އަހަރުމެން ދިރިއުޅުމާއި އެންމެ ގުޅިފައިވާ އެތައް އެއްޗެއް ލިބިގެންދާ ފިހާރައެއްގެ ވާހަކަދައްކާލާނަމަ ދެއްކޭނީ އެސްޓާސްގެ ވާހަކައެވެ. އެސްޓާސް އިން އަހަރެމެންނަށް އެތައް އެއްޗެއް އަތް ފޯރާ ފަށުގައި ލިބޭ ވަރުކޮށްފިއެވެ. ދިވެހިންގެ ފެންވަރު ލަގްޒަރީ ފެންވަރަށް ގެންދަން އެތައް ގޮތަކުން އެ މީހުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެގޮތުން މިހާރުވެސް ފެންވަރު ރަނގަޅު ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުތައް އެދަނީ ވިއްކަމުންނެވެ. އެންމެންނަށްވެސް އަތްފޯރާ އަގުގައެވެ. މީގެ އިތުރުން ބަދިގެ ސެޓް، އޮފީސްތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާއި، ރިސޯޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުތައް އެ ދަނީ ވިއްކަމުންނެވެ.

ދާދި ފަހުންވެސް އެސްޓާސް އިން މި ވަނީ އެ ފިހާރައަށް އާ އެއްޗެސްތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވޯޓާ ހީޓާސްގެ ވާހަކަދައްކާލަން އެބަ ޖެހެއެވެ. ސަބަބުތައް ވަރަށް ގިނައެވެ.

އެސްޓާސް އިން ވިއްކާ ވޯޓާ ހީޓަރެއް
އެސްޓާސް އިން ވިއްކާ ވޯޓާ ހީޓަރެއް

ދިވެހިންނަށް ހީވެފައި އޮންނަނީ ވޯޓާ ހީޓާސްއަކީ ހަމައެކަނި ބޮޑު މުސާރަ ލިބިގެން ގެންގުޅޭ އެއްޗެއް ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އެ ކުށްހީ ބަދަލުކޮށްލާ ކޮންމެ ދިވެސެއްގެ އަތް ފޯރާފަށަށް ވޯޓާ ހީޓާސްގެ އަގު ގެނެސްދިނީ އެސްޓާސް އިންނެވެ.

އެސްޓާސް އިން ވިއްކާ ވޯޓާ ހީޓަރެއް
އެސްޓާސް އިން ވިއްކާ ވޯޓާ ހީޓަރެއް

އެސްޓާސް އިން މި ވަނީ ހަތަރު ވައްތަރެއްގެ ވޯޓާ ހީޓަސް ވިއްކަން ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން ޝަވަރު ސެޓާއެކު އެންމެ 999 ރުފިޔާއަށް އެސްޓާސް އިން ވޯޓާ ހީޓާ ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި 1599 ރުފިޔާއަށާއި، 1799 ރުފިޔާއަށް ދޭ މެޓަލް ބޮޑީއަކާއި ޕްލާސްޓިކް ބޮޑީ އިންނަ ވޯޓާ ހީޓާ އެސްޓާސް އިން ވިއްކަމުން ދެއެވެ.

އެސްޓާސް އިން ވިއްކާ ވޯޓާ ހީޓަރެއް
އެސްޓާސް އިން ވިއްކާ ވޯޓާ ހީޓަރެއް

މިއީ އެތައް ދިވެހިންނަކަށް އުފާވެރި ހަބަރަކަށް ވެގެން ދާނެއެވެ. އަދި މިއީ ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި، ރިސޯޓްތައް ތަރައްގީ ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ވަރަށްވެސް އުފާވެރި ހަބަރަަކަށް ވެގެން ދާނެއެވެ.

އެސްޓާސް އިން ވިއްކާ ވޯޓާ ހީޓަރެއް
އެސްޓާސް އިން ވިއްކާ ވޯޓާ ހީޓަރެއް

މިއީ އިލެކްޓްރޯނިކް އައިޓަމްޓައް އުފެއްދުމުގައި ދުނިޔޭގެ ނަމްބަރ 1 މެނުފެކްޗަރިންގ ކުންފުނިކަމަށްވާ މިޑިއާގެ އުފެއްދުމެކެވެެ. ޗައިނާގެ މި ކުންފުންޏަކީ އެކި ވައްތަރުގެ ލައިޓިންގ، ވޯޓާ އެޕްޔަންސް ޗިކަން އެޕްލަޔަންސްގެ ގިނަ އުފެއްދުންތަކެއް އުފައްދަމުން އަންނަ ކުންފުންޏެކެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ރޮބޮޓްތައް އުފައްދާ ކުންފުންޏަކީ ވެސް މިއީއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

4 ކޮމެންޓް

 1. އަހާލީ

  މި އިސްތިހާރު ޗެނަލެއްތަ؟ އައިބޭ ގެ ނިއު ވާށަންދޯ

  • ބްރޯ

   ކަލޭ ހީކުރީ ނޫސް ހިންގަނީ ކިހިނެއް ކަމަށްތަ؟

 2. ނާސިފް

  އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ތިބަހައްޓަވާ ގާތްކަމަށް ކިތެންމެހާވެސް ޝުކުރު.

 3. ނާނި

  ތިބޭފުޅާ އަށް މިކަމަކަށް ނުވިޔަސް އަހަރުމެންނަށް މުހިއްމު މިވާހަކަ. ވެދާނެ ތިބޭފުޅާ ތަންކޮޅެއް ތަނަވަސްކަންބޮޑީކަމަށްވެސް