މާލޭގެ ގެއަކުން ގަސްތަކެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން ވީޑިއޯއެއް އާއްމުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އެ ވީޑިއޯ ފެންނަ މީހާއަކީ ނޮވެމްބަރު 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި މާލޭގެ ގެއަކުން ގަސްތަކެއް ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރަމުންދާ ތަހުގީގަށް ހޯދަމުންދާ މީހެެއް ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ އެ ވީޑިއޯ އިން ފެންނަ މީހާއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަމްބަރު 9631696 އަށް ގުޅައި ހިއްސާ ކުރުމަށް އެދިފައެވެ.

އަދި މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން ފުލުހުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

6 ކޮމެންޓް

 1. އީތޭން

  ބޯދިގު ޕާޓޭން ގަސްތަށް ވަގަށް ނަގަން ފެށީތާ!!!! އަމިއްލަ މަސެއްކަތެއް ކޮށްބަލަ.. ލަދެއްހަޔާތެއް ނެތް މީހެއް... ސަރުކާރުން މި ޕާޓޭ ސޮރުންތަށް ހަމަޔަކަށް އަލުވާބަލަ... އެހެން ޒުވާނުން ކިޔަވައިގެން ވަޒީފާ ހޯދާ ފައިސާ ލިބޭތޯ ކެޑިނޭޅި މަސެއްކަތް ކުރާއިރު މިބައިގަނޑު ކަންނެތްކަމާއެކު ވައްކަންކޮށްގެން ފައިސާ ހޯދުމުގަ...

  10
  1
 2. ރަދީފް

  ގަސް ވަގު.

  7
  2
 3. ފަލަކް

  މިމީހުންނަށް ޙައްޤު އަދަބު ދޭންވީ، އަތްކަނޑަންވީ، އޭރުން ދެވަނަ ފަހަރު ވައްކަން ކުރާކަށް އެ އަތެއް ނޯންނާނެ، އެހެންނޫނީ މިކަމެއް ނުހުއްޓޭނެ!
  ޕާޓޭވަގު،

 4. ނާނި

  މި ނޮވެމްބަރު މަހުވެސް މީނަ 3 ފަރަށް ގަސްތައް ވަގަށް ނަގައިފި، ހަމަ މިތަނުން،
  މިކަންތައް ވަރަށް ބޮޑުވެއްޖެ މިހާރު.

 5. އައްޑޫދޮނާ

  އަޅުގަނޑުގެ ގެއިންވެސް 2 ފަހަރަށް ގަސްވަގު ގަސްތައް ނަގައިފި.މިޕާޓޭ އާލާތުންގެ ނުފޮރޮއްޕާން ބޮޑުވެގެން ގޮސް މިހާރު ކޮންމެ ރެޔަކު ގަސްކޮޅުތައް ގޭތެރެއަށް ވައްދަން ޖެހެނީ.ހެނދުނު ވީމާ ނެރެން ޖެހެނީ. މިހާރު ގަސް ވައްދާ ނެރުން ކޮންމެ ދުވަހަކު އާދަވެގެން ކުރާކަންކަމުގެ ތެރޭގައިހިމެނިއްޖެ.60 ގަސް ރޭގަނޑު ސިޓިންރޫމަށް ވައްދާފަ ހެދުނު ނެރެން ޖެހޭ.މިހުރިހާ ޕާޓޭން ދަންޖައްސާ މަރާލަން ގާނޫން ފާސް ކުރަންވީ.އިބޫ މިގާނޫން ފާސްކުރޭ.އާދޭސް ކޮށްފަ މިބުނަނީ. މިކަން އިބޫ މިފަހަރު ނުކޮށްފިއްޔާ ދެން ފަހަރަކުން އައްޑޫ ސިޓީއަކުން ވޯޓެއް ނުލިބޭނެ.

 6. ލޯބިވާގަސް

  އަޅުގަނޑުގެ ގެއިންވެސް 2 ފަހަރަށް ގަސްވަގު ގަސްތައް ނަގައިފި.މިޕާޓޭ އާލާތުންގެ ނުފޮރޮއްޕާން ބޮޑުވެގެން ގޮސް މިހާރު ކޮންމެ ރެޔަކު ގަސްކޮޅުތައް ގޭތެރެއަށް ވައްދަން ޖެހެނީ.ހެނދުނު ވީމާ ނެރެން ޖެހެނީ. މިހާރު ގަސް ވައްދާ ނެރުން ކޮންމެ ދުވަހަކު އާދަވެގެން ކުރާކަންކަމުގެ ތެރޭގައިހިމެނިއްޖެ.60 ގަސް ރޭގަނޑު ސިޓިންރޫމަށް ވައްދާފަ ހެދުނު ނެރެން ޖެހޭ.މިހުރިހާ ޕާޓޭން ދަންޖައްސާ މަރާލަން ގާނޫން ފާސް ކުރަންވީ.އިބޫ މިގާނޫން ފާސްކުރޭ.އާދޭސް ކޮށްފަ މިބުނަނީ. މިކަން އިބޫ މިފަހަރު ނުކޮށްފިއްޔާ ދެން ފަހަރަކުން އައްޑޫ ސިޓީއަކުން ވޯޓެއް ނުލިބޭނެ.