ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުޑަ މިސްކިތު ގަބުރުސްތާނުގައި މަހާނައެއް ކޮންނަން އިން ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ، މިއަދު އިރުއޮއްސި 18:30 ހާއިރު އެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އެ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ކުޑަ މިސްކިތުގެ ގަބުރުސްތާނުގައި ހުރި މަހާނައެއް ކޮންނަން ހުއްޓާ ކަމަށާއި އެ މީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔައި މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރިކަމަށް ބެލެވޭކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުން ދަނީ މިމައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ކުޑަ މިސްކިތު ގަބުރުސްތާނަކީ ކުޅުދުއްފުށީގައި އެންމެ ގިނައިން މީހުން ވަޅުލާ ގަބުރުސްތާނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

13 ކޮމެންޓް

 1. ޢަޒްރާ

  މިނިކަށި ކޮޅެއް ބޭނުން ވެގެން އރއުޅުނީ

  18
 2. ދިއްދޫބެ

  އަސްލު ކޫޅުދުއްފުށީ ސިހުރުހަދާ މީހުން ޕާޓޭންނަށް ފައިސާދީގެން ކުރާކަމެއް ކަމަށް ބެލެވެނީ. މިރަށުގަ ވެސް އެވެރީން ކާހިނުކަމަށް ބޭނުންވާ އާލާތް ހޯދުމާއި ވަޅުލުމަށް ބޯމީހުން ބޭނުންކުރޭ

  24
  1
 3. ޢިކުރާމު

  ބޮވެންވާނެ ބޮވެންޖެހޭނެ ހަ މައިން ނެއްޓި ވާނުވާ އޮޅުނީ މަ ވާނެގޮތް މީ

  17
  4
 4. ބޯކިބާ

  ދެކުނުމީހުން ނަންވާނީ. ހަގީގަތުގަ ތިއުތުރުމީހުން ތިބެނީ ތިކަހަލަ ކަންކަމުގަ ހަކުޅި ކުރީގަ.

  21
  26
  • ޓޯހާ

   ދެކުނެއް އުތުރެއް ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް ތިނަދޫ ތީ ހަމަ ހަކުރު މަދު ވެގެން އުޅޭ ބައެއް

   26
   2
 5. ބަކުރުބެ

  ޢެސޮރު އެއުޅުނީ ކުރީބައިގާ ވަޅުކޮނެގެން އެރި އޮންނަން???

  38
 6. މަނަދޫ ސޭކުބޭ

  މިހާރު ޒޮންބީންތަށް މަޙާނަވެސް ކޮންނަންފެށީދޯ

  18
 7. ފަހީން

  ކުޅުދުއްފުށީ ކާހިނުން ކާހިނުކަންކޮއް ސިހުރުގަދާން ކަށި ހޯދަނީ.. ރާއްޖެގައި ސިހުރު ހެދުން ހުއްޓުވާނެ ސަރުކާރެއް އަދި ނާދެ. އެކަން ގާނޫނަކުން ހަރުކަށިއަދަބުދީ ޝަރީއަތުގައި ވާ ހައްގު މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒު ކުރުވާނެ ބަޔަކު ދިވެހި އިސްލާމީ އުންމަތައް ނުގަން ބޭނުން އެބަވޭ. މިތިބަ ލާދީނީ ސަރުކާރުތަކާއި ލާދީނީ ސިޔާސީވެރީންގެ އަތްމައްޗައް މިކަންކަން ދޫކޮއްލައިގެން ތިބެ ހަލާކުވެނެތިގެންދާނީ ރައްޔިތުންނާއި ރައްޔިތުންގެ ދަރީންނާއި ގައުމުގެ ކުރިޔައް އޮތް ޖީލުތައް.

 8. ޕޮލިސް

  މަހާނަ ކޮންނަންހުރީ ސިކުނޑި ހަމަނުޖެހޭމީހެއް، (ކުޅުދުއްފުށި ގަބުރުސްތާނަކީ ބޮޑުމަގުންދުއްވާފަދާއިރު ފެންނަހާ ތިރިފާރުކޮޅެއް ހުންނަ ގަބުރުސްތާނެއް)

  10
 9. އައިމިނާބީ

  ހެޔޮނުވާނެ ކަލޭނޭ.... ނިކަން ބަލާބަލަ ކައްބޮލު ނާއްޓަކުންތޯ އެތަން ކޮންނަށް ހުއްރީ... މަށައްހީވަނީ މަކައިރިޔަށް ކަޓުނަގަންއައި ފޫޅުދިގުހަންޑިހެން

  7
  1
  • ހަސަން ތަކުރު ބިން ތިކި

   އޭ ހުސް ދޮގު،

 10. ހަސަން

  ރައްޔިތުންނަށް އަފިހުން ދިނީމާ ވާގޮތެއްތީ

 11. ޕިއްޒާހަޓް

  ތީގިނަވެއްޖެ. މިސްކިތްތަކަށްވެސް ކެނޑިގެން ވަދޭ