ރާއްޖޭގައި ޗައިނާއަށް މާބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރެވޭނެ ކަމަށް ދެކިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޔޫތް ޕާލިމެންޓަރީއަށް ލަންކާއިން ވަޑައިގެން އެ ގައުމުގެ "ޑެއިލީ މިރާ"އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރެވޭނެ ހަމައެކަނި ގައުމަކީ އިންޑިއާ ކަމަށެވެ.

ސަބަބެއް ކަމަށް ވިދާޅުވީ ދިވެހިންގެ ސަގާފީ ގުޅުމާއި ތާރީހީ ގުޅުންތައް ގުޅިފައި އޮންނަނީ އިންޑިއާ އާއި ކަމަށް ވާތީ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ހާރިޖިއްޔާއިން އަބަދުވެސް ގެންގުޅެން ޖެހޭނީ "އިންޑިއާ ފަސްޓް ޕޮލިސީ" ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

"އިންޑިޔާ ފަސްޓް ޕޮލިސީ، ހާރިޖީ ސިޔާސަތެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮންނަން ޖެހޭނެ. އަދި އެއީ އެމްޑީޕީން އަބަދުވެސް ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތެއް" ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ އިންޓަވިއުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އިންޑިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށްގެންދާ "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕޭނަަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެ ހަރަކާތަށް ރާއްޖޭގައި މާބޮޑު ތާއިދެއްނެތް ކަމަށެވެ. "ރައީސް ޔާމިން ޖެހެނީ އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭން ހުއްޓާލަން" ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޗައިނާއަށް ރާއްޖޭގައި މާ ބޮޑު ދައުރެއް ނެތް ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވާންގް ޔީ ރާއްޖެއަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައި ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް މަޝްވަރާތަކެއް ކުރައްވާފައި ވަނިކޮށެވެ. ވާންގް ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި މުހިއްމު އެއްބަސްވުންތަކެއް ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ. ސިއްހީ ދާއިރާއާ އިގްތިސާދީ ގޮތުން ހިލޭ އެހީ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ އިތުރުން ސިނަމާލެ ބްރިޖު ބެލެހެއްޓުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައިވެސް ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ.

ޗައިނާއާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވާންގް އާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ރާއްޖެ ހިމެނޭހެން ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ހުރިހާ ގައުމެއްގެ ކުރިއެރުމުގައި ޗައިނާއިން އެހީތެރިވާން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމުގެ ޔަގީންކަން ވާންގް ވަނީ ރައީސަށް ދެއްވާފައެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އެންމެ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަމުން އައި ޗައިނާއާއެވެ. ރާއްޖޭގެ އުމްރާނީ މަޝްރޫއުތަކަށާއި އެހީތައް އޭރު ދެމުން އައީވެސް ޗައިނާއިންނެވެ. އޭރު އެމްޑީޕީން އިދިކޮޅުގައި އޮތްއިރު ބުނަމުން ދިޔައީ ޗައިނާއާއެކު ބާއްވަމުން ގެންދަނީ އަޑިނޭނގެ ގުޅުން ތަކެއް ކަމަށެވެ.

މި ސަރުކާރުން އިންޑިއާއާ ބާއްވަމުންދާ ގުޅުމަށް މިހާރުގެ އިދިކޮޅުގައި ތިބި ބޭފުޅުންގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަމާޒުވެފައެވެ. އިންޑިއާއެކު މި ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް ހާމަކުރަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

24 ކޮމެންޓް

 1. ކޮއްޔާ

  އިންޑިޔާ އައުޓް // އިންޑިޔާ އައުޓް //

  41
 2. ށާމިން

  މިގަމާރު ޗަ އިނާ އާ އ އަޅާގަނެގެން އމި އއ އުޅެނީ ގަމާރަކަ އް ވީމަތަ އއ އަހަރެމެން ކަހަލަ ކުދި ގަ އ އުމަކުން ބޮނޑެތި ގައ އުމު ތަކާ ބެހޭ ފެންވަރުގެ ބަ އެ އްނޫން މީނަ ބުނާނެ އިނއް އިންޑިޔާ އައ އުޓް ނޮގޮވާށޭ މިހެންވެ ގަމާރެކޭ މިބުނީ މިވަރުން އ އެނގޭނެ ކަމަ އއ އް އ އުންމީ ދު ކުރަން

  31
 3. ލޮލް

  ކަލޯއަކަށްވެސް ދެން މިރާއްޖޭގައި މާބޮޑުދައުރެއް އަދައެއް ނުކުރެވޭނެ. ދައުރު ނިމެންދެން ތިހެން އެއްގައުމުން އަނެއްގައުމަށް ދުވެލަ ދުވެލާ ހުންނަންޖެހޭނީ. 2023ގައި އަހަރެމެން ނިކުންނާނީ ގައުމުގައި ހުރި ކުނިތައް ފޮޅާސާފުކުރަން.

  55
 4. Anonymous

  ދިވެހިރާޖެ ކަންކަން ނިނމަން ކަލެޭ ތީ ކާކުތަޢައްދާރު ކަލޭ އިންޑިއާއައްފއިބާ އިންޑިއާ އައުޓު

 5. Anonymous

  ކަލޭގެހުރި ގަމާރުކަން ދުނިޔޭގެ ސުޕައރ ޕަވަރ އާއިތިގޮތައް ދިމާކުރާކަން

  7
  2
 6. Anonymous

  މުޅިދުނިޔޭގަ ޗައިނާބޮޑުދައުރު އަދާކުރާތަން ކަލެއައް ނުފެނޭތަ

 7. ސަމާސާ

  ތާއީދު އޮތްވަރުން ސިވިލްސާވެންޓުން އަވަހަށް ގަވާއިގދެއް ހަދައި ބަނދެލީ.
  ތިއީ މިގައުމުގެ ކުރީގެ ރައީސް. އަބަދުވެސް ދެން އެނޫންމަގާމެއް އަދި އެނަން ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ.

 8. ަސދަސދ

  ލަންކާއިން ލޮލުގެ ޑޮކަޓަރަކަށް ދައްކަބަލަ.
  މިކޮޅުގައި އިންޑިއާ އައުޓް އޮތްވަރުން ނޫސްވެރިޔާ އެސުވާލުކުރީވެސް.

 9. ފައުޒީ

  ރާއްޖޭގައި ބޮޑު ދައުރު އަދާކޮއްފައި އެވަނީ ޗައިނާއިންނެއްނުން. އިންޑިޔާއިން މިތާގައި ކުރާހާވެސް ކަމަކީ އެމީހުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނުން.

 10. ޒާ

  ނަޝީދަކަށް ނޭނގޭނެ. ނަޝީދުގެ ދައުރުވަނީ އޮއްސިފަ.

 11. ހަކުރުސީ

  މިޤައުމުގައި އިންޑިޔާއަށް އަދާކުރެވޭ ދައުރެއްވިއްޔާ ޗައިނާއަށްވެސް އަދާކުރެވޭނެ. އެއީ ކަލޭ ކަނޑައަޅާ ކަންކަމެއްނޫން. އެކަން ކަނޑައަޅާނީ އަހަރުމެން ރައްޔިތުން. އިންޑިއާ އަކީ ތަރައްގީއެއް އޮތް ތަނެއްނޫން. ތަހުޒީބެއް އޮތްތަނެއްނޫން. ތަރައްގީއާއި ތަހުޒީބު ގެނެވޭނީ އެއެއްޗެއް އޮތް ތަނަކުން.

 12. އައުޓް

  ދެންއަންނަ ދައުރެއްގައި ކުޅިވަރު ދައްކާލާނަން. ރޔ ހޮވާފައި ނޫނީ ހުއްޓައެއްނުލާނަން.
  1- އައިޖީ އެމް އެޗް ބިލްޑިންގް ތަޅާލައި އެތަނުގައި 15 ބުރީގެ ހޮސްޕިޓަލެއް
  2- އައްޑޫ ޕޮލިސް އެކަޑަމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ ބަޔަކަށް ބަދަލުކޮށްލުން
  3- ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮޕަރޭޝަން އުވާލައި އައު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓެއް އުތުރުގައި ހެދުން
  4- އިތުރު މިސްކިތް ތައް އަޅައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުން (ރީނދޫ ބައިގަނޑު ވަރަށް ރުޅިއަންނާނެ)
  5- މމޕރސ މައްސަލަ ބަލައި ކަޅުދަބަސް ގެންދިޔަތަނެއް ބެލުން

 13. ދޮގު

  މީއްޗަކު މިހިރީ ހަމައިގަތަ؟ މިއުޅެނީ ސަގާފީގުޅުން ބާއްވައިގެން ތަރައްޤީކުރަންތަ؟ ބަލަ އިންޑިޔާއަށްވެސް އެހީދެނީ ޗައިނާއިންކަމެއް މީއްޗަކަށް ނޭނގޭތަ؟ މިއުޅެނީ ފައިސާ ބޭނުންވެގެން. އިންޑިޔާއަކު ނެތް ފައިސާއެއް. ހުރީ ޗައިނާގައި

 14. ލލ

  މިބޭފުޅާ މިވެރިކަމެއް ނުލިބިގެން މުޅި ޔޫރަޕްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ބަދުނާމްކޮށް ވިޔަފާރިތަށް ބޮއިކަޓް ކޮށް ޓުރިޒަމް ބޮއިކަޓް ކުރަން ދުވިހަދާންވޭތޯ ؟

 15. އައުޓް

  އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އެމްޑީޕީ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އެމްޑީޕީ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އެމްޑީޕީ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އެމްޑީޕީ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އެމްޑީޕީ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އެމްޑީޕީ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އެމްޑީޕީ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އެމްޑީޕީ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އެމްޑީޕީ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އެމްޑީޕީ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އެމްޑީޕީ އައުޓް

 16. ޝަފީއު

  ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ އަދި ކަމައް އެކަށީގެންނުވާ މީހުން ސިޔާސީ މާގާމުތަކައް ލަމުންގޮސް މި ފެންނަނީ ގައުމުވެސް ބައިނަލް އަގްވާމީ އެހެން ގައުމުތަކުގެ ކޯޅޭ ކޮށްޓަކައް ހަދާފައިވާތަނެވެ. މިއީ ގައުމު ހިންގަން ހަވާލުކުރެވުނު މީހުންގެ ކިބާގައި ހަމަ ވިސްނުމާއި ގައުމައް އިޚްލާސްތެރިކަމެއް ނެތީމަ ލިބިގެންދިޔަ ނަތީޖާއެވެ. މިތިބަ ސިޔާސީ މީހުން އެއްކޮއް ބޭރުކޮއްލުން ނޫންގޮތެއް މިކަމުގެ ހައްލަކައް ނުފެނެއެވެ. މަގުފުރެދިފައި ތިބި ހަމަހޭ ގެއްލިފަތިބޭ ޖާހިލުންތަކެއްލައިގެން ކޮން ހެވެއްތޯ ލިބޭނީ. މިމީހުންގެ ނާތަހުޒީބުކަމުގެ މިންވަރު ހުރި ހިސާބަކީ.. މިމީހުންނައް ހެވޭ ގައުމައް ކޮންމެފަދަގޮތެއް ވިޔަސް. މިވެރިން މިތިބެނީ ބޭރުތަންތާގައި ތިމާމެންނައް އުފަލުގައި އުޅެވިދާނެކަމައް ފައިސާ އޮތިއްޔާ ހީކޮއްގެނެވެ. ހަގީގަތަކީ ގައުމު ހަލާކުކޮއްލާފަ ގޮސް އެމީހުންނައް މާބޮޑު އުފަލެއް މިނިވަންކަމެއް ނުލިބޭނެތާ ދަރިފަސްކޮޅުގެ އައިޑެންޓިޓީވެސް ގެއްލިގެންދާނެކަމެވެ. އެކަމަކު ތިމާމެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ އެެއްވެސް ޕުރިންސިޕަލެއް ނެތް ބަޔަކު..އެއީ ރައްބެއް ވިޔަސް ރަސޫލެއް ވިޔަސް ދީނެއްވިޔަސް ހަމަ އިޚްލާތެރިކަމާއި އެކު ގަބޫލު ކުރާއެއްކަމެއްވެސް ނެތިއްޔާ ދެން ގައުމިއްޔަތަކީ އެފަދަމީހުންނައް މާ މުހިންމު އެއްޗެއްކަން ބުއްދިއަށް ނާންނާނެނޫންތޯ. މިފަދަ ނުރައްކާތެރި އެންމެން މިގައުނުގެ އާރާއި ބާރާއި ނުފޫޒުން އެއްކިބާ ކުރެއްވުމައް ކޮންމެ ރައްޔިތަކުވެސް ކޮންމެ ނަމާދެއްގެފަހުގައި އިޚްލާސްތެރިދުއާ ދަންނަވާށެވެ.

 17. ރައްޔިތުމީހާ

  ބަޅެއްގެ ނަގޫ ސަންފާއޮނަކަށް ލާފައި ކިތައްމެދުވަހަކު ބެއްވިކަމުގައިވިޔަސް އެ ނަގޫ ސީދާނުވާނެ ހަމައެހެންމެ އަންނި ކިތައްމެ ހުދުގަމީހެއް ލައްވާފަ ޓައީއަޅުއްވާފަ ކިތައްމެ އަގުބޮޑު ކޯޓްފަޓްލޫނު ލެއްވިކަމުގައިވީނަމަވެސް އޭގެ މިޒާޖާއި އުޅުމާއި އަޚްލާޤަކަށް ރަނގަޅު ހެޔޮބަދަލެއް ނާންނާނެ އެވާނިހަމަ ޖާހިލަކަށް

 18. Anonymous

  ކަލެއައއ ދެން ދުވަހަކުވެސް މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމައް ނާދެވޭނެ ، އެހެންމީހަކުކުރިމަތިނުލިއަސް2023 ގެ ފަހުނ އިބުރާހުންނާނީ ގެޭގަ ކަލޯ

 19. ނޫންތަ؟

  އެހެންމީހުމް އެއްޗެކޭ ކިޔާކަށް ނުވޭ އެކަމް މީނަ ހެޔޮ ކޮންމެ އެއްޗެކޭ ކިޔަމުން ދުވިޔަސް

 20. Anonymous

  ތިކަން ކުރަން ތިބޭނެ ބޯބުރާންތީނތަކެއް.

 21. ހަމީދު

  މިކަލޭގެ މިއީ ފުރަތަމަ ގައްމުތަކާ ދިމާކުރާ މީހަކީ މިކަންވެސް ހުއްޓާލަންޖެހޭ.

 22. އަކްމެޑް

  ހާލަތު. ސައުތު އިންޑިއާއަށްވުރެ ދުރަށް ސިކުނޑި ނުފޯރާ މީހުން. ދެން އަހަރެމެން ހަމަ ބޮޑު މަތިމަހެއް ލައިގެން މުންޑެއް އަނދެގެން ދުނިޔެ ފަނާވަންދެން އުޅެންވީ؟

 23. އެދުރުބެ

  ލޮލްއަކީ ކުނިގަޑަކަށްވެ ބޭރުވުން މާގާތްކަމަށް ފެންނަނީ!

 24. އޮންލީ

  އެމްޑީޕީން ގެންގުޅެނީ އޮންލީ އިންޑިއާ ޕޮލިސީ. އިންޑިއާ ފަސްޓް އޭ ކިޔަނީ ހަމައެކަނި މޫނުމަތި ރީތިކޮށްލަންވެގެން. ރަހުމަތްތެރިކަމުން މި ގައުމު ތަރައްގީވިޔަ ނުދޭން އިންޑިއާއިން ކުރާ މަސައްކަތް މިމީހުންނަކަށް ނުފެނޭ. މިގައުމުގެ ސިއްހީ ކަންކަން ކުރިއަރައި އިންޑިއާއަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދިއުން މަދުވެދާނެތީ އިންޑިއާއިން އެންމެ މޭ ކަރަނީ. ޗައިނާއާ ގުޅިގެން މިގައުމު މާ ކުރިއަށް ގޮއްސާނެތީ އިންޑިޔާ ބިރުގަންނަނީ. އަމިއްލަ ގައުމުގެ އެތައް ލައްކަ މީހުން ނަޖިސް ފެނުން ފެންވަރަށް ޖައްސާފަ އަސާސީ ޚިދުމަތުން މަހުރޫމުކޮށްފަ މާ ހެޔޮއެދިގެން ދިވެހިންނަށް ރަގަޅު ކަމެއް ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ދައްކަން އުޅެނީ އިންޑިއާގެ އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑުކަމުންނާ މިސަރަހައްދުގެ ގައުމުތައް އަޅުވެތިކުރުމުގެ ޕްލޭންގެ ދަށުން.