އިންޑިޔާގެ ނިއު ޑިއްލީގައި ކަލެއް ކަމަށް ދަޢުވާ ކުރަމުން އަންނަ މީހާކު 25 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރަމުން ދާތާ ދެ އަހަރު ވެފައިވާ ކަމަށް އެމީހާ ބުނެފިއެވެ.

އިންޑިޔާގެ ފުލުހުން މިމައްސަލަ ބަލަމުންދާއިރު ސަދްވީ ނަމަކަށް ކިޔާ މި 25 އަހަރުގެ މީހާ ބުނެފައިވަނީ މިމީހާ މީގެ ކުރިން ޤަބޫލު ކުރަނީ " ޑާޓީ މަހަރާޖު" އަކީ ކަލެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެމީހާއާއި ޖިންސީ ގޮތުން ބެހުނު ފަހުން އެމީހާ ދައްކާ ހުރިހާ ވާހަކަ ތަކަކީ ދޮގުކަން އެނގިއްޖެ ކަމަށެވެ.

ސަދްވީ ކިޔާދިން ގޮތުގައި މިމީހާ ރޭޕް ކުރަމުން އަންނަ ތާ މިހާރު ދެއަހަރު ވެފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މުޖުތަމަޢުގެ މީހުން އެމީހާ ދައްކާ ވާހަކަ ޤަބޫލު ނުކުރާނެތީ ހަނު ހުރީ ކަމަށެވެ.

ސަދްވީ ފުލުހުންނަށް ދިން ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ޓާޑީ މަހަރާޖް އޭނާ ރޭޕް ކުރަމުން އަންނަ ތާ ދެ އަހަރު ވެދާނެ ކަމަށާއި އަދި ޑާޓާ މަހަރާޖް އާއެކީ އުޅޭ އިތުރު ދެމީހަކުވެސް އެމީހާ އާއި ބެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސަދްވީއަށް މަރުގެ އިންޒާރުތަކެއް މިހާރު ލިބެމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އިންޑީޔާގެ ފުލުހުންގެ ހިމާޔަތެއް ސަދްވީއަށް ލިބިފައި ނުވާ ކަމުގައި އިންޑިޔާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓް ކުރެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

8 ކޮމެންޓް

 1. ތިމަންނަ

  އެއްވެސް " ވަންތަ" ކަމެއް ނެތް ، މިގައުމާ ނުގުޅޭ ނާތަހްޒީބީ ވާހަކަ ކޮންމެހެން ގެނެސް ދޭން ޖެހޭބާ

  • ކިޔާ

   މީނާގެ ކޮމެންޓުތަކުގަ މުޅިންވެސް ހުންނަނީ ތިކަހަލަ ފުރައްސާރައެއްކޮށްފަ.

  • ކިޔާ

   ސޮރީ..ކޮމެންޓު ނިސްބަތްކުރީ މޮހޮދޭއަށް.ތިމަންނައަކަށް ނޫން.ނުބައިތަނެއްގަ ލިޔެވުނީ

 2. ހެޔޮނިޔަތް

  މިމީސްމީހުން ކުރާ މިފަދުގެ އަމަލުގެ ވާހަކަ މިގޮތަށް ގެނެސްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިގައުމުގައި މިފަދުގެ ކަންތަށް ކުރާމީހުންނަށް ދެވޭ އިތިރު ފިލާވަޅެއް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ.

 3. މޮހޮދޭ

  25 އަހަރުވީމަ ވާނުވާ އެނގޭނެ. 9 އަހަރުނަމަތާ ތި ޖައްސަން އުޅުން އެތި ޖެއްސޭނީ

  • ކާކު؟

   މޮހެދޭ މީ ކާކު ކަން ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެނެ ވޮޑިގެންވޭ. ވީމާ މޮހެދޭ ތައުބާވުމަށް ނަސޭހަތްދެން.
   ރޭޕްކުރުމަކީ ވަރަށަ ނުބައި ކަމެއް، އެއަށްވުރެ މާ ގޯސް ކަމެއް ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ އަބުރަށް އަރައިގަތުމަކީ.

  • ގައުމު

   ކީރިތި ރަސޫލާ (صلى الله عليه وسلم) އަށް ޖޯކު ޖަހާ މީހުންނާ، އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބި ކަނބަލުންނަށް މެދު ހަޑި ވާޙަކަ ދައްކާ މީހުން އެބަ ޖެހޭ މި ގައުމުން ބޭރުކޮށް، މި ޖަޒީރާ ތަކުން ބޭރުކޮށްލަން.
   9 އަހަރުގެ ކުދިންނާ ކައިވެނި ކުރުމަކީ ޖިހާދު ކުރުން ކަމަށް އަންގަވާފަ އެއް ނޯވޭ! ބާވާލެއްވުނު ފުރަތަމަ ކަލިމަ އަކީ "ކިޔަވާށެވެ!"
   ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އާއި ބެހޭ ގޮތުން، އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވިތާ އެތައް ގަރުނެއް ފަހުން ޢައިޝަތު ގެފާނާ ބެހޭ ގޮތުން މުޅިން އެހެން މާނަތަކެއް ދޭހަވާ ގޮތަށް ބަޔަކު ދައްކާފައިވާ މުޑު ދާރު ވާހަކަތައް ތި ގޮތަށް ދައްކާ ކަމަށް ވާ ނަމަ ހިތާމަ ކުރަން ޖެހިދާނެ، ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ގެ ކޯފާ އަށް ހުށައެޅިދާނެ. ވިސްނައިގެން ހުންނާތި!
   ޢައިޝަތުގެފާނާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފައި، އެކަމަނާ ގެ ގަނޑުވަރަށް އެކަމަނާ ފޮނުއްވާ ލެއްވީ! އެކަމަނާ އާ ރޭ ނުކުރައްވާ! ރޭ ކުރައްވަން ފެއްޓެވީ އޭގެ އަހަރުތަކެއް ފަހުން. އަނެއްކާ ރޭކުރައްވަން ފެއްޓެވި ފަހުންވެސް މުޅި ރޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ރޭ އަޅުކަމުގައި ހޭދަކުރެއްވީ! ޞައްޙަ ޙަދީސްތައް ބައްލައްވާ!

  • Anonymous

   މޮހޮދޭ ތިބުނީ އެއްޗެއް ދޯ؟