ކުންފުނިތަކަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދޭން ޖެހެނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ ވެރިން އަމަލު ކުރެއްވި ގޮތުން ކަމަށާއި ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ފަދަ ބޭފުޅުންގެ ގެތައް ދައުލަތަށް ނަގަން ޖެހޭ ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެމްޑީޕީ އަށް ވެރިކަން ލިބުމާއި އެކު ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ ގެދޮރު ނެގުމުގެ ބަހުސް ރޮޒައިނާ މިއަދު ފެއްޓެވިއިރު 2008 ވަނަ އަހަރު އެމްޑީޕީ އަށް ވެރިކަން ލިބުމުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ގޯތި މއ.ކިނބިގަސްދޮށުގެ ދައުލަތައް ނަގަން އެމްޑީޕީގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮތް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފާސް ކުރިއެވެ.

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން އެކި ފަރާތްތަކާ އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް ބާތިލް ކުރުމުގެ ސަބަބުން އެ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ބަދަލުގެ ވާހަކަ ދައްކަވަން ޕީޕީއެމް ބޭފުޅުން ލަދު ގަންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދައުލަތުން ކުންފުނިތަކަށް ބަދަލު ދޭން ޖެހިފައި ވަނީ އާބިޓްރޭޝަން މައްސަލަތަކުގައި ކުރީ ސަރުކާރުން ހަޑި ހާވާފައި ވާތީއެވެ. ކުރީ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރުން ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ކޯޓުތަކުގައި ދޮގު ހެދެމުގެ ސަބަބުން ގައުމަށް ގެއްލުންވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިނިސްޓަރުން ވެސް ގޮސް ތަންތަނުގައި ދޮގު ހަދައި ގައުމުގެ އަގު ވައްޓާލައި ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އަމަލު ކުރީމަ، މުއިއްޒު މެން ފަދަ ބޭފުޅުންގެ ގޭގެއާ އެއްޗެހި ނަގަންވީ. މުޅި ފައިސާ އޭގެން ނުދެއްކުނަސް ވީވަރެއް ވާނެ ނޫންތޯ،" ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި ސަރުކާރަށް ކަމެއް ނުވެއޭ ބުނާ އިރު، ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ފެށި ކަންކަން އަލުން ކުރަން ވަނީ ޖެހިފަ އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ޔާމީނަށް ވެސް ވެރިކަމުގެ އެއް އަހަރު ދުވަހު އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

26 ކޮމެންޓް

 1. ޖަޒީރާ ވެފަ

  ރޮޒޭ ކަލޭ މިޖިލިސް ތެރޭގަ މީހުންގެ ވާހަކަ ދައްކާކައް މާރީޗެއްނޫން މީވަރައް ވާހަކަ

  88
  2
 2. ސާބަސް

  އާނ!!.. ކަލޭމެން އެއް ގޮތަކަށްވެސް ނޫޅޭ ރާއްޖޭގެ ޓުރިޒަމް ހަލާކުކޮށްލަން ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ވާހަކަ ދައްކައިގެނެއް. ރޮޒައިނާ ލަދެއް ވާ ނުގަނޭ ދޯ... އަނެއްކާ އަދިވެސް ޔަގީން މި ބައިންގަނޑުގެ ސަރުކާރުގެ 100 ދުވަސް ހަމަ ނުވާކަން... އެހެންތާ ވާނީ. މިހާރު ގުނަނީ ހުކުރު ހޮނިހިރު އެކަނި ކަންނޭނގެ... ދެން ލަލަލާ!

  85
  2
 3. ޢައްލާބެ

  ޙާދަމޮޅު ވާހަކަ އޭދޯ ދައްކަނީ
  މީނަ މަޖިލީހަށް ހޮވާ ބަޔަކު ދޯ

  77
  1
 4. ލަފާ

  ރޮޒޭ ކަމަނާ އަށް ކެރިދާނެތަ މުއިއްޒު ނަގަން ދައުލަތައް؟

  82
  1
 5. Anonymous

  އަނގަ ކަހެރުވަކެއްހެން ހަދައިގެން ހުރެ ކޮސް ނުގޮވާ، މިމީހުން މިދިޔަ ސަރުކާރު ކިޔަކިޔާ ތިއްބާ ދުނިޔެ ގިޔާމަތްވާނީ

  81
  1
 6. ބުރޯ

  ރޮޒައިނާގެ ބައްޕަ އޮޑިހަނު ވިއްކަން ހުުރެފާ ބޮޑު މުއަސަންޖަކަށްވާން މެދުވެރިވި ގޮތާ ޑޮނާޑް އަކަށް ވީގޮތް ތަހުގީގު ކުރަންޖެހޭ

  140
  2
  • މަހުލޫފް

   ނިންމާލީ........ރޯޒް........... ފައިސާ ހަމަޖައްސާ.........
   އޯޑިއޯއެއް ލީކުވިއެއްނުން
   މުއްސަދިވިގޮތް މަށައްވުރެން ބޮޑައް އެގޭނީ ވަކި ކާކަށް. ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ

   42
   2
 7. ޑޮނާ ޑު ކަނބިލި

  ތީނަ ދަާންވީ ބޮލީވުޑަށް ފިލްމު ކުޅެން ތިިީނަ މެން މުއްސަދި ކޮށްދިނީ މައުމުޫނުބެއެވެ ތި ކަހަލަ ކަާންދެޭ އަތުގައި ދައިގަންނަ މީހުން ރާއްޖޭގައި ވަރަށްގިނަ ހޯރަފުށީ ހުޝާމަދުގެ ޅެންހަދާގެން މަޝްހޫރުވި މަންޖެގެ ޅިއަންކޮއިގެ އާއިލާއަށް ދެން ލަލަލާ މަޖިލީހުގައި ÷ޕޮއް ޕޮއް ގޮއްވިޔަސް ކަލޭމެންގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން ދިވެހިންނަށް ވަރަށް ރަގަޅަށްއެގެއޭ ގުދޯ ގުދޯ ގޮވަާ މަންޖެއަށް ވަރަށް ސަލާން

  37
  1
 8. އިސްމެހެލިބިޔާ

  ކަލޭ ސ.ފޭދޫ ވެރިންނަށް ރިޝްވަތު ދީގެން އެރަށުން ދެ ގެއެއްގެ ބިމުން ޣަސްބުން ފޭރިގެންފަ އޮތް ބިމަށް ކިހިނެއްތަ ހަދަންވީ؟މީހުންގެ ހައްގުތައް ފައިސާއާއި ނުފޫޒުން ފޭރިގެން ކައިކައި ހުރެ އަދި އެބަ ވާހަކަ ދައްކައެއްނު. ތޯ މާލޭ މީހުންނަށް ތެވާހަކަ ކޭއިދެރެފެ. ތަކީ ކަންކާކަން ފޭދޫ މީހުންނަށް އެނގެއި.

  38
  1
 9. ޛސޖސހ

  ގެނަގާބަލަ. ކަލޭގެ ގެ ވެސް ނަގާނެކަން ހަނދާންކޮށްލާތި. ހީކުރީތަ މި ޔަހޫދީ ވެރިކަން ތާއަބަދަށް ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށް.

  38
  2
 10. ސޯސްގަނޑު

  ބުނެވެންއޮތީ ހަމަ އެންމެވާހަކައެއް.. އެއީ.. ޔާމީނުގެ ސަރުކާރު ނުބައިކޮއްފާ މިސަރުކާރު ރަނގަޚު ކުރެވޭކައް ނެތޭ.. އެއީވެސް މިއީވެސް ހަމަ އެކައްޗެއް މޫނުމަތީން ފެންނަންހުންނަ ބޭރުފުށުގެ ސިފައެކަނި ތަފާތީ.. މި އެންމެން ރިޕްލޭސް ކުރެވިގެން ނޫނީ މިގައުމުގެ އެއްވެސް ހަގީގީ މައްސަލަތަކައް ނިމުމެއް ނުގެނެވޭނެ. އެކަން ކުރެވެން އޮތް ގޮތަކުބް އެބަޖެހޭ ކުރަން.

  18
  2
 11. ސޯކާބެ

  ކާކުތޯ ބަދަލުދެނީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ މިލްކިއްޔާތުގަ އޮއްކަމައްބުނާ 98 އާގުބޯޓްތަކައް އެބޯޓްތައް ވީތަނެއް އެނގޭ ބޭފުޅަކު އުޅުއްވާބާ މިގައުމުގައި ދިވެހިރައްޔިތުންނައް ބަދަލު ދޭން ޖެހޭނެ މިމައްސަލަ ނުބަލާ ދޫކޮއްލިވެރިންވެސް ޒިންމާވާން ޖެހޭނެ މިއަދު ތިބެވިދާނެ އިންސާފް ޔަގީންވާދުވަހު ދޭންޖެހޭނެ މީނަކާލީ އޭނާކާލީ އެއް ނުބުނެވޭނެ ދިގުރާސްތާ 30 އަހަރަކަސް ކުރުރާސްތާ 3 އަހަރަކަސް ގިޔާމަތް ދުވަހުން ޒިންމާވާންޖެހޭނެ ޔަގީން މާތްﷲގެ ދަރުބާރަކުން ވެދުން

  16
  1
 12. ކައްޕިތާން

  ބަލަ މިގައުމުގައި ރައްތަކާ އެއަރޕޯޓް އާ ތަންތަން ދޭންފެއްޓީ 2008 ގައި އައިސަރުކާރުން ވީމާ މިކަންތައް ކުރުވިމީހުންގެ ގެދޮރުވެސް ސަރުކާރައް ނަގަން ޖެހޭނެތާ މިގައުމުގައި ކަރެޕްޝަންގެ ހާއްޔަކައހެދީ ތިޔަބުނާ 2008 ގައި އައިސަރުކާރުން މިކަން ކުރަން ވެގެން އެދިގުރާސްތާ 30 އަހަރުގެ ހިޔާނާތުގެ ވާހަކަތައް އޮއްބާލާ ފަފެއްޓީ ރައްޔަތުންގެ ދެން ބާކީ ހުރި ތަރކަކޮޅު ދުއްވާލަން ކޮބާތޯ 98 އާގްބޯޓް ކޮބާތޯ އެއަރ މޯލްޑިވްސްގެ މަތިންދާބޯޓްތައް ޕިޔޯނަކުވެސް ޒިންމާނުވޭ މީމިގައުމުގެ ކަޕްޝަން ފައްޓަން ދޫކޮއްލާފައި ފެއްޓީ ރައްޔަތުން އަޅުވެތިކުރަން ޖީއެސްޓީގެ ނަމުގައި ޖިޒީނަގަން ވީމާ ލަދުގަންނަން މިޖެހެނީ ކޮންބަޔެއްތޯ އަދިވެސް ވާނޭ ކިޔާފައި ހަވާލުވޭ ބަލަ މުޅިސަރުކާރު ތިޔަހިނއގަނީ ނިކަމެތި ރައްޔަތުން ދާއޮހޮރުވާލައިގެން ހޯދާ ފައިސާކޮޅުން ނަގާ ޖިޒީގެ ފައިސާއިން ލަދުގަންނަން މިޖެހެނީ ރައްޔަތުން

  36
  2
 13. އ. ޖ. އ

  މީ މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އިވުނު އެންމެ ސަޅި ވާހަކަ.. މި މުއިއްޒު އާ ހެދި މާލޭ މަގުމަތީ ހިނގާލެވެން ނެތް

  1
  40
 14. ބަގުދާދީ

  ރޮޒް ހާދަ ގިނައިން ގެދޮރު ނަގާ ވާހަކަ ދައްކަނީ. ޑޮނާޑު އާދަން ކަމަނާފުޅު ކުޑައިރު ގެދޮރު ނަގާ ވާހަކަތަ ނިންދަވަން ނާނާއަކަށް ކިޔާދިނީ ވެސް. މާފަންނުގައި ހުރި ގެއެއް ލުއްސާލާގެން ގެންގޮސް ހެންވޭރުގައި އިންދާގެން ވިއްޔާ އާދަމްބެ ރޮޒް ގެއަށް ގެނައީ

  30
  1
 15. ޢަބްދުﷲ

  ރޮޒޭނާ މުއިއްޒުގެ ގެ ސަރުކާރަށް ނަގަން ބުނިއިރު ރޮޒޭނާގެ ބައްޕަ މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިރައްރަށުގެ އެކި ތަންތަނުން މައުމޫން ދެއްވާފައިވާ ބިންތައް މިހާރުން މިހާރަށް ސަރުކާރަށް ނަގަން އަޅުގަނޑާއި މާލޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ގޮވާލަން ރޮޒޭނާ ބައްޕަ ސަރުކާރުންނެގި ހުރިހާ ފައިސާ މިހާރުން މިހާރަށް ހަވާލުކުރޭ. އަދި އެއްވާހަކަ ރިޔަ ރޮޒޭނާ ތީ ކޮންރަށެއްގެ މީހެއްކަން އެގޭތަ؟

  33
  1
 16. ޢަފީފް

  ކަމަނާގެ ބައްޕަ އާ ކަމަނާގެ ބައްޕަގެ ހުރިހާ މުދަލެއް ވެސް ދައުލަތަށް ނަގަންޖެހޭ...އެއީ މައުމޫންއާ ކަމަނާގެ ބައްޕަ ކުރި ވައްކަން

  37
  2
 17. ޒާ

  ﷲ ދުނިޔެމަތީގައި ވާހަކަ ދައްކަން ދޫ ދެއްވާފައިވާ ނުބައި މީހުންގެ ދޫ ތިޔަގޮތުގައި ހެލުވޭނެއެވެ.

  29
 18. ސަޓޯ

  ކަލޭއަތުން މެމްބަރުކަންވެސް އަތުލަންވީ. ކަލޭތިއީ މީދޫ މީހެއްވެސް ނޫން ވިއްޔަ

  32
  1
 19. އަފީ

  ހުޅުމާލެއަށް ގޮސް އަދީބް ނައިބް ރައީސްކަމަށް ގެންނަން ވޯޓް ދޭން ޑީލްހަދައި ޖަގިޔަ ތެރެއަށް 4 ލައްކަ ޑޮލަރު ޖެހީ ކާކު؟ މި ސުވާލްގެ ޖަވާބް ދެވޭނީ ރުޒައެނާއަށް.

  28
  1
 20. އަސަދު

  އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މީހުން މިހަޔާތްކުޑަ އަންހެންމީހާ ހޮވަނީ މިނަގެ ފަރާތުން ކޮންފައިދާއައް ވާތީތޯ މިދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ގާތުގައި އަހާލަން!

  24
  1
 21. ހިންމަފުށީމީހާ

  ކޮއިގެބަފާ މާލެއަތޮޅުގެ މެމްބަރަކަށްހުރިއިރު މާލެއަތޮޅު ކޮންމެރަށަކުން ގަވާއިދާޚިލާފަށް ނުފޫޒުފޯރުވާގެން ހަދާފާއެހެރަ ގެތައްވެސް ސަރުކާރަށް ނަގަންޖެހޭ. ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށްގޯތި ނުލިބި ޑޮނާޑް އާދަމްފުޅަށް ގޯތި ލިބުނީތީ އޭރު ރައްޔިތުން ޝަކުވާކުރި. އެކަމަކު ބާރުއޮތީތީ އެޝަކުވާތައް އަޑުއަހާނޭ މީހަކުނެތް. މައުމޫނުގެ މާގާތްމީހަކަށްވާތީއޯ.

  20
 22. ރޮށި

  ދައުލަތައް ރޮޒޭނާ ނެގީމަ މާ ފައިދާ ބޮޑުވާނެ މުއިއްޒު އަށް ވުރެ

  10
 23. މާވަޑި ފަލާހް

  ވަރަށް ރަނގަޅުވާހަކައެއް، މުއިއްޒަކީ ނިމިދިޔަ 7 އަހަރު އެއްމިނިސްޓްރީއެއް ހިންގާ އެންމެގިނައިން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިސްރާފުކުރި މީހާ. ނުވިތާކަށް ވެރިކަންނިމުމުން އެވެރިކަމުގައި ބާތިލްކުރި އެގުރިމެންޓް ތަކަކީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ބާތިލްކުރި އެގުރީމެންޓް ތަކެއްކަމަށްބުނެ މިޔަދުގެ ސަރުކާރަށް މިޖެހުނީ އޭގެ ބަދަލުދޭން

  10
 24. ސޮނިފުހޭއިސްކިން ޓޯޓޯ

  ރޮޒޭ ހާދަރީއްޗެ.ފިލްމު ކުޅެން ފަށަންވީއެނޫންތަ.

 25. ނަސޭހަތް

  ދައުލަތަށްނަގަންޖެހޭ ތަކެތިއެގޭނީ ރޮޒެއިނާއަކަށްނޫން ނަގަންޖެހޭ ސަބަބުތަކާ ގޮތްތަކެއްހުންނާނެ
  އަޑުއަހަން އަނގައޮވެއްޖިއްޔާ ކާޅެއްނުކާނެކަމަށް