އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ކޮސްމެޓިކް ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ "ސޯޕް އެންޑް ގްލޯރީ" ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ. މި ބްރޭންޑް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކޮށްފައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އޮންލައިން ވިޔަފާރިކުރާ "ލިބޭ" އިންނެވެ.

"ލިބޭ" އިން މިހާރު "ސޯޕް އެންޑް ގްލޯރީ" ބްރޭންޑުގެ ޕްރޮޑަކްޓުތައް ރާއްޖޭގައި ވިއްކަމުންދާއިރު، އެފަރާތުން ވަނީ މި ބްރޭންޑުގެ ގިނަ ޕްރޮޑަކްޓެއް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ.

"ލިބޭ" އިން ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކޮށް ވިއްކަމުންދާ "ސޯޕް އެންޑް ގްލޯރީ"ގެ ބައެއް ޕްރޮޑަކްޓުތައް:

1. ދަ ރައިޓިއަސް ބޮޑީ ބަޓަރ ލޯޝަން (500 އެމްއެލް - 590ރ. / 50 އެމްއެލް - 145ރ.)2. ސްމޫތް ލަގްޒަރިއަސް ބޮޑީ ލޯޝަން (500 އެމްއެލް - 550ރ.)3. ކްލީން އޮން މީ ބޮޑީ ލޯޝަން (50 އެމްއެލް - 150ރ.)4. ދަ ރައިޓިއަސް ބޮޑީ ބަޓަރ (300 އެމްއެލް - 430ރ. / 50 އެމްއެލް - 150ރ.)5. ކްލީން އޮން މީ ޝަވަރ ޖެލް (500 އެމްއެލް - 550ރ. / 75 އެމްއެލް - 145ރ.)6. ފޯމިއަސް ބޮޑީވޮޝް (500 އެމްއެލް - 520ރ.)7. ފޭސް ސޯޕް - ވިޓަމިން ސީ ފޭޝަލް ވޮޝް (500 އެމްއެލް - 600ރ.)"ސޯޕް އެންޑް ގްރޯލީ"ގެ އުފެއްދުންތަކަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ގިނަ ބައެއްގެ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން ހޯދާފައިވާ މޮޅު އުފެއްދުންތަކެކެވެ. ފައިދާކުރަނިވި އެތައް މާއްދާއެއް ހިމެނޭހެން އުފައްދާފައިވާ މި ބްރޭންޑުގެ ޕްރޮޑަކްޓުތަކަކީ ނަތީޖާ އަވަހަށް ދައްކައިދޭ އުފެއްދުންތަކެއްވެސް މެއެވެ.

"ލިބޭ" އިން ތަކެތި އޯޑަރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު، އެފަރާތުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖު މެދުވެރިކޮށްވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް އޮތްއިރު، "ލިބޭ"ގެ ނަމްބަރު، 7999681 އަށް ގުޅައިގެންވެސް އޯޑަރުކޮށް މައުލޫމާތު ސާފު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުލުވާލާފައެވެ. "ލިބޭ"ގެ ޕްރޮޑަކްޓުތައް މާލެއިން ބައްލަވައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު އަގަކާއި ނުލާ ޑެލިވަރީ ކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް އެފަރާތުން އަންނަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.
"ލިބޭ" އިން ވިއްކާ ބައެއް އިތުރު ޕްރޮޑަކްޓުތަކުގެ ތެރޭގައި:

1. ބަނޑު ހިންދާލުމަށް ޚާއްސަ ކޮފީ (200 ރުފިޔާ) - 2 ގަތުމުން 1 ހިލޭ


2. ބިއުޓީ ކޮޓޭޖް - ފޭސް ކްލީންސާ (250 ރުފިޔާ)

3. ސްޕާކަލް ވައިޓް ޓޫތްޕޭސްޓް (100 ރުފިޔާ)


4. ސްޕާކަލް ޑަބަލް ވައިޓް ޓޫތްޕޭސްޓް - ލެމަން ސޮޑާ (125 ރުފިޔާ)


5. ސްޕާކަލް ޓްރިޕްލް ވައިޓް ޓޫތްޕޭސްޓް (150 ރުފިޔާ)


6. ސްޕާކަލް ކޮފީ އެންޑް ޓީ ޑްރިންކާސް ވައިޓްނިންގް ޓޫތްޕޭސްޓް (130 ރުފިޔާ)


7. ސްޕާކަލް ނެޗުރަލް ފްރެޝް އެންޑް ގަމް ކެއާ ޓޫތްޕޭސްޓް (120 ރުފިޔާ)


8. ސްޕާކަލް ކޮމްޕްލީޓް ކެއާ ޓޫތްޕޭސްޓް (135 ރުފިޔާ)


9. ސްޕާކަލް ސެންސިޓިވް ޕްރޮފެޝަނަލް ޓޫތްޕޭސްޓް (155 ރުފިޔާ)


10. ސްޕާކަލް ވައިޓް ޑެންޓަލް ފްލޮސް (65 ރުފިޔާ)


11. ސްޕާކަލް ޓާބޯ ވައިޓް ޓޫތްބްރަޝް (25 ރުފިޔާ)


12. ސްޕާކަލް ފްރެޝް ވައިޓް ޓޫތްބްރަޝް (30 ރުފިޔާ)