އިސްލާމީ ގައުމެއްކަންް ދައްްކަން އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ނަމުގައި ތަނެއް ބެހެއްޓުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމުކަމެއް ނޫންކަމަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އުނގުފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ގާނޫނަށްް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން އިންތި ވިދާޅުވީ އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީއަކީ ވެސްް ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ފެކަލްޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގަައިފިނަމަ ލިބޭ ފައިދާ ބޮޑުވާނެ ކަމަށެވެ.

"ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީ ނުކިޔެއްކަމަކު މިގައުމުގަ ހުންނާނީ މުޅިންވެސް އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީ, ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ފެކަލްޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގަައިފިނަމަ ލިބޭ ފައިދާ ބޮޑުވާނެ, އިސްލާމީ ގައުމެއްކަންް ދައްްކަން އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ނަމުގައި ތަނެއް ބެހެއްޓުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމުކަމެއް ނޫން" އިންތި ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންތި ވިދާޅުވީ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީއެއް ނެތަސް އިސްލާމީ ތައުލީމުު ވަރަށް ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި ދެވޭނެ ފެކަލްޓީއެއް ޔުނިވާސިޓީގައި ބެހެއްޓިދާނެ ކަމަށެވެ.

"އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަށަށް ގެނެސް އެއް ޔުނިވާސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގާ މާ ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް އޮވެގެން މާ ބޮޑަށް އަޅާލެވޭނެ ބެލެހެއްޓޭނެ" އިންތި ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންތި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޔުނިވާސިޓީތަކަކީ ސިޔާސީ ކުލަވަރުޖެހި ސިޔާސީ ނުފޫޒު ވަދެފައިވާ ތަންތަނުގެ ބަދަލުގައި ހަރުދަނާ ކޮށް ތައުލީމު ދެވޭނެ ތަންތަނަށް ވާންޖެހޭކަަމަށެވެ.

މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ބަހުސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ގިނަމެމްބަރުން ވަނީ ސަރުކާރުން މި ބިލަށް ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހު ތަކަށް ތާއީދު ކުރައްވާފައެވެ. ގިނަމެމްބަރުން ވިދާޅުވީ ގައުމީ ޔުނިވާރސިޓީއަކީ ސިޔާސީ ނުފޫޒުން ދުރުވެފައިވާ ތަނަކަށް ހެދުން އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ނަމުގައި ތަނެއް ބެހެއްޓު މުހިންމު ނޫންކަމަށް އެމްޑީޕީގެ އެންމެ ސީނިއާ އެއް މެންބަރު ވިދާޅުވިއިރު ރައީސް ޞާލިހްގެ ވެރިކަމަށް ހަތް މަސް ދުވަސް ވެގެން ދިޔައިރު އަދިވެސް އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ އަށް ޗާންސެލަރަކު އައްޔަން ކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

78 ކޮމެންޓް

  1. އައްނި

    އެމް.ޑީޕީ ވެރިކަމުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒު ހުރުން އޯކޭތޯ

    168
    5
    • ހުސޭނުބޭ

      ކޮއްކޯ ތިކަމެއް އޯކޭއެއްނޫން! އެމްޑިޕީ ވެރިކަމަށް އައުމުގެ ކުރިންވެސް ހާޑިންގްހަމްއޭ ކިއުނު ޓެރަރިސްޓަކު ބުއްޅަބެޔަށް ލަފާދީފައި އޮތީ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ގޮއްވާލާފައި އެތަނުގައި ފައްޅިއެއް އެޅުމަށް!

      130
      4
  2. Anonymous

    އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ކިޔާ މީހަކުވެސް މަޖިލީހުގަ ހުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް

    266
    5
  3. ޖަޒީރާ

    އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ކިޔާ މީހަކުވެސް މަޖިލީހުގަ ހުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް

    234
    5
    • މަހާނަ

      ޜައްޔިތުންގެ އެންމެހާ ކަންކަމުގައި ވަކާލާތުކޮށްދޭ ތަނެއްކަމުގައި ދެއްކުމަށް ރ މަޖިލިސް ކިޔާ ތަނެއްވެސް ހުންނާކަށް ނުޖެހޭ.

      166
      5
  4. ތަރާދު

    އެއްޖިންސުން ގުޅުންހިންގާ ތަނެއް ހެދިއްޔާ ކަލެއަށް މާރަނގަޅު ވެދާނެ އެގޮތް ރައްޔިތުން ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ މިހިރަ ބުރާނތި މީހާ!!

    251
    7
  5. ލާމިޢު

    ފައްޅިތަކާ ޗާޗްތައް ހެދިޔަސް އެތަނަށްވެސް ދާނީ ދާން ބޭނުންވާ މީހެއް! ވީމާ މި ރާއްޖޭގައި ފައްޅިތައް ނުހުންނަންވީ ސަބަބެއް ނެތް އެހެންނުތޯ؟ ގަދަ ގޮލައެއް

    115
    72
  6. ރަންނަމާރި މަ

    " އިސްލާމް "މި ނަން ވެސް އުވާލަާ . ކާފަރު ގަނޑު . . ކާފަރު ޤައުމަކަށް ދޭބަލަ

    119
    5
  7. ސަންތިމަރިޔަބު

    ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްކިޔާފާ ތަނެއް ބެހެޓުމުގެ އެއްވެސް ބޭނުމެއްނެތޭ ރައްޔިތުންގެ ޓެކުހުގެ ފާއިސާ އިން އަމިއްލައަށް ފާސްކޮށްގެ ބޮޑެތި އަދަދު ތަކުން މުސާރަޔާ އެކިނަންނަމު ގާއި އެލަވަންތަކާއި ބޮޑެތިވެގެންވާ އިނާޔަތް ތަކާއި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ބޭސްފަރުވާލިބޭގޮތައް އަމިއްލަޔަށް ފާސްކޮއްގެން ގަންނަހާވެސް ގަޑަކީ ހަޅޭލެވުމާއި އާޑަ ފުރަށްސާރަކުރު މާއި ނެތިމޮށުމާއި ޢީބަބުނުމާއި އަދި ހާޒިރު ވިޔަސް ނުވިޔަސް މުސާރަޔާއި އިނާޔަތްތައް ލިބޭގޮތައް ހަދާއިގެން ތިބިބައެކޭ ބާޒާރުމަތީ ގާއި އުޅޭ ދަމާކަޑާ މީހުނަށް ވުރެ އަހުލާގީ ފެންވަރުދަށޭ ކޮންމެ ފަސްއަހަރަކުން އެއްފަހަރު ރައްޔިތުން ވާވައްދާގެން އެތަނަށް ވަދެތިބެ ކުރާކަމެއް ހަރާމޭ ހަމަ ހިނިއަންނަނީ

    113
    1
  8. ޒަރީނާ

    "އިސްލާމިކުޔުނިވަރު ސިޓީގެ ނަމުގައި ތަނެއްބެހެއްޓުން މުހިއްމެއްނޫން"މިހެންބުނުމުން ދޭހަވަނީ އެއީ އެއީއެއްވެސް ނުކުރާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ބަލ ތިޔަބުނާގޮތައް އިސްލާމިކު ޔުނިވަރސިޓީއޮތްނަމަ މިސަރުކާރުން އެތަން ރަގަޅުކޮށްބަލަ މިހިރަ ޖައްބާރު މީހާގަޑާ! !

    93
    1
  9. ވަރަ

    މާފަންނު އުތުރު ރަށް ކަލޭ ބޭނުން ގޮތެއް ހަދާ ބަލަ

    92
    1
  10. އެމީހާ

    އިސްލާމީނަންކިޔާ ކިތައްމެ ޔަހޫދީންނެއް އުޅޭ. ވީމާ އިސްލާމީނަމެއްކިޔަސް އެއީ އިސްލާމެއް ކަމެއް ނޭގޭނެ. ވީމާ އިސްލާމީ ޤައުމެއްގައި ކަލޭ އުޅުންވެސް އެހާ މުހިއްމެއްނޫން

    103
    2
  11. ޢީސަދަރި

    ކޮންމެހެން ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއެއް ހުންނަން ޖެހޭތޯއެވެ؟ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއެއް ނެތަސް މަތީ ތަޢުލީމު ދެވިދާނެނުން. އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ނެތެއް ކަމަކު މަޖިލީހަށް ޚާއްސަ އިމްތިޔާޒު ތަކެއް މިހާރުވެސް ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ވަނީ ލިބިފައި. އިމްތިޔާޒު މަޖިލީހުގައި ނޫޅޭއިރުވެސް މަޖިލީހަށް އިމްތިޔާޒު ތައް ލބިގެންވޭ.

    ބަލަގަ އިމްތިޔާޒޫ! ތިބޭފުޅާ އަކީ ހާދަ މޮޅު މީހެކޭ! މަޖިލީހަށް ހޮވުނީމަ ތަންދޮރު ކުޑަވެ ބުރާންތި އަރައިގެން ނޫޅެ މައިތިވިެ ބަލަ. ﷲގެ ކޯފާއެއް އައުމުގެ ކުރިގައި.

    104
    3
  12. ސދ

    އެމްއެންޔޫ ވެސް ބަހައްޓާނެ ކަމެއްނެތް. އިސްލާމީ މަރުކަޒުވެސް ނުބަހައްޓާ އެހެން ހުރިހާ މިސްކިތްތަކާ ގުޅާލީމަ ޖާގަ ވެސް ބޮޑުވާނެ. ހަރަދުވެސް ކުޑަ ވާނެ. ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއްވެސް އެއްތާކަށް ހަދަން ފެނޭ. އޭރުން ބެލެނިވެރިން ތިންހަތަރު ސްކޫލަށް ނުދުވެ އެއްސްކޫލަކުން ނިންމާލެވޭނީ. ދަރިވަރުން ކިޔަވާ އިސްލާމް ފޮތްވެސް ދިވެހި ފޮތާ އެއްކޮށްލީމަ ދަރިވަރުން ދެފޮތް ނުގެންގޮސްވާނެ. ތިކަހަލަ މީހުނަށް އިއްޒަތް ކިޔާކަށް ބޭނުމެއްނޫން. އިމްތިޔާޒޫ ބުނަންތަ ރަނގަޅު ވާހަކަ އެއް. އިމްތިޔާޒުގެ ހަތަރު އިރުގެ ކެއުންވެސް އެއްއިރަށް ބަދަލު ކޮއްލިއްޔާ ހަރަދުކުޑަވެފަ ކައްކާ މީހުނަށްވެސް ފަސޭހަވާނެ.

    99
  13. ޛދޖހދބ

    ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީނަށާއި އިސްލާމީސަގާފަތަށް ގޮންޖަހާމަޖުލީހެއް ހުރުންވެސް އެެއްވެސް މުހިންމެއްނޫން

    94
    1
  14. ބަކުރު

    އޭ މިހިރަ ރިހަގަނޑާ! ކަލެއަކަށް ނޭނގޭނެ އާޖަފާޖަވެސް!

    79
  15. ދިވެހިސޮރު

    އަސްލު ސިފަ ތިޔަ ފެންނަނީ.....ނަމަނަމަ އިސްލާމް ދީނާ ނުކުޅޭތި ކުރީފަހަރު ބޭރުކުރި ވަރަށްވުރެ އަވަހަށް ބީތާތައް ބޭރުކޮށްލާނަން.....................

    97
    1
  16. މިހާރުގެ މަޖިލީހަށް އިސްލާމްދީން މުހިއްމުތަ؟

    ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ކުރީގެ ބަކަރި ކޮށީގައި އަވަށްޓެރި ގައުމަކުން ގަނެފައިވާ މަޖްލީހެއް ހިންގުމުގެ ބޭނުމެއް. އަދި އިރުއަރާ ގަޑީގައި އިރަށް އަޅުކަންކުރާމީހުން އިރަށް ކުރާ ސަޖިދަކުރުމަށް ދިވެހި ހުރިހާ ދަރިވަރުން ލައްވާ އިސްކޫލުތަކުގައި ކޮންމެހެން ކުރުވާކަށް ނުޖެހޭ.
    އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާކަށް ކޮންމެހެން ނުޖެހޭ. މިހާރުގެ މަޖިލީހަށް އިސްލާމްދީން މުހިއްމުތަ؟ އެހެން ނޫނީ މިމަޖިލީހަށް ފަންޑުކުރި ގައުމުނޫންތަ ދެއުޅިއެއްނުވާ ރުވައިބިޟާއިންނަށް މިހުއްމުވެގެން މިއުޅެނީ!
    ﷲ ސުްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށް ބިރުވެތި ނުވަނީ ކީއްވެ!

    79
    • އިސްލާހުވޭ!

      *
      ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށް ބިރުވެތި ނުވަނީ ކީއްވެ!
      ވެރިކަން ލިބުނީމާ ފުރިހަމަ 1 ދައުރުވެސް ފުރިހަމަ ކުރާ ޚިޔާލެއް ހަމަނެތީބާ؟ ދީންނައްތާ ނުލެވިއްޖެނަމަ ދައުރުވެސް ފުރިހަމަ ނުކުރަންތަ ބޭނުންވަނީ؟ ކަލޭމެންނަށް ދީން، މުހިއްމު ނުވާގޮތަށް، ކަލޭމެން ހަދާ ގަވާޢިދުތައްވެސް ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު މުހިއްމެއްނުވެދާނެ. އަހަރެމެންނަށް ދީން ވަރަށް މުހިއްމު. ކޮންމެ ގޮތަކުންވެސް މިދީން އިން ޝާ ﷲ ހިމާޔަތްކުރާނަން.

      12
  17. ބަކުރުސޮރު

    ކެރަފާ އާލާތުން ބޭނުންހާ އެއްޗެއް ނެހެދޭނެ، އޭގެކުރިން ދުއްވާލާނަން................ވެލަޒިނޭ ވެސް ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅެނީ.............ދިވެހި ޤައުމަށް ހުރެ ބަލާއެއްތީ...................

    99
  18. ރައްޔިތުމީހާ

    ކަލޭއާއި ކަލޭގެ ބައިގަނޑު ހަލާކު ކުރައްވާނދޭވެ. އާމީން.

    103
    1
  19. ވާސޮރު

    ތުރުކީ އަށް ސިކިޔުލަރ ނިޒާމު ގެނައިގޮތައް މަޑުމަޑުން އެކުޅިގަނޑު އެކުޅެނީ ޚާއިނުން، ރައްޔިތުން ހޭލާތިބޭތި........................

    113
    3
  20. އިންތި

    އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ކިޔާ މީހަކުވެސް މަޖިލީހުގަ ހުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް

    103
  21. ޢޭޢެމް

    ޢިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީއެއްހުރުމުން ޢިމްތިޔާޒް ފަހުމީއައް ގެއްލުމެއްވަނީތޯ؟؟؟ ބާރުލިބުމުން ލިބުނުބާރުގެ ބޭނުން ހަމަގޮތުގަ ބޭނުންހިފަން ގޮވާލަން .....ސޭވް އިސްލާމިކްޔުނިވަރސިޓީ

    82
  22. Anonymous

    އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ކިޔާ މީހަކު ހުރުމަށް ވުރެ އަތޮޅުން އެންމެ މެމްބަރަކު ހޯވާފަ ބެެހެއްޓިއަސް ދާއިރާ ކުރި އަރާނެ ތޯއްޗެ؟ އޭރުން ބަޖެޓްވެސް ކުޑަވާނެ! އިސްލާމް މި ލަފްޒައް ވެސް ހާދަ ފޫއްސެެއް ވެޔޭ ދޯ މި ރީނދޫ މީހުން.

    73
    • ?

      މާލޭންވެސް ކީކުރާ ގިނަ މެމަބަރުންނެއް އެއްމެމްބަރު ބަހައްޓާ ހުރިހާ އަވަށްތަކަށް ޚަރަދުވެސް ކުޑަވާނެ

      17
  23. އެޖެންޑާ 19

    މާކުރިންވެސް އެނގޭދޯ މިވެރިން ބޭނުމެއް ނުވާނެކަން އިސްލާމް މިނަން ކިޔަންވެސް ޔަހޫދިއްޔަތުގެ ބިންގާމިވަނީ މިރާއްޖޭގައި އެޅިފަ..ދެން ބާރަށް އތްޖަހާ..

    67
    1
  24. ޙުސެއިން ފިކުރީ

    ގިނަ ޔުނިވަރސިޓީތައް ހުރުމުގެ ބޭނުން އިނގޭބާ! ނޫނީ ގަސްތުގަ އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމަށް ފެށިފައިވާ ސިލްސިލާގެ ބޮޅެއްބާ!. މަޖްލިސް މެމްބަރުންނަކީ ހުރިހާ ކަމެއްގެ މާހިރުންނަށް ވީމާ ދެންވާނީ މިހެންދޯ. ވޯޓް ދެވުނީތީވެސް ލަދުން ބޯހަލާކު.

    69
  25. އައްލެއިކަލޯ

    އިސްލާމީ އޭ މީހަކު ކިޔާ އަޑު އިވުނަސް ގައިން ހީބިހި ނަގާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ތިޔަ އިންތިއަކީ

    76
    2
  26. ހުސޭނުބޭ

    ބީތާޔާ! ކަލޭ ފުރެދޭނެ ވަރަކަށް ފެރެދެގެން ވަންނާނެ ހިސާބަކަށް ވަދެ! އަހަރެމެން ހަލާކުކުރަން ނޫޅޭތި!

    68
    1
  27. ދިވެސްސެއް

    ލާދީނީ ސަރުކާރު ނުކިޔަންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް އެބައޮތްތޯ..ލާދީނީ ސަރުކާރު

    80
  28. ސުވާލު

    ރެޑް ކުރެސެންޓް އަކީ ވެސް ޤާނޫނުން ހަދާފައިވާ ޖަމިއްޔާއެއް. މިޖަމިއްޔާއެއް ނުޖެހޭ ޤާނޫނުން އުފައްދާކައް. އެހެންޖަމިއްޔާއެކޭ އެއްފަދައިން މިނިސްޓްރީ ސަށުން ހެދީމަ ރަނގަޅުވާނެ. ނުވަތަ އެޖަމިއްޔާ އޮންނާކަށް ނުޖެހޭ! ހޮސްޕިތަލް ތަކަށް އެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރީމަ ރަނގަޅުވާނެ!

    52
    1
  29. ހެހެހ

    މިމީހުންގެ ލާދީނީކަން އިންތިހާއަށް!

    57
    3
  30. އީވާ

    އިންތިޔާޒު ކަލޭ ތީ ވަރަށް ބޮޑު ޖާހިލެއް........................

    61
    1
  31. އަޙްމަދު

    މިފަދަ ވާހަކަ ދައްކާމީހުންނަށް ތެދުމަގު ދައްކަވާ ފާނދޭވެ. އެހެންނޫނީ ދުލުގައި ގޮށެއްޖައްސަވައި ދޫ ބަނދު ކުރައްވާފާދޭވެ. އާމީން

    66
  32. އަޙްމަދު

    އެމްޑީޕީ ކުދިން އެމެރިކާ މީހުންގެ ކުރިމަތީ ލަދު ގަންނާނެ އެފަދަ ނަންކިޔާ ތަންތަން ،މިރާއްޖޭގައި ހުރެގެން!

    56
  33. ބުރޯ

    މި މީހުން ދެކޭ ގޮތުގާ އިސްލާމް ކިޔާ ބަޔަކު ވެސް އިސްލާމް ކިޔާ ދީނެއްވެސް އިސްލާމް ކިޔާ އެހެން ތަނެއްވެސް ދިވެހި ގައުމުގާ ހުރެގެން ނުވާނެ. އިސްލާމް ކިޔާ ތަންތަން ދެކެ ރުޅި އަރާމީހުން މިގައުމު ދޫކޮށް ދާންވީއެއްނު. ނޫނީ މިގައުމުން އެ ފަރާތަތައް ބޭރުކުރަންޖެހިދާނެ.

    52
  34. ނުވިސްނޭ

    ދެން ހަކުރު ގިނަވޭ.

    42
  35. ނުވިސްނޭ

    އިސްލާމީ ކިޔާތީ ގެރި މޮޑީ ރުޅި އައީމަ އެގެރި ރުއްސަންތަ

    52
  36. އަސްލަމް

    މީނާއަކީ މިއީ އިސްލާމް ދީނައް ނިކަން ނުރައްކާތެރި މީހެއް..

    45
    1
  37. ޒާ

    ރީދޫ މީހުން އިސްމާމް މި ބަސްދެކެވެސް ވަރަށް ބިރުގަންނާނެ. އެހެންވީމާ އިސްލާމީ މަރުކަޒު. އިސްލާމް ދީން. މިފަދަ ހުރިހާ ބަހެއް އަދި ތަނެއްވެސް ވާނީ ނެތިކޮށްލަން. އޭރުން އެވެރިންގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވާނީ.

    37
  38. ސީނާ

    އިންތި ތީ ފުރަތަމަ ވެސް މިދިޔަ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުން ގޮވިގޮވުން. ސިޔާސީ ބޭނުމަކު ދެއްކި ވާހައެއް ކަމަށް ރައްޔިތުން ގޮވަމުން ދިޔައީ . އަދި މިސްކިތުގެ ބަދަލުގައި ފައްޅިވެސް މިސަރުކާރުން ނަޅާނެ ކަމާމެދު ޝައްކު. ދީން މިމީހުން ނެތިކޮށްލާނީ ކުއްލިއަކަށް ނޫން.ފުރަތަމަ ކުރާނީ މިކަހަލަ ކަންތައް.އަދި ބުނާނެ. ކީއްކުރާމިސްކިތެއްހޭ އޭގެބަދަލުގައި ގޭގެ ކޮޓަރިީގަ ވެސް ނަމާދު ކޮށްލީމަ މާފުރިހަމަ އަށް މިކަންތއް ކުރެވިދާނެއޭ. ތިޔަފަދަ ވާހަކަ ދައްކަން ކެރުނު މީހަކަށް މިފަދަ ވާހަކަތަކަށް ފަސްނުޖެހިނުދާނެ ކަމަށް ޝައްކު. ހަމަ އަޖާއިބު ސުބުޙާނަﷲ

    36
  39. ޖައްލާދު

    ޢޮތެއްނޫން ރާކަނިމަސް ކެވިފާ.

    27
  40. ފަަރަންޖީންގެ އެމް.ޑީ.ޕީ

    ކަލޭ ވެސް ދުނިޔޭގަ ހުރުން މުހިންމެއް ނޫން.

    38
  41. އުސްތާޛު

    މިއީ ހަމަ ސީދާ ލާދީނީ ފިކުރެއް. އިސްލާމް ދީން ފުޅާކޮށް ކިޔަވާދޭ ތަނެއްގެ ދައުރު ހަނިކުރުމަކީ ގަސްތުގައިި އިސްލާމް ދީނަށް ލޯބިކުރާ އެންމެންނަށް ދިން ހަމަލާއެއް.

    ޚަރަދު ކުޑަކުރާނަމަ އެއް ރަށެއްގައި ގިނަ ސްކޫލުތައްވެސް ނުބަހައްޓަންވީ ނުވަތަ އެއް ސްކޫލް ދަށަށް ގެންނަންވީ. އޭރުން ލާރި ބާކީ ކުރެވޭނެ އަދި ބައެއް މީހުންގެ ޖީބުވެސް ބޮޑުކުރެވޭނެ.

    38
    1
  42. ދފ

    މޑޕ ވެރިކަމުގައި އައްޑޫގައި ހުރި އިސްލާމިއްޔާ އުވާލި. އެތަނުގައި އެއިރު އުޅޭނީ ބުރުާގާ އަޅާ ކުދިން. މިހާރު އެތަނަށް ކިޔަނީ ހައި ސްކޫލް. މިނީ ސްކާޓް ލައިގެން ގިނަކުދިން ދަނީވެސް.
    ހަމަ އެގޮަތަށް ތިތަނަށްވެސް ހަދާނެ.

    41
    2
  43. ޛސޖސހ

    ޔަހޫދީންނަށް މުހިންމުނޫން ތަންތަން ވީމަ އުވާވެސްލާނެ. ކީކުރަނީ 138000 މީހުން ނާއި އެބައިމީހުނަގެ ތެރޭން ލީޑު ކުރި ބެއްޔާ އާއި ސޭޓް، އިސްލާމީ ގައުމެއް ފުނޑާލުމުގައި ބަޔަތު ހިފައި ފުރުސަތުދިން ކަމުގެ ޒިންމާ ޤިޔާމަތް ދުވަހުން އުފުލާނެތާ. އެންމެހާ ޒުވާނުންނާއި މުސްކުޅިން ނާއި ހަރުމީހުން ގައުމުގެ ދީނާއި މިނިވަންކަމާއި ނުގެއްލެނީސް މިކަންކަން ދިފާޢު ކުރުމަށް ނުކުންނަން ވެއްޖެ. ވަގުތު ފާއިތުވީމަ ނުކުތަސް ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ. ޔާﷲ މިގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ލޯތަކާއި ކަންފަތްތަކާއި ހިތްތަކުން ޣާފިލްކަން ފިއްލަވާ ދީނުގެ ހިމާޔަތުގައި ނުކުތުމުގެ ތައުފީޤް މިންވަރު ކުރައްވާށި.

    19
    1
  44. ޥަކަރުގެގޮލާ

    ބަލަގަމާރާ ކަލެޔައްނޭންގުނަސް ދުނިޔޭގެ އެހެންއިސްލާމީޤައުމުތަކުގައިވެސް އިސްލާމީނަންނަންކިޔާ ޔުނިވަސިޓީތައްހުރޭ ކޮންތާކުންކޯންޗެއްކިޔަވައިގެންއައިސްއުޅޭ ވަކަރުގެ ގޮލައެއްތަމީ

    21
  45. ނައިންޓީ

    މަރްޙޫމް ޙުސައިން ފަހުމީދީދީ އަށް ލިބިފަހުރި ދަރިއެކޭ ބުނާތީވެސް މަ ހަމަ ލަދުގަނޭ. ސިކުނޑި އުނިވީމާ މޮޔަ ގޮވޭނެ ދޯ ކީކުރާނީ.

    26
  46. ކުރުނު

    ހައްދުފަހަނެޅުމަށް މަގުފަހިވާ އެއްވެސް ތައުލީމެއް ރާއްޖޭގައި ދޭނެ ކަމެއްނެތް. ޖާހިލިއްޔަތުގައި ލައްކަ ދުވަހު އުޅެވިއްޖެ. ރާއްޖެ ތަހުޒީބު ކުރަންވީ ވަގުތު ޖެހިއްޖެ

    2
    23
  47. ސަލީމް

    {"ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަށަށް، އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ ގެނެވިގެން ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން މި ދާން ބޭނުންވާ މިސްރާބަކަށް ނުދެވޭނެ." އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވި އެވެ...................} މީ ކޮންމިސްރާބެއްގެ ވާހަކަތޯ ސާފުވާން އެބަޖެހޭ!! އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އުވާލުމަކީ ފަހަތަށް އަޅާ، ނުރައްކާތެރި ފިޔަވަޅެއް! ޢަލީ ޙުސެއިން އެވިދާޅުވާ މިސްރާބު ވަރަށް ގޯސްކަން ޔަގީންވާ ވާހަކައެއް މިދެކެވެނީ.

    23
  48. ސަތަރި މަރިޔަނބު

    އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީއެއް ނޫން.. މަޖިލިސް ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ފެކަލްޓީއަކަށް ހެދިއްޔާ މާ ތާހިރުވާނެ ހެން ހީވަނީ....

    27
  49. ފާރިޝް

    އިސްލާމީ ޤައުމެއްގައި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީއެއް ހުރުން އެއީ ހުތުރެއްނޫން. އެއީ ފަހުރެއް. ކާފަރުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮކަޑި ލާނީ އިސްލާމީ ތައުލީމަށް. މިއީ ނުބައިވެގެންވާ ކަމެއްގެ ފެށުން

    29
  50. ޢާންމު ރައްޔިތު މީހާ

    މަޖިލިސް ބެެހެއްޓުމަށް ވުރެ ރަނގަޅުވާނެ އެ ބިމުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ދަނާލް ބިލްޑިންގ އެއް ހަދާ ދިނަސް. މާލޭގައި ހުންނަ ބޮޑެތި ބިން ތަކުގައި ސަރުކާރު ގެ ފަރާތްތަކަށް އޮފީސްތައް ހަދަނީ ކީއް ކުރަން. ޢެއަށް ވުރެ ރަނގަޅު ވާނެ އުނގެނެން މާލެ އައިސް ހާލުގައި އުޅޭ ކުދިންނަށް ތިބެވޭނެ ފަސޭހަ އިންތިޒާމެއް ޤާއިމް ކޮށްދިނަސް. ޢިސްލާމީ ޔުނިވާރސިޓީ މި ގޮތުގައި ބަހައްޓައި އިސްލާމީ އުސޫލުތައް ހަރުދަނާ ކުރެވުއްޖެ ނަަމަ އުނގެނޭ ދަރިވަރުންނަށް މާ ފައިދާ ކުރާނެ..

    20
  51. އުޙްތު

    ކަލޭ މައިތިރިވެބަލަ ނޫނީ މައިތިރިކޮށްފާނަން

    16
  52. ޢަހުމަދު

    ވެރިކަން އޮތީ އެމީހުންގެ އަތުގައި. އެމީހުން ބޭނުން ކަމެއް ކުރާނީ. ބޮޑަށް ވައްތަރީ އެންމެ ފަހުން ޔޫއެން އިން އައި މީހުން ރުއްސަން ކުރި ކަމެއްގެ ފުށުން ކަމަށް. ޢަދި ހެޔޮ އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ފަންޑް ސީދާ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީއަށް ހުއްޓުވާ އެތަން ހީނަރުކުރަން ކުރެވޭ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި.

    17
  53. ބަލަގަ

    މަޖިލިސް އުވާލަން ފެނޭ އިމްތިޔާޒް ޖީބުން ހަރަދު ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ !

    19
  54. ނަގޫރޯޅި

    ކެރަފާ އާއިލާ ބާރުހިންގާ ތަނެއްގަ "އިސްލާމީ" ކިޔުންމަނާވާނެ. އެކަން ދަނެތިބެމެ، މައުމޫން، ގާސިމް، ސޭހް އިލްޔާސް މެން އަމިއްލަ ފައިދާއައް ރ.ޔާމިން ބޮލުގަ "ވަގު" އަދި "އަނިޔާ"ގެ ޓެގް އަޅުވާފަ މޑޕއާއި ބައިއަތު ހިފީ. މިސަރުކާރު އައިއިރު ޤުރްއާންއާ ބެހޭ މަރުކަޒުގަ 60 ކުދިން ހިލޭ އެކިކޯސްތައް ހަދަމުން އެބަދެއެ، މިހާރު މިސަރުކާރުން އެހުރިހާ ކުދިންނަށް އަންގާފަ އެއޮތީ އެކޯސްތައް ހުއްޓާލާވާހަކަ. އަދި އިތުރަށް ކިޔަވަންބޭނުން ނަމަ ފެކަލްޓީއައް ވަދެ އެތަނުން އެބުނާ 19،000ރ ފެކަލްޓީއައް ދައްކައިގެން ކިޔެވުން ކުރިއައްގެންދަން. މީދޮގެކޭ ސަރުކާރަކައް ނުބުނެވޭނެ.

    10
  55. މުސްކުޅި ދައިތަ

    އިސްލާމީ މަރުކަޒުވެސް ނަގަން ވީ

    3
    4
  56. ސަނޫ

    ތައުލީމީ މުގައްރަރުގައޮންނަ އިސްލާމީތަރުބިއްޔަތު މިމާއްދާވެސް އުވާލާ އިސްލާމްދީންވެސް މިތަނުންފޮހެލާ އޭރުން ކަލޭ މެންގެހުރި މޮޅުކަމެންއެގޭނީ

    5
    4
  57. ޤާދިރު

    "އިސްލާމް" މި ލަފުޒު ފެނުނަސް، އަޑު އިވުނަސް މި ބޭފުޅުން މިގަންނަނީކީ އަމަށަކު ބިރެއް ނޫނިއްޔާ. ހާދަހާ ބިރެކޭ ތިގަންނަނީ. ފެންނަނީ "އިސްލާމް" މިލަފުޒު ބަހުގެ ރަދީފުން އުނިކޮށްލަން..

  58. ލީލާ

    ދެ ޔުނިވާސިޓީ ހަދައިގެން ކޮންމެ ތަނަކަށް ޗާންސެލާ، ވައިސް ޗާންސެލާ، ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލާ، ޑީން، ޑިޕާޓުމެންޓުތަކުގެ ވެރިން ލައިގެން އެއް ކަހަލަ ކޯސްތަކެއް ހިންގަން އިއުލާނު ކުރީމާ ދަރިވަރުން ލިބެނީ ދެތަން ކުރިމަތިލާކުދިން އެއްކޮށްލައިގެން އެއް ކުލާސް ހިންގޭ ވަރަށް. މިއީ ބޭކާރު ޚަރަދެއް. އެ ފައިސާއިން ކުދިންނަށް ކިޔަވަން ލޯނުދިނިއްޔާ މާ ރަގަޅުވާނެ.

  59. ނާޒިމާ

    އެމްޑީޕީ ގެ ސަރުކާރު މިސްކިތް ތިބުން އޯކޭއި ތޯ

  60. އިންތި

    މަޖްލިސް އުވާލާފައި ގެދޮރު ނެއް ނިކަނެތިންނަށް އެތަނުގައި ހިޔާވަހިކަން ދިނިޔާ މާރަނގަޅު ވާނެ. ރައްތިތުންނާށް ހިޔާވަހިކަން ކަށަވަރު ކޮށް ވައުދު ވެގެން ވެރި ކަމަށް އައިސް އަހަރު ވަާން އަންނަ އިރު ރައްޔިތުންމިތިތިބީ ހުސް އަތާ

  61. ބަރުގޮނު

    އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ހުއްޓާ އަނެއްކާ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ކިޔާފައި މިނިސްޓްރީއެއް ހަދާފައި އެހުރީ ކީއްކުރަން..؟ އިންތީ ، ކަންތައްތައް އެއް ނަޒަރަކުން ދެކިބަލަ..

  62. މުހައްމަދު

    ބަރާބަރު ތިޔަކަން ތިޔަގޮތަށް ކުރަން ހުރިހާރައްޔިތުން ކަލޭމެނަށް ރުހިގަބޫލްވީ ވީމާ ފިސާރި ހިންގާލާތި ނަމަސް މާތްﷲގެ ކުޅަދުންވަންތަކަން ހުރިގޮތް ނިކަންދެކިބަލަ މިމީހުން ބޭޒާރުވަމުން މިހިރަގެންދަނީ ވޯޓްލައިގެން ހޮވިމީހުންގެ ކަންކަމަށް އިންސާފު ކޮންމެވެސްދުވަހަކުން ދައްކަވާށި އަދި އެމީހުން ނިކުމެ މިތިބަ ޖާހިލުންގެ ނިންމުންތަކަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ގާބިލްކަން ދެއްވާށި އާމީން

    11
  63. މުސްލިމުންތި

    އިސްލާމުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކީއްކުރަން ބަހައްޓާތަނެއް ދޯ އިންތި؟ އިސްލާމުންނާށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އަޅާފަހުރި މިސްކިތްތަކާއި އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުމަށް އުފައްދާފައިވާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީވެސް އުވާލައި ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ޤާނޫނުތަކުގައިވާ އިސްލާމް މިލަފްޒުވެސް އެއްކޮށްފޮހެލަން އިންތި މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަރަށްފެނޭ. އެއިރުން އިސްލާމްދީން ތިބޭފުޅުންނާ ހަޤީގަތުގަވެސް ހިމާޔަތް ކުރެވިފަ އޮންނާނީ

  64. ޝަހީލް

    މިކަލޭގެ މިއުޅެނީ ޔުނިވާސިޓީއަކުން ފެކަލްޓީއަކައއ ޑައުން ގުރޭޑުކޮއްލަން. މިކަލޭގެ މައަޗައް ހަތް އުޑުމަތީން ލައުނަތް ލައްވަވާ މީނާއައް ލިބިފައިފާ އެންމެހާ ދުނިޔަވީ ދަރަޖައެއް ޑައުގުރޭޑުކޮއް ދެއްވަވާނދޭވެ.

  65. ބޮޑު

    ހޫނ އިސްލާމީ މަރުކަޒާ ދެންހުރި ހުރިހާ މިސްކިތެއްވެސް ބަންދު ކޮށްލާ. އޭރަށް އޮންނާނީ އެޖެންޑާ19 ތަންފީޒު ކުރެވިފަ.

  66. އާޚިރު

    އެހެކަމަށްވާނަމަ ތިން ބާރު ވަކިވެފަ އޮތުން މިހާރު މުހިއްމެއް ނޫން ދެއްތޯ. ހުޅަނގުން އެތެރެ ކުރި ޑިމޮކްރަސީގެ ތިން ބާރު ވެސް އެއްކޮއްލަން މަށަށް ފެނޭ.

  67. ޢީސާފުޅު

    ޚިޔާލަކީ ތަފާތު އެއްޗެއް... މީސައްތައިން ސައްތަ އެންމެ 4 ލައްކަ ދިރިއުޅޭ މުސްލިމް ޤައުމެކެވެ. ޚޮންމެ ސަބްޖެކެޓަކަށް ޔުނިވަރސިޓީއެއް ހެދިޔަސް ކޮންމެ ނަމެއް ކިޔަސް ހުންނާނީ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއެވެ. ދިވެހިންގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ތަފާތު ފެކަލްޓީތައް އުފައްދަވާފައި އިލްމުވެރި ބޭފުޅުންތައް އެއްރޫޙެއްގައި މަސައްކަތް ފެށުން މާފުރިހަމަވެފައި ވަރުގަދަ ވާނެއެވެ. ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރައްވާ އެއްޔުނިވަރސިޓީ ހުރެފައި އަމިއްލަ ފަޜާތްތަކަށް ފުރުސަތު ފުޅާކޮށްދިނުން މާބޮޑަށްވެސް ރަގަޅުކަމަށް ދެކެމެވެ. ޚޮންމެ ޔުނވަރސިޓީއަކަށް ވަކި ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ރަގަޅު އެއްބަޖެޓާއި އެކު ތަފާތު ޢިލްމުތަކުގެ ބޭފުޅުން އިސްލާމީ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގެވުން ވަރުގަދަ ކޮށްލީމަ ދޭދޭ ކޯޅުމާ ޒުވާބު ޔަޤީނުންވެސް ކުޑަވާނެޢެވެ.

  68. ޙާލި

    ކުރީ ސަރުކާރުގެ ގުނޑާ އިންނަށް ވެރިކަން ލިބުން ނޫން ހެޔޮ އެއް ގޮތެއްވެސް ނޯންނާނެ އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ކިޔާ މީމުން ފަދަ މީހުން މަޖިލީހުގަ ހުރުމުގެ ބޭނުން ވަރަށްބޮޑު އެ ދެއްކެވި ވާހަކަޔާ މެދު ވިސްނާމީހަކު ދެބަހެއް ނުވާނެ. ޝުކުރިއްޔާ އިންތި

    212 3

  69. ލލ

    އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ކިޔާ މުސްލިމް ނަމެއްކިޔާ ބޭފުޅަކުވެސް މަޖިލިހުގައި ހުރުމުގެ ހަމަ އެއްވެސް ބޭނުމެއްނެތް !

  70. އިންތި

    އިމްތިޔާޒުފަހުމީގެ ނަމުގައި މީހަކު ހުރުން މުހިންމެއް ނޫން ތީ ބޮޑު ބަލާއެއް ދިވެހިންނަށް ޖެހިފަހުރި

  71. ޝަރީފް

    އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީއާއި ދޭތެރޭ މަޖިލީހުގައި ދެކެވުނު ވާހަކަ ތަކަކަީ ދެކެވިގެންވާނެ ވަރު ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ ވާހަކަ ދެކެވިދާނެ މަޖީލީހެއްގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ ސައްހަކަމާއި އަދި ކީރިތި ގުރްއާނުގެ ސައްހަކަމާއި އެއްކައުވަންތަކަމާއި މެދު ޝައްކުގެ ނަޒަރިއްޔާއިން ވާހަކަ ދެކެވިދާނެއެވެ. މަޖިލީހަކީ މިއަދު އިސްލާމްދީނައް ވަރައް ނުރައްކާތެރި އެއްޗަކައް މިވަނީ ވެފައެޗެ. އަދި އިބޫސޯލިހުގެ އެމްޑީޕީގެ ވެރިޔަކައް ހުރެގެން ރައްޔިތުންނައް ވަކި ދަޅައެއް ދައްކަވައިގެން ހުންނަވައިގެން ލާދީނީ މީހުންނައް އެމީހުންގެ އެޖެންޑާ ކުރިއެރުވުނުގެ ފުރުސަތު އެބަ ދެއެވެ. ވީމާ އިބޫ ސޯލިހުއަކީވެސް އިސްލާމަ ދީނައް ނުރައްކާތެރި މީހެއްކަން ގަބޫލު ކުރަން އެބަޖެހެއެވެ. އޭނާ އައް ކީއްވެތޯ އެމްޑީޕީގެ މަޖިލީހުގައި ނުބުނެވިގެން ނިއުޅެނީ އިސްލާންދީނައް ފުރައްސާރަނުކުރުމަށާއި އަދި މަޖިލީހައް ދީނުގެ ވަހުދަތައް އަސަރުކިއްފާނެ ފަދަ ބިލުތައް ނުލުމައް. އަދި އިސްލާމްދީން ހިމާޔަތް ކުރުނުގެ ސިޔާސަތެއް އެމްޑީޕީގައި ނެތީ

  72. ކަލޯ

    އިންތިނެން އަދި ދެންވެސް ތިބި ހުރިހާ ލާދީނީ ބައިގަނޑު މި އިސްލާމީ ޤައުމް ދޫކޮށް ކާފަރު ކަންމަތީ ހަމަޖެހިގެން އުޅެން އެހެން ޤައުމަކަށް ދޭބަލަ

  73. ނަން ކިޔާ

    މީނައަށް ނަމެއްގަ އިސްލާމީ ނަމެއް (އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ) ކިޔުމުގެ ބަދަލުގައި ނަތަންޔާހޫ ކިޔުން ކިހިނެތްތޯ؟

  74. ކެހެނިޔާ

    ދުވަސްކޮޅަކުން ކަލޭ ބުނާނޭ އިސްލާމު ްނަށް ކޮންމެހެން އިތުރަށް އިސްލާމް ކިޔަވަދޭނެ ކަމެއް ނެތޭ! ކަލޭމެން ދެކެ ވ ފޫހިވެއްޖެ.