އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއެއް ކާމިޔާބު ކުރަން ރާއްޖެ އިން ވާދަކުރި އިންތިޚާބު ރާއްޖެ އަށް ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެއެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި މިރޭ ނެގި ވޯޓުން އިންޑޮނޭޝިއާއަށް 144 ޤައުމެއްގެ ވޯޓު ލިބުނުއިރު، ރާއްޖެއަށް ލިބުނީ 46 ޤައުމެއްގެ ތާޢީދެވެ. ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރަން ހޯދަން ޖެހެނީ 127 ޤައުމެއްގެ ވޯޓެވެ. މި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެފައި ވަނީ ޖުމްލަ 190 ޤައުމެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި، ރާއްޖެ އާއި އިންޑޮނޭޝިއާ ވާދަކުރި އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަޙައްދަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮނޑި ފިޔަވައި ބާކީ ހަތަރު ގޮނޑިން ކޮންމެ ގޮނޑިއަކަށް ވާދަކޮށްފައި ވަނީ އެއް ޤައުމެވެ. އެހެންކަމުން އެއްވެސް ވާދަވެރިކަމެއް ނެތި އެޤައުމުތަކަށް ވަނީ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ވެފައެވެ.

އެގޮތުން ދެކުނު އެފްރިކާ 183 ވޯޓާއި އެކު ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު، ބެލްޖިއަމް އަށް ގޮނޑި ކާމިޔާބުވީ 181 ވޯޓުންނެވެ. އަދި ޖަރުމަންވިލާތާއި ޑޮމިނިކަން ރިޕަބްލިކަށް ވޯޓު ކާމިޔާބުވީ 184 ވޯޓު ލިބިގެންނެވެ.

އދ. ގެ މެމްބަރަކަށް ރާއްޖެ ވިތާ 50 އަހަރުގެ ތެރޭގައި، މިއީ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއަކަށް ކުރިމަތިލި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

62 ކޮމެންޓް

 1. ޝައިނީ

  ހަމަ ހިނިއަންނަނީ.. ދެން ބާރަށް އަތްޖަހާ..

  • އާބިދާގޭ މޮހޮންމަދު

   ޤައްދާރުން އަތްޖަހާނެ ޤައުމަށް ލިބޭ ކޮންމެ ދެރައެއްގައި

 2. ނިހާން

  ރަނގަޅު ފިލާވަޅެއް ލިބިއްޖެނު.

  • މަރިޔަމް

   ދިވެހިންނަށް ލިބޭ ކޮންމެ ފިލާވަޅަކީ، މުޅި ގައުމުގެ ދިވެހިންނަށް ލިބިގެންދާ ފިލާވަޅެއް. ގައުމުގެ ވެރިންގެ ޒިންމާއަކީ، ގައުމުަށް ރީތިނަމާއި، މިނިވަންކަމާއި، އިގްތިސާދީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކޮށްދިނުން. އެކަން ކުރުމަށް މިސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތް މިފެނުނީ. ނާކާމިޔާބީއަކީ ކާމިޔާބީގެ ތަޅުދަނޑި. މިއަދު ހަނދާންވަނީ، އުހުދު ހަނގުރާމަ. ބަލިވުމަކީ، އެއްވެސް މައްސަލައެއްނޫން. ކެރުން މިފެންނަނީ. އަހަރެމެން ދިވެހިންގެ ކުޑައާބާދީ ދުނިޔޭގެ ދަނޑަށް ނުކުމެ މިކުޅެނީ. ހަރަށްވަދެ ފިލާ ނުތިބޭކަން މިދައްކާދިނީ.

 3. ނިޔާޒު

  ބަދިގޭގަ އިން ގޮޑި ބިންދައިގެން ދާ ވަރައް އަތް ޖަހާށެވެ.

 4. ހާދިމް

  ދެން އަތްޖަހާ... ދެއަތް ނަގާފަ ހީހީފަ އަތްޖަހާ

  • Anonymous

   އަތްނަގާ ﷲ ގެ ހަޟްރަތުގައި ދަންނަވަންޖެހޭނީ، މިގައުމުގަ މިތިބަ ދިވެހިންނޭ ކިޔާ އެމް.ޑީ.ޕީ ފީވަރޖެހިފަ ތިބި މީހުންނަށް މިނިވަންކަމާ ގައުމަކީ ކޮބައިކަން އެނގޭނެ އިލްމާ ގާބިލްކަން ދެއްވުން އެދި. އަމިއްލަ ގައުމަށް ކާމިޔާބަށް ނޭދެވޭ ވަރަށް ތިމީހުންގެ ސިކިންޑިތައް ތިހުރީ ތަޣައްޔަރުވެ ހަލާކުގެ މަގު ހިޔާރު ކޮށްފަ.

   • ާސަން

    ތެދުފުޅެއް ހިތާމަހުރިކަމެއް އެބައިމީހުންނަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާށި.

    • ކެރަވަޅު ޑީޕީ

     އާމީން

 5. ލަވްދަވޭ

  އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖްލީހުގެ ގޮނޑި ރާއްޖެ އަށް ކާމިޔާބު ނުކުރެވުމުން މިހާރު މަމެންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ސަރުކާރަށް އެނގިލައްވާނެ މިހާރު ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުން ދައްކާ ވާހަކަައިގެ އިތުބާރު ކުޑަ ކަން. އެމެން ހުންނާނީ ގިނަ ކަންކަން އޮޅުވާލާފައޭ ކަން މިހެން ހުރުމުން ދެން ވެސް މަމެން ސެޕްޓެމްބަރ މަހު 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރަން ބޭނުން ނަމަ އެބަޖެހެއޭ ހަގީގަތުގައި ވެސް ރާއްޖޭގައި ހުރި އިޝޫސް ތަަކަށް އެޑްރެސް ކުރަން. އެގޮތުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކޭ އެއީ ރާއްޖޭގާއި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ހޯދާ އެމެން ފުރުވާލުމުގެ ކަންކަން އިމިގްރޭޝަން އަތުން ނަގާ ސީދާ ޕޮލިހާއި ހަވާލު ކުރަން އަދި 3 މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ހޯދާ ފުރުވާލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ޖެހޭނެ އަންގަން ޕޮލިހަށް. ޖަސްޓް ގޮނާ ސްޓޭންޑް ދެއަރ އެން ވޮޗް ދަވޭ ވީ ޑޫ އިޓް ދެޓްސް އޯލް ރައިޓް ބިކޮޒް އައި ލަވް ދަވޭ ވީ ޑޫ އިޓް..

  • އާބިދާގޭ މޮހޮންމަދު

   ބިދޭސީންނާއެކު އެމްޑީޕީ ވެސް ޑީޕޯޓްކުރަން ވެއްޖެ

 6. ަިިިަްއިއްބެ

  ވަރަށް ލަދުވެތި ބައްޔެއް. ހިތާމަ ކުރަން މިހާ ބޮޑު ތަފާތަކުން ބަލިވީތީ!!!!

  • Anonymous

   އަހަރެމެން ލަދެއްނުގަނޭ. ބަލިވުމަކީ، މުސްލިމުން އެތައްފަހަރަކު ދެކެފަވާ ކަންކަން. މުސްލިނުންނަކީ، ބަލިވާ ހިނދުވެސް ﷲ ތައާލާ ހަނދާންކޮށް އެކަލާނގެ ހަޟްރަތުން އިތުރު ކާމިޔާބާ ނަސްރަށް އެދޭ މީހުން. މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރު، މިކަހަލަ ކިތަންމެ ފަހަރަކު ވާދަކުރަންވެސް ފަހަކަށް ނުޖެހޭނެ ދިވެހިންނެއް.

   • ޙުސެން.

    ކަލޭމެންގެތެރޭ މުސްލިމުން އުޅެކަމެއް ވެސް ﷲ ޤަބޫލުނުކުރައްވާނެއެވެ. އެއީ ﷲ ޙަރާމްކުރެއްވި ހުރިހާކަމެއް ޖެހިލުމެއްނެތި ކުރަމުން އަމްރު ކުރެއްވި ކަންތައް ބޮލާލާޖަހާ ހިތުހުރިގޮތަކަށް ކުރަމުން ދާތީ އެވެ. ވައްކަމާއިޚިޔާނާތް ، މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިއާއި މީހުން މެރުމާއި ޢަދުލު އިންޞާފު ނަގާލާ އަނިޔާވެރިކަން އިސްކޮށް މީހުނގެ ޙައްޤުތައް ނިގުޅައިގަތުމެވެ. މިފަދަ ބަޔަކު ދީނޭ ކިޔަން ލަދު ގަންނަން ޖރހޭނެއެވެ. މިއީ ﷲ އަާއި އެކަލާނގެ ދީނަށް މަލާމާތް ކުރުމެވެ.

    • Anonymous

     އަހަރެމެން ކުރާ އަޅުކަން ގަބޫލު ކުރުމީ އެކަލާނގެއަށ ހުސްވެގެންވާ ކަންކަން. އަހަރެމެން އިންސާފުކުރަނީ ގާނޫނތަކުގަވާ ގޮތަށް. އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ޚިޔާނާތްތެރިންނަށް އަދަބުދޭ. ޚިޔާނަތަކީ މިގައުމުގައި 1900 އިން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ފައްކާވަމުންއައިސްފައިވާ ކަމެއް. އަދި މަސްތުވާތަކެއްޗާ މީހުން މެރުމަކީ 2000 އިން ފެށިގެން ހައްދުން ނެއްޓިފަ އޮތްކަމެއް. މިކަން ކަމުގެ ޒިންމާ ހުރިހާ ސަރުކާރަކުން ނަގަން ޖެހޭނެ. އެކަކުގެ ބޮލަށް ޖަހާ މީހާ މިގޮވަނީ އިންސާފޭެ.

     • އާބިދާގޭ މޮހޮންމަދު

      އެކަހަލަ ކޮސްގޮވާނެ... މިސްކިތް ރޯކޮއްލި މީހާއަށް ހީވާނެ މަށޭ ކިޔަޔޭ... އެމްޑީޕީ ތީ މިތާގެ ހަލާކު... ހާއްސަކޮށް އިގިރޭސިވިލާތުގަ ފިލާހުރި ގައިދީ ފިރުއައުނާއި އޭނަގެ އައުވާނުން

  • އަލީ

   އެހެންވީއިރު، 3 ވަނަ ދުނިޔޭގެ ފަގީރު ނިކަމެތި ގައުމެއްގެ ގޮތުގަ ދުނިޔޭގެ މީހުން ކުރާ ކަންކަން ބަލާ ގައުމުތައް ހޯދާ ކާމިޔާބީގަ އަތްޖަހަންތަ ތިބެންވީ؟ ބައިނަލް އަގްވާމީ މައިދާނަށް ނުކުންނަށް ހަމަ އެހޭ ބިރު ގަނޭތަ؟ އެހެންވާނަމަ އެއީ އީމާންތެރިކަން ނެތްކަމާ ތިމާމެންގެ ނަފުސުގެ މުޑުދާރުކަމުންވާ ގޮތްތައް.

 7. މަހަށްދޭބަލަ

  ރާއްޖެ ބަލިކޮށް ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް އިންޑޮނީޝިޔާ ހޮވުނު ނަމަވެސް އެއިން ކެއްކޭނެ ޑޮންޑޮނެއް ނުހުންނާނެއޭ މިހާ ތަނަށް އިންޑޮނޭޝިއާ އަކީ 3 ފަހަރު ސަލާމަތީ މަޖްލީހުގެ ގޮނޑި އެއް ފުރަމުން އަންނަ ގައުމެކޭ އެމެންނަށް އޭގައި ކުރެވޭނެ ކުރާނެ ކަމެއް ނޯންނާނެއޭ ޖަސްޓް ގޮނާ ސްޓޭންޑް ދެެއަރ އެން ވޮޗް ދަވޭ ވީ ލޫސް އިޓް ދެޓްސް އޯލް ރައިޓް ބިކޮޒް އައި ލަވް ދަވޭ ވީ ލޮސްޓް އިޓް ލަވް ދަވޭ ވީ ލޮސްޓް އިޓް. ބޭބީ ޑޯންޓް ވޮރީ ނެކްސްޓް ޓައިމް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ފަހު ލާރޖް ކޮށް ޖެއްސުން އޮތީ ތަމެން ނުޖެހޭނެއޭ ފުއްޕަން މިކަމުގައި ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނޭ ތަމެން މަހަށް ދޭބަލަ ދެން މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ..

 8. އިބިރިހިމާ ބެއްޔާ

  ކޮބާ ޕިންކީ ކެވިއްޖެ އެއްނު

  • Anonymous

   ބަލަ، ޕީޕީ އެމްއެއްނޫނޭ ސަލާމަތީ މަޖްލީހަށް ހޮވަނީ. އެއީ ދިވެހި ގައުމޭ. މިތިބަ ހަސަދަވެރި ފާސިގު ބައްތާދޯ. ގައުމެއް ޕާޓީއެއް، ދީނެއް މިއްލަތެއް އެނގެނީއެއްނޫން.

   • ކެނެރީ ސޮނި މުގާބޭ

    ނަސީދު އެންޓި ކެމްޕޭނަށް ހާދަ ހަރަދެކޭ ކުރީ

 9. މާނި

  އިންޝާ ﷲ ނެކްސްޓް ޓައިމް، އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންނަށް ކާމިޔާބުވާނެ. ހިތްވަރާ އެކު މަސައްކަތް ކުރުމުން ﷲ ތައާލާ ނަސްރާ ކާމިޔާބު ދެއްވާނެ.

 10. ނަސީދު

  ޢަދުރޭ ބުނާނެއެއްޗަކަށް މިއިންތިޒާރުކުރަނީ

  • Anonymous

   އަދުރޭތަ އދ އަށް ވާދަކުރަނީ. އަހަރެމެންނަށް އެނގޭ ގޮތުގައި، މިގޮނޑިއަކީ، ގައުމަށް ލިބޭއެއްޗެއް. އަދުރޭއަކަށް ނަޝީދަކަށް ޔާމީނަކަށް ނޫން ލިބެނީ. ދިވެހި ގައުމާ ދިވެހިންނަށް ލިބޭ އެއްޗެއް އެއީ. ނާކާމިޔާބުވިނަމަ އެއީވެސް ގައުމާ ދިވެހިންނަށް ލިބޭނަމެއް. ޕާޓީވީމަ، ތަންދޮރުފިލަފަ ތ

 11. ނުނނު

  ގޯފިށިން.......

 12. ހަމީދު

  ގޯހެއްނޫން. ރާއްޖޭގެނަން މުޅިދުނިޔޭގެ ހަރާބުކޮށް ގައުމު ވިއްކާލުމަށް ނީލަމަށްލައިގެން އުޅޭ ކުރީގެ ނަޝީދާއި ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާއި، ކުރީގެ ނައިބުރައީސްއާއި، މުސްލިމުންގެ ދުޝްމަނުން ދިވެހި ގައުމާ ދެކޮޅަށް އެތަށް މަސައްކަތެއް ކުރަމުން ދިޔައިރުވެސް ދިވެހިން ފަހަތަށް ނުޖެހި ސަލާމަތީ މަޖްލީހުގައި ވާދަކޮށް ހޯދިވޯޓަކީ، އަހަރެމެން ދިވެހި ގައުމު ދެކެލޯބިވާ މީހުން ވަރަށް ފަހުރުވެރިވާ ކަމެއް. އިންޝާ ﷲ 2021 ގަ ދިވެހިން ކާމިޔާބު ކުރާނެ.

  • ކެނެރީ ސޮނި މުގާބޭ

   ރީދޫ ބައިގަނޑަށް 46 ވީމަވެސް ހަޖަމުނުވޭ

 13. ޑޮންޑޮން

  ކޮމެންޓްތައް ކިޔާލީމަ އެބަހީވޭ ސަލާމަތީ މަޖިލިހަށް ކުރިމަތި ލައިގެން އުޅެނީ ޕީޕީއެމް އޭ. ޤައުމަށް ހެވެއް ނޭދޭ ބައެއް ނޫޅޭނެ މި ރީނދޫ ބައިގަނޑު ނޫނީ. ޥ ސަލާމް

  • Anonymous

   ވަރަށް އިލްމެއް ނެތް ތަނެއްދޮރެއްނޭނގޭ ބައެއް އުޅޭ ޕާޓީއެއް އެމް.ޑީ.ޕީ އަކީ. ގައުމަށް ލިބޭ ދެރަވެސް މިމީހުންނަށް ހީވަނީ އެއީ ޕާޓީއަށް ލިބޭ ދެރައެއްކަމަށް.

 14. Anonymous

  ދިވެހިން ތައުލީމު ހޯދާ މަތީ ފާސްތައް ގެނަޔަސް ދިވެހިންގެ ވިސްނުމުގެ ކޮށިކަމުން ނޭނގޭ ދިވެހި ގައުމާއި، ޕާޓީ ވަކިކުރަންވެސް. މިގޮނޑި ކާމިޔާބުވިނަމަ، ގައުމުގެ ވެރިމީހާއަކަށް ނޫން އެނަންލިބެނީ، ދިވެހި ގައުމަށް. މިވަރުވެސް އެނގޭވަރަގެ ގާބިލުކަންވެސް ދިވެހިންގެ ގިނަ މީހުންގެ ނެތް.

  • ސ ނުން ސޮނިބެ (އަންނި)

   ތިބުނީ ތެދެއް.. ފިރުއައުނު އަންނި ކިޔެވިއްޔާ އޭނަގެ ހާމާނުން ކިޔަވާނީ

 15. ލަވްދަވޭ

  ސަލާމަތީ މަޖްލީހުގެ ގޮނޑި ރާއްޖެ އަށް ކާމިޔާބު ނުވީ އެއީ ކުޑަ އާބާދީ އަކުން އައި ގައުމަކަށް ވާތީއެވެ. މިއިން ވެސް މަމެންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ލެސަަން އެއް ލާރންވެއޭ މިއިން އެގިގެން މިދާ އެއްޗަކީ އެއީ ކުޑަ އާބާދީ އަކުން އަންނަ ކެންޑިޑޭޓަަކަށް ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކާމިޔާބު ނުލިބޭނެ ކަން މީންސް އަކީ ދަ ރާއްޖެތެރޭގެ ކުޑަ އާބާދީ އަކުން އަންނަ މީހަކަށް ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވެގެން އެފަދަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ނުކުރެވޭނެ ކަން މިކަމަކީ ހިންނަވަރު މީހުން ހަނދާން ނައްތާލަން ޖެހޭނެ ކަމެއް ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކާމިޔާބު މަތިން. ޖަސްޓް ގޮނާ ސްޓޭންޑް ދެއަރ އެން ވޮޗް ދަވޭ ޔޫ ރިއެޓް ދެޓްސް އޯލް ރައިޓް ބިކޮޒް އައި ލަވް ދަވޭ ޔޫ ރިއެކްޓް ލަވް ދަވޭ ޔޫ ރިއެކްޓް. ލަވް ދަވޭ ޔޫ ރިއެކްޓް ނައު ދިސް ގްރެވެލް އިން އަވަރ ވޮއިސެސް ގްލާސެސް ޝެޓަރޑް ފްރޮމް ދަ ޓޭބަލް ޓޮޕް އިޓްސް ސިކް ދެޓް އޯލް ދީސް ބެޓުލްސް އާރ ވަޓް ކީޕްސް މީ ސެޓިސްފައިޑް. ޖަސްޓް ގޮނާ ސްޓޭންޑް ދެއަރ އެން ވޮޗް މީ ދެޓްސް އޯލް ރައިޓް ބިކޮޒް އައި ލަވް ދަވޭ ޔޫ ރިއެކްޓް ދެޓްސް އޯލް ރައިޓް ބިކޮޒް އައި ލަވް ދަވޭ ޔޫ ރިއެކްޓް ލަވް ދަވޭ ޔޫ ރިއެކްޓް ލަވް ދަވޭ ޔޫ ރިއެކްޓް ލަވް ދަވޭ ޔޫ ރިއެކްޓް..

 16. ލީސް

  ގައުމީވަންތަކަމެއްނެތް ސިޔާސީވެފަ ތިބިމީހުން ނަށް ހެޠޮވިސްނުންދެއްވާށި

 17. ޜަސީދު

  ދިވެހި ރައްޖެއައް ގޮޑިނުލިބުމަކީ ކެނެރީގޭ ނަސީދުއައް ލިބުނު ކާމި ޔާބީއެއްނޫން މިހަޜު މިތިބަގަމާރުން ނޭދޭ ދިވެހިކުއްޖަކު ފާސް ވާކަވެސް

 18. ޢ ރަސީދު

  ދިވެހި ރާއްއިންކިރި މަސައްކަތައް މަރުހަބާ ކާމިޔާބިޔަކީ ކޮން މެފަހަރަކު ލިބޭނެ އެއްޗުއް ނޫން

 19. ޙަބޭޝ

  މިފަހަރު ޖަމީލަށާއި ނަސީމަށް އިދޮނޭސިޔާއިން ފްލެޓްދޭނެތަ

 20. ލަވްދަވޭ

  އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބެއް ނުކުރެވުމުން މަމެންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ސަރުކާރުން ވިސްނަން ވެއްޖެއެއް ނޫންތޭ މިހާރު ސެޕްޓެމްބަރު މަހު 23 އާއި މިއަދާއި ދެމެދު ދެން އޮތީ އެއީ އެންމެ 100 ދުވަސް ކަމަށް ދެން ހުކުރެއް ހޮނިހިރެއް ނެތި ކޮންމެ ދުވަހަކު ކޮންމެވެސް އެއް ކަމެއް ރައްޔިތުންނަށް ފަހި ކޮށްދެމުން ދިއުމަށް އެގޮތުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކޭ އެއީ ސީދާ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިފައިވާ ކަންކަމުގައި ސީދާ ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް އެކަން ކަން ކޮށް ދިނުން އެއީ. އެގޮތުން މިހާރު ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީ އަށް ފްލެޓްސް ތަކަށް އެދި ފޯމް ލާފައިވާ އެންމެންނަށް ފްލެޓްސް ތައް ދޭނެ ކަން ސަރުކާރުން އިއުލާން ކޮށް ދެއްވާ އަވަހަށް އެއެންމެންނަށް ފްލެޓްސް ތައް ދޭނެ ކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލު ކުރަންވީއޭ. އަދި ސީދާ ރައީސް ދަންނަވަންވީ ޗައިނާގެ ރައީސް ގާތު އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް އަދި 500 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ރާއްޖެއަށް ދޭން އެފައިސާ އިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި 50 ހާސް ހައުސިންގް ޔުނިޓްސް ހިމެނޭ ފްލެޓްސް ތައް އިމާރާތް ކުރަން ފަށަންވީއޭ. ޖަސްޓް ގޮނާ ސްޓޭންޑް ދެއަރ އެން ވޮޗް ދަ ވޭ ޔޫ ފިކްސް އިޓް ދެޓްސް އޯލް ރައިޓް ބިކޮޒް އައި ލަވް ދަވޭ ޔޫ ފިކްސް އޯއް އޯއް އޯއް އައި ލަވް ދަވޭ ޔޫ ފިކްސް އިޓް ލަވް ދަވޭ ޔޫ ފިކްސް އިޓް ލަވް ދަވޭ ޔޫ ފިކްސް އިޓް ލަވް ދަވޭ ޔޫ ފިކްސް އިޓް ލަވް ދަވޭ ޔޫ ފިކްސް އިޓް...

 21. މަޒް

  ހުންނާނީ ރާކަނިމަސް ކެވިފަ

 22. Anonymous

  މިއީ ވަކަރަށް ޖަހާލުން. ދިވެހިންނަށް އދ އާއި، ބައިނަލް އަގްވާމީ ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ބޮޑެތި ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިވަނެ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ، މިއީ %100 މުސްލިމް ގައުމަކަށް ވުން. 2 ވަނަ ކަމަކީ، ދިވެހިން ފަލަސްތީނަށް ސަޕޯޓް ކުރުމާއި، ބޮޑެތި ބާރުތަކުގެ ގޮނޑިކޮއްކޮއަކަށް ވުމަށް ދިވެހިން ދެކޮޅު ހެދުން. ދެން، އަނެއްކަމަކީ، ދިވެހިން ނަކީ ފަގީރު ނިކަމެތި ބައެއްކަމަށް ދުނިޔެއިން ގަބޫލުކުރުން.

 23. ލަވްދަވޭ

  ރާއްޖެ ބަލިކޮށް ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް އިންޑޮނީޝިޔާ ދިއުމުން އެއިން އެގިގެން ދާ އެއްޗަކީ އެއީ ކުދި ކުދި އާބާދީ ހިމެނޭ ގައުމު ތަކަކީ އެއީ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި މާ ބޮޑު ވެއިޓެއް ހުރި އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ހަމަ އެ ތިއަރީ ރިފްލެކްޓް ކުރާނެއޭ ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ވެސް. އެގޮތުން ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވެސް ސަރުކާރުން ބްލައިންޑް އައިއެއް މާލެ ސަރަހަައްދަށް ދިނުމަށް ފަހު ކުދި އާބާދީ ތަކަށް ބޮޑެތި އިންވެސްޓް ކުރިނަމަވެސް ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކަށް ދިއުމުން މީގެ ނުބައި އަސަރުކުރާނެއޭ ވޯޓަށް. ކަން މިހެން ހުރުމުން އެމްޓީސީސީ އަށް ގުޅިފަޅުދޭންވީ ތިލަފުށިކުންފުނި އަތުން އަތުލާ 100 އަހަރަށް ދެން އެމްޓީސީސީ އަށް އަންގަންވީ ގުޅިފަޅު ހިއްކާ ގުޅިފަޅުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކަށް އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ދައްކާ ގޮތަށް ކޮންމެ ކުންފުންނަކަށް 2 ހާސް އަކަފޫޓް ދޭންވީއޭ. ދެޓްސް އޯލް ރައިޓް ބިކޮޒް އައި ލަވް ދަ ވޭ ޔޫ ޑޫ އިޓް ލަވް ދަވޭ ޔޫ ޑޫ އިޓް. އައި އޭމް ޖަސްޓް ގޮނާ ސްޓޭންޑް ދެއަރ އެން ވޮޗް ދަވޭ ޔޫ ޑޫ އިޓް ދެޓްސް އޯލް ރައިޓް ބިކޮޒް އައި ލަވް ދަވޭ ޔޫ ޑޫ އިޓް އައި ލަވް ދަވޭ ޔޫ ޑޫ އިޓް ލަވް ދަވޭ ޔޫ ޑޫ އިޓް ލަވް ދަ ވޭ ޔޫ ޑޫ އިޓް ލަވް ދަވޭ ޔޫ ޑޫ އިޓް...

 24. ނަޝް

  ހައްހައްހައް.. ވަރައް އުފާވެއްޖެ..

 25. ްްއައްޑޫ މީހާ

  ކޮބާ ނިޙާނު އައް ފެނޭތަ ވަރައް ވެދުން

 26. ލަވްދަވޭ

  ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބެއް ނުވުމުން މަމެން ޕިންކީންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ސަރުކާރުން އެބަޖެހެއޭ ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުން ހަގީގަތުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ވަރާއި ގާތަށް ވެސް މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަން ދަނެގަންނަން އީޔޫ ގައި ތިބި އެމްބެސެޑަރުންނާއި އަދި ޖަރުމަނުގައި ތިބި އެމްބަސޭ އިން އަދި އދ.ގައި ތިބި އެމްބަސޭ މެން މަހަށް ދާންވީއެއް ނޫންދޯ. އެއްކަމެއް ވެސް ތަމެން ނުކުރޭ ދޯ އެންޖޯއި ކޮށްލަނީ ސަރުކާރުކާ މާލިއްޔާ ބަތް ތައްޓަށް ހުށިޔާރޭ ކިޔަމުން ދޯ. ކަން މިހެން ހުރުމުން ސަރުކާރުން ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުން ދައްކާ ވާހަކަ އަޑު ނާހާ ރައްޔިތުން ދައްކާ ވާހަކަ ތަކޭ އަޑު އަހަންވީ ރިސޯރޓްސް ތަކުގެ މެދު ފަންތި އާއި އަދި މަތީ ފަންތީގެ ވަޒީފާ ތައް ދިވެހިންނަށް ލިބޭނެ އުސޫލުން ރިސޯރޓްސް ތަކުގެ މަތީ އަދި މެދުފަންތީގެ ވަޒީފާ ތަކުގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތް ތައް އިނގޭނެ ހެން ރާއްޖޭގެ އޮންލައިން ނޫހުގައި އެމަގާމް ތަކަށް މީހުން ހޯދަން ޝާއިިއު ކުރަން އިމިގްރޭޝަންގެ ގަވާއިދު އިސްލާހު ކުރަންވީއޭ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ސައިއްޓޭ އަމިއްލަ އަށް ފެނިގެން މިކަން އޭނާ އިސްލާހު ނުކުރާނެއޭ އެއީ މަމެންނަށް ޔަގީނޭ އޭނާ ވެސް ފެލޭނީ ޕޯރޑިއަމް ތަކަށް އަރާ އެހެން މީހުންނާއި ދިމާލަށް ތިމާ ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ނުކުރެވޭ އިރު ވެސް. އޮން ދަ ފަސްޓް ޕޭޖް އޮފް އަވަރ ސްޓޯރީ ދަ ފިއުޗަރ ސީމްޑް ސޯ ބްރައިޓް ދެން ދިސް ތިންގް ޓާރންޑް އައުޓް ސޯ އީވްލް އައި ޑޯން ނޯ ވައި އައި އޭމް ސްޓިލް ސަޕްރައިޒްޑް. މަމެންނަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ބަލި މީ ގަބޫލުކުރެވޭ އެއްޗެއް ނޫން މިކަން މިހެން ނުވެދާނީ ސީދާ ރައީސް އަމިއްލަ ފުޅަށް ކަންކަމުގައި އިސްނަގައިގެން ގާތުން ކަންކަން މިއޮތް 100 ދުވަހު ބަލައިގެންނޭ. ޖަސްޓް ގޮނާ ސްޓޭންޑް ދެއަރ އެން ވޮޗް ދަވޭ ޔޫ ފިކްސް އިޓް ދެޓްސް އޯލް ރައިޓް ބިކޮޒް އައިލަވް ދަވޭ ޔޫ ފިކްސް އިޓް ދެޓްސް އޯލް ރައިޓް ބިކޮޒް އައިލަވް ދަވޭ ޔޫ ފިކްސް އިޓް ލަވް ދަވޭ ޔޫ ފިކްސް އިޓް އޯއްއޯއްއޯއް ލަވް ދަވޭ ޔޫ ފިކްސް އިޓް ލަވް ދަވޭ ޔޫ ފިކްސް އިޓް..

 27. Anonymous

  ހީހީ ހަލާކު??

 28. ޙަފްޞާ / މާލެ

  މިއީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭކަމެއްނޫނެވެ. ތެދުވެރި މުއުމިނުންގެ ގޮތަކީ ނާކާމިޔާބާ ކުރިމަތިލާ އަލުންވެސް ހަށިފޮޅާލާފައި ތެދުވެ ކާމިޔާބީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ. ރާއްޖެއަށް 46 ޤަވްމެއްގެ ވޯޓް ލިބުން އެއީ ކުރިއެރުމެކެވެ.

 29. ޢަލީ

  މަރުޙަބާ ލިބުނު ނާކާމިޔާބީއަށް

 30. Lol

  މި ކަމުން ވެސް ނުކުންނާނީ ހެއްޔޮ ކަމެ ﷲ ގެ ހެޔޮ ރަޙުމަތުން. ކެތެރި ވުމަކީ ހުރިހާ ކަމެއް ގެ ހަލު.

 31. މާމިގިލީ މީހާ

  ޗައިނާ އޮބޯތޭ. ކީކުރަ ގޮޑިއެއްތަ.. އދ އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނޫން... ޗައިނާ ގޮޑި މާ ރީއްޗޭ...

 32. ވާނުވާ

  ރާއްޖެކަހަލަ ކުދި ގައުމުތަކަށް އެމީހުން ނުދޭނެ

  އެފުރުސަތެއް އެހެންނޫނަސް އެއީކޮންބައެއް.އަޅާ

  ނުޅާ އަލަކަށްނޫނެއްނު މިހެންމިދިމާވީކީ.

 33. ސޮރު

  ބަލަ އެއީކީ މެންބަރުންގެ އިތުބާރުނެތީކީނޫ

  ކޮންމެކަމެއްގައިވެސް ކޮންމެވެސް އެއްބަޔަކު

  ކާމިޔާބުވާނީ ކޮންމެވެސް އެއްބަޔަކު ބަލިވާނީ

  އެއީ މައްސަލައެއްނޫނ....ކަލޭމެންގެގައުމަށް

  ރީތިނަމެއްލިބުނަސް ކަލޭމެންނަށްވެސް ރީތިވާނެ

  ދެރައެއްލިބިއްޖެނަމަ ދެރަވެސްވާނެ...އެމްޑީޕީ

  ޔަށްތާއިދުކުރާ އއްވެސް މީހެއްގަޔަކު އިސް

  ލާމްދީނުގެ ރީތިއާދަ ނެއްކަންއެއީ ވަރަށް ދެރަ

  ކަމެއް..ތިބާގެ އަޚާޔަށް ހިތާމައެއް ލިބޭވަގުތު

  އެކަމާ މަލާމާތްތަކުރަންވީ.ތީ މުސްލިމުންތަ

 34. ކުރީގަ ރީދޫ، މިހާރު ގޮށް ރީދޫ

  ކެނެރީ ނަސީދާ ބޮނޑިބަތް ޖަމީލާ ކަރާ އަލީވަހީދާ ބުރުމާ ކާސިމާ ޑރ. މުނާފިގު ސަހީދު އަހުމަދު މެންނަށް މިޔަދު އދ އިން ނެގި ވޯޓް ގައި ވާދަކޮށް ކުރި ލިބުނަސް، ދިވެހި މުސްލުމު އަޙުންނާއި އުޚްތުންގެ ފަރާތުން ތިޔަ ނަސްރާނީންނަށް މަރުހަބާކިޔާނެކަމަށް ހިނުކުރާށެވެ.. ޤައުމަށް ތިކުރައްވާ މަލާމާތާއި ޖެއްސުމާއި ހިޔާނާތަށްޓަކައި މަނިއްޕުޅުންނަށް ދެދުނިޔޭގައި މުސްލިމު އުންމަތުގެ ބަދުދުޢާ އޮތްކަން ހަނދުމަފުޅު ބަހައްޓަވާތި... ތިބޭފުޅުން އަމިއްލަ ފުޅަށް ވަޒަންކޮށްލައްވާ ﷲ ވޮޑިގެންވަނީ ކަލޭމެންނާއި ކަލޭމެންނަށް ތަބާވާ ބައިގަނޑާއިއެކުތޯ ނޫނީ ﷲ ވޮޑިގެންވަނީ ކަލޭމެން ދުއްތުރާ ތިޔަކުރާ ނިކަމެތި މުސްލިމުން ނާއިއެކުތޯ...

  • ނަސީދު

   ނަސީދަކީ ﷲ ގަބޫލުކުރާ މީހުން ދައްކާ ޒާތުގެ ވާހަކައަށް ޖޯކުޖަހާ ހީ އަތަޖަހާ ބޯމީހެއް...

  • އާބިދާގޭ މޮހޮންމަދު

   އަންނިގެ ގުރޫޕް ހާދަ ރޯދަނުހިފާ މީހުން ގިނަ ގުރޫޕެކޭ... ޕާޓީ ކުރާ ބޯ މީހުންތީ

 35. ޕިސްޕިސް

  ކަލޭމެން ހީހީފަ އަތްޖަހާކަށް ކަލޭމެންގެވެސް

  ގައުމު ލަދުކޮބާ...އިސްލާމްދީނުގެ ރިވެތި އުސޫލް

  ކޮބާ ތިމާގެ އަހާޔަށް އުފަލެއްލިބިއްޖެނަމަ އެކަމު

  ބައިވެރިވާންޖެހޭ...ހިތާމައެއްލިބިއްޖެނަމަ އެކަމުގަ

  ވެސް ބައިވެރިވާންޖެހޭ ކަން ހަމަނޭންގެނީތަ

  ތީ މުސްލިމުންތަ.

 36. އަފީ

  ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަމަކަށް ކުރިމަތިލައި އެކަން ނާކާމިޔާބް ވީމާ އެކަމާ އުފާ ކުރާމީހުން ވެސް އެބައުޅޭ! މި ކޮމެންޓްތައް ކިޔާލުމުން އެކަން ވަރަށް ރަގަޅަށް ދޭހަވޭ! މިކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރައްޔިތުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ވިސްނަނަްޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން އެބަހުރި! މީގެތެރޭން ރާއްޖެއަށް މި ގޮނޑި ކާމިޔާބް ނުވީމާ އެކަމަށް ޖޯކް ޖަހާ މީހުންގެ އަސްލަކީ ކޮބާތޯ!
  1. މި މީހުންތިބި ބުއްދިފިލާގޮސް މޮޔަވެފަތޯ؟
  2. މި މީހުންނަކީ ދިވެހިންތޯ؟
  3. މި މީހުންނަށް ދިވެހި ގައުމަށް ގައްދާރުވާ މީހުންތޯ؟
  4. މި މީހުންނަކީ ޖާހިލުންތޯ؟
  5. މި މީހުންނަކީ ސައިތާނުންތޯ؟
  6. މި މީހުންނަކީ ބޯގޮވާފައި ތިބި ބައެއްތޯ؟
  7. މި މީހުންނަކީ ކ،ގުރައިދުއަށް ލާންވެފައި ތިބަ ބައެއްތޯ؟
  8. މި މީހުންނަކީ ހަމަ ހޭގައި ތިބެން ބޭނުން ނުވާ މީހުންތޯ؟

  މީ ކޮންބައެއްކަން ގޮތް ނިންމާނީ ރައްޔިތުން.......

  • ކެނެރީ ސޮނި މުގާބޭ

   ލައްބަ އިޔަ ބުނާ ހުރިހާ ސަރުތަކާއިއެކު އެމްޑީޕީ ހާއިނުން ތިބީ ޤައްދާރުވާން ލިބޭ ކުޑަފުރުސަތަކަށް ވިޔަސް ފެން ބޮވާފަ

 37. ބޮބީ

  އަލީ ކަލެޔަކީ ތިންވަނަދުނިޔޭގެ މީހެއްތާދޯ

  އެހެންވީމަތާ ހޮރެތެރޭގަތިބެގެން އަދިވެސް

  ހަޅޭއްތިލަވަނީ ކީއްވެތަ އަދިވެސް ބޭރަށްނުކުން

  ނަންނުކެރިގެންތިތިބެނީ ..ބަލަ އަނއްދިވެހިރާއްޖެ

  އެއްނޫނޭމީކީ...މިގައުމުމިހާރު މިއޮތީ ލޯހުޅުވިފަޔޭ

  އެހެރަ ބޮޑެތި ގައުމުތަކާކުރިމަތި ލާންކެރުނުކަން

  އެއީވެސް ކިހާބޮޑުވަރެއް.ހިއްވަރު އެބަހުއްޓޭ

  ގަޓު އެބަހުއްތޭ މޮޅުވާނީ ކޮންމެވެސް އެއްބަޔެކޭ

  ފުޓްބޯޅައިގަވަނީ ކިހިނެއް......ގެޓު

 38. ފިޔަވަޅު

  އިލެކްސަން ކޮމިޝަނުގެ ޝަރީފު ވިދާޅުވޭ އިންތިޚާބު ބަލައިނުގަންނާނަމޭ. ފުލުހައް ހުށައަޅާނަމޭ. ދެންދޭ ސުޕްރިމް ކޯޓައް. އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރަން. ބޯހަލާކު. މިވެރިންނާހެދި.

 39. ޢަފްލާ

  ތިމާ ދުނިޔޭގަ ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް އުޅެފަ ބޭނުންއެއްޗެއް ކައިފަ ބޮއެފަ ނުފުއްސަވާ ވަރުގެ ބޮޑެތި ފާފަ ކޮށްފަ ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތަށް ހަޖޫަހާފަ ދުނިޔޭގަ އުލެން ލަދެއްނުގަނޭ ވޯޓަކުން ބަލިވީމަ ލަދުގަނނަން ޖެހެނީ ﷲ އަކްބަރު މިނަޝީދަކީ ކޮންފަދަ ނުބައި މީހެއް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާދޭވެ އާމީން

 40. ވަހީދު

  އަނިޔާވެރި ސަރުކާރަކަށް ނޫނެކޭ ބުނެފި

  • ކެނެރީ ސޮނި މުގާބޭ

   2012 ފެބުރުވަރީ 7 ގަ ތޯ...
   ނޫނީ 11 ނޮވެމަބަރ 2013 ގަ ތޯ...
   ޔަހޫދީ ކަލޭގެ އިގިރޭސީންނާއެކު ހަލާކު ކުރައްވާށި

 41. ކެނެރީ ސޮނި މުގާބޭ

  ކެނެރީ ސޮނި މުގާބޭ 2018ގެ ވޯޓުން ބަލި ކުރައްވާ އެވެރީން ދުނިޔެއަށް ގިނަކުރައްވާށި