މިދިޔަ މަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އަބްދުލްﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމަށް ޔާމީންއަށް ލިބިވަޑައިގަތީ ހިތި ނާކާމިޔާބީއެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީން އެކަން ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅު ނުވާ ކަމަށް ކުރީގެ ފޮރިންގ މިނިސްޓަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ދަރިކަލުން ޔުމްނާ މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދުންޔާ މައުމޫން މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައީސް މައުމޫންގެ ފަރާތްޕުޅުން އިންޑިއާއަށް ކުރައްވަމުންދާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން އިންޑިއާގެ ވިއޮންއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައެވެ. ދުންޔާ އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަން މޮމިޝަންއިން ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވި ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ދެމުދުގައި ބޮޑު ފަރަޤެއް އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

"އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާންކޮށްފި. ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ދެމެދުގައި ބޮޑު ފަރަގެއް އެބައޮތް. އެހެންވީމާ ސުވާލު އުފައްދާނެ ޖާގައެއް ނެތް. ރައީސް ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގެން އެދިޔައީ ވަރަށް ހިތި ނާކާމިޔާބީއެއް. ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު އެ ނަތީޖާ ގަބޫލުކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ،" އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދުންޔާ ވިދާޅުވީ ސްޕްރީމް ކޯޓްގެ ނިންމުމަކީ އިންސާފުވެރި ނިންމުމަކަށްވާނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކޯޓްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެތައް ބަޔަކަށް ނުޙައްޤުން އަނިޔާ ދީފައިވާ ކަމަށްވެސް ދުންޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ކޯޓުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ރައީސް ޔާމީން، ކުށެއްނެތް އެތައް ބަޔަކު ތުހުމަތުތަކެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވޭ. އޭގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުގެ ބައްޕަވެސް ހިމެނޭ. ގިނަ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ވެސް މިފަދަ ގޮތަކަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވޭ" ދުންޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ސައްޙަނޫން ކަމަށްބުނެ އަލުން އިންތިޚާބެއް ބާއްވާދިނުމަށް ރައީސް ޔާމީންވަނީ ސްޕްރީމްކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. އިންތިޚާބު ބާތިލް ކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅީ އިންތިހާބުގައި ހަރަކާތްތެރިވި އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރުންނާއި އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން އެ ޕާޓީއަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާތައް، ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުމުން އެ އިދާރާ އިން ދީފައިވާ ޖަވާބަށް ރިއާޔަތް ކުރުމަށްފަހު ކަމަށް ޕީޕީއެމް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

43 ކޮމެންޓް

 1. ދދދދދދ

  ކަލޭގެ މުސްކުޅި ބަފާގަނޑަށް ކާމިޔާބެއް ލިބިގެންތަ ތިއުޅެނީ؟ ރީނދޫ މީހުން އެބެއަށް ހަދާގޮތް ދެކެން މިތިބީ

 2. އަބޯ

  ހިތި ރަހަ ލުމުގެ އަސްލަކީ އަނބި ބުނިގޮތަށް މައުމޫނު އަތުން ޕާޓީ ދަމައިގަތީމަ .ބާތިލް ކުރިޔަކަސް އަދި ކުރިޔަށް ފެންނަން އޮތީ ނާކާމިޔާބު.

 3. ޔާމިން

  ކަލެއައްދޯއެގެނީ ވާވާ

  • ޕާޓީ

   ??????

 4. ނީބުމަ

  ދެން އެހެންވިއްޔާ މައުމޫނީ30 އަހަރުގަ އެކުރިކަންކަމަކީ ކޮންމެ 24 ގަޑިއިރަކު ރައޔިތުން ބުރަކށީ ފިރުމީތޯ؟ މަގޭހިތައްތަދުވީމަ އަނީޔާ އޭނުހައްގޭ ވައްކަމެ ފޭރުމޭ ލޫޓުވުމޭ އެހެންނޫނީ ހަމައޯކޭ. އެއްނަޔަކު އަނެއްބައެއްގެ ކަށިހަފާކެއުންމިއޮތީ. ބޮޑުބަލާއެއް. މުސީބާތެއް. ނަސީބުބަނޑުން ނުޖައްސަވާ އޮންނަކަންވެސް.

 5. ސަމުގާ

  2008 ކަލޭގެ ބައްޕާފުޅަށް ލިބުނީ ކޯންޗެއްބާ އަދި އަނގަފުޅާކޮށްފަ ވާހަކަ ދައްކަން ލަދެއްވެސް ނުގަނޭ މިހަރާންކޯރުތައް

 6. ކުރީގެޒަމާން

  ކަމަނާފާނު ކަރުބުޑުގަ އަދި ހިތިރަހަލައްވާލާނެދުވަސްކޮޅކުން

 7. ހުސޭނުބޭ

  މިއީ ވަރަށް ހިތާމަ ހުރިކަމެއް، މި ޢާއިލާ މީހުންނަށް ހީވާކަހަލަ މީ ތިމަންނަމެންގެ އެކަނި ގައުމެކޭ، އަދިވެސް ވެރިކަމުގެ ބާރާއި ނުފޫޒު އޮތީ ތިމަންނަމެންގެ އަތްމަތީގައޭ، ޔާމީނުގެ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ދުންޔާމެން ލަދުގަންނަން ޖެހޭނެ، ބައްޕާފުޅުގެ ވެރިކަމު ސަރުކާރުގެ މަތީ ފަންތީގެ ބޭފުޅުން ނަހަލާލު ފައިސާ ބޭނުންކުރިވަރު މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ މާތްﷲ، އެކަން އެގޭނެ އެމީހުން ބިނާކޮށްފަހުރި ގަނޑުވަރުތަކުން، މައުމޫނަށް އެކަން އެނގޭޙާލު މީހުންގެ ތާޢީދު ހޯދުމަށްޓަކައި އެއްވެސްމީހަކާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު ނާޅާ ހަނު ހުންނެވީ، ދެރަ ނިލަމެތި ކުދިން ގެންގޮސް ޖަލައްލީ، އެ ނުބައި ސަގާފައް މިގައުމަށް އަށަގެންނުވީ މައުމޫނު. މިމީހުން ގައުމު ދެކެ ލޯބިވެޔޭ ކިޔއިގެން އަމިއްލަ އެޖެންޑާއެއް ނެރެގެން ވެރިކަން ލިބޭތޯ މިއުޅެނީ.

 8. އިންސާފް

  ރަނގަޅު ހިތި ނާކާމިޔާބީއެއް. ހިތިވީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލާ މަކަރުހެދީމަ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށްއޭގެ ހިތި ނުލިބޭގޮތްވޭތޯ ކޯޓަށް ހުށަހެޅީ

 9. ޞަލާޙް

  ދުންޔާ ނުކުމެ އަނިޔާއޭ ، ހިތިނާކާމިޔާބޭ ކީމާ އަންނަނީ ހިންޏެވެ. ދެން ކާމިޔާބު ލިބުނުމީހުންގެ ފަހަތުގައި ދުންޔާއާއި ދުންޔާގެ ޚާންދާނުގެ އެންމެން ސަފަކަށްތިބެ އަތްޖެހިޔަސް ތިޔަ އަތްޖެހުން ހިތި ޒަހަރަށް ވެގެންދާ މަންޒަރު ފެންނާނެއެވެ.

 10. ހިތިރަހަ

  ޢަދިކަރުބުޑުގަ ހިތިރަހަލާނެ ފަހުން

 11. ކަޑުލުގެ ހިތިފިލުވުން

  އެމީހަކުކެޑިކަޑުލެއްގެ ހިތި އެމީހަކު ފިލުވަން ތައްޔާރުވެލައްވާ

 12. ޢަބްދުﷲ

  މަންޑޭލާ ފިޔަވައި ދެންތިބި މީހުންނަށް ވެރިކަމަކީ، ކުލަރީތި ރަހަ ހިތި އެއްޗެކެވެ. އެކަމަކު، މަންޑޭލާއަށް ވެރިކަމަކީ، ކުލަރީތި ރަހަމީރު އެއްޗެކެވެ. އެހެނީ، ވެރިކަމަކީ، އަރާފައިބާ އެއްޗެކެވެ. ނުރައްކާތެރި މިތުރެކެވެ. ވެރިކަމުގައި ހުންނައިރު ޣާފިލުކަމުގެ ނިދިން ނިދާފައިވާނަމަ، އެކަމުގެ ހިތިނަތީޖާ އަރައިހަމަކުރެއެވެ.

 13. އަލީ

  ހަޔާތްކުޑަކަމަނާ

 14. ޖަޒީރާ

  ކަލޭގެ ބައްޕައަކީ އެއްމެ ގިނަ ރައްޔިތުންނައް އަނިޔާ ދިންމީހާ

 15. އިލިޔާސް

  ކަލޭގެ ބަފާ ނުހައްގުން ކިތައްމީހުންނަށް އަނިޔާކުރި. ބަފާ ވިޔަކަސް ކުއް ކުރީމާ ދޯ ހައްޔަރުކުރާނީ. ކަލޭމެން ތިރީސް އަހަރު ވަނދެން ދައުލަތުގެ ހަޒާނާ ކަމުން ގެންދިޔައިރު އެއީ އިންސާފުތަ؟

 16. އަސުރު

  ވަޒިފާ ހޯދަން ޔާމިންގާތު ސަލާންޖެހި ދުވަސްމަތިން ހަނދާންވެސް ނެތުނީދޯ؟ މިހާރު ތިއުޅުއްވަނީ އިބޫގެ ފަރާތުން ރަގަޅުވަޒީފާއެއް ހޯދަންވެގެންދޯ؟ ތިވަރުންދަންޏާ ދެބުޅަލަށް ވީވަރުވެސް ދުންޔާއަކަށް ނުވާނެ.

 17. ޒާ

  ﷲ ތިޔަ ނުބައި ޚާއިނުން ހަލާކު ކުރައްވާ އަދިވެސް ނިކަމެތި ކުރައްވާނެ ދުވަސް ދައްކަވާނެ. އިންޑިއާގެ ފައިބުޑަށް ވެއްޓި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަގު ވެއްޔާމޮޑެފި މައުމޫނާއި ދަރިން.

 18. ނަޒުރާ އާދަމް

  ދުންޔާގެ ވާހަކައިގެ ފުރަތަމަބައި ހަމަ ވަރަށް ތެދެވެ. ދިވެހި ޤަވްމަށް އެންމެ ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް މަދު އަހަރުތަކެއްގެތެރޭގައި ކޮށްދެއްވާ ، ހުރިހާރޮގަކުން ޤަވްމަށް ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީ ގެނެސްދެއްވި ވެރިޔަކަށް އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބުވުމަކީ ހިތި ނަތީޖާއެކެވެ.

 19. އަލްޖިބްރާ

  އަންނިއަށް ދުވަހަކުވެސް މައާފް ނުކުރާނަމެ ބުނީ ކާކުތަ ؟

 20. މުޙައްމަދު

  ހިތި ނާކާމިޔާބީއެއް އަސްލަކީ ކަލޭގެ ބައްޕަ، އަހަރުމެން އެންމެން ކުރިމަތީ އޭނަ ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް އެއްވެސް އަސްލެއްނެތި ބުހުތާން ހަދައިގެން ނިކުތީ، އަސްލަކީ ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަން،
  ކަލޭގެ ބައްޕައަށް ލިބުނީ ކޮން ފޮނިމީރުކަމެއްތަ!!؟

 21. ސަޒާ

  ސްޕްރިމް ކޯޓުގެ ނިންމުުން އިންސާފުވެރިވަނީ އިއްތިހާދު ބޭނުންވާ ގޮތައް ނިމުނީމާތޯ. މިހާތަނަށް ކޯޓުން ނިންމި އެއްވެސް ނިންމުމެއް އިއްތިހާދުގެ މީހުން ބޭނުންވާ ގޮތް ނޫން ގޮތަކަށް ނިމުނު އެއްވެސް ނިންމުމެއް ރަގަޅުވިތޯ. މިފަހަރުގެ ނިންމުންވެސް އިއްތިހަދާ އެއްކޮޅަށް ނިމިއްޖެނަމަ މި ދުނިޔޭގަވެސް ނިންމި އެއްމެ އިންސާފުވެރި ނިންމުމަށްވާނެ.

 22. ނަފާ

  ކަލޭ ހަދާން އެބަހުރިތަ ގޮޅާބޯ ލަގަބު ދީގެން ކަރުގަ ހިތިރަހަލިނާކާމިޔާބީ މަތިން.

 23. އަހަރެން ކަބުލޮ

  ދުންޔާ ކަލޭމެން ދެންމަޑުން ހުންނައްވެއްޖެއެއްނު ހާދަވެރިކަންބޭނުމޭދޯ ކަލޭގެ ބައްޕަ ވަރުގެ ނުބައި އަނިޔާވެރި ވެރިއަކު އަހަރެން ނުދެކެން 30އަހަރު ވެރިކަން ކުރެވުނީމަވެސް ހިތްނުފުރޭދޯ އަދިވެސް ތިގޭގަދޯ ވެރިކަން އޮންނައްވީ މާތްﷲ އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ކަލޭގެ ބައްޕަގެ ކިބައިން މިގައުމުސަލާމަތް ކުރައްވާށި

 24. Miadhu

  30 އަހަރު ވެރިކަމުގެ ހަނޑުވަރުހައި އުޅެފައި 2008 ގައި އެތަނުން ނުކުތީ ރޮމުން އެއީ ކޮންކަމަކާ މިހާރު އަންނި ރަގަޅުވެފައި ޔާމީނު ގޯތިވަނީ ރައިސް މައޫނަށް އަންނި ރީންދޫ ގުރޫޕާއެކު ފުރައްސާރަ އާއި މަލާމާތާއި ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުތަށް ކުރިވަރަށް ރައިސް ޔާމީނު އެކަން ނުކުރީމަދޯ މިހާރު ހީވާކަހަލަ މީނާވެސް އަންނި ދެކެ........ ވެއްޖެހެން

 25. އަލީ

  ކަމަނާއަށް ތިޔައުޅެނީ އޮޅިވަޑައިގެން! ކޯޓުތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަނީ ރައީސް ޔާމީނުއްނޫން!ކަމަނާގެ ޕައްޕަ! ދެންއޮތީ ކޯތްތައް މެދުވެރިކޮށްދޭ އަނިޔާކަމަށް ކަމަނާ ބުނާ އަނިޔާގެވާހަކަ! ކަމަނާއަށް އެގިވަޑައިގަންނަވާތޯ ފ. މަގޫދޫގެ މީހުންނަށް ޚާއްސަކޮށް އަންހެނުންނަށް ކަމނާގެ ބައްޕަގެ ވެރިކަމުގައި ކޯޓްންބޭރު މީހުން އަރުވައިލައި ޖަލަށްލައިހެދިކަން! މިހިރަ ހަޔާތްކުޑަކަމަނާ/ތިޔައީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ކާންދީ ބޮޑުކޮށް ކިޔަވައިދިން ބައެއް ހަޔާތްކުޑަކަމަނާ

 26. ހެހެޖޯކް ދޯ

  30 އަހަރު ބޭނުން ކުރީ ވިއްސާރަ ކޯޓް ތޯ....ހަޑިދޯ ދައްކާ ވާހަކަ....

 27. ހުސްނީ

  ކަބުލޭގެ ބަފަޔަށް ލިބުނީ 2008 ގައި ހިތި ކަަމިޔާބީ އެއް ނޫންތަ؟ ކަބުލޭގެ އުފަން

  ވީން ސުރެ އުޅެ ބޮޑުވީ 2008 އަކާއި ޖެހެންދެން ގަނޑު ވަރު ތެރޭގައެއްނޫންތަ؟

  މީކީ ނޫންތަ ހިތި ކާމިޔާބީ އަކީ؟ ހީކުރީ މުޅި އުމުރަށްވެސް ގަނޑުވަރު ތެޜޭގައި

  ރައްޔިތުންގެ ލާރިގަނޑު ބަނޑު އެޅޭނެ ކަމަށްތަ؟ އަންނި އައިސް ހިތި ރަހަ

  ލައްވާލަދޭނެ ބަލަން ހުރޭ އަދި.

 28. ސަންޑީ

  ކިހާވަރެއްތަ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން މިކުއްޖާމެންގެ ނެޕީއަށާ ބުއްދަޅު ގަންނަށް ޚަރަދުކުރީ

 29. ފަތަރާސީ

  ސާބަސް ދުންޔާ

 30. ނައީ

  ކޮއްކޯ. ތިހެން ނުތެޅެބަަލަ އަހަރެމެންގެ ރަށުގެ ކުއްޖަކު ޖައްވަށް ފަޒާޔަށް ވަޔަށް ބަޑިޖަހަން ކަލޭގެ ބައްޕަ އަމުރުކޮށްގެން ވަނީ ބަޑިޖަހާ މަރާލާފައި ތިތިބީ އަންނިދެމި ގުއިރޯނުގައި ޖެހިފައި ދެން ލަލަލާ

 31. އަލީ

  މައުމޫނު ގެ ދަރިންގާވެސް ހުރީ މައުމޫނު ފަދަ އެއްވެސް ގޮތެއް ފޮތެއް އަގަލެއް ލަދެއް ހަޔާތެއް ނެތްކަން.

 32. ކާފަ

  އަޅެ މިމީހުން ލަދެއްވެސް ނުގަނޭދޯ 30 އަހަރު ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓު ބަފާ ދަވާލައިގެން ކާންދީފައި ތިބިއިރު. އަމަޔާ ބަފާކުރި ނުލަފާ ތަރުބިއްޔަތުން މަގުމައްޗަށްނުކުމެ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ޖައްސާ ނިކަމެތި ހާލު ނިކަން ދެކެބަލަ.

 33. އަލީ

  ކަމަނާގެ ބައްޕަގެ ރައީސްކަމުގައި ފ.މަގޫދޫ ރައްޔިތުންނާ ޒަކަރިއްހަމީދުއާ ޖެހުނު މައްސަލއެއްގައި ޒަކަރިއްހަމީދަކީ ކަމަނާގެ ބައްޕަގެ ރަހުމަތްތެރިއަކަށްވާތީ ރަހުމަތްތެރިއަކަށް ވަފާތެރިވުމުގެ ބޭނުމުގައި ފ.މަގޫދޫގެ އަންހެނުންނާ އެމީހުންގެ ކިރުބޯ ޢުމުރުގެ ކިތައްމައިންތޯ ކުދިންނާއެކު ޝަރީއަތުން ބޭރުން ޖަލަށްލީ! ފަހުން އެއްވެސް ހުކުމެއްނެތި ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުގެ ރަށްރަށަށް ފޮނުވާލީ! ކަމަނާގެ ބައްޕަކައިރީގައި ސުވާލުކޮށްބަލަ! އަގަހުޅުވޭކަށް ތިޔަކުދިންނަކަށްނެތް!

 34. އަލީ

  ކަމަނާގެ ބަންގާޅު ފިރިމީހާދޯ އެއަރ މޯލްޑިވްސް ބަނގުރޫތްކޮށްލީ! ހަދާން އިބަހުރިތަ! އެހެންމީހުންގެ އަގަނުހުޅުވާ މަޑޫން އިދެވޭތޯބަލާ! ކަރެތެރެންލީ ރަހަ ހިތިވެގެން ފ. މިނިސްޓަރކަން ދޫކޮށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް ބަދަލުވީ! ދެންތިޔަދިޔައީ ބުދުވެރިން ކައިރިއަށް މަދަދަށްއެދެން!

 35. ސޯޕް ލައިޓް ބްރަދަރ

  ހަޔާތްކުޑަވެގެން ޔާމިނާ ގެޅިނުގަންނާތި!

 36. އަލީ އަހުމަދު

  ތިކުދިންނަށް ބައްޕާފުޅު ރައްޔަތުންގެ މުދާ ކާންދިނީރު ތިޔަ އަނަގަ ކޮބައި ތޯ "؟

 37. ސަލްފާ

  މިއުޅެނީ ވޯޓުން ނާކަމިޔަބުވެގެނެއްނޫނެވެ. މިއުޅެނީ ބައިވަރު މަކަރާއި ޙީލަތް ހަދައިގެންތިބެ ވޯޓު އޮޅުވާލައިގެންނެވެ.

 38. ޢަބްދުﷲ

  އެއްވެސް ކުށެއް ސާބިތުނުވާ އެތައް ބަޔަކު، ކޯޓުތަކަށް ނުފޫޒުފޯރުވައިގެން، އަދި އެއްވެސް ޝަރިޢަތެއް ކުރުމަކާ ނުލައި ވެސް، ދެރަ ނިކަމެތި އެތައް ހާސް ރައްޔިތުން ޖަލައްލައިގެން ގެންގުޅުނީ ރައީސް މައުމޫނު، މިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ޤަބޫލުކުރާނީ އެމްޑީޕީން. އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުން ހަނދާން ނެތޭހާ ދުވަހެއް ވެސް ނުވޭ. ލަދުވެތިކަމެއް ނެތީމާ ތިގޮތަށް ނޫސްބަޔާންތައް ތިދެނީ.

 39. އަހަންމާ

  ޢަހަރުމެން ތިބޭނަން ބަލަން ތިއާއިލާ އަށް ހަދާގޮތް ލޮލަކުންނެއް ނޫން ނޯށުން ރޮއްވާލާނެ މިއަދު އެބައިގަނޑާ އެއްބައިވެގެން ތިއުޅެނީ އެއްލޭހިގާފަ ހުރިމީހަކާ ވަތްކެއްނުވާނެ ދެންވެސް އެންމެކައިރީގަ ތިބޭނީ އާއިލާ މީނުން

 40. ނަމަ

  ދުންޔާ ފޮނި ކާމިޔާބެއް ހޯދާކައްނު އެއުޅެނީ

 41. އައްކުޑި

  މިކަލޭގެ ކަރުގަ ހިތިރަހަ ލާން ވަރަށް ކައިރި ވެއްޖެ ބަލަން މިތިބީ.

 42. ފޮޓޯ

  ދުންޔާ އެވެ.. ހައްްގެއް ގެއްލިއްޖެކަމަށް އެމީހަކަށް ގަބޫލު ކުރެވިއްޖެނަމަ އެމީހަކު ހައްގު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ގޮތްދޫނުކުރުމެއް ނޫން.. އެހެންކަމަށްވާނަމަ މައުމޫން ޕާޓީ ހޯދަން އުޅެނީވެސް ގޮތްދޫނުކުރުން ކަމަށް ތިހަމައިން ބެލޭނީ