01:05

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންނާއި، ކޮވިޑް ޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުންދާ މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ ފާއިތުވި މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް ދަށަށް ނުދާ މިންވަރަށް ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. ނަމެވެސް ކޮވިޑްގެ ނުރައްކާ ކުޑައެއް ނުވެއެވެ. ކޮވިޑް ޖެހިގެން ނިޔާވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދެއް ނުވެއެވެ. ކޮވިޑް ޖެހިގެން ހާލު ދެރަވާ ޒުވާނުންގެ އަދަދު ވެސް ހުރީ މަތީގައެވެ. ކޮވިޑް ޖެހިފައި ތިބި ކުޑަކުދިންގެ އަދަދު ވެސް 3000 އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައެވެ.

މުޅި ދުނިޔޭގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ވެސް ފާއިތުވި ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ މަދުވެފައެވެ. އިންޑިއާގެ ހާލަތު މިހާރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ރަނގަޅު ވަމުން އަންނާތީ އެގައުމު އަންނަނީ އަނެއްކާ ވެސް ހުޅުވާލަން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެއާއިއެކު އަނެއްކާވެސް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެގެން ދިއުމުގެ ބިރު އެބައޮތެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވި ނަމަވެސް ބަލީގެ ނުރައްކާ ކުޑައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކަށް އަދިވެސް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭނެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.