މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިން ނާޖައިޒު ފައިދާ ނަގާ ސިޔާސީ މީހުން އެބަ ތިބި ކަމަށާއި އެ މީހުންނާ މެދު ރައްޔިތުން މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސަމާލު ވާން ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިއަދު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންސްފައިވާ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުމަށް ކ. ދޫނިދޫގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިމްރާން ވިދާޅުވީ މިއަދު ނައްތާލީ މަސްތުވާތަކެތީގެ އަގު 314.82 ކިލޯގެ މަސްތުވާތެކެތީގެ އަގު ގާތްގަނޑަކަށް 320 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާ ކަމަށެވެ. އެހާ ބޮޑު އަދަދެއްގެ ފައިސާ މިކަމުގައި ހިމެނޭއިރު އެކަން ކުރަނީ އޭގެ ފަހަތުގައި ބޮޑު ވިޔަފާރިއެއް އޮތުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

"މިކަމުގެ ސަބަބުން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގާ ވަކިވަކި ފާހަގަކުރެވޭ ސިޔާސީ ފަރާތްތައް އެބަ ތިބި،" މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމުގައި އުޅެނީ ކޮންބައެއްކަމާއި ރައްޔިތުންނަށް މިހާބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބެނީ ކޮންބައެއްގެ ސަބަބުންކަން ދެނެގަންނަން ޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު، މީޑިއާތަކަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މި ދޭތެރެއިން ވެސް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެ އެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުން ދޫވެގެން ދިޔައިރު އެކި ގޮތް ގޮތުން ގުޅުން ހުރި ގިނަ ފަރާތްތަކެއް އެބަތިބި ކަމަށެވެ.

އެ ފަރާތްތަކާއި ހަމަޔަށް ދިއުމަކީ ބޮޑު "ރިސްކެއް" ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

"މި ބުނަނީ އަޅުގަނޑުވެސް ނަފްސު ރިސްކަށް ލާ ހިސާބުގައި، މި ފަރާތްތަކާއި ހަމަޔަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ނޫސްވެރިޔަކު މަސައްކަތް ކޮށްފިއްޔާ އޭނައަށް ހުރަސް އާދޭ، އަޅުގަނޑަށް ވެސް އާދެއޭ،"

އިމްރާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެކަމުގައި ފަހަތުގައި ތިބި "ބާރުގަދަ" ފަރާތްތަކަށް ހަމަޔަށް ދިޔުމަށްޓަކައި މުއައްސަސާއަކު މަސައްކަތް ކޮށްފިއްޔާ އެ ފަރާތްތަކަށްވެސް ބައިވަރު ގޮނެޖެހުންތައް ކުރިމަތިވާ ކަމަށެވެ.

"މި ފަރާތްތަކުގެ ފަހަތުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަކީ ތިބޭފުޅުންނަށްވެސް އެކި އެކި ރިޕޯޓުތަކުންނާއި އެނގޭނެ ކަންތައް" ނޫސްވެރިންނަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ކަމުގައި ހިމެނެނީ ސިޔާސީ ކޮންފަރާތަކެއްތޯ އާއި އަދި މި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ބަޔަކު ހިމެނޭތޯ ނޫސްވެރިން ތަކުރާރުކޮށް ސުވާލުކުރުމުންވެސް ނަން ހާމަކުރަން މިނިސްޓަރު އުޒުރުވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

"ނަންތައް ކިޔަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން. ތިބޭފުޅުން ވިސްނާ ގާތްގަނޑަކަށް 320 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ ފަހަތުގައި ކިތައް މީހުން ތިބޭނެ. މިއީ ކުޑަކުދިން ކޮޅަށްކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތް. ޗެލެންޖު ހުރެގެން އެކަން ކުރަން ޖެހުނީ. މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް،"

މިނިސްޓަރު ނިސްބަތްވާ އަދާލަތު ޕާޓީގެ އެއްވެސް މީހަކު އެކަމުގައި ހިމެނޭތޯ ސުވާކުރުމުން އިމްރާން ވިދާޅުވީ އެޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވިޔަސް ހުއްޓަސް އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅައި ދޭން ޖެހޭ އަދަބު ދޭނެ ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

37 ކޮމެންޓް

 1. މއކ

  ވަރަށްރީއްޗަ ވޯޓްދޭނަން

  45
  2
 2. އއއ

  މީދެން ކިހާ ބޮޑު ބ.އެއް ކަލޭމެން ވެރިކަމަށް ލާފަ ތިތިބީ އެކަންކަން ކުރާށޭ
  ދެން ހާމަ ނުކޮށް ވަގުތު ޖެހުނީމައޭ ކިޔާ ތިތިބެނީ

  52
  • ޙައްގުބަސް

   ރަގަނޅު ވާހަކައެއް!! މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ނުވަތަ އޭގެ މަންފާ ލިބޭ ސިޔާސީ މީހުން އެނގޭކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު މިބުނަނީ! މިފަދަ މީހަކު ތޯތޯ ވާހަކަ ދައްކައިގެންނުވާނެ ސިޔާސީ މަންފާ ހޯދަން! ނުރައްކާ އޮވެދާނެކަމަށްބުނެ ނަން ހާމަނުކުރިޔަސް ތިޔަބުނާ ސިޔާސީ މީހުންގެ މައްސަލަ ވަގުތުން ބަލަންޖެހޭ!! ހޯމް މިނިސްޓަރަށް އެބާރު އެއޮތީ ދީފަ!! އެކަންނުބަލާ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭގޮތަށް ސިޔާސީ ވާހަކަ ދައްކާ އިދިކޮޅަށް ނ ސީދާކޮށް އިނގިލި ތިދިއްކުރަނީ އިންޑިޔާއައުޓް ގޮވާތީ ހަޖަމު ނުގެންކަމަށް ބޮޑަށް ބެލެވެނީ!! އިމްރާނުގެވެސް ބައިވެރިވުމާއެކު މިސަރުކާރުން ގާނޫނާ ޚިލާފަށް އިންޑިޔާ ސިފައިން މިރާއްޖޭގައި ބައިތިއްބާ ހަދާފައިވާ ގޯސްތައް ފޮރުވަން ނުވަތަ މަތިޖަން ތިކުރާ މަސައްކަތުން (ދޮގުހެދުން) ކުރާނެ ފައިދާއެއްނެތް!! ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ހިންގާފައިވާ މަގު ވަރަށް ސާފު! މިހާރު ތުނބުޅި ކުރުވެއްޖެ! ފަޓްލޫނުގެ ފައިކުރިވެސް ކުރިއަށްވުރެން ދިގުވެއްޖެ!! ދޮގުތުހުމަތުތަކާއި ދޮގު އިލްޒާމު އެޅުވުމާއި ކަނޑައެޅުގެން ދޮގުހެދުން އިތުރުވެއްޖެ!! އިސްލާހުވޭ!! މަރު އެއީ ވަރަށް ގާތުގައިވާ އެއްޗެއް!!

 3. އަޒުލު

  އިދިކޮޅު ލީޑަރުން މައިތިރިކޮށް ޖަލަށްލާން ކަމުދާނެ އުކުޅެއްތީ. ޓެރެރިޒަމް ނުވަތަ ޑުރަގު ނުވަތަ ކޮންމެ ކުށެއް ހޯދާ އެމީހުންގެ ބޮލުގައި އަޅުވާ އެބައިމީހުން ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަށް ލުން. ޚުދުމުޚުތާރުވެރިން ކުރާކަމެއް ތިޔައީ މިޒަމާނުގައި. ބޭނުމަކީ ކޮންމެހެން ޑުރަގު ނައްތާލުމެއް ނޫން. ސިޔާސީ ޚަތުރުން ތަޅުލުން. ޑުރަގުން ސަލާމަތްވުމަށް އަސްލުގައިވެސް މަސައްކަތްކުރާނަމަ ބޮޑެތި ޑުރަގު ލޯޑުން އެއްދޮރުން ވަދެގެން އަނެއްދޮރުން ނިކުމެގެން ނުދިޔައީސް

  44
  2
 4. މަޖީދު

  މީކާކު

  39
 5. Anonymous

  އެހެންވީމަ އުމަރު އެކިއަނީ ރަނގަޅުއެއްޗެއްތާ!

  33
 6. މަރުޖީނާ

  އެހެއްވީރު ކަލޭ ތިޔަ މަޤާމުގާ ހުރުން ކަލެއަށް އޯކޭދޮ ތިހާ ގަޓުނެއް މީހަކު ހޯމްމިނިސްޓަރކަން ކުފޫ ހަމަނުވޭ

  43
 7. ދޮގުވެރި އިމްރާން

  އިމްރާން އަކީ އޭނަ ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރަން ކިތަންމެ ބޮޑު ދޮގެއްވިޔަސް ހަދާފާނެ މީހެއްކަން އޭނަވަނީ އެތައް ފަހަރަކު ސާބިތު ކޮއްދީފައެވެ. މިހާރު އެއުޅެނީ އިންޑިއާ އައުޓް ކިޔުން ހުއްޓުވަން އިންޑިއާ އައުޓް ކިޔާމީހުންނާއި ޑުރަގުވިއްކުމާއި ގުޅުވާށެވެ.

  51
 8. ވާންޗޯ

  އަމިއްލަ މީހާގެ އަންބޮޑި ބޮޑުކުރުން ނޫންކަމެއްކުރަން އެގޭތަ…ގަޓުނެތިއްޔާ ކަންވާވަރުގެ މީހަކާ ހަވާލުކޮށްފަ ގޮސްގޭގަ އޮވެބަލަ

 9. ބެއްޔާ

  މީނާގެ ދޮގު ހެދުން މުސައިލަމަތުލް ކައްޒާބަށްވުރެވެސް އެތައް ދަރަޖައެއްމަތި. މީހަމަ ފައްކާ ދޮގުވެރިއެއް، ކޮބައިތޯ އެއްކަލަ ކަރުދާސްތައް.

 10. އަކަސަކަ

  ކޮންބައެއް ކަން ކަނޑައެޅިގެން އެގޭއިރު ފިޔަވަޅު ނޭޅެނީ ފިނޑިކަމުން ނޫންތޯ، ދެން ކީއްކުރަންތޯ ނަމެއްގައި ބޮޑެތި ވަޒީފާތަކުގައި ބަގުޑި ބައްދަވައިގެން ތި ތިބެނީ؟؟

 11. ދިރާސާ

  ޑްރަގު ވިޔަފާރި އަކީ މޑޕގެ ދިފާއި އައްޑަނައެވެ އެވިޔަފާރި
  ރާއްޖޭގައި ދާނީ ފުޅާވެ ކުރިއަރަ މުންނެވެ ސަރުކާރަށްވެސް
  އެކަން އެނގެއެވެ އެކަ މުގެތެރެއަށް ވަންނަން ބޭނުން
  ނުވަނީ މޑޕ އާ އެކަންގުޅިފައިވާލެއް ބޮޑުކަ މުންނެވެ.

 12. މުހައްމަދު

  ފަހަރި އަކީ މުނާފިޤެއްކަން ފަހަރި ވަނީ ކިތައްމެ ފަހަރަކު ރައްޔިތުންނަށް ސާބިތު ކޮޢްދީފަ.

 13. މަވޯޓާ

  އިމްރާންގެ ކޯލިޝަނުން މިދިޔައިންތިހާބުތަކުގަ މަސްތުވާތަކެތިބޭނުންކުރި ކިތައްމީހުންހުރިމަތިލީ އެމީހުންގެތެރެއިން ކިތައްމީހުން ގޮނޑިތައްކާމިޔާބުކުރީ ކިތައްމީހުންސިޔާސީމަގާމްދިނީ ރައިސްނަޝީދުއާ ޔާމިނައްނެއް މަސްތުވުމުގެސަބަބުން ހުކުމެއްކޮއްފަކާއެއްނެއް ހޮނޑައިދޫއިން އިރުއަރާ މަންޒަރުބަލަން ދިއަމީހުންވެސްތިބީތިކޮމިޝަނުގަ ދެންތިހުރީއެތަނުގެ މިނިސްޓާރްއަށް ކޮސްގޮވަނީ ދައުރުނިމޭތީ ކާރިވާވަރަކައް ގޮވާނީކޮސް ސިޔާސީމީހުންގެބޮލުގައަޅުވަން ކޮބާބުނިލިއުންތައް އަތުގަހުރި މަރުވި ގެއްލުނުމީހުންގެ މިހާރުގަބޫލެއްނުކުރާނެމީހުން މަސްދޯނިތަކައް އިންތިހާބުނަގާދޭމީހުންއަޑެއް

 14. ދުންމާރި

  ބަލަ އިމުރާނު ކީއްވެތަ ސިޔާސީ ފަރާތްތައްކަމަށްވާތީ ނަން ހާމާ ނުކުރެވެނީ؟ ކީއްވެ އެމީހުންގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކޮށް ޝަރީޢަތްނުކުރެވެނީ ކީއްވެ؟ ސިޔާސީމީހުން މީހަކު ޤަތުލްކުރިޔަސް އެކަންބެލޭނެގޮތެއް ނޯވޭ؟ ސިޔާސީމީހުން މިޤައުމުގަ ޤަތުލް އާންމުހިންގައި ޖަރީމާ ހިންގިޔަސް އެމީހުން ޝަރީޢަތުގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޟިރެއް ނުކުރެވޭ؟ ޑރ. އަފުރާސީމުގެ މަރުގެ ފަހަތުގައިވެސް ސިޔާސީ އިސް ފަރާތްތަކެއް ތިބިކަމަށް ފުލުހުންބުނި އެކަމަކު އެއީކޮށްބައެއްކަން ހާމަކުރަން ފަސްޖެހި އެކަން ހުދުކާފޫރަށްވީ ކޯލިޝަން ޕާޓީގެ އިސް ސިޔާސީ މީހުން ހުރިހާ ޖަރީމާތަކެއްގައިސްކޮށްއުޅޭތީތަ ނަން ހާމަކުރަން ޖެހިލުންވަނީ؟ ރައްޔިތުންނަށް ޙަޤީޤަތް ހަމާކުރަން ފަސްޖެހޭނަމަ އިސްތއުފާދީފަ ގޭގަ ހުންނަވާ ދީނީ ތާޖު އަޅުއްވައިގެން ތިޔަ ރައްޔިތުންނާ ހުވަޔަށް ހަރާމްކޯރުވަނީކަން އެނގޭބާ؟ ޑުރަގުމަންފާ ހޯދާސިޔާސީ މީހުނޭ ބުނުމުގެ ބަދަލުގައި ޑުރަގު ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކައި އޭގެ މަންފާ ހޯދާ ފަރާޓްތަކޭ ބުނިނަމަ މާރަނގަޅުވާނެ އެވަރަށްވެސް ބުނަން ނުކެރެނީ އިހުލާސްތެރިކަންބޮޑުކަމުތޯ؟ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ތިޔަ ހުރިހާކަމެއް ވަރަށްސާފު

 15. Anonymous

  ހާދަ ފިނޑި ވިޔާނުދާ ވާހަކައެކޭ ތި ދެއްކީ..ދެން ކޮން އަދުލު އިންސާފެއް ކަލޭމެންނަށް ރައްޔަތުންނަށް ދެވޭނީ..އަމިއްލަޔަށް ތިބާލަނީ ސޯޓް..

 16. އިބްރާހިމް

  ތިޔ ބައިގަނޑު އިންޑިއާއާއި ގުޅިގެން ކުރާކަމެއްވީމާ ނުހުއްޓުވި ރިސްކުބޮޑުވަނީ.

 17. އިސްތިއުފާ

  މީ މޮޔަގޮލައެއްތަ. ރައްޔިތުން ކިހިނެއްތަ ނަން ހާމަނުކުރާ ބަޔަކާމެދު ސަމާލުވާނީ

 18. މޕ

  އަދި އިންޑިޔާ އައުޓާ ގުޅުވާނެ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް

 19. ހުސޭނުބޭ

  ސިޔާސީ ބަޔަކަށް އެކަމުގެ ފައިދާވަންޏާ އެ މީހުންގެ ތަރުތީބަކީ
  އިމްރާން
  ސީޕީ ހަމީދު
  ސޯލިބޭ
  ބުއްޅަބޭ
  އެހެންނޫނިއްޔާ ކޮން ބިރެއް ގަންނާކަށް. އިމްރާނަކީ ކައްޒާބެއްކަން ނޭގޭ މީހަކު މި ރާއްޖެއަކުވެސް ނުހުންނާނެ

 20. ނަން

  ނުބުންޏަސް އިނގޭ އައްޑޫ ކަނޑުމަގުން ގެންނަށް އިޗެހީގައި ބާއެޅޭ އައްޑޫ ހިތަދޫ ދައިރާގެ މެންބަރ އިބްރާހިމް ނާޒިލް ހިސާން ފިރިމީހާ. މިކަހަލެ އިއްޗެހިން ހައްތާވެސް.

 21. ބިން މުހައްމަދު

  ކުރިންވެސް ކަރުދާސް ރީމެއްހައި ގަނޑު ހިފައިގެންހުރެ ބުނި މިހިރީ ހެއްކޭ...

 22. Anonymous

  ޝޭހެއްނުން، ޝައިތާނު އިމުރާނު

 23. ސަނީ

  މީ ކޮންކަހަލަ ބައެއް ؟ ވިއްކާ މަންފާ ހޯދާމީހުން އޯކޭ، އަހަރުން ޖެހެނީ އެމީހުންނައް ރެކިގެން އުޅެން، އޮޅުމަކުންވެސް ޖެހުނިއްޔާ ޖަލަށް، ކަލޭމޭން ހުކުމް ތިޔަ ކުރަނީ ހާދަހާވާ ނުބައިނުަލަފާ ކޮށޭ

 24. އިގްބާލް

  އެނގެންޏަާ ގޮސް ހައްޔަރު ކޮއްބަލަ، ދެއަތް ފުރަގަހައް ލައިގެން ސައިޑް ސައިޑުން ފޮޓޯ ނުނަގާ

 25. ޙަަަހަ

  ތިކަން ނުވަންޏާ އިސްތިއުފާ ދީބަލަ ، ކަލޭ ހީކުރަނީ ފުލުހުން އުފައްދާފަ އޮންނަނީ އެހެން ޤައުމުތަކުގައިވެސް އޮންނާނީކަމަށްތޯ ، އެހެންވިއްޔާ އިސްތިއުފާ ދެއްވާ ، ހާދަ ބިރުވެރިވާހަކައެކެ ތިކިޔަނީ ، ތިބުނާ ގޮތުން މަސްތުވާތަކެތި ވިޔަފާރިކުރާމީހުން އަތެއް ނުލެވޭނޭ ، އެމީހުން މިނިވަންކަމުގައި އުޅޭށެތޯ ، އަޖައިބެއް މިދެން ، މަޤާމެއްނެތި މަގުމަތީގައި އަނގަތަޅަމުން މިވެރިން ދުވާއިރު ކިޔާއުޅޭ ، އެއޮންނަ ސަރުކާރަކުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެޔޭ ، މަސްތުވާ ތަކެތި ނުހުއްޓުވައޭ ، އެކަމަކު މަޤާމަށް އައިސް މިކިޔަނީ މީ ވާވަރުކަމެއް ނޫނޭ ،

 26. ޑައެލޯގް

  އެއްގޮތަކަށްވެސް ހާމަނުކުރާތި އިންޑިޔާ ސިފައިންވެސް ގައުމުގަ ތިބޭކަން ހާމަނުކުރެއެއްނޫންދޯ އެއީ ގައުމަށް ނުރައްކާވާކަމެކޯލައެވެ. މިއޮތީވާ ސަރުކާރެއް

 27. އިންޑިޔާ އައުޓް

  ކިޖާ ބޮޑުކަމެއް މިދެން. ޑުރަގްޑީލަރުންގެ ނަން ހާމަކުރަންވީމާ ޗެލެންޖްސްތަކެއް ހުރެގެން ހާމަކުރެވޭކަށްނެތް. އިންޑިޔާގެ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ހަތިޔާރާއެކު ހަރަކާތްތެރިވާތީ އެވާޙަކަ ދެއްކުމުން ގައުމަށް ބޮޑު ނުރައްކަލަކަށް އެކަން އެބަވޭ. އިމްރާނު ކޯޗެއްހަދަންތަ ތިޔަހޫރެނީ. ތިމާއަށް ނުވާވަރުގެ ކަންތަކާއި ހަވާލުވީމަ ވާނެ ހައެތި ތިއޮތީވެފަ އަދި އަތައް ގޮވާފަ. ދެންވެސް އުސްޕޯޑިއަމަކަށްއަރާ ، އިންޑިޔާގެ މަދަދާއެކު ރާއްޖޭގައި ނެރޭ މިހާރުނޫހުގެ ގަޑުތަކެއް ދައްކާފަ މިހިރީ މިހިރީއޭ ކިޔާ ފެލެންވީއެވެ.

 28. ފާއިޒު

  ޔާމީނުގެ ރައީސްކަމުގަ ފާޅުގައި މީޑިއާތަކާއި އާއްމުންގެ ކުރިމަތީގައި ޔާމީނަކީ ޤާތިލެކޭ، ހެއްކާ ގަރީނާ މިހުރިއްޔޭ ކިޔައި ވާހަކަދެއްކި މީހަކު މިހާރު އެކަހަލަ ކަންކަން ސިއްރުކޮށް ތިހިރަ ހިފަހައްޓަނީ ހަމަ ވަޒީރުކަން ގެއްލިދާނެތީ ގަންނާކުރައްވާ ބިރުން ދޯއެވެ. ޢަޤީދާ ފުނޑުފުނޑުވެ ރިޒުގު ލިބެނީ އިންޑިއާއިން ކަމަށް ބުނެވޭ މޭރުމުން ވާހަކަދެކެވޭއިރު ހެއްދެވިފަރާތް މަތިންވެސް ހަނދުމަ ނުވަނީބާވައެވެ.

 29. ޢަބުދުﷲ

  ވަރައް އަވަހައް ބާކީ އޮތް ވަގުތު ކޮޅު ހިގައިދާނެ . ޢިމްރާނުމެން ޑުރަގު ވިއްކާމީހުންނާ ގުޅިގެން އުޅެންޏާ ވަޒީފާ ގެއްލޭ އިރު ޑުރަގު ހައިލެވެލްގަ މެނޭޖުކުރަން އެނގޭނެ. ދެންހޯދާ މުއްސަދިކަން ވާނީ މިނިސޓަރުކަމުގަ ލިބުނުފައިާއަށް.

 30. ޙަސަނު

  ކޮންމެ ރަށެއްގަވެސް އެއްވެސް މަސައްކަތެއްނުކޮށް އަގުބޮޑުކާރުދުއްވަމުން ބޮޑެތި ވިޔަފާރި ކުރަމުން ދާ މީސްމީހުންއެބަތިބި. އެޓޮލްސް މިނިސްޓްރީގެ 10 ހާސްރުފިޔާގެ ވަޒީފާގަ ތިބިމީހުންގެ ބޮޑެތިސިންގާ އެތައްފިހާރައެއް. ބާޒާރުމަތީގަ ސައިފަތާ އާދައިގެމުދާ ވިއްކިބަޔަކު ބޮޑެތިކާގޯބޯޓފަހަރާ ރިސޯޓާ މާލޭގަބޮޑެތިފިހާރަތައް. ދަމާކަޑަންއުޅުނު މީހުންގެ ރިއަލްސްޓޭޓު ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް. މާލޭގަވަޑަންގެ ހިންގިމީހުންތައް އެންމެބޮޑެތިމުއްސަދިންނަށް އަދި 2 ތިންރިސޯޓު. މިއުޒިކުކުޅެން އުޅުނުބޭންޑުކުދިންކޮޅެއްގެ އެކައުންޓު ޑޮލަރުންފުރިފަ. ކުރިވިޔަފާރިއެއް ނެތް. ގައުމުގެ ރައީސްކަން ކޮއްފަތިބި މީހުންގެ އެކައުންޓައް ވެސް މިބުނާކުދިންގެ ކުންފުނި އެކައުންޓުން މިލިއަނުން ޑޮލަރ. މިނވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން ނާ ގާޒީން މެލޭޝިއާއިން ގެ ގަނެގެން ދިރިއުޅުން އެތަނުގަ. ހުސް އިއްތިފާގު.

 31. ޖާނޭ

  ތިޔަތިބީ ދޮގުބަނޑިޔާ ޢަބުދުﷲ ރިޔާޒް އާއި ރޭޕިސްޓް އިމްރާނު. ޔާމީން ރަޝީދާއި އަފްރާޝީމް މެރި މޫންއެގޭ ކަމަށް ބުނެ ނޫސްގަނޑު ދެއަކި މީހުން. ދޮގު ހެދުމުން މާސްޓަރ ޑިގްރީ ހަދާފައި ތިބި މީހުން.

 32. Anonymous

  "އަޒުލު" ގެ ނަމުގައި ކޮމެންޓް ކުރެއްވިބޭފުޅާ މިހާ ބޮޑަށް ހިތްބިރުގަނެ މިސްކިތުގަ ހުޅުޖެހި މީހާ އަށް ވީގޮތަށް ވީމާ އިމްރާން ދައްކަވާ ވާހަކައިގަ ވަރަށް ބޮޑު ހަޤީޤަތެއް ވާކަން ކަށްވަރުވެއްޖެ. ހަޤީޤަތުގައިވެސް އިމްރާން އެދައްކަނީ އެންމެން ދަންނަ ބޮޑުސިއްރުގެ ވާހަކަ. އެހެން ނަމަވެސް މިފަހަރު ގައިގައި އަތްލާފާނެހެން ހީވާ ހިސާބަށް އިމްރާނުގެ ވާހަކަ ގެންދިޔައިމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަޔަކު ހިއްބިރުގަނެއްޖެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ.

 33. ރައްޔިތު

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނު އަސާސީ ތަންދޭވަރަކުން ތަންފީޒު ކުރުމުގައިދިވެހި ފުލުހުން ފަސްނުޖެހި ތިބިއިރު މަނިކް ފާނު ފަސްޖެހި ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހިވަޑައިގަތީމަ ކިހިނެއްތޯ ހައްލުވާނީ. މަނިކްފާނު ކުރެއްވި ހުވަޔާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރާނެ ހިއްވަރު ނެތިއްޔާ ގަލަންކޮޅު ބާއްވާފަ ގެއައް ދުރުވެލެއްވީމަ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކޮއްގެން ދެން ހަވާލުވާ ބޭފުޅަކު ކުޅުއްވާ ފިލްމެއް ބައްލަވަން ގޭގަހުރެވިދާނެތޯ.

 34. ރައްޔިތު

  ތިހުރިހާލާރި ދީގެން ސެކިއުރިޓީދީގެން ކަންކުރަން ނުކެރޭ މީހަކު ބެހެޓުމަކީ ބޭކާރު ކަމެއް.ކުޑަމިނުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފަ ވަޑައިގަންނަވަންވެސް ކެރިވަޑައިނުގަންނަ ބޭފުޅެއް. އަޅުގަންޑުމެން ރައްޔިތުންގެ ލާރިއާ ވަގުތު ބޭކާރު ނުކޮއް ބޭރުކރޭ

 35. ގެދަބުޅި

  ހިތުން ތިޔަ ސުރުޚީ އަޅާލީދޯ. 2023 ގެ ކެމްޕޭނަށް. ދެން ނުދައްކާނެތާ 3ގަބުރު މެނިފެސްޓޯ ގެ ވާހަކައެއް. މަގާމުލިބިއްޖެތާ. ޝައިޚެކޭ ބުނާތިވެސް ޖަމަހައިރާން. ޖާބިރުވެސް އެއްދުވަސްކޮޅަކުކީ އޭނާއަށްވެސް މުޚާތަބުކުރަންވާނީ ޝައިޚުކުރިއަށްލާފަޔޭ. މީވެސް އެކަހަލަ އެއްޗެއްތޯއްވެއް.ﷲފެނެވޮޑިގެންވާނީ. ހިތުންމިއުޅެނީ ތައީސްޔާމީންއަށް ލަނޑުދޭންކަމަށް. އެކަމަު މިބައިމީހުންގެ ހަގީގަތް މިހާރު ދިވެހިންނަށް އެނގޭ.

 36. އިސްލާމުން

  މީނަވެސް އެއަށް އެއްބާރުލުނ ދިނީތާދޯ