މި ބްލޮގްގައި ޝެއާ ކުރަމުން ގެންދާނީ ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ހިނގަމުންދާ މުހިއްމު ކަންތައްތަކާއި، އެކަންތައްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިމެނޭ ޚަބަރުތަކެވެ.

23:52

22:41

21:46

ޗައިނާގެ އެހެން ސިޓީތަކުން ބެއިޖިން އަށް އަންނަ އެންމެން 14 ދުވަސް ވަންދެން ކަރަންޓީން ކުރަން ނިންމައިފި. ކަރަންޓީން ވާން ދެކޮޅު ހަދާ މީހުންނަށް އަދަބު ދޭނެ ކަމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ބުނޭ.

21:40

20:20

ވިލިމާލޭގައި ރުކަކުން ވެއްޓުނު މީހަކު ފަރުވާދޭން ފަށައިފި.

19:11

މިއަދު އެކަނިވެސް ޖަޕާނުން 7 މީހަކު ވަނީ ވައިރަސް އަށް ޕޮސިޓިވް ވެފަ. އެ ގައުމުން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ޕޮސިޓިވް ވެފައިވަނީ އަދިވެސް ކަރަންޓީނު ކުރަމުން ގެންދާ ކްރޫސް ޝިޕުގެ ތެރެއިން.

19:07

ވައިރަސް އަކީ ޗައިނާ އަށް ކުރިމަތިވި އިމްތިހާނެއް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ.

18:27

އއ. މަޑިވަރު ކައިރިއަށް ސްނޯކްލިންގއަށް ދިޔަ އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ދިވެހި ޒުވާނަކު ނިޔާވެއްޖެ.

18:17

ޖަޕާނުން އިތުރު މީހަކު ވައިރަސް އަށް ޕޮސިޓިވްވެއްޖެ. މިއާއިއެކު އެ ގައުމުގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 255ށް އަރާފަ.

18:14

 

 

17:50

ހޮންކޮންގުން އިތުރު 3 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެ. މިއާއިއެކު އެ ގައުމުގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 56ށް އަރާފަ.

17:32

16:19

ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ ރަށެއްގައި ހަތަރު ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި.

14:44

ޖަޕާނުގައި އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ. މި މީހުންނަކީ ކަރަންޓީންކޮށްފައިވާ ޑައިމެންޑް ޕްރިންސެސް ކްރޫޒް ޝިޕްގައި ތިބި ބައެއްނޫން. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުގައި މި ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 254 އަށް އަރާފައި.

14:09

ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ބިރުވެރިކަމާއި ހުރެ ކަނޑުމަތީ 2 ހަފްތާވަންދެން ދަތުރު ކުރި ކްރޫޒްޝިޕް އެންމެ ފަހުން ކެމްބޯޑިއާއަށް ބަނދަރު ކޮށްފި.

13:28

ކޮވިޑް ވައިރަސް ޖެހިގެން ޗައިނާގައި ސިއްހީ އެހީތެރިންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ހަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހާއި ހަމައަަށް ސިއްހީ އެހީތެރިންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ 1716 މީހަކު ވަނީ ބަލީ ޖެހިފައި.

13:17

13:10

ހއ. އުލިގަމް ކައިރީ އޮތް ދޯންޏެއްގައި ހުރި މީހެއްގެ މެޔަށް ތަދެއް އަރައިގެން އޭނާއަށް އެހީތެރިވުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިން ފަށައިފި.

11:32

11:32

09:49

09:45

09:14

ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޗައިނާގެ އެތައް ސިއްހީ އެހީތެރިންނަކަށް ވެސް ބަލި ޖެހިފައި ވެދާނެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި. ބަލި ޖެހޭ ސިއްހީ އެހީތެރިންގެ އަދަދެއް ޗައިނާ އިން ހާމައެއް ނުކުރޭ. ނަމަވެސް ތަޖުރިބާކާރުން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި އެތައް ސަތޭކަ ސިއްހީ އެހީތެރިންނަކަށް ބަލި ޖެހިފައި ވުން ވަރަށް ގާތް.

09:13

ވޫހާން އިން ގެނެސް އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގައި ކަރަންޓީން ކޮށްފައި ތިބި މީހުން އަވަހަށް ވައިރަސް އަށް ޓެސްޓް ކޮށްދިނުމަށް އެމީހުން އެދެން ފަށައިފި. އެމީހުން ބުނާ ގޮތުގައި އަވަހަށް ޓެސްޓްކޮށް ބަލި ހުރިކަން ނުވަތަ ނެތްކަން ކަށަވަރު ކުރަން އެމީހުން ބޭނުންވޭ.

08:35

މެލޭޝިއާ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 19 އަށް އަރައިފި. މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުން ބުނީ އިއްޔެ ވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ވަނީ 39 އަހަރުގެ އަންހެނެއް ކަމަށާއި އެއީ ޗައިނާ މީހެއް ކަމަށް.

އޭނާ އަކީ މީގެ ކުރިން ވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދެމީހެއްގެ ގާތް ރަހުމަތްތެރިއެއް ކަމަށް މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުން ބުނޭ. އޭނާ މިހާރު ވަނީ ކަރަންޓީން ކޮށްފައި. އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް އޮފިޝަލުން މައުލޫމާތު ދޭ.

08:32

ކޮވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތައް 140 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ނުވަތަ 15.3 ބިލިއަން ޔުއާން ހޭދަކުރަން ޖަޕާން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި.

ޖަޕާން ސަރުކާރުން ބުނާ ގޮތުގައި މިފައިސާ ޚަރަދު ކުރާނީ ބައްޔަށް ޓެސްޓްތައް ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން އިތުރު ކުރަންށާއި، ފަރުވާ ދޭން ހުރި ވަސީލަތްތައް އިތުރު ކުރުމަށް، އަދި މާސްކް އުފައްދާ މިންވަރު މަހަކު 600 މިލިއަނަށްވުރެ އިތުރު ކުރުމަށާއި ބަލީގެ ސަބަބުން ކުދި އަދި މެފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް.

08:28

08:17

ކޮވިޑް-19 ގެ ޚަބަރުތަކަށް ބަލާއިރު މިއަދަކީ އެއް ދުވަހެއްގައި އެންމެ ގިނަ ގިނަ މީހުން މަރުވި ދުވަހެވެ. އަދި އެންމެ ގިނަ މީހުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދުވަހެވެ.

އިތުރު ޚަބަރުތަކަށް ބަލާއިރު ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ ޖަޕާން މީހަކު މަރުވި ޚަބަރު މިއަދު ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އަދި ސިންގަޕޫރުގައި ފަރުވާ ދެމުން ގެންދާ ހަތް މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް ޚަބަރު ވެސް މިއަދު ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އިތުރު ޚަބަރުތަކަށް ބަލާއިރު ދެއަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލައިގައި އެކުއްޖާގެ ކާފަ އާއި މުނިކާފަގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން މިއަދު މައްސަލަ ކޯޓަށް ފޮނުވި ޚަބަރު ލިބިފައިވެއެވެ.

އިތުރު ޚަބަރުތަކާއި ޚަބަރުތަކުގެ ތަފްސީލް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.