ކ. ހިންމަފުށީ ކައިރީގައި އޮތް ފިނޮޅަކަށް ބަޔަކު ގެއްލުން ދިން މައްސަލަ، ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެކަމުގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ފަސްޖެހުމެއް ނެތި އަޅާނެ ކަމަށް، އީޕީއޭއިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހިންމަފުށީ ކައިރީގައި އޮންނަ ވެލިގަނޑެއްގެ މެދުން ކޯރު ކެނޑި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން "ވަގުތު" އަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން، އީޕީއޭގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މުޙައްމަދު ނަޢީމް ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލަ އަކީ މިހާރު ފުލުހުން ތަޙުޤީޤު ފަށާފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި، ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ކުރާ މިފަދަ ކަންކަމުގައި އީޕީއޭއިން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށެވެ.

މާލެ ކައިރީގައި އޮންނަ ގިލިލަންކަންފުއްޓާއި ހިންމަފުއްޓާ ދެމެދުގައި އޮންނަ ފިނޮޅަކީ ހިންމަފުށީގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނާއި އެ ރަށަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ މީހުން ދަތުރު ގޮސް ހަދާ ފިނޮޅެކެވެ. ގިލިލަންކަންފުށި ރިސޯޓުން ހިތްހަމަނުޖެހުނީ އެ ތަނަށް ރަށުން މީހުން ދަތުރު ގޮސް ހަދާތީ ރިސޯޓަށް ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަން އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަށް އުނދަގުލާ ކުރިމަތިވާ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

އެ ފިނޮޅަށް ގެއްލުން ދިނުމުގައި އެ ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް މީހުންނާއި ރިސޯޓުގެ ބައެއް އިސް ފަރާތްތައްވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އެ ފިނޮޅުގައި ކޯރު ކަނޑާ ގެއްލުން ދީފައި ވަނީ ފަކީރާ ފަދަ ތަކެތި ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ.

ފިނޮޅު ފަދަ ތަންތަނަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ އެކަމާ ގުޅޭ އެންވާރަަމަންޓަލް އެސެސްމަންޓްގެ އިންސްޕްކެޝަންތައް ހަދައި އީޕީއޭއިން އެކަމަށް ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ.

މަރާމާތުކުރުމަށް ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށްފަހު، ގިލިލަންކަންފުށި ހުޅުވާފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

22 ކޮމެންޓް

 1. މަހިބަދޫ މީހާ

  ހުސްވާހަކަ ނުދަށްކާ ކޮބާ އދ. އަތޮޅުގަ އޮތް ބޮޑުގާ ދޫނި ބިސް އަޅާ ފިނޮޅޮ ކޮން ކޮން ރިސޯޓް ތަކަކަށް ކަން ވެލިނަގާ ހުސްކޮށްލީ އަތޮޅުގެ ވަރަށް ގިނަމީ ހުނަށް އެނގޭ ކޮބާ އީފީއޭ ކޮބާ ފޮލިހުން ނަށް ކިތައް މީހުން ގުޅާފަ އެންގީ ކޮންކަމެއް ކުރެވުނީ އާދައިގެ މީހަކު ވެލިނަގައިފި ނަމަ ފިނޮޅަށް އައިސް ވެލި ބަސްތާ އޮށްސާލަން އަމުރުކުރޭ ރުފިޔާ ހުރިމީހުން ގެ މަސްޗަށް ގާނޫނު ނުހިގާ އާދައިގެ މީހެއް ނަމަ ހަންދަމާލަމްވީ.

  35
  1
 2. ޖިހާދު

  އީޕީއޭ އެ ކަންނިނޫން ރައިޔަތުންގެ މަޖިލީހުން ވެސް ތި ކަން ބަލަންވާނެ ތިޔަދާއަރާގެ މެންބަރުން ތިމަސަލަ މަޖިލިހަ ހުސައަޅަން ޖެހޭނެ ދިވެހިން މިފަސްގަޑައް ނުވާ ޅޯބެ އެހެންގައުމަ ކުން މިތަނައަންނަ މީހަ ކުނުވާނެ ތިޔައީ ކުޑައް ކަމެއް ނޫން ރިސޯޓްތަ ކުގެ މެނޭޖަރުން ސައިޒަ ތިރި ކޮއް ދިނުމަށް ރައިޔަތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެންބަރުންގެ އަރިހުން އެދެން

  25
  1
 3. ޖިހާދު

  އީޕީއޭ އެ ކަންނިނޫން ރައިޔަތުންގެ މަޖިލީހުން ވެސް ތި ކަން ބަލަންވާނެ ތިޔަދާއިރާގެ މެންބަރުން ތިމަސަލަ މަޖިލިހަ ހުސައަޅަން ޖެހޭނެ ދިވެހިން މިފަސްގަޑައް ނުވާ ޅޯބެ އެހެންގައުމަ ކުން މިތަނައަންނަ މީހަ ކުނުވާނެ ތިޔައީ ކުޑައް ކަމެއް ނޫން ރިސޯޓްތަ ކުގެ މެނޭޖަރުން ސައިޒަ ތިރި ކޮއް ދިނުމަށް ރައިޔަތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެންބަރުންގެ އަރިހުން އެދެން

  7
  1
 4. ބިބުރު

  ގިލިލަންކަން ފުއްޓަކާ ނުކުޅެވޭނެ އެތާގެ އޯވނަރ ސަރުކާރަށް 30 ވެންޓިލޭޓަރު ހަދިޔާކުރީ ކަމެއްވެގެންދޯ.

  31
  2
  • ސަތޭކަ

   ތިޔައީ ސަތޭކައިގެ ކޮމެންޓެއް. ހަމަ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެ.

   31
   3
   • ސަރާސަރު

    މިރާއްޖޭގައި ތިކަހަލަ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ ނިކަމެތި ދެރަ މީހާއަށް

    20
    2
   • ޑަބިޔާ

    ފިޔަވަޅު ނުވެސް އެޅޭނެ އެއީ އެރިސޯޓްގެ ކެނަލް އެއް ކޮނެ އެތަނައް އެޅި ފަސްތަކެއް ފިނޮޅެއްގެ ގޮތުގައި އެއޮތީ ކަލޭމެން މޮޔަވެގެން ތިއުޅެނީ

    5
    11
    • ޙަސަނު

     ކަލޭގެ ދެފާދޭތެރެއަކުން ނޫން ވެލި ނެގީކީ މި ރާއްޖޭގެ ރަށަކުން މި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ އޮޔާއި އެކުވެގެން އުފެދޭ ފަރުތަކާއި ފިނޮޅު ތަކަށް ގެއްލުން ދޭން ވެއްޖިއްޔާ ނެތެއްނު ސަލާމަތެއް ބޯގޯސް ހިބަރު

     13
     1
 5. ށަނި

  ފަސް ނުޖެހޭނެ ބަޔަކު ނުބުނާނެ، ފަސްނުޖެހި ފިޔަވަޅު އަޅާނަމެކޭ. އެ ކޮން ވާހަކައެއް ދެން؟ ޖަހާނެ މީހަކުވެސް ނުބުނާނެ ޖަހާނަމެކޭ.
  ދައްކާ ވާހަކާއިން ހާލަތު ބަޔާންވާނެ

  13
  1
 6. ލޫޓުވާ

  ފުލުހުން ތަހުޤީޤު ކޮށްކޮށްތިބޭނީ އީޕީއޭ ފަސްނުޖެހި ފިޔަވަޅު އަޅާނަމޭ ބުނެބުނެ ތިބެންޖެހޭނީ ޑޮލަރު ދަތި ދުވަސްކޮޅެއްވީމަ ފިނޮޅު މަތިން ހަނދާނެއް ނުވާނެ. ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދަކީ އާދައިގެ ނިކަމެތިންގެ ހަންދަމަން ހަދާފަ އޮންނަ އެއްޗެއް.

  15
  1
 7. ސަލާމް

  ކަލޭމެން ތިހެން އަގައިން ބުނާނެ. އަމަލަކުން ކުރާކަށް ނުކެރޭނެ. މިރާއްޖޭގައި މުއްސަނދިންނަށް ފިޔަވަޅު ނޭޅޭ. އެމީހުންގެ ފައިސާގެ ބާރު މާގަދަ.

  15
  1
 8. ޖިސް

  ހުވަދު އަތޮޅު ރޮބިންސަން ބީޗް ހަދާފައި އޮތީ ކިހިނެއްތޯ ޖާބިރު ކައިރިން އަހާބަލަ.
  ތިނަދޫއާއި 8ކމ ދުރުގައި އޮތް ފިނޮޅު މިހާރު ފެންނާނީ 1މީޓަރު އަޑިން.
  ތިކަހަލަ ކަންކަން ކުރާމީހުން ހިފައި ހައްޔަރު ނުކުރެވޭނެ

  13
  1
 9. ލޯބިވެއޭ

  ރާއްޖޭގެ ފިނޮޅެއް ނައްތާލަން ރާއްޖޭގެ ރިސޯރޓެއްގައި އުޅޭ ބޭރު ޖީއެމް އަކު މަސައްކަތް ކުރިނަމަ އެއީ މަމެން ހިތަށް ވަރަށް ތަދުވާ ކަމެކޭ ބުއްދިވެރިން ބުނަނީ މަމެންނަށް މިކަން ކެތް ނުކުރެވޭނެއޭ މަމެންގެ ގައުމުގެ ފިނޮޅު ތަކަކީ އެއީ މަމެންގެ ހިތުގެ ހަވަނަ ފަންގިފިލާ އިން ޖާގަ ހޯދާފައިވާ ތަންތަނޭ މަމެންނަށް މަމެންގެ ގައުމުގެ ރީތި ދޮންވެލި ފިނޮޅު ތަކާއި ނުލާ ނޫޅެވޭނެއޭ ފިނޮޅޭ މަމެން ވަރަށް ލޯބިވެއޭ ތަމެން ދެކެ މަމެން ވަރަށް ލޯބިވެއޭ މަމެން ވަރަށް ލޯބިވެއޭ ވަރަށް ލޯބިވެއޭ ވަރަށް ލޯބިވެއޭ ވަރަށް ލޯބިވެއޭ ވަރަށް ލޯބިވެއޭ ވަރަށް ލޯބިވެއޭ ވަރަށް ލޯބިވެއޭ ވަރަށް ލޯބިވެއޭ ވަރަށް ލޯބިވެއޭ ވަރަށް ލޯބިވެއޭ ވަރަށް ލޯބިވެއޭ ވަރަށް ލޯބިވެއޭ ވަރަށް ލޯބިވެއޭ ވަރަށް ލޯބިވެއޭ ވަރަށް ލޯބިވެއޭ ވަރަށް ލޯބިވެއޭ ވަރަށް ލޯބިވެއޭ ވަރަށް ލޯބިވެއޭ ވަރަށް ލޯބިވެއޭ ވަރަށް ލޯބިވެއޭ ވަރަށް ލޯބިވެއޭ ވަރަށް ލޯބިވެއޭ

  8
  1
 10. އަގެއްނެތް ޖިސްމުތައް

  ތިކަން ތިކުރީ ރަނގަޅަށް ކަންކަން ދަންނަބައެއްގެ ލަފާލިބިގެން.
  1- ފިނޮޅު ގިރިގެންދިއައިމަ ވެލިތައް ޖަމައުވާނީ ކައިރީގައި އޮތް ރިސޯޓްގެ ބީޗަށް.
  2- ފިނޮޅުގެ ސަބަބުން ރިސޯޓްގެ އެސްތެޓިކްއަށް ހީނަރުކަން އަންނާނެ. ހަލަބޮލި، އަދި ޕްރައިވެސީ ގެއްލޭތީ
  3- ރިޒޯޓް ޓްވަރިޒަމަށް ގެއްލުންވުން. ރިޕީޓަރުން ކައިރީގައި އޮންނަ ރަށަށް ދެވަނަފަހަރު ދިއުން. އަދި ރިސޯޓްގެ އަގުބޮޑު ޑައިވިން ކަހަލަ ހިދުމަތް ނުހޯދައި އެމީހުންނަށް އެހެން އޮޕްޝަނެއް ހުޅިވިފައި އޮތުން

  3
  1
 11. ޖީމް

  ނާޅާނެ ނުކެރޭނެ

  5
  1
 12. ނަސީ

  ޢީޕީއޭ މަހައްދާންވީނުން އެއްކަމެއްވެސް ނުވާ ހުސްއަގަތަޅަނީ

  5
  1
 13. ކިންގްްއޭ

  ރާއްޖޭގެ ފިނޮޅެއް ނައްތާލަން ރާއްޖޭގެ ރިސޯރޓެއްގެ ޖީއެމް މަސައްކަތް ކުރާނަމަ އެއީ މަމެން ގެ ހިތަށް ވަރަށް ތަދުވާ ކަމެކޭ މަމެންގެ ގައުމުގެ ފަސް ގަނޑުން އެންމެ މިލިމީޓަރެއް ވެސް ނައްތާލަން މަސައްކަތް ކުރާ ބޭރު މީހަކީ އެއީ މަމެންގެ ގައުމުގެ އަދުއްވުންގެ ގޮތުގައޭ މަމެން މިދެކެނީ މިފަދަ މީސް މީހުން ރާއްޖޭގެ ރިސޯރޓްސް ތަކުގެ ޖީއެމް މެންގެ މަގާމް ގައި ބައިިތިއްބައިގެން ނުވާނެއޭ މީ މަމެންގެ ގައުމޭ މަމެންގެ ގައުމު އެއީ މަމެންގެ ކިންގް އަކީ އޯއް މަމެންގެ ކިންގްއޭ މަމެންގެ ކިންގްއޭ މަމެންގެ ކިންގްއޭ މަމެންގެ ކިންގްއޭ މަމެންގެ ކިންގްއޭ މަމެންގެ ކިންގްއޭ މަމެންގެ ކިންގްއޭ މަމެންގެ ކިންގްއޭ މަމެންގެ ކިންގްއޭ މަމެންގެ ކިންގްއޭ މަމެންގެ ކިންގްއޭ މަމެންގެ ކިންގްއޭ

  1
  1
 14. ރަދީފް ހުސެން

  މިއަދު މިއޮތީ ސޯނޫމެންގެ ބޮޑުބޭބެ މޯދީ ސަރުކާރު، ނޫހުގަ ލިޔެލަންކަމެއް ކޮއްފާނެ، ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެ. ޢެޗްޕީި އޭ ނައީމެކޭ، ޑރ. ހުސެން މީހުސް ލާރިއައް ވިކޭ މީހުން

  6
  1
 15. ހުސްހޮޅީ

  މޭޔަރު ސިފާ ވެސް ބުނި މާލެގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަނިދި ނުލިބޭތީ ރޭގަނޑު ދެން މަގުކޮންނަން ހުއްދަ ނުދޭނަމޭ. ދެން ހަފުތާއެއްވެސް ނުވި. މަޖުބޫރުވެގެނޭ ކިޔާފަ ބުނިބަސް އަނބުރާ ގެންގޮސްފި. ފިނޮޅެއްގެ ދުވަސް ދުއްވާލީމާވެސް ތިބުނަނީ ފަސް ނުޖެހޭނަމޭ. މިހާރުވެސް ތިތިބީ ފަސްޖެހިފަ. މައްސަަލަ ބަލަން ރިސޯޓުގެ ޖީއެމް ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރެވެންވާނެ. ހެއްކަށް ބާރުފޯރުވަފާނެތީ ނޫނީ ފުރަގެން ހިނގާދާނެތީ މުއްދަތު ޖެހެންވާނެ.
  އަހަރެން ބުނާނީ މިހެން. ތިރިސޯޓަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. އިންޒާރު ނޫނީ ނަސޭހަތް ލާ ދީފާ ދޫކޮށްލާނީ. އަހަރުމެން އާދަގެ ދިވެހިން ތިބޭނަން ބަަލަން. އެކަމަކު އަބަދަކަށް ނޫން.

 16. ހަރަމިހަރާމޭ

  ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެ މަހުޖަނުންނަކަށް

 17. ސުރަލިޔަ

  އައްޔޭމް ސޭޔިންގު ނައްތިންގު ވިލްބީ ހެއްޕަން ޓޫ ދަ ރިސޯޓު އޯނަރު އޯރް ޖީއެއްމު. ރިއްޗި ޕީޕަލް އިން މޯލްޑިވުސް އެބައު ދަ ލޯ!

 18. ހުރަސް

  ޖީއެމް ޑީޕޯޓު

  1
  1