ޕީޕީއެމް ބައެއް މެންބަރުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް ގެންދަން އާދޭސް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ގާސިމް ރޭ ވިދާޅުވި ވިދާޅޫވުމަށް ރައްދު ދެއްވަވާ، ޤާސިމް އިބްރާހިމް އަދުރޭއަށް ގުޅުއްވާކަމަށް ވިދާޅުވެ، މީޑިޔާ ބޭފުޅުންނަށް ފޯނު ދައްކަން ތައްޔާރަށް ހުރިކަމަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްހެއެވެ.

މިއަދު ޕީޕީއެމް އޮޕީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އަދުރޭ ވިދާޅުވީ، ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ޖަރުމަނުގައި ހުންނަވައިގެން ޤާސިމް އަދުރޭއަސް ގުޅުއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

"މިއޮތީ އަޅުގަނޑުގެ ފޯނު. މީޑިޔާ ބޭފުޅުން ބައްލަވާލަން ބޭނުންފުޅު ވިއްޔާ އަޅުގަނޑު ހަމަ ތައްޔާރަށް މިހުރީ" މި ހުސްވި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހާއި 25 ވަނަ ދުވަހު 27 ވަނަ ދުވަހު ޤާސިމްވަނީ ޖަރުމަނުގައި ހުންނަވާގެން އަޅުގަނޑަށް ގުޅުއްވާފަ " އަދުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދުރޭ މިއަދުގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވިދާޅުވީ، ޤާސިމް އިބްރާހިމް އަދުރޭއަށް ގުޅުއްވާ ޤާސިމް އިބްރާހިމް ރާއްޖެއަށް ގެންދިއުމަށް އާދޭސް ކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި، 45 މިނެޓް ވަންދެން މިކޯލްގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިކަމަށެވެ. އަދި އޭގެފަހުންވެސް ޤާސިމް އިބްރާހިމް އަދުރޭއަށް ގުޅުއްވި ކަމަށާއި، ޤާސިމްގެ ދަރިފުޅު މިހާރުން މިހާރަށް ގެޔަށް ބަދަލު ކުރައްވަވާ ދެއްވަން ވިދާޅުވިކަމަށާއި، އޭރުން ޤާސިމް ހުންނެވީ ސަރުކާރާ ގުޅެން ތައްޔާރަށް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިކަމަށް އަދުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކ އެކި ބޮޑަތި ކުއްތަކާއި ތުހުމަތު ތަކެއް ކުރެވިފައިވާ މައުމޫންއާއި ފާރިސްއާއި އަލީ ހަމީދު މެންފަދަ ބޭފުޅުން ދޫކޮށްލަދިނުމަށް އެދިފައިވާކަމަށް އަދުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދުރޭ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެބޭފުޅުންނަކީ ހަދަހަދައިގެން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ ބޭފުޅުންނެއް ނޫންކަމަށާއި ޤާސިމް ރައްޔަތުންނަށް ދަރަނިވެރި ވެފައިވާ 109 މިިލިޔަން ދޮލަރު ދައްކަވަން ޕީޕީއެމްއިން ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަމުން ގެންދާތީ ޤާސިމް އެއުޅުއްވަނީ ކިޔާނެ ނުކިޔާނެ އެއްޗެއް ނޭންގިގެން ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

28 ކޮމެންޓް

 1. ކިޔާ

  ޢަދުރޭކަޅުފޯނު

 2. މުޖައްރިބް

  ތިހައްދަވަނީ ކަޑައެޅިގެން ރޯބުހުާން

 3. އެނޮނީމަސް

  އައިސް ޓީވީ ގެ ދައްކާލަބަލަ ފޯން ގައި އަދުރޭ ބައިވެރިވާން ފެނޭ..

 4. ޢަބުދުﷲ

  އަދުރޭއަށް ގާސިމް އަތުން ހާދަބައިވަރެއްދީފަ އޮތީމައޭ ގާސިމް އަދުރޭއަށް ގުޅާނީ. ގާސިމްގެ އަތުން ކުރިން ވަރަށް ފައިދާނެގި މީހެއް ކަމަށް އަބަދުވެސް އަޑުއިވޭ އަދުރޭގެ ވާހަކަ. މީތެދެއްކަން މިއެގެނީ މިހާރު.

 5. ޖައްސަބަލަ

  އެއްވެސް އަގެއް ދީފައި ގާސިމަށް މިހާރު ޕީޕީއެމް ގައި ތިބި މެމްބަރުން ނުގަނެވޭނެ ކަން ގާސިމަށް ރަނގަޅަށް އިނގޭނެ އެއް ނޫންތޭ ގާސިމް ދަ ނަހަލާލު ޕެޓިޝަން ގައި ސޮއި ކޮށްގެން މަޖްލީހުގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުން މަސީހު ނަގާ އެއް ލާލަން އުޅުނު ގޭސް ގަނޑު ގާސިމް މެން އަތަށް ގޮވި ތަނުން. މިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނަށް އިދިކޮޅު ފަރާތް ތަކުން ވެރި ކޮށްގެން އުޅޭ ސިޔާސީ ވިލާގަނޑު ގެ މައްޗަށް ގަދަވެ ގަތުމަށް ޓަކައި ސީދާ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުން ހުރި އިގްތިސާދީ ކަންކަން އިއުލާން ކުރަންވީ ނޫންތޭ އެގޮތުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކޭ މާލެ ސަރަަހައްދުން ފްލެޓްސް ތަކަށް އެދިފައިވާ 15 ހާސް މީހުންނަށް ފްލެޓްސް ތައް ދިނުން އެއީ އެކަން ހައުސިންގް މިނިސްޓަރު ބުނާ ގޮތަށް ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި އެކަމަށް އެދި ފޯމް ލާފައިވާ އެންމެންނަށް ފްލެޓްސް ދޭނެ ކަން އިއުލާން ކުރަންވީ އަދި އެ އެންމެންނަށް ލިޔުން ހަވާލު ކުރަން ފަށަންވީ އެއިރުން މަމެންނަށް ޔަގީނުން ވެސް 15 ހާސްމީހުންގެ %85 މީހުންގެ ހިތް ތަކުން ވިން ވެވޭނެއޭ.

 6. ސަދުން

  މީޑިޔާއަށް ފޯނުދައްކާނެކަމެއްނެތް. މެންބަރަކަށްވެހުރެ، މާލޭގައި ކުލިދައްކަމުން މެލޭޝީޔާގައި ކުލިދައްކަމުން، އެންމެފަހުން ދެފުލެޓް އަތުއަޅުވާލިގޮތް ކިޔައިދެނިކޮށް ނިމުނީ.

 7. ޖައްސަބަލަ

  އެއްވެސް އަގެއް ދީފައި، ގާސިމަށް މެމްބަރުންނެއް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމް މެމްބަރުން ބުނި ނަމަވެސް އެކަން ގަބޫލުކުރަން ވަރަށް ދައްޗޭ ޕީޕީއެމް މެމްބަރުންނަށް ވެސް މިހާރު ޚައްލޭ ވެސް އޭނާގެ އަތޮޅުގައި އެއާރޕޯރޓް އެއް އަޅާނުދީގެން ފިލާ އޮންނަ ކަން އެއީ ފެންނާން ހުރި ހަގީގަތޭ. މާލެ ސަރަަހައްދަށް ހަގީގަތުގައި ސަރުކާރުން ކޮޮށްދޭ ކަމަކީ ކޮބާތޭ މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓްސް ތަކަށް އެދިފައިވާ މީހުންނަށް ތަކުރާރު ކޮށް ފްލެޓްސް ތައް ދޭށޭ ހައުސިންގް މިނިސްޓަރު އިންނަ ޖަލްސާ ތަކުގައި ވެސް ނިހާނު އެވާހަކަ ދެއްކުމުން ހައުސިންގް މިނިސްޓަރު ރައީސް އާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެކަން ހަމަޖައްސާނަމޭ ބުންނޭ މިދިޔަ ކައުންސިލު އިންތިޚާބުގައި ވެސް އެކަމަކު އޭނާ އެކަން ކޮށް ނުދެެއޭ އޭނާ އަށް ފްލެޓްސް ހުޅުމާލޭން ގަނެވިއްޖެދޯ. ކަން މިހެން ހުރުމުން މަމެންގެ ސަރުކާރުގައި ދަންނަވައިގެން ނިހާނު ހަމަ މިހާރު މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓްސް ތަަކަށް އެދިފައިވާ އެންމެންނަށް ފްލްޓްސް ތައް ދޭނެ ލިޔުން ހަވާލުކުރަންވީއޭ މިމަހު 16 ގެ ކުރިން މިކަން ފަށަންވީ މިހަފްތާގައި ވެސް މިކަން ފަށަންވީއޭ. ކޮން ހައުސިންގް މިނިސްޓަރެއްތޭ އޭނާ އަކަށް އެކަން ނުވި އެއް ނޫންތޭ ހައުސިންގް މިނިސްޓަރު އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ.

 8. ލަލަލާ

  ތި ފޯނު ދައްކަންވީ ފުލުހަށް. އެހެންނޫނީ ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ

 9. ބީ

  ކުއްވެރި އަކަ ވާހަކަ ދެއްކީ ކީއްކުރަން. ފިރަތަނަރޭ 45 މިނިޓް އަށް. ތިހާ ގަބޫލު ނޫނިއްޔާ 45 މިނިޓް ވަންދެން ކޮން ވާހަކައެއް ތޮދެއްކީ.

 10. އަތޮޅުން

  ގާސިމުގެ މުދާ ސަރުކާރަށް ހިފުމަށް ގޮވާލަން
  އޭނާގެ މުއްސަނދިކަމުގެ ބޭނުންކޮށްގެން
  ރާއިްޖެއަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށްބޮޑެތިނުރައްކާ
  ތައް ދަނީ ކުރިމަތިކުރަމުންނެވެ

 11. އޮޅާލާ

  އޭލެވެލް އިމްތިޚާނުން ދުނިޔޭގެ ގަދަ 10 އިން ޖާގަ ދިވެހި ދަރިން ހޯދުމުން އެމެންނަށް ރާއްޖޭގައި ޖާގަ ތަނަވަސްވެފައިވާ ކަން ސަރުކާރުން ޖެހޭނެ ވަރަށް ބޯލްޑް ކޮށް އެމެންނަށް އަންގާ ދޭން. އެގޮތުން ބަލާ އިރު ރާއްޖޭގައި އޭލެވެލް ހަދާފައިވާ ކުއްޖަކު ރާއްޖެތެރޭގައި ދިރިނޫޅޭނެއެވެ. އެފަދަ ކުދިން ދިރިއުޅޭނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައެވެ. އެމެންނަށް ފްލެޓްސް ތައް ދޭން ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ކޮބައިތޯއެވެ. ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީ އަށް ފްލެޓްސް ތަކަށް އެދި ފޯމް ލާފައިވާ 15 ހާސް މީހުންނަށް ފްލެޓްސް ތައް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އަލިފުލައިލާ ވާހަކަ ކިޔަމުން ހައުސިންގް މިނިސްޓަރު ބަނޑުދަށުގައި 15 ހާސް ފޯރމް ބަހައްޓައިގެން ތިބެ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަން ނިމެނީއެވެ. އެ 15 ހާސް މީހުން ނަށް ފްލެޓްސް ތައް ލިބޭނެ ތޯ ނުވަނަ ނޫންތޭ އެވެސް ވައިގެ ތެރޭގައި ވާ ޖަވާބެކެވެ. ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުންނަށް ރާއްޖެ ބެޓަރ ކަންޓްރީ އަށް ނެހެދޭނެއެވެ. ޕީޕީއެމް މެމްބަރަކު މަގުމަތިން ފެނުނަސް މޫނު ވަތަށް ޖަހައިގެން ނުފެންނަ ކަމަށް ހެދެނީ. ދެން ކިހިނެއްތޭ ރާއްޖެ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ބަދަލު ކުރެވޭނީ މި މިނިސްޓަރުން ލައިގެން. ނުވާނެ އެކަމެއް. ކަން މިހެން ހުރުމުން މިކަމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޕާރލަމެންޓް މެމްބަރުން ގެ ޓީމެއް ތެދުވެ ރައީސް އޮފީހާއި މަޝްވަރާ ކޮށްގެން މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓްސް ތަކަށް އެދިފައިވާ އެންމެންނަށް ފްލެޓްސް ތައް 2019 ނިމުމުގެ ކުރިން ދޭނެ ކަން އިއުލާން ކުރުމަށް ފަހު ފޯމް ލާފައިވާ ހުރިހާ މީހުންނާއި ފްލެޓްސް ލިބޭނެ ކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލު ކުރަންވީއެވެ. ހައުސިންގް މިނިސްޓަރަކަށް ނޫން އިނގޭނީ ކަންކަން ކުރަންވާ ގޮތެއް. ހައުސިންގް މިނިސްޓަރު އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ.

 12. ނުވާނެއޭ

  ގާނޫނު އަސާސީގެ 6 ވަނަ މާއްދާ ބަޔާން ކުރާ ގޮތުން މިރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރު ލިބިގެން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަށެވެ. ހަމަ ގާނޫނު އަސާސީގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރެވެނީ އެއީ ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ބާރު ތައް ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ކަމަށް. ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ނުކުރެވޭނެތީވެ ރައްޔިތުން އެއްބަސްވާ އެކަކު މިޖެހެނީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދްމަތް ކުރުމަށް ޓަކައި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާއި ހަވާލު ވާން. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ވޯޓް ލައިގެން ވޯޓް ލީ ރައްޔިތުންގެ %85 ވޯޓް ދިނީ މަމެން ޕިންކީންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ސަރުކާރު ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރުމަށް 10 ވަރަކަށް އަހަރު ދުވަސް ވަން ދެން. އެހެން ކަމުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާއި އަދި ދައުލަތާއި ސަރުކާރުގެ އެންމެ މަތީވެރިއަކީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އެވެ. ފުލުހުން ތިބެން ޖެހޭނީ ރައީސްގެ ނުފޫޒުުގެ ދަށުގައެވެ. ފުލުހުން މިނިވަން ނުވާނެ ނުވާނެއޭ.

 13. ކުރާނަމޭ

  ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނީ ނުފޫޒެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އެއީ ކަށަވަރުވެ ޔަގީން ވާކަމެކެވެ. މިރާއްޖޭގެ ފުލުހުން ނުފޫޒެއްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނަނީ އެއީ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އާއި އަދި ޖޭޕީން އަދި އެމެންނަށް ވާގިވެރިވާ މީޑިއާ ތަކުން. ރާއްޖެ ޓީވީން ސަރުކާރުން ކުރާ ރަނގަޅު ވާހަކަ ނުދައްކަނީ އެއީ ކީއްވެތޭ. އެއީ އެމެން ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ނުފޫޒުގެ ދަށުގައި އަދި އެމްޑީޕީގެ ނުފޫޒުގެ ދަށުގައި ތިބޭތީ ދޯ. ދެން ވީޓީވީން ސަރުކާރުން ކުރާ ރަނގަޅު ކަންކަމުގެ ވާހަކަ ނުދައްކަނީ ހަމަ މިހެން ވުމުން ދޯ. އެއީ އެމެން ވެސް ނޫސްވެރިކަން މިނިވަން ކަމާއި އެކު ކުރަން ނުކެރޭ ވަކި ބަޔެއްގެ ނުފޫޒުގެ ދަށުގައި ތިބޭތީވެ ވާގޮތް. ދެން އެމެން ޕްރޮޕެގެންޑާ ފަތުރައިގެން ފުލުހުން ފުލުހުންގެ ކޮމާރންޑަރ އިން ޗީފް ގެ އަމުރަށް ތަބާ ވާން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ކިތަންމެ ވަރަށް ޕްރޮޕެގެންޑާ ފެތުރި ނަމަވެސް އެކަން އެހެން ނުވާނެއެވެ. ކޮމާރންޑަރ އިން ޗީފްގެ އަމުރަށް ބޯނުލަނބާ ފުލުހުން ވަޒީފާއިން ވަގުތުން ވަކި ކުރާނަން.

 14. ކުރާނަމޭ

  ފުލުހުން ތިބެން ޖެހޭނީ ނުފޫޒެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އެއީ ފުލުހުންގެ އިދާރާގެ ކޮމާރންޑަރ އިން ޗީފް އަކީ އެއީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ. ފުލުހުން ނުފޫޒެއްގެ ތެރޭގައި ނެތުމުން ވާ ގޮތް އެފެނުނީ ނޫންތޭ ރިޔާސީ ލޯންޗް ގޮއްވާލުމުން ވެސް. އެއީ ފުލުހުން ނުފޫޒެެއްގެ ތެރޭގަައި ނެތުމުން ވާ ގޮތް. އޭގެ ފަހުން ދަސްވި ފިލާވަޅަކީ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އަމަލު ކުރަން ޖެހޭނީ ކޮމާރންޑަރ އިން ޗީފް ކަމުގައިވާ ރައީސް ވިދާޅުވާ ގޮތަށް ކަމަށް. އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރު އަމަލު ކުރަން ޖެހޭނީ ރައީސް ވިދާޅުވާ ގޮތަށް. އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އާއި އަދި ޖޭޕީން ޕްރޮޕެގެންޑާ ފަތުރައިގެން އެމެންގެ މަގްސަދަކީ އެއީ ފުލުހުން ކޮމާރންޑަރ އިން ޗީފްގެ އަމުރަށް ތަބާ ނުވެ ބަގާވާތެއް ފުލުހުންގެ ތެެރެއަށް ގެނެސް ގެން ވެރިކަން ވައްޓާލަން ފުލުހުން ލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވާ މޭރުމުންނެވެ.ކޮމާރންޑަރ އިން ޗީފްގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންވާ ފުލުސް މީހާ ވަގުތުން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރާނަން. ހެވޭ 1000 ވިނަމަވެސް. ކުރާނަން. މީ މަމެން ގެ ވެރިކަން މިވެރިކަމުގައި ފުލުހުން ނަކަށް ނޫން ރާއްޖޭގައި ހުންނަން ޖެހޭނެ ވެރިއެއް ކަނޑައެޅޭނީ. ފުލުހުން ގެ ތެރޭން އެހެން ހީވާ ކަނޑުކޮހުންނަށް ތިޔާ އުޅެނީ ކުޑާ ކޮށް ސައިޒު އޮޅިގެން. މިފަހަރު މަމެން ފުލުހުންގެ އިދާރާ އާއި އަދި ސިފައިންގެ އިދާރާ ގައި އިދިކޮޅުން ހަދާފައިވާ މެސް އަޕް ކްލީން ކުރާނަމޭ.

 15. ކުރާނަމޭ

  މިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި މިހާރު ދިމާވެގެން އުޅޭ ހުރިހާ މައްސަލަައިގެ އަސްލަކީ އެއީ ރާއްޖޭގެ ރައޔިތުންގެ މަޖްލީހެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހަށް އުޅެނީ އެމެންގެ ސައިޒު އޮޅިގެން ނެވެ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހަކާއި ރައްޔިތުން ވެރިކަން ހިންގަން ހަވާލު ނުކުރެއެވެ. އެމެންނާއި ހަވާލު ކުރީ ގާނޫނު ހަދަން އެވެ. ގާނޫނު އަސާސީގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރެވިގެން ވަނީ ގާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރު ލިބިގެން ވަނީ މަޖްލީހަށް ކަމަށް. އެކަމަކު މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރަން އުޅެން ހަދައިގެން މިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ފުނޑެނީއެވެ. މިކަން ކަން ހަމަ މަގަށް އަޅުވަން ޖެހޭނީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ %85 އިން ހޮވާފައިވާ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އެވެ. ރިޔާސީ ލޯންޗް ކޮޅު ގޮއްވާލީ އެއީ ރައީސް ފުލުހުންނަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވާތީވެ. އެހެން އެކަން ވެގެން ނުވާނެއެވެ. މިފަހަރު ފެބް އެކެއްގައި ޕޮލިސް ކަމިޝަނަރު ކޮމާންޑަރ އިން ޗީފްގެ އަމުރަށް ތަބާ ނުވީ އެއީ ޕޮލިހަށް ރައީސް ނުފޫޒު ނުފޯރުވާތީއެވެ. ނޯނޯނޯ ނޯނޯނޯ

 16. ދަވޭ

  ފުލުހުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ވާހަކަ ނުދައްކާ ފުރަތަމަ މުޒާހަރާ ކުރަން މަޖީދީ މަގަށް ނިކުންނަމީހުން ގެ ހާލު ބަލަމާ. އެމެން ތަންފީޒު ކުރަން ގޮވާ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރަކީ އެއީ ބާތިލް އަމުރެއް. އެ އަމުރެއް މިހާރަކު ނެތެވެ. ދެން އަނެއް ކޮޅުން އެއްވެ އުޅުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން މާލެ އަކު ނޯންނާނެ މުޒާހަރާ ކުރެވޭނެ ތަނެއް އެހެން ކަމަށް ވާނަމަ އެމެން އެވަނީ ގާނޫނާއި ޚިލާފު ވެފައެވެ. ދެން އަނެއް ކޮޅުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށް ފައިވަނީ އެއީ އެއްވެ އުޅުން ވެސް މަނާ ކުރެވޭނެ އުސޫލުން ކަމަށްވާއިރު މާލޭގެ އެމްޑީޕީ ގެ ހަރުގޭގެ ކުރިމައްޗަށް އަދި ކުނޫޒު ކުރިމައްޗަށް އެއްްވުމަކީ އެއީ ގާނޫނީ ގޮތުން މަނާ ކަމެކެވެ. ކަން މިހެން ގާނޫނާއި އެއް ގޮތަށް މުޒާހަރާ ކުރާ މީހުން މުޒާހަރާ ނުކުރާތީވެ ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް މުޒާހަރާ މާލޭގައި ކުރާ އެންމެން ހައްޔަރު ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. މާލޭގެ މަޖީދީމަގަކީ އެއީ އަންހެން ވެރިން ނިކުމެ އަތް ތިލަ ބަޑި ޖަހާ ނަށަން އޮތް ތަނެއް ނޫނެވެ. އެއީ ބޭއަދަބީ ކަމެކެވެ.

 17. ދަވޭ

  ފުލުހުން ނުހުންނާނެ މީހަކު ފްރޭމް ކޮށް ފަވެސް އަދި ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް މީހަކަށް ހުކުމް ކޮށް ފައި ވެސް. ރާއްޖޭގެ ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަކީ އެއީ ގައުމުަގައި އަމަން އަމާން ކަން ބަލަހައްޓަން ޓެކްސް ޕޭޔަރ މަނީން ޚަރަދުކޮށްގެން ބަލަހައްޓާ ތަނެކެވެ. ފުލުހުންގެ އެންމެ އިސް ވެރިއަކީ އެއީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އެވެ. ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވާ ގޮތަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާ ހޯމް މިނިސްޓަރު ވެސް ހިންގަން ޖެހޭނީ އަދި ޕޮލިސް ކަމިޝަނަރު ވެސް ހިންގަން ޖެހޭނީ. އެނޫން ގޮތަކަށް އެކަން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ކޮންމެ ވަޒީފާ އަކީ ވެސް އެއީ ނުފޫޒެއްގެ ދަށުން އަދާ ކުރަން ޖެހޭ ވަޒީފާ އެކެވެ. އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އާއި ޖޭޕީ އަށް ހީވަނީ ފުލުހުންގެ ތެރޭން ކޮމާރންޑަރ އިން ޗީފް ގެ އަމުރަށް ތަބާ ނުވެ ބަޔަކު ތެދުވެއްޖެނަމަ ރައީސް އިސްތިއުފާ ދޭނެ ކަމަށް. ނުވާނެ ތިޔާ ކަމެއް ތިހެން. ފުލުހުންގެ ތެރޭން ކޮމާރންޑަރ އިން ޗީފްގެ އަމުރަށް ތަބާ ނުވާ މީހުން ވަޒީފާ އިން ވަކި ކުރާނަން އޮން ދަ ސްޕޮޓް ގައި. 1000 ވިއަސް އޯކޭޑް. ނޯ ވޮރީސް

 18. ދަވޭ

  ފުލުހުން ނުފޫޒެއްގެ ތެރޭގައި ތިބޭ ކަމަށް އީގޯ ވެފައި ތިބި އަންހެން ވެރިން ތަކެއް އެމެންގެ ދަރިން ގޮވައިގެން ގޮސް އެމެން ބުނާ ގޮތަށް ފޮޓޯ ތައް ނަގާ ނޫހުގައި އެ ފޮޓޯ ތައް ޖަހައިގެން ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ނުފޫޒު އޮވެއޭ ކިޔާ އިދިކޮޅު ފަރާތް ތަކުން ދައްކާ ވާހަކަ އަކީ އެއީ ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ހަމަ ނުޖެހުން އުފައްދައިގެން ފުލުހުންގެ ތެރޭން ކޮމާންޑަރ އިން ޗީފް ގެ އަމުރަށް ބަޔަކު ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދެއްކޭތޯ ބަލަން ވެގެން އެމެން ފަތުރާ ޕްރޮޕެގެންޑާ އެވެ. ފުލުހުން މިރާއްޖޭން ޑްރަގް ނައްތާލަން ވެސް ކުރާ މަސައްކަތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑްރަގް އަތުލާ އަދި ރާއްޖެ މަޑުމަޑުން އަމާން ވަމުން އަންނަ ކަން ވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ފުލުހުން އަމަލު ކުރަން ޖެހޭނީ ކޮމާރންޑަރ އިން ޗީފް އަންގާ ގޮތަށް. ފުލުހުން ނަށް ރައީސް ނުފޫޒ ނުފޯރުވި ދެ ފަހަރު ވެސް އޮތީ ބޮނޑި ބޮއިފައި. އެއީ ރިޔާސީ ލޯންޗް ގޮއްވާލުން އަދި ފެބް އެކެއްގައި ގެންނަން އުޅުނު ބަގާވާތް. ފެބް 1 ގައި ޕޮލިސް ކަމިޝަނަރު ކޮމާރންޑަރ އިން ޗީފްގެ އަމުރަށް ތަބާނުވުން މީ ފުލުހުން ކޮމާރންޑަރ އިން ޗީފްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބެން ޖެހޭނެ ކަމަކީ.

 19. ނާނޫ

  ގާސިމް އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ މީހުންގަނެގެން ވަފާތެރިން ލައިގެން ނުއުޅޭނެ އަބްދުއްލޯ ރިޔާޒު ވެސް އެގެންގުޅެނީ އަބުދުއްލޯރިޔާޒް ވެސް ހާދަ ފައިދާ އެއްނަގަ އޭ ޤާސިމް އަތުން ވެރިކަން ލިބޭނޭ ލިބޭނޭ ކިޔައިގެން ގަޔަށްލެވޭނީ ހަމަ

 20. ދަވޭ

  ފުލުހުންގެ ކޮމާރންޑަރ އިން ޗީފް އަކީ އެއީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އެވެ. ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ހުރިހާ ބާރެއް ގާނޫނު އަސާސީގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިބިދީފައިވަނީ އެއީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަންގާ އެންގުން ތަކަށް ޕޮލިސް ކަމިޝަނަރު ވެސް ތަބާ ވާން ޖެހޭނީ ފުލުހުން ވެސް ތަބާވާން ޖެހޭނީ. އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން އަދި ޖޭޕީން އަންގާ އެންގުން ތަކަށް ނޫން ފުލުހުން ތަބާވާން ޖެހޭނީ. ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށް ފައިވަނި ކޮށް އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކުރިމަތީގައި މުސްކުޅި ފުރައިގެ އަންހެން ވެރިން ފިރިހެން ވެރިންނާއި މިކްސް ވެގެން އަތްތިލަ ބަޑި ޖަހާ ނަށާ ހަދަނީ އެމެން ހީކުރަނީތޭ ޔާރާ ދިލް ދާރާ ލަވަ ޖަހާ ރަނޑު ފާޑަކަށް ނަށާ ހެދުމުން އެމެން ގެ ކޮޅަށް ފުލުހުން އެނބުރޭނެ ކަމަށްތޭ. އެކަން އެހެން ނުވާނެއެވެ. މިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ހޮވާފައިވާ ވެރިކަމެއް ފުލުހުންނަށް ނުވެއްޓޭނެ ސިފައިންނަށް ވެސް ނުވެއްޓޭނެއޭ އެކަން ވިޔަނުދޭނަން މަމެން. ދިސް އިޒް އިޓް.

 21. ކަނޑާލާ

  ފުލުހުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ކަމަށް ބުނެ ތަކުރާރު ކޮށް އެމްޑީޕީ އާއި ޖޭޕީން ޕްރޮޕެގެންޑާ ފަތުރާ ތިން ޓީވީ ޗެނަލުން އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމަށް ޓަކައި ރަށުތެރޭގައި އުޅޭ އަންޑަރވޯލްޑް ލޯޔަރޭ މެން އަރުވައިގެން ދައްކާ ވާހަކަ ތަކަކީ އެއީ އަބޫޖަހުލު ތިއަރީގެ ދަށުން އެމެން ދައްކާ ވާހަކަ ތަކެވެ. އެމްޑީޕީން ވެސް އަދި ޖޭޕީން ވެސް ހޭދެބައި ވިނަމަ ވެސް ފުލުހުންގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންގެ ތެރޭން ހުރިހާ ފުލުހުންނެއް ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ނުނިކުންނާނެއެވެ. ނިކުންނާނެ ނަމަ ނިކުންނާނީ މަދު ބަޔެއް އެއީ ކޮރަޕްޓް ފައިސާ ތަކެއްގައި ހިފައިގެން. އެ ބައި ތައް މިހާރުވެސް ދަނީ ޑިޓެކްޓް ވަމުން ޑިޓެކްޓް ވާއިރަށް މަމެން އެފަދަ މީހުން ފުލުހުންގެ އިދާރާ ތެެރެއަކު ނުބައިތިއްބާނަން ކަނޑާ ފޮނުވާލާނަން. ކުރީގައި ޕޮލިސް ކަމިޝަނަރު ކަން ކުރުމަކީ އެއީ ފޮލިސް ހިންގަންވާ ގޮތް އިނގޭނެ މީހެއް ނޫން މިހާރަކު. މިހާރު ޕޮލިސް ހިންގަންވާ ގޮތް އިނގޭނީ ކޮމާންޑަރ އިން ޗީފް އަށް. ކޮމާންޑަރ އިން ޗީފް ގެ އަމުރަށް ތަބާ ނުވާ އެއްވެސް ޕޮލިހަކު ހުރި ނަމަ ހަމަ މިހާރު ގެއަށް ކަނޑާލަންވީއޭ ނުބަހައްޓާނަމޭ އެންމެ ހިނދު ކޮޅަކު ވެސް ފުލުހުންގެ އިދާެރާ އަކު. ނުބަހައްޓާނަމޭ އަހާން ނުބަހައްޓާނަމޭ.

 22. ހިންގަންވީ

  ގާނޫނު އަސާސީގެ 106 ވަނަ މާއްދާ ބަޔާން ކުރާ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އިސް ވެރިއަކީ އެއީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ވެރިޔާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އެވެ. 5 އަހަރު ވަން ދެން ރާއްޖެ އަކީ އެއީ ރައްޔިތުން ހޮވި ރައީސްގެ މިލްކިއްޔާތެކެވެ. މިކަން ޚުދު ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް ދަނެގަންނަން ޖެހޭނެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ހާކިމާ އަކީ އެއީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ސިފައިންގެ ވެސް އެންމެ މަތީ ވެރިއަކީ އަދި ފުލުހުންގެ އިދާރާގެ ވެސް އެންމެ މަތީ ވެރިއަކީ އަދި ސަރުކާރުގެ ވެސް އެންމެ މަތީ ވެރިއަކީ އަދި ދައުލަތުގެ ވެސް އެންމެ މަތީ ވެރިއަކީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ގާނޫނު އަސާސީގެ 106 ވަނަ މާއްދާ ބަޔާން ކުރާ ގޮތުން. ކަން މިހެން ހުރުމުން ރާއްޖޭގެ ފުލުހުންގެ އިދާރާ މައްޗަށް ވެސް އަދި ސިފައިންގެ އިދާރާ މައްޗަށް ވެސް އަދި މަޖްލީހުގެ އިދާރާ މައްޗަށް ވެސް އަދި ޝަރުއީ ދާއިރާ މައްޗަށް ވެސް ރައީސް ގެ ފުލް ކޮންޓްރޯލް އޮންނަން ޖެހޭނެ. މިކަން ކުރަން ސްޓޭޓް އޮފް އެމެޖެންސީ 5 އަހަރަށް ހިންގަންވިއަސް ހިންގަންވީ އެވެ. ހިންގާ

 23. ކުރާނަމޭ

  ގާނޫނު އަސާސީގެ 106 ވަނަ މާއްްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާން ކުރެވިގެން ވަނީ އެއީ ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިއަކީ އަދި ސަރުކާރުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިއަކީ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިއަކީ އެއީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް. ފުލުހުންގެ އިދާރާ ފެތެނީ މީގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ ގޮޅި އަށެވެ. ކަން މިހެން ހުރުމުން ފުލުހުންގެ އިދާރާ ގެ އެންމެ މަތީވެރިއަކީ އެއީ މަމެންގެ ރައީސް އެވެ. ފުލުހުންގެ އިދާރާގެ ހުރިހާ ފުލުހުން ޖެހޭނެ ފުލުހުންގެ ކޮމާރންޑަރ އިން ޗީފްގެ އޯޑަރަށް ކިޔަމަންވާން. ނުވާ މީހަކު ނަމަ ކޮއްޅަށް ތެދުވެ ބުނަންވީ އެމީހަކު ވަގުތުން ވަޒީފާ އިން ވަކި ކުރާނަން. ޕޮލިހުންގެ ވަޒީފާ އަށް ބޭނޭ މީހުން ބޭނިގަންނަން ޖެހޭނީ ފުލުހުންގެ އިދާރާގެ އެންމެ މަތީވެރިއަކީ އެއީ ކޮމާންޑަރ އިން ޗީފް ކަމަށް. ކޮމާންޑަރ އިން ޗީފްގެ އޯޑަރަށް ތަބާ ނުވެ ގާނޫނު ތަކާއި ޚިލާފަށް މާލޭގައި މުޒާހަރާ ކުރާ މީހުންނަށް ދޫދީގެން އެމެންގެ ކޮޅަށް ތިބެ ކޮމާރންޑަރ އިން ޗީފް ގެ އަމުރަށް ތަބާނުވާ ފުލުހުން ވަގުތުން ވަކި ކުރާނަން ވަޒީފާއިން.

 24. ކުރާނަމޭ

  މިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންނަކީ އަދި ސިފައިންނަކީ އެއީ ރައްޔިތުން ހޮވާ ވެރިއަކު ވައްޓާލަން ތިބޭ ބަޔެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތް ތަކުން ސިފަކުރަނީ އެއީ ފެބް ހަތެއްގައި ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް ކަން ކުރެވުނު ގޮތުންނެވެ. ފުލުހުން ފުރަތަަ ވެސް ނުޖެހޭނެ ޕޮލިސް ކަމިޝަނަރަށް ޑިމާންޑް ކުރަން އެއްވެސް ކަމެއް އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން އަދި އެކަން ނުވެސް ކުރެވޭނެ އާންމު ތަނެއް ގައި ސްޕެޝަލީ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި އެކަން ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެކަމުގެ ހަގީގަތަށް ބަލާއިރު އެ ކަން ކުރި ފުލުހުންނަށް އަޑި އަޑިން މިހާރުވެސް އިދިކޮޅު ގައި ހުރި ބޮޑު ސޭޓް ސުޕާރީ ދިން ކަން މަމެންނަށް ޝައްކު ކުރެވެއެވެ. ކަން މިހެން ހުުރުމުން މިކަން ތަކުރާރު ވާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ވެސް އަދި ޖޭޕީން ވެސް ސްޕެޝަލީ ގާސިމް އިބްރާހިމް ހީކުރުން އެއީ ހަމަ ކަނޑުކޮސް ކަމެއް ތަމެން ކުރާ. ތަމެން ތެޅުނު ވަރަކަށް މަމެންނަށް ފީ ހޮވާލެވޭނެ ފުލުހުންގެ ތެރޭން ވެސް. މަމެންނަށް އިނގޭ ތަމެންނާއި އެކު ތިބި ޕީޕީއެމްގެ އެމްޕީން ގެ ނަންތައް ވެސް ހަމަ ރީއްޗަށް. ހީނުކުރާތި..

 25. ނުދޭނަމޭ

  ގާނޫނު އަސާސީގެ 106 ވަނަ މާއްދާ އަދި 6 ވަނަ މާއްދާގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން މުޅި ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ ވެރިއަކީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަކަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ނެގި ވާދަވެރި ވޯޓް ގައި ބައިވެރި މީހުންގެ %85 ވޯޓް އިން ހޮވާފައިވާ މަމެން ޕިންކީންގެ ސަރުކާރެވެ. މަމެން ނާއި ރައްޔިތުން ވެރިކަން ހަވާލު ކޮށް ފައި ބުނީ ފަހަތަށް ޖެހިގެން ނުވާނެ ކަމަށް. ކަން މިހެން ހުރުމުން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މޭޑޭ ޖެއްސި ނަމަވެސް އަދި މަޖްލީހުގެ ތެރޭން ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުނަސް އަދި ސްޕްރީމް ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުނަސް އަދި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ބަޔަކަށް ރިޝްވަތު ދީގެން ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުނަސް އަދި ސިވިލް ސާރވެންޓުންނަށް ރިޝްވަތު ދީގެން ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުނަސް މަމެންނަށް ތިޔާއީ އާ ކަމެއް ނޫނޭ ބާ ކަމެކޭ. މަމެން އެގޮތަށް ވެރިކަން ވެއްޓިޔަ ނުދޭނަމޭ ޕޮލިހުން ޖެހޭނީ ކޮމާރންޑަރ އިން ޗީފަށް ތަބާވާން. ނޯންނާނެ އިތުރު އެއްވެސް ޗޮއިސް އެއް. ނުވާން ބޭނުންވާ މީހަކު ކަނޑާލާ ގެއަށް. ކޮން ބަލާއެއްތޭ.

 26. ގެއަށްދޭ

  ގާނޫނު އަސާސީގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާނީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހެއް ނޫނެވެ. ކެނެރީގެ ނަޝީދު އާއި ގާސިމް އިބްރާހިމް މެން އަނިޔާވެރިކަމޭ ކިޔާ ޕްރޮޕެގެންޑާ ފަތުރާ އެމެން ދައްކާ ވާހަކައިން ހީވަނީ މަޖްލީހުން ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރަންވީ. އެކަން އެހެން ނުވާނެއެވެ. ގާނޫނު އަސާސީގެ 5 ވަނަ މާއްދާ ބަޔާން ކުރަނީ މަޖްލީހުގެ ކަމަކީ އެއީ ގާނޫނު ތައް ހެދުން ކަމަށް. އެކަން ނުވެފައި ދޯ އޮންނަނީ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް. މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުން ނަކީ އެއީ ވެރިކަން ކުރަން ޖެހޭ ބަޔެއް ނޫން. ކުޑާ ކޮށް މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ސައިޒު އޮޅިގެން އުޅެންނާ ސައިޒުން ވެސް ކަނޑާ ތިރި ކުރަން ޖެހިދާނެ ގާނޫނު އަސާސީގެ 5 ވަނަ މާއްދާ އަށް ބޭސް ކޮށް ގާނޫނެއް ހަދާ ތަމެން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުން. ޕޮލިހުންގެ މައްޗަށް ވެސް އޮންނަން ޖެހޭނެ ދަ ހާކިމާގެ ނުފޫޒު ވަރަށް ގަދައަށް އަދި މަޖްލީހުގެ އިދާރާ މައްޗަށް ވެސް އޮންނަން ޖެހޭނެ. ޖަލްސާ ކުރާ މާލަން ކޮންޓްރޯލް ކުރޭ.

 27. ހާދީ

  ޢަދުރޭގެ ފޯނު ފުލުހުން ތަހުގީގަށް އަތުލާދުވަސް އަންނާނެ އިންޝާ އަﷲ

 28. އަހުމަދު

  އަދުރޭ! ނަމަނަމަ ކޮއެފުޅާ ކޮންމެސް ތި ނުދައްކާތި.