23:29

ޤަތަރު
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:1517
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:76588
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:01
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:70

ބަންގްލަދޭޝް
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:3471
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:81523
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:46
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:1095

ޗައިނާ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:04
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:83064
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:00
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:4634

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:3921
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:119942
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:36
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:893

ޕާކިސްތާން
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:6397
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:125933
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:107
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:2463

ތުރުކީ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:1195
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:175218
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:15
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:4778

އިރާން
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:2369
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:182525
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:75
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:8659

ޖަރުމަން
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:138
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:186933
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:02
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:8853

ޗިލީ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:6754
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:160846
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:222
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:2870

އިޓަލީ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:163
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:236305
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:56
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:34223

ސްޕޭން
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:502
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:290289
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:00
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:27136

އިނގިރޭސިވިލާތް
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:1541
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:292950
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:202
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:41481

ރަޝިއާ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:8987
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:511423
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:183
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:6715

ބްރެޒިލް
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:3749
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:809398
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:104
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:41162

އެމެރިކާ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:11267
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:2100986
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:353
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:116387

އިންޑިއާ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:11106
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:309389
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:389
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:8890

23:22

ރާއްޖެ އިން 120 އަހަރުގެ މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިއްޖެ ކަމަށް ސަރުކާރުން އާއްމު ކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތަކުން ދައްކައިފި.

23:04

އިތުރު ގައުމުތަކުން މަރުވި މީހުންނާއި ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު

ސިންގަޕޫރު
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:463
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:39850
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:00
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:25

ޔޫއޭއީ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:513
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:41499
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:01
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:287

ނެދަލޭންޑްސް
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:210
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:48461
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:09
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:6053

ސްވިޑެން
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:205
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:48684
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:40
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:4854

ބެލަރޫސް
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:704
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:52520
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:05
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:298

ބެލްޖިއަމް
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:108
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:59819
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:10
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:9646

22:56

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް އެއް އަހަރުގެ ކުއްޖަކާއި ދެއަހަރުގެ ކުއްޖެއް އަދި ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ފައްސިވެއްޖެ.

22:39

އިތުރު ގައުމުތަކުން މަރުވި މީހުންނާއި ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު

ޑިމޮކްރަޓިކް ރިބަޕްލިކް އޮފް ކޮންގޯ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:122
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:4637
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:03
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:101

އުޒްބަކިސްތާން
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:96
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:4837
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:00
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:19

ސެނެގާލް
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:92
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:4851
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:01
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:56

ތަޖަކިސްތާން
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:68
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:4902
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:00
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:49

ނޭޕާލް
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:448
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:4062
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:01
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:16

ސޫދާން
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:148
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:6730
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:12
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:413

ފިންލޭންޑް
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:09
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:7073
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:00
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:325

އޮސްޓްރޭލިއާ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:05
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:7290
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:00
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:102

ހޮންޑިއުރަސް
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:309
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:7669
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:04
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:294

މެލޭޝިއާ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:33
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:8402
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:01
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:119

ގުއަޓަމެލާ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:340
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:8561
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:18
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:343

މޮރޮކޯ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:44
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:8581
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:01
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:212

ނޯވޭ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:05
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:8613
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:00
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:242

އަޒަރުބައިޖާން
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:336
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:9218
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:05
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:113

ޗެކްރިޕަބްލިކް
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:32
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:9887
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:01
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:319

އަލްޖީރިއާ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:109
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:10698
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:10
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:751

ގާނާ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:498
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:10856
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:00
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:48

މޮލްޑޯވާ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:366
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:11093
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:10
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:385

ދެކުނު ކޮރެއާ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:56
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:12003
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:01
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:277

ޑެންމާކް
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:64
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:12099
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:01
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:594

ސާބިއާ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:73
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:12175
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:00
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:252

ކަޒަކިސްތާން
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:314
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:13872
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:01
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:68

އަރްމޭނިއާ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:612
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:15281
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:13
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:258

ބޮލީވިއާ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:884
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:16165
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:21
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:533

އޮސްޓްރިއާ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:30
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:17064
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:01
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:675

ބަހްރޭން
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:602
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:17269
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:02
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:36

އިރާޤު
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:1095
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:17770
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:39
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:496

22:35

އިތުރު ގައުމުތަކުން މަރުވި މީހުންނާއި ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު

ސެންޓްރަލް އެފްރިކާ ރިޕަބްލިކް
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:92
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:2044
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:02
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:07

ކިރްގިސްތާން
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:37
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:2166
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:00
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:26

ކިއުބާ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:14
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:2233
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:00
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:84

ކްރޮއޭޝިއާ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:00
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:2249
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:01
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:107

22:21

އިތުރު ގައުމުތަކުން މަރުވި މީހުންނާއި ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު

އިތިއޯޕިއާ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:245
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:2915
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:07
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:47

ގްރީސް
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:20
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:3108
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:00
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:183

ތައިލެންޑް
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:04
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:3129
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:00
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:58

ކެންޔާ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:90
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:3305
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:04
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:96

އެލް ސަލްވާޑޯ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:108
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:3481
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:04
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:68

އުތުރު މެސަޑޯނިއާ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:1623
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:37011
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:02
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:1701

ހެއިޓީ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:145
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:3941
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:06
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:64

ހެންގޭރީ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:14
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:4053
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:02
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:555

ލަގްޒެމްބާގް
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:03
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:4055
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:00
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:110

22:13

22:12

21:59

އިތުރު ގައުމުތަކުން މަރުވި މީހުންނާއި ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު

ސްލޮވޭނިއާ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:02
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:1490
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:00
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:109

ސްލޮވާކިއާ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:01
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:1542
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:00
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:28

މާލީ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:30
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:1752
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:04
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:101

ލިތުއޭނިއާ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:04
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:1756
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:00
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:74

ސްރީލަންކާ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:01
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:1878
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:00
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:11

އެސްޓޯނިއާ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:05
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:1970
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:00
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:69

21:53

އިތުރު ގައުމުތަކުން މަރުވި މީހުންނާއި ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު

މޮންގޯލިއާ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:03
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:197
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:00
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:95

މިޔަންމާ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:01
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:261
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:00
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:06

ވިއެޓްނާމް
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:01
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:333
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:00
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:00

ބެނިން
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:83
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:388
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:01
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:05

ރީޔޫނިއަން
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:01
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:488
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:00
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:01

ފަލަސްތީން
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:02
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:489
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:00
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:03

މޮޒަންބީކް
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:20
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:509
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:00
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:02

ޖެމެއިކާ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:06
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:611
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:00
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:10

މޯލްޓާ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:05
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:645
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:00
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:09

ޔުގެންޑާ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:07
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:686
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:00
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:00

ސަމާރިނޯ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:03
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:694
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:00
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:42

ޖޯޖިއާ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:12
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:843
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:00
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:13

އެންޑޯރާ

އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:01
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:853
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:00
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:51

ޓިއުނޭޝިއާ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:06
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:1093
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:00
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:49

ލެތުވިއާ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:02
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:1096
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:01
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:27

ހޮންކޮންގް
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:01
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:1109
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:00
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:04

މަޑަގަސްކަރަ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:37
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:1240
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:00
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:10

އަލްބޭނިއާ
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:31
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:1416
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:01
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:36

ލުބުނާން
އިތުރަށް ފައްސިވި އަދަދު:20
ފައްސިވި ޖުމްލަ އަދަދު:1422
އިތުރަށް މަރުވި އަދަދު:00
ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު:31

19:35

17:24

17:11

މާލެ ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ފުރަބަންދުގެ އަމުރާ ހިލާފަށް ހުއްދަ ނެތި މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ އުޅުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ޖޫރިމަނާ ކުރި މީހުންގެ އަދަދު 8915 އަށް އަރައިފި. މިއީ ފައިސާގެ ގޮތުން ބަލާނަމަ 8.9 މިލިއަން ރުފިޔާ.

16:44

މިހާރު ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކާއި، ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ފެތުރިފައިވާ ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މެކްސިކޯއިން އިތުރު 587 މީހަކު މަރުވެއްޖެ.

16:27

އައްޑޫ ސިޓީން މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި އަންހެން މީހާ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވީ ކަރަންޓީންގައި ހުރުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ދޫކޮށްލަން ވެގެން ޓެސްޓް ކުރިއިރު ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެ.

15:25

އައްޑޫސިޓީގެ ގަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ އީކުއޭޓަރ ވިލެޖްގެ ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި ވެއްޖެ.

https://twitter.com/VaguthuOnline/status/1271387582052438017?s=19

14:07

ފަރުވާއެއް އަދި ބޭހެއް މިހާތަނަށް ހޯދިފައި ނުވާ ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް ތަފާތުކުރުމެއް ރާއްޖެ އިން ނުގެންގުޅޭ ކަމަށް އދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ހައި ކޮމިޝަނާ މިޝެލް ބެޝެލާ ވިދާޅުވެއްޖެ.

11:34

ޗައިނާގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެންގެ ހާލު ވެސް މިހާރު ރަނގަޅު ކަމަށް އެގައުމުގެ ނޭޝަނަލް ހެލްތު ކައުންސިލުން ބުނެފި.

10:56

ކޮވިޑް-19 އަށް އެމެރިކާގެ މޮޑާނާ ކުންފުނިން އުފެއްދި ވެކްސިން ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ތިން ވަނަ މަރުހަލާ ޖުލައި މަހު ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި.

08:41

ސަފުތަކުގެ ދޭތެރެ ދުރުކޮށް ތިބެ ނަމާދު ކުރުމަކީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް އޮތްކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ.ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ.

08:23

އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް މިހާރުވެސް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ އެމެރިކާގެ ހާލަތު އަނެއްކާވެސް ގޯސްވާން ފަށަައިފި ކަމަށާއި، މިހާރު އެމެރިކާގައި ދަނީ "ދެވަނަ ރާޅެއް" އުފެދެމުން ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވާން ފަށައިފި.

06:06

04:25

02:51

އިނގިރޭސިވިލާތުން އިތުރު 1266 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 151 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 291409 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 41279 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

02:50

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 15339 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 644 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި 27644 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ، މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި 1123 މީހަކު މަރުވެފައިވޭ.

މިހާތަނަށް ބްރެޒިލް އިން ޖުމްލަ 802828 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހި އޭގެތެރެއިން 40920 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

02:49

ބުރުންޑީ އިން އިތުރު 2 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 85 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން އެކަކު މަރުވެފައިވޭ.

02:49

އަންގޯލާ އިން އިތުރު 5 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 117 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

02:48

ސީރިޔާ އިން އިތުރު 12 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 164 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 6 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

02:48

ޒިމްބާބްވޭ އިން އިތުރު 12 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 332 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

02:48

މިޔަންމާ އިން އިތުރު 12 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 260 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 6 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

02:47

ޔަމަނުން އިތުރު 31 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 7 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 591 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 136 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

02:47

ޖޯޑަން އިން އިތުރު 27 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 890 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 9 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

02:47

ސައިޕްރަސް އިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 975 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 18 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

02:46

ޕެރަގުއޭ އިން އިތުރު 28 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1230 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 11 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

02:46

އަލްބޭނިއާ އިން އިތުރު 44 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1385 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 35 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

02:46

ލުބުނާނުން އިތުރު 14 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1402 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 31 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

02:45

މާލީން އިތުރު 55 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1722 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 97 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

02:45

ދެކުނު ސޫދާނުން އިތުރު 66 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 5 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1670 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 24 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

02:45

ކެންޔާ އިން އިތުރު 121 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 3 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 3215 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 92 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

02:44

އަލްޖީރިޔާ އިން އިތުރު 105 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 9 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 10589 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 741 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

02:44

މޮލްޑޮވާ އިން އިތުރު 406 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 4 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 10727 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 375 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

02:44

ސްވިޑެން އިން އިތުރު 196 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 19 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 48288 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4814 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

02:43

ދެކުނު އެފްރިކާ އިން އިތުރު 3147 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 74 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 58568 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3147 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

02:43

ކެނެޑާއިން އިތުރު 351 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 36 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 97476 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 7996 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

02:43

ޕެރޫ އިން އިތުރު 5965 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 206 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 214788 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 6109 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

02:42

އެމެރިކާއިން އިތުރު 6419 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 277 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި 2869 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ، މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި 841 މީހަކު މަރުވެފައިވޭ.

މިހާތަނަށް އެމެރިކާއިން ޖުމްލަ 2087270 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހި އޭގެތެރެއިން 115971 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

02:40

02:23

01:58

01:07

00:39

ޗިލީން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 173 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 2648 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 5596 މީހަކު ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 154092 އަށް އަރާފަ.

00:39

ފްރާންސުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 27 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 29346 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 425 މީހަކު ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 155561 އަށް އަރާފަ.

00:38

ތުރުކީން އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 17 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 4763 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 987 މީހަކު ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 174023 އަށް އަރާފަ.

00:37

އިޓަލީން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 53 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 34167 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 379 މީހަކު ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 236142 އަށް އަރާފަ.

00:36

ބްރެޒިލް އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 479 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 40276 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 12305 މީހަކު ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 787489 އަށް އަރާފަ.

00:35

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 564 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 115694 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 14450 މީހަކު ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 2080851 އަށް އަރާފަ.


ކޮވިޑް-19 އަށް މާލެ އިން މީހަކު ފައްސިވުމުން އޭޕްރީލް 15 ވަނަ ދުވަހު މާލެ ސަރަހައްދު ފުރަބަންދު ކުރުމަށް ފަހު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. އެންމެ ބޮޑު ލުޔަކަށް ވެގެން ދާނީ އެއްވެސް ހުއްދައެއް ނެގުމެއް ނެތި މާލޭ މަގުމައްޗަށް މީހުން ނިކުންނަން ފުރުސަތު ލިބިގެން ދާނެއެވެ.

އެއާއި އެކު މިހާރު ކުރެވޭ ސުވާލަކީ އާއްމު ހާލަތައް އެނބުރި ދިއުމަށް މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ތައްޔާރު ހެއްޔެވެ؟ ތޮއްޖެހިފައި އޮތް މާލޭގައި އިޖުތިމާއީ ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ލުއިތަކާއި އެކު ބަލި މީހުންގެ އަދަދު އިތުރު ވެދާނެ ހެއްޔެވެ؟

ފުރަބަންދަށް ލުއިތައް ދޭން ފަށާއިރު، ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ގެންދަނީ ލުއިތައް ދިނުން މާއަވަސް ކަމަށް ބުނެ ޚިޔާލު ފާޅުކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ފުރަބަންދުގެ ސަބަބުން އާމްދަނީ ލިބުން ހުއްޓި، އެތައް ދަތިތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ މީހުން ތިބީ އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކޮންމެވެސް މަގެއް ތަނަވަސްވުން ވެސް އެދިއެދިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

4 ކޮމެންޓް

 1. ާާަަަައަލީ

  ބަޔަކު މީހުން ވައި ކޮޅެއް އިރުގެ އަލިކަމެއް ނުލިބޭ ތަންތާ ތިބެ ތިބެ މޮޔަވުމުގެ ކުރިން ތި ލޮކްޑައުންގެ ކަންތައް ނިންމަން ޖެހޭ. އެކަހަލަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖާ ދެން ރައްޔިތުން ބަހެއް ނާހާނެ. ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ މާބޮޑު ވާނެ އެދުވަހަކުން.

 2. ހަސަން

  ހެޔޮނުވާނެ ތިހެން ނަހައްދަވާ މުޅިގައުމު ހަލާކުގެ ތެރެޔައް ވެއްޓިދާނެ.

 3. ލޮކްޑައުން

  ގޭގަ އަލިފާން ފޮއްޓެއް ތެރޭ އޮވެ އޮވެ އަހަރެން މިހާރު ހަމައެއް ނޫން. މިހަމަ ޓޯޗާގެ އަމަލެއް. ސަރުކާރު އިސްތުއުފާ.

 4. އަމަތުﷲ

  سبحان الله!! نعوذ بقوة الله، حسبي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم!! މާއަވަސް އަދި ހުޅުވާލަާން ތިގޮތަށް. އަދިއެއް އެވަރަކަށް މަދެއްނުވޭ ބަލިމީހުންނެއް.ތިުލހެޅީ ޝުކުރުނުކުރެވިގެން. ނުފެނޭތޯ ޝުކުރުވެރިނުވާ މީހުންނަށް ވެގެނދާގޮިތްތައް!!

  1
  2