އިންޑިއާ އާއި މެދު ވެސް ނަފްރަތު އުފެދޭ ގޮތަށް ރާއްޖެއިން ކަންކަން ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދިވެހި ޗެނަލްގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އުމަރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ގުޅުން ބިނާކުރަން ޖެހޭނީ ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ އާއި ދެމެދު ނުފެތޭ ގޮތަށް، ހަމަހަމަކަމާއި އެކުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ދައުރަކަށް ވާން ޖެހޭނީ އެ ދެ ޤައުމާއި އެކުވެސް ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ރަނގަޅުކޮށް ވަކި އަތަކަށް ބުރަ ނުވެ ތިބުން ކަމަށް އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ދިވެހިރާއްޖެ މިނިވަން ކަމާއި އެކު އޮތުމުގެ ސިއްރަކީ މި ބޮޑު ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ކޯޅުން ކުރިއަށް ގެންދާތަނަކަށް ރާއްޖެ ވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދިނުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގިނައިން ފެނޭ ރައީސް ނަޝީދު ޗައިނާ އަސް ހަމަލާދޭތަން. އެއްގޮތަކަށް ވެސް ޗައިނާ އަށް ހަމަލާ ދީގެން ނުވާނެ. ޚާއްސަކޮށް ދައުލަތުގެ އެހާ މަތީ އޮފިޝަލަކު. އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ އިދިކޮޅު ބައެއް ފަރާތްތަކުން އިންޑިއާ އާއި މެދުގައި ޒާތީ ކޮމެންޓް ކުރާތަން. އިންޑިއާ އައި މެދު ނަފްރަތާއި ހޭޓް އުފައްދައިގެން ނުވާނެ." އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އުމަރު ނަސީރު މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ، އިންޑިއާއާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން މީސް މީޑިއާގައި ބޮޑު ކެމްޕޭނެއް ފަށާފައިވަނިކޮށެވެ. މީސް މީޑިއާގައި "އިންޑިއާ އައުޓް" ހޭޝްޓެގާއެކު ކެމްޕޭން ކުރަމުންދާއިރު، "ގައުމު ވިއްކާލުމާ ދެކޮޅަށް" މަގުމަތީ ހަރަކާތްތަކެއް ވެސް ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީ ވަނީ ދާދިފަހުން ބާއްވާފައެވެ.

އިންޑިއާ އާއި ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅުން އެފަދައިން ކަންކަން ކުރަމުން އަންނައިރު ސަރުކާރު ހިންގާ މައިޕާޓީ އެމްޑީޕީ އިން އަންނަނީ ޗައިނާއާ ގުޅުވައިގެން އެތައް ވާހަކަތަކެއް ދައްކަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

15 ކޮމެންޓް

 1. އަލީމޫސާ

  ބިރުފުޅުގަތީތޯ.

  27
  3
 2. އިންޑިއާ އައުޓް

  އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް

  41
  5
 3. ކުޑަކާށި

  ދެންހިފާނީ އިންޓަރނޭސަނަލް ޕޯރޓްތަށް ، ގުޅީފަޅު ޕޯރޓްހެދުމުން މާލޭ ޕޯރޓް އެތަނަށް ބަދަލުވާނެ ހިންގާނީ ގުޅީފަޅު ޕޯރޓް ހަދާއިންޑިއާކުންފުނިން ،، ކޮޗިން ކާގޯފެރީައށް ކުޅުދުއްފުށީ ޕޯރޓް ނަގާނެ ، ހަމަތިބެންވީތޯ ؟

  18
  4
 4. ސަމީ

  ޢުމަރު ރާގު ކީއްވެބާ ބަދަލުވަނީ މިހާރު ބަލަ އިންޑިޔާ ގެ ވާހަކަ މިގޮތައް ދައްކަނީ އެމީހުންގެ މިލިޓަރީން މިތާ ތިބޭތީ ، ޗައިނާވެސް އެގޮތަށް އުޅެންޔާ އަހަރުމެން އެކަމާ އެއްޗެހި ކިޔާ ނަށް، ޢުމަރަކީ އިންޑިޔާ އަށް އެންމެ ފާޑި ކިޔާ އެކަކު އެކަންކަމާ މިހާރު އެމީހުން ބައިވަރު ތަކެއް ދިނީތަ އަނެއްކާ، ސާބިތު ކަމެއްގައި ހުރީމަ މީހުންގެ ލޯބި ލިބިގެންދާނީ ވިސްނާތި

  19
  5
 5. ވިސްނާލުމަށް އެދެމޭ

  އެއްކަލަ އުމަ ރު....ހަ ރުގަޑުވިއްދާނެތަނެ ދެއްކީދޯ އިންޑިއާ އެމްބަސީން....ފޮނި އަނގަތަޅަން އުމަ ރަށް އިގޭނީ...ގަދަބަސްބުނެފަ ފިލާއޮވެފަ ވެ ރިކަމުގެ ތަޅުދަނޑި ތަނބަކަށްލާފަ ދޭންވީއޯ މިވަ ރުމީހަކަށް...އެއްވެސް ދިވެހި ރައްޔިތަކު އިންޑިއާއަށް ނަފް ރަތެ ނުއުފައްދާ...ނަފް ރަތުވަނީ އިންޑިއާއަށް މިގައުމުގަ އަސްކަ ރީން ތިބެން...އަސްކަ ރީބޭނުމަށް މިގައުމުގަ އެކިސަ ރަހައްދުގަ އިންޑިއާ އަސްކަ ރީންތިބެން..މިއީ އުމަ ރުވެސް ދެކޮޅުކަމަށް އިހައްދުވަހާޖެހެންދެން ގޮވިވާހަކަ...މިއަދު ބަދަލުވީ އުމަ ރުވެސް...ހުސް އެއްވައްތަ ރެއްގެ ބައެއް ސިޔާސީދާއި ރާމިތިބީ.....ރޔާމީންއަކީ މޭންއެކޭ ބުނަނީ ބުނަންޖެހޭތީ...ރޔާމީނާ ވާދަކު ރަން ބޭނުންނަމަ ފު ރަތަމަ ހިތްވަ ރެ ސާބިތުކަމެ ހުންނަންޖެހޭ..އުމަ ރާ ސަބްމެ ރިންގަ ކަނޑުއަޑީގަ މަޑުކޮއްލާ އަހަ ރެމެން ރައްޔިތުން މިކަންނިންމަންދެން....

  13
  2
  • ވިސްނާ

   އުމަރު ދެއްކި ވާހަކައިގެ ބައެއް މިތާ އޮތީ..އުމުރު ނުބުނޭ އިންޑިޔާ މިލިޓަރީ މިރާއްޖޭ ތިބެން ދާއީދުކުރާ ވާހަކަ..އުމަރުގެ ވާހަކަ އަކީ ޗައިނާ އަދި އިންޑިޔާ އާއި ހަމަހަމަ ގުޅުމެއް ރާއްޖޭން ބާއްވަން..އެއްވެސް ބައެއްގެ ފައި ބުޑަށް ވެއްޓި ނުގަންނަން...އުމަރަކީ ތެދުވެރި ވަފާތެރި ކޮންމެ ކޮޮންމެ ކަމެއް ވަރިހަމަ ސިޔާސީ ވަކި އަތަކަށް ހުސްވާ މީހެއް ނޫން..އެއީ އަބަދުވެސް ގައުމީ ބަތަލެއް ދީނަށް ލޯބި ކުރާ މީހެއް...

 6. ކުޑަކާށި

  ދިވެހިވިޔަފާރިތަށްވެސް ހުއްޓެނީ ، މިހާރު އެސްޓީއޯ ހުސްވެއްޖެ އެތަނަށް ވަންނާނީ އިންޑިއާ ، ކުރިން ބުނެފައޮތީ ތިމަންމެން ސަރުކާރެއްގައި ސަރުކާރު ވިޔަފާރި ނޯންނާނެ ވާހަކަ. ބޮޑެތިހުރިހާ ވިޔަފާރިވެރިން ހަނުތިބީމަ ވާގޮތްމިއީ ......

 7. ﷲއަށްބިރުވެތިވޭ އަނިޔާވެރިންނާދުރައްދޭ

  ތިހުރިހާޕޯރޓަކަށް ވުރެންއެން މެ ބޭނުންވަނީ އިހަވަންދިއްޕޮޅު ޓުރާންސީޓުބަދަރު އެއީ މިގައު މުގެ ޓުވަރިޒަ މްއިންޑަސްޓުރީއަށް ވަންނަވަރަށްވުރެންވެސް ބޮޑުފައިދާލިބޭތަނެއް އެހެންވެ އެތަންއަތުލަންވެގެން ހަނި މާދޫގައި މިލްޓަރީބޭސްއެއްހަދަން އިންޑިއާއިންއެނީ މީތިވަރައްސާފް

  6
  1
 8. ކިޔު

  މަގޭ ގޯއްޗަށް ވަދެ އަތްގަދަކޮށް ހަދަންޏާ މަށަށް ރުހެވޭނެތަ؟ އަޅެ ބުނެބަލަ! މަށަށް ނޭނގި މަގޭ ގޯތި ފާރުމަތިން އަރަންޏާ މަށަށް ހެވިދިލިފަ ހުރެވޭނެތަ؟!!

  10
  1
  • ޕީޖޭ

   ފާރުމަތިން އެރޭ ގޮތަށް ގޮނޑި ލައްކޮށްދެންޔާ އަރާނެ ޗައި އަދި އިންޑި ވެސް...އެއްވެސް ބަޔަކަށް ފާރުމަތިން ނޭރޭ ގޮތް ހަދަން އުމަރު ބުނީ ޗައި އިންޑި އަށް

 9. ޢުމަރާ!

  ތީ އަބަދުވެސް ވާހަކަތައް ބަހައްޓަން ޖެހޭނެ ގޮތެވެ. އެކަމަކު ޢުމަރުގެ ވާހަކަތައް ކުރިން ހުރީ ފިތުނަ އުފެދޭ ގޮތަށެވެ. ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި، މިރާއްޖެއަށް ޗައިނާ އަދި އިންޑިއާގެ ގުޅުންވެސް މުހިންމެވެ.

 10. ކިރަން

  އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް

 11. ބުމަރު

  އުމަރާ ކަލޭ ތިއުޅެނީ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަ މުސާރަ ނުދެވިގެން، މިހާރުވެސް ދެނީ 5000 ރުފިޔާ ގަނޑު، އެވެސް ދެވެނީ މަހުގެ މަސް ދެބައިވާ ފަހުން...
  ތިއުޅެނީ އިންޑިޔާއަށް ޕީއާރު ޖައްސައިގެން އެއްޗެއް ލިބޭތޯ ދޯ!
  ރަނގަޅު..ގޯހެއް ނޫން..
  އެކަމު ބުނަން ތިއީ ޢުމަރު މިނަން ޙައްޤުވާ ވަރުގެ ބޭފުޅެއް ނޫން..
  ކުންފިނިގަނޑެއް ނުހިންގުނު މީހަކު ކިހިނެތްތޯ ޤައުމެއް ހިންގާނީ..

 12. ނީމް

  #FascistBJP #IndiaOut

 13. ސައީދު

  ކުދި ގައުތައް ދިރުވާލާ ކިޔާލުގެންގުޅޭ އެއްވެސް ގައުމަކާ ގުލުން ބެހެއްޓުން ރަގަޅެއްނޫން! އިންޑިޔާއަކީ ދިރުވާލާ ފުކުރުގެ ގައުމެއް! ޢުމަރު ހީކުރަނީ އިންޑިޔާ ނުގުޅި ނޫޅެވޭނެކަމައްތަ!ދިވެހިންގެ މަލަހަތެއް އިނޑިޠައިން އޮތަނަމަ އިންޔާގެ މަސްލަހަތުވެސް މިގައުން އިންޑިޔާއަށް އިބައޮތް! އުމަރުގެ ވިސްނުން ވަރަށްކޮށި