާގެ ވެސް ކުއް އެބަ އޮތް