މިދިޔަ އަހަރުގެ ކޮރަޕްޝަން ޕާސެޕްޝަން އިންޑެކްސް (ސީޕީއައި) ގައި ރާއްޖެ އިން 55 ދަރަޖައިގެ ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިފިއެވެ.

ޓްރާންސްޕޭރެންސީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ގައުމުތަކުގައި ކޮރަޕްޝަން އަށަގަނެފައިވާ މިންވަރު ދިރާސާކޮށް ރިޕޯޓެއް އާންމުކުރެއެވެ. މި ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު 183 ގައުމެއްގައި ކޮރަޕްޝަން އޮތް މިންވަރު ދިރާސާކޮށް ދަރަޖަ ކުރުމަށް ފަހު ޓްރާންސްޕޭރެންސީއިން ރިޕޯޓް އާންމުކޮށްފައިވެއެވެ.

މި އިންޑެކްސް ބޭނުން ކުރަނީ ސުމަކުން ފެށިގެން ސަތޭކައިގެ އަދަދުގެ މިންގަނޑަކުންނެވެ. މި ގޮތުން ސުމަކާ ގާތް އަދަދުތަކީ ކޮރަޕްޝަން ގިނަ ވުމުން ލިބޭ އަދަދެކެވެ. ސަތޭކައާ ގާތްކޮށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަން މަދު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރަށެވެ.

މި ރިޕޯޓް ދައްކާ ގޮތުން ރާއްޖެއަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބިފައިވަނީ 43 ޕޮއިންޓެވެ. އަދި އެއީ ގައުމުތަކުގެ ތަރުތީބުތަކަށް ބަލާއިރު 75 ވަނައެވެ. މިއީ މިދިޔަ 2019 ވަނަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު ގައުމުތައް ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ދަރަޖައިން 55 ދަރަޖައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. އަދި 14 ޕޮއިންޓްގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

މި ނަތީޖާއާ ގުޅިގެން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ސިޔާސަތުތަކުގެ ސަބަބުން ނަތީޖާތައް ރަނގަޅު ކުރެވެމުންދާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ވެސް ކޮރަޕްޝަންއާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތް ނިމުމަކަށް ނާންނަ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ނިންމުމަކަށް އަންނަން ގާތް ވެސް ނުވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިޑާޅުވިއެވެ.

ދެހާސް އަށާރަ ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އިބްރާހިިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެންމެ ބޮޑަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި އެއް ވައުދަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ "މޫތައް" ލުހެލުމެވެ. މި ސަރުކާރުގައި އޮންނާނީ ކޮރަޕްޝަނަށް "ޒީރޯ ޓޮލެރެންސް" ގެ ސިޔާސަތު ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން ވަނީ މުހިންމު ފިޔަވަޅުތަކެއް ވެސް އަޅައިފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

21 ކޮމެންޓް

 1. އަދިވެސް

  އެމްޑީ އެން އާއި ގުޅުން އޮތް މީހެއް ދޯ ރައީސް ކުރިމަތީގައި ހުރީ؟

  40
  3
 2. ހުސޭނުބޭ

  މި ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން އަޑުއަރުވާގޮތުން އޮންނަންޖެހޭނީ 1 ވަނާގައި! ޒީރޯ ޓޮލަރަންސްވިއްޔާ....... ކިތަންމެ ވައްކަމެއްކުރިޔަސް...... ވީމާ 75ވަނަ ތިއީ ކޯންޗެއް! ކްހާނުގައި މަސައްކަތްނުކުރާ ކުއްޖާވެސް ފަހަތުން 3 ނުވަތަ 4 ވަނައަށް ދޭ!

  19
  3
 3. ޅަބޭ

  ކަނޑައެޅިގެން ބޮޑު ދޮގެއް! ދައުލަތުގަ އޮތީ ހުސް ވައްކަމާ ޖަރީމާއާ ފަސާދަ. ރައްތިތުން ބައިތިއްބަނީ ގިއްގަޅުވާފަ. ނޫސްވެރިންނައް ބިރުދައްކާފަ. އެދިކޮޅު މީހުން ޖަލައް.

  31
  2
 4. ނަން

  މި ވެރިކަން އާއްސުރެން ޓްރާންސްޕޭރަންސީ އައިމަން މެން ހުރީ ނިދާފަ. އެންމެ ފަހުން އަގަހުޅުވުނީ މަޖިލިސް އިންތިހާބްތެރެއިން. އެމް.ޑީ.ޕީ މެޖޯރެޓީ ނެގި ހިސާބުން ޓްރާންސްޕޭރަންސީ ހަބަރެއް ނުވޭ.

  29
  2
 5. ސައްލަާ

  ހެޔޮވެރިކަން ކޮއްދޭން އާ މީހުން ނޭވާ ހޮޅިން ވެސް ވައްކަން ކުރީ.

  24
  2
 6. މަބޭ

  މިވެރިކަން އައިފަހުން ޓްޜާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އޮތީ ކޯމާއެއްގަ

  12
  1
 7. ސަނދަރަ

  ތިޔަ އައިމަންމެނަކީ އެކައްޗެއްކިޔާ އެއްބައެއް އެމީހުންނަކައް މިހާރު ކޮރަޕްޝަނަކީ ކޮންއެއްޗެއްކަމެއްނުއެނގޭނެ އަދިމިސަރުކާރުން ހިންގާކޮރަޕްޝަނެއްނުވެސް ފެންނާނެ މިހާރުތިބޭނީ ނިދިފަ ހޭލެވޭނީ އެހެންވެރިކަމެއް އައީމާ

  10
  1
 8. މަސްއޫދު

  އެއީ ކޮންގޮތަކުން ހޯދި ކުރިއެރުމެއްތޯ އަނެއްކާ މިކަމުންވެސް ވައްކަންކުރީތޯ އިބުރާހިމްބޭ ކައިރިން އަހާލަން ބޭނުން މިހެންމިބުނީ ނޭޗާހޮޅިން ވައްކަން ސޯޅަ ރުފިޔާއަށް ހަކުރު ކިލޯވިއްމީހުންވެސް ތިބީ ގޭގައި އަރާމު ތަންމަތީއި

  10
  1
 9. ނިޒާމު

  މީ އަދި ކޮން މެ އެ މް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަ މަކާއި އެކީ ރައީސްއޮފީސް ހިސޯރު ކުރާ ލަދުހަޔާތްކުޑަ އައުރަނިވާނުކޮށް ނާޗަރަނގީގަ އުޅޭ ދައިތައެއް..

 10. ހުސެން

  މމި ފޮޓޯ އިން މިފެންނަ އަންހެނާ މީ އެ މްޑީއެން ގެ މެމްބަރ އެއްދޯ ބޯ ހަލާކު ހުސް މިކަހަލަ ...ޖޯކަރުން.. ހުރު މަތް ކަނޑައުފި...މައިކާލޫ

  10
  1
  • ސަނދުރަ

   ރަތްލާޖެހި އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފް މީހެއް އަންނިގެ ވެ ރިކަމުގަ ވެސް ރައީސް އޮފީސްތެ ރޭ ގެންގުޅުނީ . ލަނޑަޔާ ވާނީ ލަނޑަޔާ މަހިތުން އާއިލީ ގުޅުންވެސް އޮވޭ ތޯއްޗެ

 11. ނަރެލް

  މުޒާހަރާ ގިނަވެގެންމިއުޅެނީ މިހެންވެގެންދޯ

 12. ނާގާބިލު

  ތީ މިހާރު ގަންނަން ލިބޭ އެއްޗެހި

 13. މާމީ

  ދެލޯކަނު ކަންފަތައް އަޑުނީވޭ ބައެއްވީމަ ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް ބުނެވިދާނެ. ތީހަގީ ގަތެއް ނޫންކަން ދިވެހިރައްޔިތުން ގަބޫލު ކުރާނެ.

  10
  3
 14. ސަމަރޭ

  މެޑަލް ދޭ މީހާއާ މެޑަލް ޖަހާމީހާ އެއްގަލަކަށް އެ ރީމަ ތިހެންވާނެ.

  އެކަމަކު ހަގީގަތަކީ ތިއީތަ ؟

  12
 15. ގލޅ

  ރާއްޖޭގައި ކޮރަޕްޝަނާއި މަކަ ރާއި ހީލަތްހެދުން މިސަ ރުކާ ރު
  އޮތްހާދުވަކު ދާނީ އިތު ރުވަމުންނެވެ ސަ ރުކާ ރުގެ މަތީބު ރީގައި
  ވަކިހިއްޕައިގެން ރތިބީ އުސޫލުގެ ތެ ރެއިން މަގު
  ފޭ ރުމާއި ބިޔަ ވަންކަންތައްކު ރަން ދަސްވެފައިވާ
  ހުނަ ރުވެ ރި ވަގުންނެވެ.

 16. އަބްދޫ

  ތިޔަ އިންޑެކްސް ގަ ދައްކަނީ ރާއްޖޭގަ ކަރެޕްސަން އިތުރުވީކަމަށް ތިޔަ އިންދެކްސްގެ 1 އެއީ އެންމެ ކަރެޕްސަން ބޮޑު ގައުމު 2 އެއީ ދެވަނޔަށް ބޮޑުގައުމު މިގޮތުން މިސަރުކާރު އައފަހުން 14 ދަރަޖަ ކަރެޕްސަންވަނީ އިތުރުވެފާ. ސާލިހް ނަތީޖާ ބަލާގޮތް ރަނގަޅެންނޫން.

 17. ތުންބިން

  ޖޯކް އޮފްދަ ސެންޗެރީ

 18. މީމު

  ތިއީ އެމްޑީޕީ ގޮތްޕެއް

 19. ދަވަގާދަވަގާ

  ތިޔާއީ ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ކޮމިއުނިކޭޝަން ކަޓް ޖައްސައިގެން ވެލާނާ އެއާރޕޯރޓް ވިއްކާލައިގެން ލިބުނު 25 މިލިއަން ޑޮލަރުން 5 މިލިއަން ޑޮލަރު ތިޔާ ޓްރާންސްޕެރެންސީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އަށް ދީގެން ގަނެފައިވާ ދަރަޖައޭ ތަމެން ދެން މަހަށް ދޭބަލަ މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ ބޮޑެތި ވަގުން ތައް ކޮވިޑް އިން ކުރީ ވައްކަމޭ ވަގާ ވަގާ ވަގާ ބޮޑު ވަގާ ކަޅަ ވަގާ ފެހި ވަގާ ދަވަގާ ވަގާ ވަގާ ވަގާ ދަވަގާ...

 20. ޖުމައިލް

  ތި ރިޕޯޓަކީވެސް ބަޔަކު ދޭ މައުލޫމާތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނެރުނު ރިޕޯޓެއް.ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި ދިމާކޮށް ރައްޔިތުންގެ ބޯކާލަން ނެރުނު ރިޕޯޓެއްތީ.ރަައްޔިތުން މިހާރު ތިބީހޭލާ.