ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ބިދޭސީންގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުނިތަކަށް ދޭ ގޮތަށް އިސްލާހު ގެނެސްފިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހްގައިވާގޮތުން ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށާއި ޕާޓްނާޝިޕްތަކަށް ކަމަށެވެ.

އަދި ރާއްޖެއިން ފަރާތްތަކުން ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށާއި ޕާޓްނަރޝިޕްތަކަށް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ، ފޮރިން ޑައިރެކްޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕޮލިސީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށް އެ އިސްލާހުގައި ވެެެއެެވެ.

ފޮރިން ޑައިރެކްޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕޮލިސީގައިވާގޮތުން، ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށާއި ޕާޓްނާޝިޕް ތަކުގައި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ އޮންނަން ޖެހޭނީ 49 ޕަސެންޓް ހިއްސާއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

5 ކޮމެންޓް

 1. ކޮރަލް

  ދިވެހި ގައުމުގަ ދިވެހީން ބާކީ ވެއްޖެ އެވެ.

  17
  1
 2. ވޯރާ

  ވޯރާ ވިޔަފާރިވެރިނނައް މި ގައއުމުގަ ވަކިހިއްޕަން އަނެއް ފުރުސަތު.

  15
  1
 3. ...

  އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ

 4. ާއަހުމަދު

  އިންޑިއާ މީހުންނަށް ކޮއްދިްކަމެއް
  ވަރަށް ހެޔޮފުޅުސަރުކާރެެއް

 5. އެހެން

  ތީ ފެން ހަމަ ދިވެހިން ބާކީ ކޮށްލުން ދެއްތޯ ؟

  1
  1