00:28

22:53

ކޮވިޑް-19 އަށް މީހުން ފައްސިވި ގައުމުތަކާއި މީހުން މަރުވި ގައުމުތައް

ނެދަލޭންޑްސް
އިތުރު މަރު: 101
ޖުމްލަ މަރު: 1867
އިތުރު ފައްސި: 952
ޖުމްލަ ފައްސި: 18803

އޮސްޓްރިއާ
އިތުރު މަރު: 16
ޖުމްލަ މަރު: 220
އިތުރު ފައްސި: 229
ޖުމްލަ ފައްސި: 12280

ޕޯޗްގަލް
އިތުރު މަރު: 16
ޖުމްލަ މަރު: 311
އިތުރު ފައްސި: 452
ޖުމްލަ ފައްސި: 11830

ބްރެޒިލް
އިތުރު މަރު: 20
ޖުމްލަ މަރު: 506
އިތުރު ފައްސި: 262
ޖުމްލަ ފައްސި: 11516

ސްވިޑިން
އިތުރު މަރު: 76
ޖުމްލަ މަރު: 477
އިތުރު ފައްސި: 376
ޖުމްލަ ފައްސި: 7206

އަޔަލޭންޑް
އިތުރު މަރު: 16
ޖުމްލަ މަރު: 174
އިތުރު ފައްސި: 370
ޖުމްލަ ފައްސި: 5364

ޗެކްރިޕަބްލިކް
އިތުރު މަރު: 11
ޖުމްލަ މަރު: 78
އިތުރު ފައްސި: 148
ޖުމްލަ ފައްސި: 4735

ޕޮލެންޑް
އިތުރު މަރު: 13
ޖުމްލަ މަރު: 107
އިތުރު ފައްސި: 311
ޖުމްލަ ފައްސި: 4413

ޑެންމާކް
އިތުރު މަރު: 08
ޖުމްލަ މަރު: 187
އިތުރު ފައްސި: 312
ޖުމްލަ ފައްސި: 4681

ރޮމޭނިއާ
އިތުރު މަރު: 17
ޖުމްލަ މަރު: 168
އިތުރު ފައްސި:193
ޖުމްލަ ފައްސި: 4057

ޕާކިސްތާން
އިތުރު މަރު: 05
ޖުމްލަ މަރު: 52
އިތުރު ފައްސި: 505
ޖުމްލަ ފައްސި: 3662

ޔޫއޭއީ
އިތުރު މަރު: 01
ޖުމްލަ މަރު: 11
އިތުރު ފައްސި: 277
ޖުމްލަ ފައްސި: 2076

ސާބިއާ
އިތުރު މަރު: 07
ޖުމްލަ މަރު: 58
އިތުރު ފައްސި: 292
ޖުމްލަ ފައްސި: 2200

ޕެނަމާ
އިތުރު މަރު: 08
ޖުމްލަ މަރު: 54
އިތުރު ފައްސި: 187
ޖުމްލަ ފައްސި: 1988

ޤަތަރު
އިތުރު މަރު:
ޖުމްލަ މަރު: 04
އިތުރު ފައްސި:228
ޖުމްލަ ފައްސި: 1832

ޑޮމިނިކަން ރިޕްލިކް
އިތުރު މަރު: 04
ޖުމްލަ މަރު: 86
އިތުރު ފައްސި: 83
ޖުމްލަ ފައްސި: 1828

ގްރީސް
އިތުރު މަރު: 06
ޖުމްލަ މަރު: 79
އިތުރު ފައްސި: 20
ޖުމްލަ ފައްސި: 1755

އަލްޖީރިއާ
އިތުރު މަރު: 21
ޖުމްލަ މަރު: 173
އިތުރު ފައްސި: 103
ޖުމްލަ ފައްސި: 1423

އިރާޤު
އިތުރު މަރު: 03
ޖުމްލަ މަރު: 64
އިތުރު ފައްސި: 70
ޖުމްލަ ފައްސި: 1031

ފަލަސްތީން
ޖުމްލަ މަރު: 01
އިތުރު ފައްސި: 16
ޖުމްލަ ފައްސި: 253

22:45

22:44

22:41

22:10

21:48

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު: މުއައްސަސާތަކާ އެބަ ވާހަކަ ދައްކަން ހިދުމަތަށް ބުރޫ ނާރާ ގޮތަށް ހިދުމަތްތައް ދެވޭނެ ގޮތްތައް ބަލަން.

21:41

21:40

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް: ބޭނުންވަނީ އުނދަގުލުގައި އުޅޭ މީހުން ރާއްޖެ ގެނައުން. އެ މަގުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ދާނީ.

21:38

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް: ލަންކާ އިން މޯލްޑިވިއަން ފްލައިޓުން އައި 30 މީހުންނަކީ ޓީސީ ކުޅުންތެރިން. 20 މީހުންނަކީ އާސަންދައިގެ ދަށުން އައި ބައެއް. އަދި 50 މީހުންނަކީ ފަސްޓް ކަމް ފަސްޓް ސާވްގެ ދަށުން އައި ބައެއް. ކޮޗިން އިން 180 މީހުން ގެނައި.

21:36

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް: ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން 1000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވެގެން އިންކުއަރީސް ފޮނުވާފައިވޭ.

21:35

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް: ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބި ވީހާވެސް ގިނަ ދިވެހިން ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން.

21:34

21:28

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު: ގިނަގިނައިން އަތް ދޮވުމަށާއި ރޯގާ ޖެހިފައި ތިބި ނަމަ، މީހުން އެއްވާ ތަންތަނަށް ނުދިއުން ފަދަ ކަންކަން ކުރަންވީ.

21:27

21:27

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު: ބައެއް ތަންތަނުގައި ގައިދުރު ކަމަށް ސަމާލުކަން ދީގެން މަސައްކަތް ކުރޭ އެބަ. އާންމު ހާލަތަކަށް ދެވޭނީ އަޅާފައި ހުރި ފިޔަވަޅުތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭ ކަމަށްވާ ނަމަ، ވަކި ބަޔަކު ބޯލެނބިޔަސް، އެހެން ބަޔަކު އަމަލު ނުކުރާ ނަމަ، މުޖުތަމައުއަށް އޭގެ ފައިދާއެއް ނުފެންނާނެ. ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ކޮމްޕައިލް ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް. މިކަމުން އަރައިގަނެވޭނެ ދުވަހެއް ނޭނގޭ.

21:25

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު: އަޅުގަނޑުމެން މީހުން ދޫކުރަނީ އަލާމާތްތައް ރަނގަޅުވީމަ އަދި ޖެހިޖެހިގެން ދެ ދުވަހު ޓެސްޓްކޮށްފައި، ދެ ނެގަޓިވްވީމަ. އެމީހުންގެ ފަރާތުން ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެ. އެމީހުންގެ ފަރާތުން ބަލި ނުޖެހޭނެ ކަން ޔަގީން ކުރަން.

21:24

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް: މަނާ ވަގުތުގައި ބޭރަށް ނުކުމެގެން 150 ދިވެހިންނާއި 33 ބިދޭސީން ވަނީ ހިފަހައްޓާފައި. ޖުމްލަ 183 މީހަކު ވަނީ ހިފަހައްޓާފައި. 743 މީހުން ޖޮބް ސެންޓަރަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވޭ.

21:23

21:22

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް: މިހާތަނަށް ފްލޫ ކްލިނިކްތަކުން 6100 މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިން.

21:21

މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ބައްޔަށް ފައްސިވީ 19 މީހުން.

21:21

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް: 280 އީމެއިލެއް ލިބި، 256 އީމެއިލަށް ވަނީ ރީޕްލައިކޮށްފައި. ބާކީ ހުރި އީމެއިލްތަކަށް ރިޕްލައި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ.

21:20

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް: ހަތަރު ރިސޯޓާއި 19 ސަފާރީއެއް ވަނީ ދޫކޮށްލެވިފައި.

21:20

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް: ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން މިއަދު 63 މީހުން ވަނީ ދޫކޮށްލާފައި.

21:19

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް: މިހާތަނަށް 1793 ސާމްޕްލެއް ވަނީ ނަގާފައި. ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކުގައި 852 މީހުން އެބަތިބި.

21:18

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް: ބައްޔަށް ޝިފާ ކުރެވުނީ 13 މީހުންނަށް. ބައްޔަށް ބޭސް ކުރަމުން ދަނީ ހަތަރު މީހަކަށް.

21:09

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެ.

20:11

19:39

19:10

18:45

18:19

18:05

17:37

17:36

17:20

16:54

16:28

16:23

16:17

15:59

އީރާނުން އިތުރު 2274 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 136 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 60500 މީހަކަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވާއިރު، ބައްޔަށް ފަރުވާކުރަމުން ދަނިކޮށް އޭގެތެރެއިން ޖުމްލަ 3739 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި. އީރާނުގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 24236 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވޭ. އަދި 4083 މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް.

15:58

15:04

14:59

14:45

14:40

14:18

14:17

14:13

މެކްސިކޯ އިން އިތުރު 253 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، ބަލީގައި އިތުރު 15 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2143 މީހަކު މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވެފައި ވާއިރު، އޭގެތެރެއިން މިހާތަނަށް 94 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި. މެކްސިކޯއިން ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 1327 މީހަކު ރަނގަޅުވެފައިވޭ. އަދި 142 މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން ދަނީ ސީރިއަސް ހާލުގައި.

14:11

ފިލިޕީންސް އިން އިތުރު 414 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 11 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 3660 މީހަކަށް މި ވައިރަސް ޖެހިފައިވާއިރު އޭގެތެރެއިން 163 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި. މިހާތަނަށް ފިލިޕީންސް އިން 73 މީހަކު ވަނީ މި ބަލިން ރަނގަޅުވެފައި. އެޤައުމުގައި އެކަކަށް ސީރިއަސް ހާލުގައި ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށް އިދާރާތަކުން ބުނޭ.

14:06

ޗައިނާއިން އިތުރު 39 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، ބަލީގައި އިތުރު ދެމީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 81708 މީހަކަށް މި ވައިރަސް ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 3331 އަށް އަރާ. މިހާތަނަށް އެޤައުމުން ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 77078 މީހަކު ވަނީ ރަނގަޅުވެފައި. އަދި 265 މީހަކަށް ސީރިއަސް ހާލުގައި ފަރުވާދެމުންދޭ. ޗައިނާއަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮވިޑް-19 ފެނުނު ޤައުމު. ވައިރަސްގެ ކުރީކޮޅުގައި އޭގެ ނުރައްކާ އެންމެ ބޮޑުވި ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާ ހިމެނުނުއިރު، ފަހުން އެޤައުމުން ވަނީ ވައިރަސް ފެތުރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައި.

14:04

އިސްރާއިލް އިން އިތުރު 181 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު ދެމީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 8611 އަށް އަރާއިރު އޭގެތެރެއިން 51 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި. އިސްރާއިލް އިން ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 585 މީހަކު ވަނީ ރަނގަޅުވެފައި. އަދި 141 މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް.

14:02

ރަޝިޔާއިން އިތުރު 945 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، ބަލީގައި އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 6343 މީހަކަށް މި ވައިރަސް ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ މިހާރު ވަނީ 47 އަށް އަރާފައި. ރަޝިޔައިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 406 މީހަކު ވަނީ ރަނގަޅުވެފައި. އަދި 8 މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން ދަނީ ސީރިއަސް ހާލުގައި.

14:00

އިންޑޮނީޝިއާ އިން އިތުރު 218 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، ބަލީގައި އިތުރު 11 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެޤައުމުން 2491 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވޭ. އޭގެތެރެއިން ޖުމްލަ 209 މީހަކު މިހާތަނަށް ވަނީ މަރުވެފައި. އިންޑޮނީޝިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 192 މީހަކު ވަނީ ރަނގަޅުވެފައި.

13:58

ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން އިތުރު 61 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2463 މީހަކު މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވެފައިވޭ. އޭގެތެރެއިން 34 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި. ސައުދީން ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 488 މީހަކު ވަނީ ރަނގަޅުވެފައި. އަދި 41 މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން ދަނީ ސީރިއަސް ހާލުގައި.

13:56

ޕާކިސްތާނުން އިތުރު 120 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، ބަލީގައި އިތުރު ތިން މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 3277 މީހަކަށް މި ވައިރަސް ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން ޖުމްލަ 50 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި. ޕާކިސްތާނުގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 257 މީހަކު ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައި. އަދި 17 މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް.

13:55

އިންޑިއާއިން އިތުރު 25 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 4314 މީހަކު މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވެފައިވޭ. އޭގެތެރެއިން މިހާތަނަށް މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 118 އަށް އަރާ. އިންޑިއާއަކީ މި ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެފައިވާ އެއް ޤައުމު.

13:53

ތައިލޭންޑުން އިތުރު 51 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، ބަލީގައި އިތުރު ތިން މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެޤައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ 2220 އަށް އަރާ. އޭގެތެރެއިން 26 މީހަކު މިހާތަނަށް މަރުވެފައިވޭ. ތައިލޭންޑުން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 793 މީހަކު ވަނީ ރަނގަޅުވެފައި. އަދި 23 މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް.

13:49

12:37

12:03

11:38

11:17

11:06

10:51

10:33

10:22

09:54

09:36

09:33

08:45

08:26

03:02

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 30 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެގައުމުން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ޖުމްލަ 1106 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ. އެމެރިކާއިން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 9557 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ. އެމެރިކާއިން އިތުރު 1132 މީހަކު ފައްސިވެ، ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 22768 އަށް އަރާފަ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން ޖުމްލަ 334125 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ

02:51

02:20

01:42

ބްރެޒިލުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 27 މީހަކު މަރުވެ، ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 41 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް ބްރެޒިލުން ޖުމްލަ 486 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ. ބްރެޒިލް އިން ޖުމްލަ 11،130 މީހަކު ފައްސިވެފައިވޭ

01:26

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އެމެރިކާއިން އިތުރު 21 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1،076 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 9528 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ. އެމެރިކާއިން އިތުރު 710 މީހަކު ފައްސިވެ، އެގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 332،993 އަށް އަރާފަ

01:07

އެމެރިކާއިން އިތުރު 1،897 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، އެގައުމުން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 20،926 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް އެމެރިކާއިން ޖުމްލަ 332،283 މީހަކު ވަނީ މި ބައްޔަށް ފައްސިވެފަ

01:05

00:57

އިރާގުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 5 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 61 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 83 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 961 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ

00:56

މިސްރުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 7 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 78 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 103 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1173 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ

00:56

އަލްޖީރިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 22 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 152 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 69 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1320 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ

00:55

ޤަތަރުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 4 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 279 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1604 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ

00:55

ޕެރޫ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 10 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 83 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 535 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2281 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ

00:54

އެކުއެޑޮއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 8 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 180 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 181 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 3646 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ

00:54

އައިލޭންޑުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 21 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 158 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 390 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 4994 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ

00:53

ބްރެޒިލް އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 15 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 460 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 267 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 10،627 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ

00:52

ކެނެޑާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 46 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 277 އަށް އަރައިފި. ކެނެޑާއިން އިތުރު 1،523 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 15،425 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ

00:49

00:33

ޖަރުމަނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 93 މީހަކު މަރުވެ، ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 131 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން މީޙަތަނަށް 1،575 މީހަކު މި ބަލީގައި މަރުވެފައިވޭ. ޖަރުމަނުން އިތުރު 3،200 މީހަކު ކޮވޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފާއިތުި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭޣައި އެގައުމުން 3،917 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ. އަދި މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 100،009 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ

00:31

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 79 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 966 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 1،724 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފައްސިވެފައިވަނީ ޖުމްލަ 19،029 މީހުން. އެމެރިކާއިން މިހާތަނަށް 330،386 މީހުން ފައްސިވެ، އެގައުމު އޮތީ ލިސްޓުގެ އެންމެ ކުރީގައި

00:29


ކޮވިޑް-19 އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރި، ގިނަ ބަޔަކު މަރުވެފައިވާ އިޓަލީވިލާތާއި، ސްޕޭން އަދި ފަރަންސޭސި ވިލާތުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ވެދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު މިއަދު އާވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް އެމެރިކާގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވެ، އަދިވެސް ބިރުވެރިކަން ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

މިހާތަނަށް 1,259,799 މީހުން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 68,419 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. މިހާތަނަށް ބަލިން ރަނގަޅުވީ 259,930 މީހުންނެވެ. މިއަދު މިހާތަނަށް 58,346 މީހުން ފައްސިވެ، 3,731 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

މިއަދު މިހާތަނަށް އެމެރިކާ އިން 18906 މީހަކު ފައްސިވެ، އެގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ ވަނީ 330263 އަށް އަރާފައެވެ. މިއަދު މިހާތަނަށް 992 މީހުން އެމެރިކާ އިން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އެމެރިކާ އިން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ މިހާރު 9444 އަށް އަރައެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުން މިއަދު މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އިއްޔެ އަށް ވުރެ މަދުވި ނަމަވެސް، މިހާތަނަށް އެގައުމުން އެންމެ ގިނަ މީހުން ފައްސިވީ މިއަދުއެވެ. އެހެންކަމުން ހާލަތު ރަނގަޅު ވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނަން އަދި މާއަވަހެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުން މިހާރު ދަނީ ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރު ކުރަމުންނެވެ.

ރާއްޖެ އިން މިއަދު ލިބުނު ޚަބަރުތަކަށް ބަލާއިރު ކާފިއު އިއުލާން ކޮށްފައި އޮތް ވަގުތު ބޭރުގައި އުޅުނު މީހަކު މިއަދު ވަނީ ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށިފަހުން ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް އިތުރު ވެފައިވާކަން ފާހަގަ ނުކުރެވޭ ކަމަށް މިރޭ ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރިސޯޓްތަކާއި ސަފާރީތަކުން މީހުން ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ދޭން މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.