އިސްލާމްދީނާއި ޚިލާފު އެތައް ވާހަކައެއް މީގެ ކުރިން ދައްކާފައިވާ އައިޝަތު އާނިޔާ މިއަދު އިންޝާ ﷲ ގެ ބަދަލުގައި އިންޝާ ޝައިތޯން ޖަހާފައިވާ ޓްވީޓެއް ރީޓްވީޓް ކޮށްފިއެވެ.

ރީޓްވީޓް ކުރުމަކީ ޓްވީޓަކަށް ތާއިދުކޮށް، ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ކަމެކެވެ.

އާނިޔާ ރީޓްވީޓް ކޮށްފައި ވަނީ ސަރުކާރުން ހިލޭ އަފްޣާނިސްތާނަށް ފޮނުވައި ދޭނަމަ ދާން ބޭނުންވަނީ ކޮންބައެއްތޯ ސުވާލުކޮށް ސިރޫ އާޓްސް އިން ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓަކާއި އެކު މީހަކު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެކެވެ. އެޓްވީޓްގައި ބުނެފައި އޮންނަނީ އޭނާއަށް ވެރިކަން ލިބިއްޖެނަމަ "އިންޝާ ޝައިޠޯން ތިކަން ކޮށްދޭނަން" ކަމަށެވެ.

އާނިޔާ ރީޓްވީޓް ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓް
އާނިޔާ ރީޓްވީޓް ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓް

އާނިޔާ ވަނީ މާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ސަލްމާން މިސްކިތަކީ ހުތުރު އިމާރާތެއް ކަމަށާއި "މިހުތުރު އިމާރާތް" ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ރީތި މަންޒަރު ބެލުމަށް ހުރަސް އަޅާ ކަމަށް މިމަހުގެ ކުރީކޮޅު ބުނެފައެވެ.

އާނިޔާ އެހެން ބުނުމުން އޭނާއަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވިއެވެ. އަދި ބައެއް މީހުން އޭނާއަށް އިންޒާރު ވެސް ދިނެވެ. އާނިޔާއަށް އިންޒާރު ދިން މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

2007 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު "މިނިވަން" ނޫހުގެ އަދަދެއްގައި އާނިޔާ ލިޔުނު އިސްލާމްދީނާއި ހިލާފު ލިޔުމެއްގެ ސަބަބުން އޭނާވަނީ އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހަށް ހާޟިރު ކޮށްފައެވެ. އޭގެ ފަހުން ވެސް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އޭނާ އިސްލާމްދީނާއި ހިލާފު ވާހަކަތައް ދައްކައެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް އިސްލާމްދީނަށް ބަދުބަސް ބުނުން ރާއްޖޭގައި ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ހުއްޓުވަން ސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ މަންޒަރެއް ނުފެނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

71 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  މުސްލިމުންނަކަށްއެއްވެސް އެއްޗެއް މަދެއްނުވާނެ ތިހެން ބުންޏަސް. އަމިއްލަ ނަފްސަށް ދެރަ ލިބޭނީ ވިސްނާ!

  • ހަންބެ

   އާނިޔަތު ތިހެން ލިޔެގެން އެެއްވެސް އެއްޗެއް އުންޔެއް އަހަންނަކަށް ނުވޭ...އުނިވިއްޔާވީ އާނިޔަތަށް.އާނިޔަތު ހެއްދެވި ފަރާތާ ޗެލެންޖު ކުރަންހުރޭ، އެދުވަހުން ހުންނާނެ ރުއިންފަށެއް ރޯންޖެހިފަ.

   • ހިހި

    ގިޔާމަތް ވުމުގެ އަލާމަތްތައް އަންހެނުން ދުނިޔެ ފަސާދަކުރަން ކުރިޔައް ނިކުންނާނެ

 2. ދޮންކަލޯ

  ފަހަރި ކަލޭ ތިހިރީ ކިހިނެއް ވެފަ ބުރާންޗާ. ފޮޅިއެއް ދަށުވެފަ ހުރިހެން ހީވަނީ. ނޫނީ ތިންބެއިން އެއްކޮށް ބަނދެވިފަ ތޯ.

  • ތިންތިރިކު

   ތިންބެއިން އެއްކޮށޭ! ހިިނދުކޮޅުގަ ނެކްސްޓުޕުލީސް ގޮވަގޮވާ ތިބޭނީ ދެން ތިންބެއިންެގެ ޖަގަހައަކަށްވާކަށް ލަހެއްފަހެއް ވާނެތަ.

 3. ام ععشة

  استغفرالله

 4. ސަބީރު

  އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް އްންނައިރަށް މިބަލިގަނޑު އެބަހިލޭ. އެހެންވީމަ ބުނެވެނީ ލާދީނީ ބައިގަނޑެކޭ.

  • މުހައްމަދު

   ހަމަ ހެޔޮކޮށް ތިބުނީ. ބޮޑު މުސީބާތެއްމީ

  • ދޯ

   އާއެކޭ... ކުރީ ފަހަރުވެސް ރީނދޫ ސަރުކާރު ދިވެހިން ނުކުމެ ވައްޓާލީ މި ކަންތަކާހުރެ. އަހަރެން ހިތަށްއަރާ ދިވެހިން އަނެއްކާ މިބައިގަނޑަށް މި ސަރުކާރު ހަވާލުކުރީ ކީކޭ ހިތަށްއަރައިން ބާއޭ... ބަލަ އިބޫ އާއިލާ އަކީ މީގެ ކުރިން މިގައުމުން އިސްލާމްދީން ފުހެލަން މަސައްކަތް ކުރި ކެރަފާ ބައިގަނޑު. އަންނި އަކީ ފާޅުގަ ދީނައް ފުރައްސާރަކުރާ މީހެއް. އަދި މިސަރުކާރުގެ އިސް ވެރިން ޓްވީޓާގައި ރަތް ފުއްޕާހަން ޖަހައިގެން މިއުޅެނީ މިހުސް އެކަހަލަ މީހުން. ޙުދު އަންނި، ޢާނިޔަތާ، ވެލެޒިނީ، ޖެނީފާ، ސަބްރާ، އިބްރާ، ޝާހިންދާ ފަދަ މީހުންނަކީ ކުރީވެސް އަދި މިހާރުވެސް އެމްޑީޕީ ގެ ބޮނޑުން، މިހާރު ނަމަ ގަުއުމުގެ އިސްވެރިން. ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުން ހާމަވެގެން ދިޔައީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައިވެސް އިސްލާމްދީނާ މެދު އޮންނަ ލޯބި ނެތިދޭއެބަކަން. 3 ނޮވެމްބަރު ވެސް ހަނދާން ނައްތާލާ، މި ރީނދޫ ބައިގަނޑަށް ވޯޓު ދިނީ. ހެޔޮވާނީ ކިހިނެއް. އެކަމުގެ އުގޫބާތް މި ފެންނަނީ. ސެކިއުލަރިސްޓުން އުފަލުން މިނިވަން ކަމާއެކު ޕަބްލިކްގައި ޕޯސްޓް ކުރަމުން ދުވެނަގަނީ، ކުއްލި މަރުތައް އިންތިހާ ދަރަޖައިގަ، ވެރިކަމުގެ މިހާތަނަށް ގައުމަށް ކޮއްދިން ކަމެއް ހަމަ ހަރާން.

 5. ޒިންމާ

  ދީން ސިޔާސީ ހަތިޔާރަކަށް ހެދުމަކީ އާ ކަމެއްނޫން.

 6. ާަކަމަނަ 28 ޖެނުއަރީ

  ސުބުހާނައްﷲ ހެއްދެވިފަރާތައް ބިރުވެތިވެބަލަ

 7. މަ

  މަޝްހޫރުވާހިތުން އުޅޭ ބޮތްކެއް އެއީ! ކާކު ދެންމީ! ފޫހިމީހާގަނޑެއް

 8. ޖާހިލިއްޔަތު

  ދުލުގެ މިނިވަންކަމާއި ޙިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ނުލިބިގެން އުޅެނީ މިކަމުގެ ބޭނުމުގަ. އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް އައީ މިބައިގަނޑު ހިލިގަތީ. ކޮމެޓީއެއް ހަދާ މަސްވަރާކުރަންށޭ ކިޔާފަ.

 9. އިމްސާނާ

  މިފަދަ މީހުންގެ ނިމުން ދިރިތިބި އެހެންމީހުންނައް އިނުރަތަކައްވާފަދަ ހިތިގޮތަކައް ހިޕްޕަވާފާނދޭވެ

  • ޢަބްދުﷲ

   އާމީން ޔާ ﷲ

 10. އިންސާނާ

  ކޮބާ ސޭކު އިމްރާނާ އިސްލާމިކް މޮނިސްޓަރާ އަދާލަތުޕާޓަީއާ ސޭކު އިލްޔާސު ދެންވެސް ތިބި ދީނީ އިލްމުވެރިންކަމައްބުނާމީހުން

 11. ދިވެއްސެއް

  މިވަރުވާއިރު ވެސް އެމްޑީޕީގެ އުނގަށް ފުންމާލައިގެން އުޅޭ މައުމޫނު އެ ހުންނަނީ ހައްޕުކިޔައިގެން. ވެރިކަމަށް ދަހިވެތިވިޔަސް ބޮޑުވަރު. ހަމަ ބޮޑުވަރު.

 12. އަބުދުﷲ

  މުސްމުލިން މުސްލިމުންގެ ގޮތުގަތިބިހާހިދަކު
  ޢިންސާﷲ މުސްލިމުންބަންޔެއްވެސްނުވާނެ
  ދެރަވެސްނުކުރެވޭނެ އެކަހަލަބަސްބުނާމީ
  ދެރަވެސްވާނީ ޖޭވާނީވެސް

 13. Anonymous

  ފަހު ޒަމަަަން

 14. އެދުރުބެ

  އަދިވެސް ބުނަންވީ ޚިޔާލް ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމޭ.... ކޮބާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ.

 15. ޫައަހަރެންގެ ވިސްނުން

  ޢިސްލާމް ދީނައް ފުރައްސާރަ ކުރާ ވާހަކަ އަކީ ވަރަށް ހިތާމަ ހުރި ވަަހަކަ އެއް، އެފަދަ މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ދީނުގައި އަންގަވަަފައިވާ ގޮތައްކަންތައްތައްކުރަން ޖެހޭ،
  މިކަމުގެ ތެރެއަށް ޕާޓީތައް ލުމަކީ ދެރަކަމެއް،
  އަހަރެން ކުރާ ނުވަތަ ބުނާބަހަކުން އެއީ އެއިރެއްގެ ވެރިއެއް ނުވަތަ ޕާޓީ އެއްގެ ސަބަބުނޭ އެހެންވަނީ ބުނެވޭކައްނޯންނާނެ.
  މާތްރަސްކަނލާންގެ މަގުފުރައްދައިފައިވާ ބަޔަކަށް މަގު ދައްކާނެ ބަޔަކު ނުވާކަމަށް ބުނާއިރު .
  މިވެސް ވިސްނާލުން މުހިއްމުކަމެއް ....
  އެފަދަ މީހުންނަށް އެކަމުގެ ޙައްޤު ޢަދަބު މާތްރަސްކަނލާންގެ ދެއްވާނެ.
  އަޅަމެންނަށް އިސްލާމްދީނުގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކޮށްގެން ތިބުމުގެ ހެޔޮތަޢުފީގު މިންވަރުކުރައްވާށި... އާމީން

 16. Anonymous

  ޔާﷲ، މިމީހާއަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާ ޞާލިޙުވަންތަ މީހެއްކަމުގައި ލައްވާނދޭވެ، ހިދާޔަތާއި ތެދުމަގު ދައްކަވާނދޭވެ.

 17. ސަޓޯ

  އެންމެން ނިކުމެ މިކުނިބުނިތައް ނައްތާލްން ހިނގާބަލަ.... އަހަރެމެނަށް ބޮޑު ކޯފާއެއް ނާންނަނީސް

 18. ސޭޓު

  އެކަމަކު ވާ އާނިޔާ!!!
  ކީއްކުރަން ހިލޭ އަފްޤާނިސްތާނައް ސަރުކާރުން ފޮނުވަންވީ؟؟ ޑިގްރީ އައް ކިޔަވަންތަ ނޫނީ މާސްޓާސް ހަދަންތަ؟

 19. ޢާސިދާ

  ޟމިކަހަލަ ސައިތާނީ ވަސްވާހައް ހެއްލޭ ބައިގަނޑައް އެންޑީޕީއޭ ބުންޏަސް ހާދަ ބާރު އޒަދޭ ލާދީނީ ވާހަކަތަކައް މީ ގޯހެއް

 20. ޭއޭނަ

  ދިރިތިބީންނަށް އިބްރަތެއް ލިބޭފަދަ ނިމުމެއް

  މިފަދަ ދީނުގެ އަދުއްވުންނަށް ދައްކަވާށި.

 21. ަޒަނާން

  އެމްޑީޕީ ވެރިކަމައް އަލުން އަންނަން ޖެހުނު ކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ ޔާމީން.. އޭނާ ވެރިކަމައް އަރާ ދެއްކި ޚުދުމުޚުތާރުކަމާއި އަދި ކަރަޕްޝަންގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނައް މަޖުބޫރުވީ މި ލާދީނީ ސަރުކާރައް ބަދަލުކުރަން. ހެޔޮގޮތުގައި ވެރިކަން ކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތު އޭނަ ބޭނުންކުރީ ރަސްކަލަކައްވާން.

  • ނައިސް

   ކަލޭ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ވޯޓުއަޅާފަ ޔާމީންބޮލަށް ކަނޑާލަންދޯ ތިވިސްނަނީ. ﷲތަޢާލާ ދެނެވޮޑިގެންވާނެ. މީކަލޭމެން އަމިއްލައަށް ބަޔަކުދެއްކި ވާހަކަ ގަބޫލްކޮށްގެން ހޭވިހަޑިއެއް. ކޮން ޔާމީނެކޭކިޔާކަށް. ލަދުކޮބާ؟؟

 22. ނުރަބޯ

  ކަލޭ ތިހެން ބުންޔަސް ޝައިތާންއެއް އިރާދައެއް ނުކުރައްވާނެ މިހިރަ ބުރާންޗާ. އިރާދަކުރައްވާނީ އެއްކައުވަންތަ ﷲ

 23. احمد

  اعوذ بالله
  استغفرالله

 24. ކައުންސެލަރު

  ކަލެއަށް ހަލާކުހުރި

 25. އަހަންމާ

  ޢިބްރާހިމް ސޯލިހު އަށްބުނެލަން މީކަލޭކުރުވާކަމެއް ކަލޭގެބައިގަނޑުލައްވާ

 26. ޚޮތުރތިތު

  މޑޕ ލާދީނީ ބައިގަނޑު އުޅޭގޮތުން ވޯޓް ދެވުނު މޮޔަހީވޭ މިހާރު.

 27. ދިވެހި ރައްޔިތެއް

  މި މީހާ މީ އިބިލީހުގެ އަނބިގޮއްޔެތަ؟ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން މި އަބާއްޖަވެރި މީހާ މިހެން ދޫކޮށްފަ ނުބަހައްޓަންވެއްޖެނު.

 28. އަޙްމަދް

  މިބައި ގަނޑަށް ވުރެ މާނުރައްކާ ނޫންތޯ ދީން ކޔަވައިގެން ތިބެ މިރާއްޖޭގެ ޝޭޙެއް (ޖަމުޢިއްޔާ އެއްގެ ރައީސެެއް)! ﷲ އަށް ޝިރުކް ކުރާ އަދި އެހެންމީހުންލައްވާ ޝިރުކް ކުރަުވާ ހުރިހާ ލާދީނީ ފާދިރީންތަކާއި އެކު "ދީންތަކުގެ މެދުގައި ސުލްހަ އާއި ތަޙައްމަލު ކުރުން" މި ޝިޢާރުގެ ދަށުން ސައްލާކުރަން ޔޫރަޕައްގޮސް އެބައި މީހުންގެ ތެރެއިން ވަޒީފާޙޯދީމް!!!!

 29. ޖޮއްބެ

  ސުބްޙާނަﷲ. މިއީ ޝައިތާނާ އަށް އަޅުކަންކުރާ މީހެއް ކަންނޭނގެ. ދުނިޔޭގައި އެކަހަލަ މީހުންވެސް އުޅޭ، އެ ދީނަށް ކިޔަނީ ސެޓަނިޒަމް.

 30. ބޮއްބޮ

  ކޮބާ ސޯލިހު އުފެއްދި ކޮމެޓީން މިކަން ބަލާނެބާ؟

 31. ޖަޒީރާ

  ކުރިއައް އޮއް އިންތިހާބުގަ ވޯޓްދޭއިރު މިކަމައް ވިސްނާފަ ވޯޓް ދޭންވާނީ ޕާޓީތަކުން އައްނަ މީހުނައް

 32. އަލިބެ

  ޔާﷲ އެނުބައި މީހާގެ ދުލުގެ ނުބައިކަމުން އަޅަމެން ރައްކާތެރިކުރައްވާ އޭނާއަށް ޙައްގު ޢުޤޫބާތް ދެއްވާންދޭވެ.

 33. އަޙްމަދު

  ﷲގެ ކުޅަނދުންވަންތަ ކަން އެނގޭނީ ކަލޭގެ ތިލުޔު އެތި ދެވަނަ ފަހަރަށް ނުލިޔަވޭ ގޮތަށް ކަލޭގެ އަތުގެ ޙަރަކާތް ގެންދިއުމުންތަ!

 34. ޖަހާންގީރު

  ޕަޕެޓް ރައީސްގެ ކޮމިޓީ ކޮބާތަ އިސްލާމިކް ވަޒީރު ކޮބާތަ މުސާރަ ކާލަ ކާލަ ހުރި ބޭކާރު ބޮލެއް ނައިބު ރައީސް ކޮބާތަ ލާދީނީ ސަރުކާރު !

 35. ޖިންނި

  ކިނބޫ ކަލޭތީ ނަމުގަ ރައީސެއްތާދޯ ކަލޭ ހޮވާފަ ތިހިރީ އަތޮޅުތެރެއަށް ދުވަން ދާން ކަމަށްތަ ކަލޭ ހީކުރީ ބޯ ބުރާންޗާ

 36. ޖުންދުﷲ

  ﷲ ތިޔަ އިލާހް ގެ ދީން އަށް ބަދުބަސް ބުނާ މީހުން ނަށް ގެއްލުމާއި ހަލާކު ލައްވާފާނދޭވެ..

 37. ސީދިބޭ

  ތި އާނިޔާ އަކީ ދިވެހި ޤައުމސް ޖެހިފަ ހުރި މުސީބާތެއް. ކީރިތިﷲ އަޅަމެން މި މުޞީބާތުން އަވަހަށް ސަލާމަތްކުރައްވާށި. އާމީން

 38. ާިަައަލީ

  ތިގޮތަށް ހުރެ މަރު ވެއްޖެ ނަމަ ޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮ
  އޮތީ ނަރަކަ.

 39. عبدالله

  ވަރަށް އާދައިގެ ކުޑަކުޑަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި އަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި ދޫކޮށްލުމަކީ ދެރަކަމެއް ! ސިޔާދަތީ ބާރުގެ ޒިންމާއަކީ، ކޮބާ؟

 40. ާަިދީދީ

  ރަގަނޅު ބޮޑިއެއް ލިބުނީމަ މީނަ މައިތިރިވާނީ

 41. ހައްހައްހާ

  ޖަޒީރާ ވަންތަ ސައިތާނުން ފާޅުވާންފެށީދޯ؟ މައްސަލައެއްނޫން ޖަޒީރާ ވަންތަ ސަރުކާރެއްގައި އެކަހަލަ ކަމެއް ހިނގުމަކީ

 42. ސޯލިހުބޭ

  އަހިވަކާ ޖެހި އަހިވަށް ފާވާނޭ ބުނާ އުސޫލުން
  މީނަޔާއި ހުރެ އެތެއް ދިވެހި މުސްލިމުން ނެއް މިދަނީ މަގުފުރެދެމުން، މިއީ މުސްލިމް އުންމަތެއް ތަ؟ މުސްލިމުން ނޭ މި ބުރާންޗަށް ހަމަ މަގު ދައްކާ ދީ ބަލަ ،

 43. ވާހަކަ

  ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބޭނުމެއްނެތް. އެއްވެސް ކަމެއް ސަރުކާރުން ނުކުރާނެ. ހިތާމައިގެ ބޮޑުކަމާއެވެ.

 44. އިބްރާހިމް

  ފަހުޒަމާނަށް އައިސް އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ އިންސާނުން ގިނަވާނެކަމަށް އެނގިފައިވެއެވެ. ރަނގަޅުވާން އާނިޔާއަށް ލިބިފައިވާ ފުރްޞަތުގެ ބޭނުން ހިފާނެކަމަށް އުންމީދުކުރަން.

 45. Only

  އެހެންނޭ ވާނީ!!

 46. ފާއިޒް

  މީ ކޮންފަދަ ނުބައި ނުލަފާ ސައިތޯނެއް...

 47. ސޯޕް ލައިޓް ބްރަދަރ

  އާނިޔާއަކީ ސައަތާނިޒަމަށް ވާގިދޭ ސައިތާނެއް

 48. ނޭގެ

  ބޮޑު އުދަގުލެއް ތީ

 49. Anonymous

  ޒަނާނަ ބުނަން ތަ ވާހަކަ އެއް. ކަލޭ ނުޖެހެ ޔާމީން ބޮލައް ކަޑާކައް. ޔާމީން އަކީ މިޤައުމްގެ އިސްލާމީ ވަހުދަތު ހިމާޔާ ކުރަން މަސަކަތް ކުރި ލީޑަރެއް. ކަލޭ ވޯޓް ދީގެން ގެނައި ސަރުކާރަކީ އިސްލާމްދީ މިޤައުމްން ނެތިކޮލަން މަސަކަތް ކުރާ ސަރުކާރެއް. މިހުރިހާ ކަމެއްވެސް މިކުރިމަތި ވަނީ މިސަރުކާރުގެ ސަބަބުން. މިކޮމެންޓް ޖަހާލަ ދިނުން އެދެން.

 50. ކެރޭ އަބްދުﷲ

  ޒަނާން ބުނަންތަ ވާހަކަ އެއް. ކަލޭ ރައީސް ޔާމީން ބޮލައް ކަޑާލަން ނުތެޅޭތި. ރައީސް ޔާމީން އަކީ މިޤައުމްގެ އިސްލާމީ ވަހުދަތު ހިމާޔަތް ކުރަން މަސަކަތް ކުރި ލީޑަރެއް. ކަލޭ ވޯޓް ދީގެން ގެނައި ސަރުކާރަކީ މިޤައުމްގެ އިސްލާމް ދީނާ ވަހުދަތު ނެތި ކޮލަން މަސަކަތް ކުރަމުން ދާ ސަރުކާރެއް. މިނުލަފާ ޖާހިލުންގެ ކިބައިން މިޤައުމް ސަލާމަތް ކޮދެވާފާދޭ. އާމީން. މިކޮމެޓް ޖަހާލަ ދޭތި.

  • ހަމަ ގޮލައެއް

   އާމީން. މިހާރު އިބޫ އަށް ވޯޓް ދެވުނީތީ ދެރަނުވާނި ޖާހިލެއް.

 51. ސަޢީދު

  ކީކޭ! ޝައިތޯނޭ. މީނާ އަށް އޮތީ އަޅެ ކޮންފަދަ ޙުކުމެއްކަން ބީތާއަކަށް ނޭގިތަ މިތެޅެނީ. ނިކަން ހުރެބަލަ.

 52. ބޯގޯސް

  ތިޔަ އާނިޔަ ހީވަނީ “ ޝައިޠާނެއްހެން” ހާދަ ނުލަފާ ވައްތަރުވެސް ޖަހައޭ!! ބަލަ! ޢަހަރެމެންގެ މާތް ވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނާއި ނުބެހި ކަލޭ މަަޑުން ހުރޭ!! އަހަރެމެންގެ ދީން ދެކެ އަހަރެމެން އިންތިހާ އަށް ލޯބިވޭ !! ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ޤަބޫލް ވެވިގެންވާ ދީނަކީ ހަމައެކަނި ‘ އިސްލާމްދީން” ވީ އިރު މިމޮޔަ އާނިޔާ ކީކޭތަ މިކިޔަނީ މާ ހަޔަތްކުޑަވެގެން !

 53. ރޯނުއެދުރު

  އޭނަ އާނިޔާ ހިފާހައްޔަރު ކުރުމަށް ހަރުއަޑުން ގޮވާލަން..ލާދީނީ ސަރުކާރު.

 54. މީހެއް

  އާއެކޭ... ކުރީ ފަހަރުވެސް ރީނދޫ ސަރުކާރު ދިވެހިން ނުކުމެ ވައްޓާލީ މި ކަންތަކާހުރެ. އަހަރެން ހިތަށްއަރާ ދިވެހިން އަނެއްކާ މި ރީނދޫ ބައިގަނޑަށް މި ސަރުކާރު ހަވާލުކުރީ ކީކޭ ހިތަށްއަރައިން ބާއޭ... ބަލަ އިބޫ އާއިލާ އަކީ މީގެ ކުރިން މިގައުމުން އިސްލާމްދީން ފުހެލަން މަސައްކަތް ކުރި ކެރަފާ ބައިގަނޑު. އަންނި އަކީ ފާޅުގަ ދީނައް ފުރައްސާރަކުރާ މީހެއް. އަދި މިސަރުކާރުގެ އިސް ވެރިން ޓްވީޓާގައި ރަތް ފުއްޕާހަން ޖަހައިގެން މިއުޅެނީ މިހުސް އެކަހަލަ މީހުން. ޙުދު އަންނި، ޢާނިޔަތާ، ވެލެޒިނީ، ޖެނީފާ، ސަބްރާ، އިބްރާ، ޝާހިންދާ، ނަޢީމް ޖައުފަރު، ފަދަ މުރުތައްދު ވެފަ ތިބި މީހުންނަކީ ކުރީވެސް އަދި މިހާރުވެސް އެމްޑީޕީ ގެ ބޮނޑުން، މިހާރު ނަމަ ގަުއުމުގެ އިސްވެރިން. މިހާރުގެ ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒޫ އަކީވެސް ރަތްފުއްޕާހަން ޖަހައިން ޓްވިޓާގައި މީގެ ކުރިން އިސްލާމްދީނަށް ބަސްބަހުން ޖަހާފަ.ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުން ހާމަވެގެން ދިޔައީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައިވެސް އިސްލާމްދީނާ މެދު އޮންނަ ލޯބި ނެތިދޭއެބަކަން. 3 ނޮވެމްބަރު ވެސް ހަނދާން ނައްތާލާ، މި ރީނދޫ ބައިގަނޑަށް ވޯޓު ދިނީ. ހެޔޮވާނީ ކިހިނެއް. އެކަމުގެ އުގޫބާތް މި ފެންނަނީ. ސެކިއުލަރިސްޓުން އުފަލުން މިނިވަން ކަމާއެކު ޕަބްލިކްގައި ޕޯސްޓް ކުރަމުން ދުވެނަގަނީ، ކުއްލި މަރުތައް އިންތިހާ ދަރަޖައިގަ، ވެރިކަމުގެ މިހާތަނަށް ގައުމަށް ކޮއްދިން ކަމެއް ހަމަ ހަރާން. އަހަރެން ހައިރާންވޭ ދިވެހިންގެ 58 ޕަސަންޓު މީހުންނަކީ ޖާހިލުންނަށް ވީމަ. 2010 އެއްގައި ދިވެހިންގެ އީމާންތެރިކަން ހުރި ވަރަށް މިހާރަކު ނެތް، އެހެންވީމަ ކުރީ ފަހަރުގޮތަށް މި ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ނިކުންނާނެ ބައެއް ހިޔެއްނުވޭ އުޅޭނެހެން. މިހާރު އެމްޑީޕީ އަށް ވޯޓް ދިން މީހުން އެކަމާ ހިތާމަކުރާނެ، ނުކުރާނަމަ އެމީހެއްގެ އީމާންތެރިކަމެއްނެތް.

 55. މިގޭ

  އަވަހަށް އެންމެން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީއަށް ވޯޓުދޭން ތައްޔާރުވޭ.

 56. އަޅުގަނޑު

  استغفرالله

 57. އައްލެއިކަލޯ

  އެމްޑީޕީގެ އެންމެންގެވެސް އަމިއްލަ އެދުމަކީ ޚާފަރު ދީން.

 58. ސ

  މި ފަހަރު މަޖުލީސް މި އެމްޑީޕީ އަށް ދީގެން ނުވާނެ. އިންސާނުންގެ ސިފައިގަ ފެންނަ ޗައިތާނެއް މި ބާނިޔާ އަކީ

 59. އަލިކޮއި

  މުސްލިމުން ގޮތުގައި ތިބޭނަމަ
  ފިސްވެގެން ދުވަހުކު ނުދާނެމެ
  އުސްވެގޮސް ކިއްލާތަކަށްވަދެ
  ޖިސްމުތައް ވިއްކާ ނުލާނެމެ

  ޖިންނި ޝައިޠާނަށްވުރެ ނުބައި
  މީހުންނަށް ކިޔަމަން ނުވާނެމެ
  ހެއްލިގެެން އިބިލީސްބަހަށްގޮސް
  ދުނިޔެ ހަމަވިއްކާ ނުލާނެމެ

 60. އިދުރީހު

  މިސަރުކާރު ދެމިއޮތްހާދުވަހަކު މިކަހަލަމީހުން މިގައުމުގަ އަންނީ ގިނަވަމުން

 61. ކިޔުންތެރިޔާ

  މިއީ އެމްޑީޕީގެ އަގުވެއްޓުމަށް ރާވައިގެން ކުރާ ކަމެއް. އެމްޑީޕީން އެބަޖެހޭ މިފަދަ މީހުން އެމީހުންގެ ސަރުކާރުން ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންް.. އެހެންނޫނީ އަހަރެމެން ދިވެހިން ކިހާދުވަހެއް ވަންދެން ކެތްކޮށްލައިގެން ތިބޭނެކަމަށްތަ އާނިޔާމެން ހީކުރަނީ؟ ތި ކުޅެނީ ދިވެހި މުސްލިމް އުއްމަތާ.. ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅު ނާލާ ގިނަ ދުވަސްވާނަމަ އެއިން އެނގެނީ އަހަރެމެން ފިޔަވަޅު އަޅަންވީ ވަގުތު އަތުވެއްްޖެކަން. ވިސްނާ.

 62. ޜިމްޝާ
 63. ޏަމްޏަމް

  މީ 100% މުސްލިމުން؟ ހިތާމަ ހުރި⁦☹️⁩