ކޮވިޑް-19 އަށް ފަހު ކުރިން އޮތް ހިސާބަށް ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އަލުން ދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 2022 ވަނަ އަހަރު ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕީއެސްއެމްގެ "ރާއްޖެ މިއަދު" ޕްރޮގްރާމްގައި ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 އަކީ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ އަށް ފަހު މުޅި ދުނިޔެއަށް ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރު ކުރި ކަންތައް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި ވަގުތު ދުުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ވެސް އިގްތިސާދީ ގޮތުން ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް ދިމާވާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އަށް އިގްތިސާދީ ގޮތުން ބޮޑެތި އަސަރުތަކެއް ކުރި ކަމަށާއި ކުރު ރާސްތާ އާއި މެދު ރާސްތާގައި ވެސް އިގްތިސާދީ ގޮންޖެހުން އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

އަދި ރާއްޖޭގައި ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމުން އެތައް ވިޔަފާރިއެއް ބަނގުރޫޓުވި ކަމަށް ފައްޔާޒް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު މިހާރު މި އޮތީ ވަރަށް އުނދަގޫ ހާލަތެއްގައި ކަމަށެވެ.

ހަމައެހެންމެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުރި ބޮޑު އަަސަރުގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދަށް ބޮޑު ލޮޅުމެއް އައިކަން ފައްޔާޒް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

"ތިބޭފުޅުން ވެސް ވިސްނާލައްވާ އަޅުގަނޑުމެން މި ބަރޯސާވީ ފަތުރުވެރިކަން އެއްކޮށް ކަހަލަގޮތަކަށް މިއޮތީ ހުއްޓިފައި. އިގްތިސާދު އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއޮތީ ވަރަށް އުނދަގޫ ދަތި ހާލަތަކަށް ގޮސްފަ. އަޅުގަނޑުމެން މިއަހަރު ފެށިގެން އައިއިރު ކޮވިޑް ނެތް އިރުގައި އަންދާޒާ ކުރީ އިގްތިސާދު ޖީޑީޕީ، 7.5 އިންސައްތަ އިތުރުވާނެ ކަމަށް. ނަމަވެސް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އަންދާޒާ ކުރަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 11 ޕަސަންޓް ދަށް ވެދާނެއޭ،" ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެެވެ.

މިހާރު އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ކޮވިޑް-19 އަށްވާ ގޮތެއް ނޭނގުން ކަމަށާއި ވެކްސިނެއް ލިބެންދެން ރާއްޖެއަށް ދަތިވާނެ ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިގްތިސާދީ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމުގައި ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނީ އިގްތިސާދު ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްކަމަށް ވެސް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

32 ކޮމެންޓް

 1. ގލޅ

  މިސަރު ކ ކާރުގެ 5 ދައުރު ދައްމައިފިނަމަ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އިޔާދަވާން 15 އަހަރު ނަގާނެއެވެ އެއްވެސް ޕްލޭނެއް ތަޖުރިބާއެއް ނެތްބަޔަ ކު ވެރިކަމާހާވަލް ކުރެވުނީތީ އުފުލަންޖެހޭ ތަ ކުލީފުވަރަށްވެސް ބޮޑުވާނެއެވެ.

  48
  2
 2. ހުސް ތޮށި

  ކުރިން އޮތް ހިސާބް އިނގޭތޯ ނުވެސް އިނގޭނެ ގެންދާކަށްވެސްބނވައްކަން ކޮށްފަ ކޮވިޑާ ހުރިހާ ކަމެއް މަތި ކޮށްފަ މުޅިގަމު ވިއްކާ ކައި ބަނޑު އަޅާލައިގެން ތިތިބީ ދެން ރައްޔިތުން ފެލަން ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްް އެކަނި އިނގޭނީ ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްް

  45
 3. ކިއެއްވެތޭ

  ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ލޮޅުން އަންނާނެ ކަމަށް އަދި ނޭދެވޭ ނުބައި އަސަރު ކުރާނެ ކަމަށް މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން މަމެން މިދަނީ ބުނަމުންނޭ ތަމެންނަށް އެކަން ނުވިސްނުން އެއީ ތަމެން އިގްތިސާދީ ކަންކަން ނުދަންނާތީވެ ވާގޮތޭ މިހާރުވެސް މާލެ ސަރަހައްދު ތިލަފުށި ހިއްކާ އެފަޅުން ބިން ތައް ވިއްކަން ފަށާބަލަ ވިއްކާނީ 10 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ގޯއްޗެއް 1 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ކޮންމެ މަހަކު ވިއްކަން ޖެހޭނެ މަދުވެެގެން 1 ހާސް ގޯތި 10 ހާސް އަކަފޫޓްފެ އެއިރުން ދެން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ޑައިވަރސިފައިވާނެއޭ ބީއެމްއެލް އިން ލޯނެއް ނަގައިގެން އެމްޓީސީސީ މެދުވެރިކޮށް މިކަން ނުކުރަންވީ ސަބަބެއް ނެތޭ...

  18
 4. ޑަބިޔާ

  އަދިވެސް ގަދަބަސް ބުނެ ކަންތައްތައް ކުރަންއުޅޭތި. ދެން ކުރިން ކުރިގޮތައް ވައްކަންކުރަން ފަށާނީ. މީހުން އެތެރެ ކޮއްގެން ލާރިނަގަން

  29
 5. ހުޅުކޮޅު

  ދެން ޤާނޫނަށް އިޞްލާހު ގެނަސްގެން 5 ކައުންސިލަރުންގެ ބަދަލްގައި 3 ކައުންސިލަރުންނަށް ބަދަލް ކުރަންވީނު

  36
  1
 6. ހުޅުކޮޅު

  ކައުންސިލަރުން މަދުކުރަންވީ.ސިޔާސީ މަޤާމުތައް މަދުކުރަންވީ.އަދިވެސް ފެންނަނީ ފެނަކަތަކަށް ބޭކާރު މީހުން ލައްވާތަން.އަދިވެސް އުޅެނީ ޕާޓީއަށް މީހުންގިނަކުރަން ބޭކާރު ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާމަންޒަރު.

 7. ދިސްވޭ

  މަސްވެރިކަމާއި އަދި ދަނޑުވެރިކަމަށް ވުރެން ވެސް ބޮޑު ފައިދާ އެއް އަދި ޓޫރިޒަަމް އިންޑަސްޓްރީ އަށް ވުރެން ވެސް ބޮޑު ފައިދާ އެއް ރާއްޖެ އަށް ވާނެއޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތް ތައް ކޮށްގެން އެކްސްޕޯރޓް ވެސް ކުރެވޭ މިންވަރަށް އެކަަން ކުރެވޭނެއޭ އެކަމަކު އެކަން ކުރެވޭނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައޭ މިކަން ސަރުކާރަށް އެގިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގައި އޮތް ފުށި ދިއްގަރު ފަޅު ޗައިނާ އިން ބޮޑު ލޯނެއް ނަގައިގެން ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ކުރަން ކެރެންވީއޭ އެއިރުން މިކަން ރަނގަޅުވާނެ ކަން މަމެންނަށް ޔަގީނޭ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާރޓީން ނާންނާނެއޭ ރައީސް އިބޫ އަށް އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ޚިޔާލު ތަކެއް ސަބަބަކީ އޭގެ ތެރޭގައި ތަޖްރިބާ ލިބިފައި ހުރި އެކަކު ވެސް ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ޑިޕާރޓްމެންޓް ގައި ނެތޭ އެއީ މުޅިން ވެސް އަލަށް މަހަށްދާ މީހުންނޭ އެމެން ގޮވައިގެން ރައީސް އިބޫ އަށް ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ރިކަވަރ ނުކުރެވޭނެއޭ..

 8. މަކުނު

  މ.ޑ.ޕ ސަރުކާރެއް އައިސްފިޔާ އިގްތިސާދު ޖަހާނީ ފަހަތައް.

 9. ހަދަންވީއޭ

  އަދިވެސް ސަރުކާރުން ނުވޭތޯ ޗައިނާ އާއި ގުޅިގެން ޗައިނާ އިން ލޯން ނަގައިގެން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ރިކަވަރ ކުރެވޭތޯ ބަލަން އެކަން ކުރަން މާ ބޮޑަށް ވެސް ލަސްވެއްޖެ ކަން އެއީ ޔަގީންވެ ކަށަވަރުވާ ކަމެކޭ ޗައިނާގެ އެހީގައި 20 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ނަގައިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ފަޅު ތައް ހިއްކާ އެފަޅު ތަކުން ގޯތި ތައް ވިއްކާ ތަފާތު މަސައްކަތް ތައް އެފަދަ ގޯތި ތަކުގައި މާލެ ސަރަހައްދުގެ ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ޗައިނާ ވިޔަފާރިވެރިން ގުޅިގެން ކުރާނެ ގޮތް ހަދަންވީއޭ...

  3
  1
 10. ކީއްވެތޭ

  އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން މިދަނޑިވަޅުގައި ވެސް ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރު އަރާ މިދައްކަނީ އެއީ އާންމުން ވަރަށް މާޔޫސްވެ އޭގެ ސަބަބުން ފައިސާ އަތުގައި ހުރި މީހުން ފައިސާ ހިފަހައްޓާ ގޮތޭ އެވަނީ ބަދަލުގައި އާންމު ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ހިތްވަރު ދީގެން އާ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިޔަފާރި ތައް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ފަށަން ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން ވިސްނާ ތިލަފުށި ފަޅު ނުހިއްކައިގެން އުޅެނީ ކިއެއްވެތޭ ޖަޕާނުގެ ހިލޭ އެހީގައި މާލެ އާއި ވިލިގިލި ބްރިޖް އަޅަން ނޭދެނީ ކީއްވެތޭ...

 11. ފެއިލް

  ރައްޔިތުން ހޭލައިފި އިތުރަށް ހުވަފެންދައް ކަން ނޫޅޭ!

 12. ލިބޭނެއޭ

  ކުރިއަށް އޮތް 8 މަސް ދަތިވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނާނަމަ ދެން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ބާއްވަން ޖެހޭނީ 2023 ގެ ފަހުން އެ ޚަރަދުކުރާނެ ކަމެއް ނެތޭ އަދި ރާއްޖެތެރޭގައި އިތުރަށް އަލަށް އެއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި ފަށައިގެން ނުވާނެއޭ އެފައިސާ ބަދަލުކުރަންވީ މާލެ ސަރަހައްދު ތިލަފުށި ފަޅު އެއްކޮށް ހިއްކާ ބިންތައް ވިއްކަން އެކަމަށް ބޭނުންވަނީ 50 މިލިއަން ޑޮލަރު އެލިބޭނެ މިދެންނެވުނު ރާއްޖެތެރޭ ޕްރޮޖެކްޓްސް ތައް ހުއްޓާލުމުން ލިބޭނެއޭ އެފައިސާ ލިބޭނެއޭ ލިބޭނެއޭ...

 13. އޭއާރު

  ޢިގްތިސޯދީ ބޫމްއެއް އަންނަ ކަމައް ކަމައްބުނި މީހާ ކޮންދިރާސާ އެއްތޯ ހެދީ. ފަހަރެއްގަ އެބުނާއެއްޗެއް އިއްޔަ ލެބަނާންއައް އެރީ ކަމައްވެދާނެ. ހަމަ ހުސް ރޯނުއެދުރުން. ގައުމުގެހާލަތު މިހާދަށުދަރަޖައަ ކައް ވެއްޓުނީ ތަަނެއްދޮރެއްނޭގޭ ބަޔަ ކު ހަޔާތް ކަނޑާފަނި ކުމެ ރައްޔިތުން ނައް އޮޅުވާލުމުން. ޥާނުވާ އެނގޭމީހުންވެސް އަމިއްލައެދުމުން ފޯވެ ގަހައްއަރާހުރެ އަމިއްލައަތުން ގަސް ކަޑާ ހަނާވާތަން މިފެންނަނީ.

 14. ދެލޯ

  ގޯތި ކުންފުނިތަކަށް ލލާރިގަނޑު ކަހާލާ، އޭރުން އިގްތިސާދު ހުންނާނީ ހަމަޔަކަށް އެޅިފަ

 15. ޞޮބެ

  ޙިސާބު ޖެހިީ ކިހިނެއް

 16. ކައްބެ

  ކުރިންއޮތް ހިސާބަކީވެސް ރައީސްޔާމީންގެ މަސައްކަތުން ހޯދާފައިވާ ފައިސާ އެލާރިތަށްވެސް ނާގާބިލް އަސާސީފެންވަރުވެސް ނެތް ސަރުކާރުން ކޮވިޑު 19 މަތިކޮށް ކައިހުސްކޮށްލީ ދެނެއްނުވިއެއްނު އަވަހަށް ފައިބާ ނޫނީ މުޒާހަރާކުރާނަން..

 17. ގޭދޮށު ގަރުދިޔަ ފެކްޓަރީ

  ބޫމް ބޫމް ބޫމް އިސްތިއުފާ

 18. ގެރިމޯދީގެ ކަންޒުކަހަނބު

  ކަލޭމެން ސަރުކާރުގަ ތިބިހާ ހިނދަކު ރައްޔިތުމީހާއަށް އޮތީ މުސީބާތް.. ރައްޔިތުން ނޮޅާ ކައިފި

  10
 19. ކޮސްބެ

  ދެން ގާނޫނެއް ހަދާ އަވަހަށް 2 ރައީސުންގެ މުސާރަކުޑަކުރަން ތިވަރުންދަންޏާ ރަށްޔަތުން ޖެހޭނީ މަގޫފަތުގެ ޒަމާން އިއާދަކުރަން ނޫނީ އިސްތިއުފާދީފަ އަންނި ހެދިހެން ހަދަންވީނު ބުއްދިވެރީ އެގޮތް.
  .

 20. އިބްރާހިމް

  އެމްޑީޕީ ވެ ރިކަމުގައި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ނުބެލެވަެ. ހިންގަން ނޭނގުން މައްސަލައަކީ

 21. ޕޮއްޅަބެ

  މީ ކޮންއެއްޗެއް ދަންނަ މާ މޮޅު މިނިސްޓަރެއް؟

 22. އިސްތިއުފާ

  ކުރިއަށް އޮތް 8 މަސް ވަރަށް ދަތިވާނެ އަދި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އޮތީ ކަރުތާފެނަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ދެން މަސްވެރިކަން ވެސް ކުރިނާރާ ކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް އުއްމީދުގެ އަލިކަމެއް މިސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓުން ވެސް އަދި ރައީސް އިބޫ ވެސް ނުދެއްވާތީވެ އެއީ އޭގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ވަރަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެ ކަމެކޭ މަމެންނަށް ޔަގީނޭ ރައީސް ޔާމީން މިއަދު ރައީސް ކަމުގައި ހުންނެވި ނަމަ ރައްޔިތުން ނަށް ދޭނީ އުފާވެރި ޚަބަރުތަކޭ ވިދާޅުވާނެއޭ ޗައިނާ އިން 200 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯން އެހީ އަދި 100 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީ ލިބިއްޖެއޭ މިހާރުގެ ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ޑިޕާރޓްމެންޓް ހަސަދަ އާއި ފިތުނަވެރިކަން ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި މިހާރު ނޫހުގެ ކޮރަޕްޓް ނޫސްވެރިންނަށް ސުޕާރީ ދީގެން އެމެން ލައްވާ ދޮގު އާރޓިކަލްސް ތައް ލިޔުމުން އެކަން އެެގޮވީ ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ އަތަށޭ ތަމެން ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ މިހާރުން މިހާރަށް އިސްތިއުފާ ދޭންވީއޭ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ

 23. މިއަދު

  އެމްޑީޕީގެ އެެއްވެސްބައިވެރިވުމެއް އޮވެ ވެރިކަންކުރާހާ ތައްދުވަހު މިގައުމުގެ އިގުތިސާދު ހަމަޔަކަށް ނުއެޅޭނެ

 24. ނައްސި ކުމާރު

  ތީ ތެދު ނިޔަތުގައި ދެއްކި ވާހަކައެއް ކަމަށްވަންޏާ ސިޔާސީ ހުރިހާ މީހުންގެ މުސާރަތައް ދެބައި ކުޅަ އެއް ބަޔަށް ތިރިކޮށް ބަލަ؟ ނުކެރޭނެ ނުކެރޭނެ ނުކެރޭނެ. އަދިވެސް ބަލާނީ ސިވިލްސާވަންޓަކަށް ދޭން އޮންނަ އެއްޗެއްވިޔާ ނުދީ ވޭތޯ.

 25. އަބުދުބޭ ކާށިދ

  ދެން ތިޔަ ކިޔަނީ 2023 ވެސް ރައްޔިތުން ކަލެމެން ނައް ހަވާލް ކުރާށޭތާ އޭރުންނޭ ވައުދު ފުއްދޭނީ ކޮންވައުދެއްތޯ ފުއްދޭނީ ކުޅުދުފުށީ ޟީހުން ބުނާހެން އެމީޙާކާ އެމީހެއް އެތިބެނީ އައ އަނބުރާލާފަ ޖެހުނުތާކުން ހުސް މުރަކަޔާ ގަލާ އެންދެރިޔާ ވެލަޔާ މިޔަރާ ފާޑް ފާޑްގެ އެއްޗިހި ހިމާތައް ކޮއްފައި ފަޅުތަކާ ފަޅުރައްތައް ބޭރުމީހުންނައް 99 އަހަރައް ނަމުގަ ކުއްޔައް އަސްލު ވިއްކާލާފަ ދެން ކަާކައް ފައިދާ ޔަކައްތޯ މިތަކެތި ހިމާޔައްކޮއްފައި މިވަނީ ރައްޔިތުންގެ ލޮލުގައި ައދުން އަޅުވަންތޯ ބަލަ ހުރިހާ ކަމެއް ރައްޔިތުންނައް މިހާރު އެބަ އިނގޭ ތިޔަ ރާވައިގެން ޕާޓީ ތައް އުފައްދައިގެން އެންމެންނައް ބައިއަޅައިގެންކަން ވޯޓޤ ކައިރިވީމަ ސަރިޔައް ކުރާ ވާހަކަ ދައްކަފަ ކުރީގެސަރުކާރޭ މިހާރުގެ ސަރުކާރޭ

 26. އެމަންޖެ

  ފައްޔާޒް މި މޑޕ ވެރިކަމެއްގަ ދެނެއް އިގްތިސާދު ކުރިޔަކައް ނާރާނެ ވިއްޔާ އިގްތިސާދު ދާނީ ދަށައް.

 27. ޓާޓާ

  އިގްތިސާދު ރަނގަޅުވަންދެން ރައްޔިތުން ތިބެ ދަންޖެހެން ވީތޯ

 28. ތަމެންދޯ

  ސަރުކާރު ވާން ޖެހޭނީ ވަރަށް ގަޓް ހުންނަ ސަރުކާރަކަށް އެގޮތުން ބަލާއިރު ރައީސް ޔާމީން އަދި ރައީސް ނަޝީދު ވަރަށް ގަދައޭ

 29. ވަގުންދޯ

  މަޖްލީހުން އެބަޖެހޭ ކޮވިޑްގެ ކަންކަން ހެލްތް މިނިސްޓްރީން މެނޭޖް ކުރާ ގޮތް ވަރަށް ގާތުން ބަލަން ލިބުނު ހުރިހާ ފައިސާ އެއް ތަޅާ ބުރުއްސާލީއޭ

 30. ހިނގާހިނގާ

  ކޮވިޑް ބަލީގެ ކަންކަން ބަލަން ވާ ވަރަށް ގާތުން މަޖްލީހުގެ ރައީސަށް ބެލުނު ނަމަ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ނުފުނޑޭނެއޭ

 31. އިބްރާ

  ރިސޯޓްތަށް ފު ރި ބަންޑުންވާ މަންޒަޜު ރައީސަށް ފެނިފައިވަނީ

 32. ޝްރޭ

  ކަލޭމެން ތިއްބާ ގަރުނެއް ފާއިތުވިޔަސް އެކަމެއްނުވާނެ