ބާރުގަދަވެ، ކުޅަދާނަވެ، ހުނަރުވެރި އެތައް ކަމެއް ކުރެވޭނީ ވަރަށް ގިނަ ތަމްރީނުތައް ފުރިހަމަކޮށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތަކެއް ވެސް ކޮށްގެންނެވެ.

މިހާރު ޔޫޓިއުބްގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯ އަކީ މިދެންނެވި ބާރުގަދަކަމާއި، ކުޅަދާނަކަމާއި ހުނަރުވެރިކަން ލިބިފައިވާ ތިން މީހަކު ފެންނަ ވީޑިއޯ އެކެވެ. ތިން ޝޯލިން މާސްޓަރުން ކުރަނީ ބަލާ ބެލުމަށް ވެސް އާދަޔާއި ހިލާފު ކަމެކެވެ.

ތިން މީހުން ވަނީ މޮހޮރެއް އެއްލާ ބިއްލޫރި ޝީޓެއް ތޮށުފާލާފައެވެ. މިއީ ބުނަން ކިތަންމެ ފަސޭހަ ވާހަކައެއް ނަމަވެސް ހަޤީޤަތުގައި އާދައިގެ މީހަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

އަމިއްލަ އަށް އެކަން ތަޖުރިބާކޮށްލުމަށް ތިރީގައިވާ ވީޑިއޯ ބަލާލުމަށް ފަހު އަމިއްލަ އަށް މިކަން ކުރެވޭތޯ ބަލާލާށެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

  1. ޏައީމް

    ޅިއާނެ އެއްޗިހި ހުސްވީބާ

  2. ޓެސްޓް

    ޓެސްޓް

  3. ހަހުރަ

    މަ ލިޔުނު ކޮމެންޓް ޖަހަން ނުކެރުނީތަ؟؟؟ އެކަމަކު އަދިވެސް އެއް ފަހަރު ބުނެލަން!! މޮހޮރެއް ނޫން ތިނޯހެއް!!! ޝޯލިންއެއް ނޫން ޝައޮލިން!!!! ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅަށް ލިޔުން އެދެން!!