ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމު ލިބިއްޖެނަމަ މެންބަރުންގެ މުސާރަ 150000 (އެއްލައްކަ ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ) އަށް ބޮޑުކުރަން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުލްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވައުދުވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

މެންބަރުންގެ މުސާރަ މިހާރަށް ވުރެ 68000 ރުފިޔާ އަދި އިތުރަށް ބޮޑުކުރަން އަދުރޭ ވައުދުވީ ދެންމެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ މިހާރުގެ މުސާރަ އަކީ 82،500ރ. އެވެ. އެއީ އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބޭ 42،500ރ. އާއި ލިވިން އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ 20،000ރ. އަދި ކޮމިޓީ ތަކަށް ހާޒިރުވާ ނިސްބަތުން ކޮމިޓީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ 20،000ރ. ހިމަނައިގެންނެވެ.

މަޖިލިސް ރައީސް ކަން ލިބިވަޑައިގެންފިނަމަ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން އަދުރޭ ވައުދުވިއިރު މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް މިހާރު ލިބޭ މުސާރަ އަކީ ވެސް ކުރައްވާ މަސައްކަތާއި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ މާބޮޑު މުސާރައެއް ކަމަށް އެތައް ބަޔަކު ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

މެންބަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން އަދުރޭ ވައުދުވި ނަމަވެސް އެއީ މަޖިލިސް ރައީސް އަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ބާރެއް ނޫނެވެ. މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކަނޑައަޅާނީ މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. ނަމަވެސް މެންބަރުންގެ މުސާރަ އާއި މެދު އަލުން ވިސްނާވަޑައިގެން މުސާރަ އަށް ބަދަލެއް ގެންނަން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ އިހްތިޔާރު މަޖިލިސް ރައީސް އަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމަށް އަދުރޭ ކެމްޕޭން ފައްޓަވާފައި ވާއިރު އޭނާ އާއި ދެން ވާދަކުރައްވާނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނު ގާސިމް އިބްރާހިމް އެވެ.

މަޖިލީހުގެ މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް މަގާމުން ދުރުކުމުގެ މައްސަލަ އަންނަ މަހުގެ 08 ވަނަ ދުވަހަށް ވަނީ ތާވަލް ކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

35 ކޮމެންޓް

 1. ބޯހަލާކު

  އަދުރޭ! ނިހާނު ބުނީ މިހާރުވެސް ކުރާނެ މަސައްކަތެއްނެތޭ. ފިނާންސް މިނިސްޓަރު ބުނީ ޚަރުދުތައް މިހާރުވެސް ކުޑަ ކުރީށޯ. ދެން މުކޮހޭތަ ތިކިޔަނީ؟؟؟؟؟

 2. ނާނު

  ޢަދިވެސް ރައްޔިތުންގެ ލާރި ކާނެ ގޮތެއްތަ ހޯދަންވީ މިހާރުވެސް ރައީސްފިޔަވާ އެންމެ ބޮޑުމުސާރަ ނަގައިގެން މަޖްލިސްގެ ތެރޭގަ ޒުވާބު ކުރުން ނޫން ކަމެއް ނުކުރޭ އެހެން ނޫނަސް އަދުރޭއަށްވުރެ ރަގަޅުވާނެވާލުސޮރު ވެސް

 3. ޏަން

  މި މީހުން ރައްޔިތުންގެ ވަޒީފާއަަށް އައިއްސަ މުސާރަވެސް ކަނޑައަޅަނީ މިމީހުން. ޢެކަމަކު އެހެންމީހުން ވަޒަިފާ އަށް ދަަންވީމަ މުސާރަ ކަނޑައަޅަނީ އެހެން ބައެއް

 4. ޏިކަމެތި ދިވެހިން

  ފެލިވަރު މުވައްޒިފުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކޮށްދީބަ. ޢަހަރެމެންނަށް ލިބެނީ 2700 ރުފިޔާ. 4 ދަރިންނާއި އަންހެނުންނަށް ހަރަދު ކުރަން ޖެހޭ. 8ޢޭ އަބުދުއް ރަހީމޫ....

 5. ޑީޑި

  ގޮވާނެ ގޮވާނެ މިކަހަލަ ކިތަންމެ މޮޔަގޮވުމެއް މިސޮރު ގޮވާނެ މީނަބުނާ ކޮންމެބަހެއް ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ގޮވަނީ އަތަށް މީނަމީ ޔާމީން ހަލާކުކުރިމީހާ

  ކޮމެނޓް ޖަހައްޗޭ

 6. ޢައިޝާ އަލީ

  ޢެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ތިނަގާމުސާރައެއް މިހާރުވެސް ހަލާލެއް ނިވާނެ. ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ނިންމަބަލަ.

 7. ޙަ ހާ

  ނިކަމެތހިން އަނގަޔާ އަތާ ދިމާނުވާ އިރު ސަކަރާތްޖަހަން މަޖިލީހަށް ދާ މީޙޫންގެ މުސާރަ ދޯ ބޮޑުނުވި

 8. ރެކިފުތާ

  ތިޔައިން ދޭހަވަނީ އަދުރޭއަކީ ރައްޔިތުންނަށް ހަރާންކޯރު އަމިއްލަ އެދުމާއިގެން އުޅޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ބޮޑުވަގު ކަމުގައިއެވެ.

 9. ޢަބްދުﷲ

  ހީކުރިގޮތާއި އެއްގޮތަށް އެއްވެސް ނުދެއެވެ.

  • ގަމާރުމޯލްޑިވިއަން

   އަދި ކިރިޔ ަަ ތި އެނގުނީ

 10. އެކޮޅުގޭ މުޙައްމަދު

  ބަލަގަ މީނދަ ބުރާންޗާ ތިކަހަލަ ބްރާންޗެއް ކުރިންވެސް މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް ހޮވައިގެން ވާނުވާ ނޭންގި މިދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބޭއެއްޗަކާ ނުބައްދަލު މުސާރަ ހަމަޖައްސައިގެން އެކާލަ ކާލަ ތި ތިބެނީ އަހަރެމެން ސިވިލް ސާރވިސް މީހުން މިތިބެނީ މަސް ހުސްވާއިރު އަތުގަ މުކޮސްވެސް ނެތިފަ އަނެއް ކޮޅުން ނޮވެމްބަރު 1 ގަ ސްނާމީ އަރާނެޔޯ ވެލިބަސްދާވެސް ހޯދަން ޖެހޭނެ.!

 11. ވާނުވާ

  މި މޮޔަ ކަލޭގެ ނުހޮވާތި... މިއަދު ވެސް ނޫހުގަ އެއޮތީ އިތުރުގަޑީގަ މުވައްޒަފުން ނުނެރުމަށް ހަރަދު ކުޑަކުރަން... އެދުންބޭ ތީ ފައިސާގެ މީހަކަށް ވިޔަސް ބޮޑުވަރު

 12. ބާޑީ

  ޢަދުރޭ އަކީ ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ބޭފުޅެއް. ވީމާ ޙާއްސަ ސަމާލްކަމެއް ދީގެން މީނާއަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުން ބަލައި ދިނުންއެދެން. މީޑިއާ ތަކުން މީނަ މިދައްކާ ވާހަކަ ތަކުގަެި ނުޖެހުމަށް ދަންނަވަން.

 13. ލަބާ

  ނުޖެހޭ ބޮޑު ކުރާކަށް ?? މީ ކީއްކުރާ ބައެއްތަ

 14. ނިހާ

  ބަލަ ކަލެއަށް ވޯޓުލާނީ ކާކުތަ؟

 15. ޢަބުދުﷲ

  ދޮޅުލައްކައަކުން ދެކޮޅެއް ނުޖެހޭނެ ދެމިއަންވަރު މަދުވެގެން ދޭންޖެހޭނެ މެންބަރުންނަކީ ހާދަހާ ބުރަކޮއް މަސައްކަތްކުރާބައެކޭ!!!

  • ކަޅުސޮރު

   ދަޢުލަތުގެ ޙަޒާނާ އެއްކޮން ދީ..

 16. އަޖޫބާ

  މި އަދުރޭއަކީ މިއަދު މަހަކަށް އެއްމިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ހަމައަށް ލިބޭ މީހެއް، އިންތިހާބަށް ހަރަދު ކުރަން ހޯދި ގިނަ ފައިސާ އިން ކޮށްފައިވަނީ އަމިއްލަ ކަންކަން.

 17. ޒީނާ

  4 ގުނަ 50 ޖަވާބަކީ ދެލައްކަ، ބުރާންތި ވެފަތަ، މޮޔަނުގޮވާ، ދައުރު ހަމަވަންދެން ޗުޕް ޗުޕް ހޯޖާ، ދެވަނަ ދައުރ ވިސާ ނުލިބޭ، ކުޑަ ކަކޫ މޭން

 18. އަހުން

  މެމްބަރުންގެ މުސާރަ މިހާރުވެސް މާބޮޑު، އަދ ނުވިތާކަށް މުޅި އޭސިއާނާއިން ބޭސް ކުރެވޭ. ގިނައީ ޕާޓީރޫހުގަ އެކަށީގެންވާ ތައުލީމެއް ނެތި ތިބި މީހުން، ވޯޓު ދޭއިރު ކަމަށް ގާބިލު ތައުލީމީ މީހުންނަށް ވޯޓް ދިނުން އަދި ކުރިމަތިޮލުން. މެމްބަރަކަށް 50000 އަށް ބުރެ ބޮޑު ނުވާ އަދަދެއް ކަނޑައަޅަށް ފެނޭ. އަހަރުގެ ގިނަ ދުވަހު ޗުއްޓީގަ. އެހެން މީހުން ގިނަފަހަރު 20 ދުވަސްވެސް ނުލިބޭ އަހަރަކު ޗުއްޓީ.

 19. ޔޫބީއައި ޕީޕަލް

  އަޅުގަނޑަށް އަނެއްހެން މައްސަލައެއް ނެތް މަޖްލިސް މެމްބަރުން މުސާރަ ބޮޑު ކުރިޔަސް ނުކުރިޔަސް. އެކަމް ރައްޔިތުންނަށް ޔުނިވާސަލް ބޭސިކް އިންކަމް ލިބޭތޯ ކޮންމެވެސް ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރަންވެއްޖެހެން ހީވަނީ

 20. ގޯސް

  ތިއޭ ކަލޭމެންގެ މައްސަލަޔަކީ.

 21. ރަށު މީހާ

  އަދުރޭއަކީ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކަށްވާތީ، އަދުރޭއާއިއެކު ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އަދުރޭ ދައްކާނެ ވާހަކަ ބުނެދެނީ ނިހާން. މަޖްލިސް މެމްބަރުން މުސާރަ އެމެމްބަރުން އަމިއްލައަކަށް ބޮޑުކުރާނަމަ އެވާނީ ކޮންކަމަކަށްތައް.

 22. ހައި

  މެމްބަރުންގެ މުސާރަ މިހާރުވެސް ކުޑަކުރަން ފެންނަނީ، ލިބޭ މުސާރައާއި އެއްވަރަށް މަސައްކަތް ކުރެވެނީކީ ނޫން، ޤައުމުގެ މަސްލަހަތައްވުރެ ޕާޓީތަކުގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރާ ބައެއް މިއީ، ދާއިރާތައް ރިޕްރެޒެންޓް ކުރަން އައްޔަންކޮށްފައި ތިބޭ ބަޔަކު އަމިއްލަ / ޕާޓީތަކުގެ އިންޓްރެސްޓުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ، މިވެސް އިސްލާހުކުރަންވެއްޖެ ކަމެއް ، ރައްޔިތުން އެހާ އިތުބާރުކޮށްފައި ހޮވާމީހުން މިވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ހަރާންކޯރު، އަދި ހެއްވާކަމަކީ މިކަހަލަ ކަންކަމުގައި ހުރިހާ މެމްބަރުން އެއްގަލަކަށް އަރާކަން، މަޖިލީހަށް އެ މީހުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރެވޭގޮތަށް މިއޮންނަ އޮތުން ވެއްޖެއެއް ނޫން އެހެންގޮތަކަށް ބަދަލުކުރަން، އަދުރޭ ޖަލަށް ލާފައި އެތާގެ ރައީސްކަމަށް ހޮވަން ފެނޭ.

 23. ހަސަދު

  މަޖުލިސް މެންބަރަކަށް ހުރެ ގައުމާ އެކަށީގެންނުވާ މުސާރަ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރުން އެއީ ވެސް ގައުމަށް ޣައްދާރުވުން. ގައުމަށް ޣައްދާރު ވާނީ ހަމަ އެކަނި ބޭރެ ބަޔަކު ގޮވައިގެން އައިސް ގައުމު ހިފުމަކުން ނޫން. މިއައަށް ވޯޓު ދޭނީ ވެސް ޣައްދާރުން ކަމަށް ބެލެވޭނީ.

 24. ރައްޔިތުން

  ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބުވެގެން އަހަރެން މަޖިލީހަށްވަދެއް ހުރިހާ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް އެމީހެއްގެ މުސާރައިގެ 5 ގުނަ ޖައްސާނަަން އަދި މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ މުސާރަގޮތުގައި ބާއްވާނީ 100000ކަމުގައި ހަދާނަން.

 25. ގޯނިބޭ

  ބަލަ މަޖިލީސް މެމްބަރުން އެކަނިދޯ ލާރިބޭނުން ވަނީ ބޮޑުން ނަށް އަބަދުވެސް މޮޅުގޮތް ދެރަމީހުންނަށް ދެރަގޮތް ގެއާ ގޯއްޗާއި ފުލެޓްވެސް ލިބެން ޖެހެނީ ބޮޑުންނަށޯ

 26. ބޮލި މުލައް

  ގާސިމު ކުރިމަތިލާފައޮށްވާ އަދުރޭ ހޮވުނަސް ކޯޓުން އަންގާނެ އެމަގާމު ގާސިމާ ހަވާލުކުރަން

 27. ދުވާފަރު ދަންޑަހެލު

  އަޅުގަޑަށް ފެންނަނީ ދެލައްކަޔަށް ބޮޑުކުރަން މިހާރުވެސް ޖަލްސާއެއް ނުބާއްވާތާ ދެމަސްވީ އަޅުގަޑުމެން ނިކަމެތިން އެއްމެ ދުވަހަކު އޮފީހަށް ނުނުކުތަސް މުސާރަ ކަޑާނެ ތިމީހުން ވަރިހަމަ މެމްބަރ ކަމުގެ ހުވާ ކުރުމަށްފަހު ވަރިހަމަ ދައުރު ނިމެންދެން އެއްމެ ޖަލްސާއަކަށް ނުދިޔަސް ކެޑޭނެ އެއްޗެއްވެސް ނޯންނާނެ ކިހާ އިންސާފު އަމިއްލަޔަށް މުސާރަގަޑު ބޮޑުކޮށްގެން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުކެޑޭގޮތަށް ހަދައިގެން ތިބޭ ބައެއް އެވަރުންވެސް ނުފުދިގެން ގޮތް ގޮތަށް ބަޓަނަށް އޮބައިގެންވެސް އެއްޗެއް ލިބޭތޯ އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް ކިހާ އިންސާފްވެރި ބައެއްބާ؟

 28. ސަޢީދު

  ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް ބައިތުލް މާލުދީ.. ރަނުގެ ދެވާދީވެސް ދޭންބުނެ... ގޭގެ ޓިނުވެސް ދީ.. ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ކަރުގައިވެސް ހިފާ.. މަންމަގެ ފައްޓަރުބައިވެސް ދީ.. ހެހެ.. ދެންވެސް އަދުރޭއަށް ތި މަޖިލީހުން ލިބޭނެ ވޯޓެއް ނެތް.. ދެން އޮތީ ކޯޓު.. ކޯޓަށްދާން ތައްޔާރުވޭ.. 25 އަހަރުގެ ޖަލުހުކުމަކާއެކު.. ހެހެހެހެހެހެ

 29. ރަށުމީހާ

  އަދުރޭގެ އަމިއްލަ ލާރިންތަ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ދޮޅުލައްކަ ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކޮށްދެނީ! އަދުރޭ މޮޔަނުގޮވާ!

 30. އިބުރާ

  އަދުރޭ އެބުނަނީ ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދައިފަ ނަމަވެސް މަސީހު ބޭރުކުރާށޭ

 31. އިންސާފު

  ހެޔޮނުވާނެ... ތިފަދަ ޤައުމަ ޣައްދާރުވާ މީހުން މަޖްލިސްތަކަށް ނުހޮވަމާ ހިނގާ...ޤައުމުގެ ބައިތުލް މާލުވެސް މިމީހުންގެ އަމިއްލަ އެއްޗަކަށް ހަދައިފި...ރައްޔިތުން މިތިބެނީ ބަނޑަށް...

 32. Anonymous

  މިހަާރުވެސް މަަޖިހީހު މެންބަރުންނަށް ލިބެނީ ލިބެން ހައްގު ނޫން މުސާރަ އދިވެސް މި ބައިގަނޑު ބޭނުންވަނީ އެ އިތުރު ކުރަން. ދިވެހި ގައުމުގެ ބުރާންތި ކައިފަ ތިބޭ ބަޔަކު މި ބައިގަނޑަށް ވެސް ތާއީދު ކުރޭ.

 33. ފަގީރު

  މަޖުލީހު މެމްބަރުންނައް މިހާރު ލިބޭވަރުގެ މުސާރަ ދޭންވެސް ކަމުނުދޭ.
  ރައްއިތުންނޭ ހޭއަރާ ވިސްނާ ބަލަ ތިމަޖުލީހު މެމްބަރުންނަ 82،000ރ ދީގެން ކުރާކަމެއް ބުނެބަލަ.
  ތިމަޖުލީހު މެމްބަރުން ގާތްރައްޓެހި މީހަކަވިޔާ ކަމެއްވެސް ކޮދޭނީ. މަޖުލީހު މެމްބަރުންނަ 15،000ރ ހައްޤުވަނީ. ސިވިލްސާވިސް މުވައްޒަފުންނަ ލިވިން އެލަވަންސް ހަރާން މިމީހުންނަ ހަލާލު.
  މި ހަމަ އަންދާގާނޫނު.