50 އަށް ވުރެ ގިނަ ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ކުރެއްވެވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވަފާތެރިން ވަނީ 50 އަށް ވުރެ ގިނަ ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ކަމަށެވެ. އޭގެތެރެއިން ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ބެރެކްސް ގައި އެހެން މީހުންނާއި މުއާމަލާތު ނުކުރެވޭ ގޮތައް ކަމަށާއި އަދި ސީނިއާ ބައެއް އެސްއޯ ފުލުހުން ދޫނިދޫގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

"މިއީ ގޯހެއް، އެ ހުރިހާ އެންމެން ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ." ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

50 އަށް ވުރެ ގިނަ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އެފަދަ މައުލޫމާތެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހާމަކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ނަމަވެސް ފުލުހުންގެ މެދުގައި ނަފްރަތު އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މިހާތަނަށް ހަ ފުލުހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި އިތުރު ދެސިފައިންގެ މީހަކު ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައި ވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

51 ކޮމެންޓް

 1. ފެންނަގޮތް

  ދެން ކަލެޔަށް ކީއް. ފިލާ އޮވޭ

 2. ފެމުނު

  މީމިގައުަށް ކިހިނެއް ހަދަންވެގެން އުޅޭ މީހެއް. މިކަލޭގެމީ މިގައުމަށް ކުރިމަތި ވެފަިވާ މުސީބާތަކަށް ވެއްގްނު!!!!!

 3. މަނިކު

  އިޚުލާސްތެރިކަންނެތްކޮންމެމީހަކީހައްޔަރުކުރަންޖެހޭމީހެއް

 4. ވެންކޫ

  ތިޔަކަހަލަ ދެއުޅި އެންނުވާ ބޯބުރާތި 4 މީހުން މީދެން ކާކު މިޤައުމަށް ބަސްކިޔަން ދޮގާ މަކަރުން ފުރިގެންވާ އިންސާނެއްގެ ސިފައިގާ ހުރި ގައިދީއެއްތިޔައީ

 5. ގުނޭ

  މީނަ 50 ފަހަރު ބަންދުކޮށްފަ 5000 އެތިފަރުން ހައްދުޖަހަންވީ.. ދޮގުހަދާތީވެ..ބުރޯ ތިތި ނުވިކޭނެ މިހާރަކު.. ފުރަތަމަ މިސްކިތު ވަޅުދޮށައް ގޮސް ދޫދޮވެބަލަ.. އޮޅިގެންވެސް ތެދެއް ހެދޭތޯ..

 6. މަރޭ

  ކުށްވެރިން ހަށްޔަރު ކުރާނެ.

 7. އާދަމް

  މީނަ 50 ފަހަރު ބަންދުކޮށްފަ 5000 އެތިފަރުން ހައްދުޖަހަންވީ.. ދޮގުހަދާތީވެ..ބުރޯ ތިތި ނުވިކޭނެ މިހާރަކު.. ފުރަތަމަ މިސްކިތު ވަޅުދޮށައް ގޮސް ދޫދޮވެބަލަ.. އޮޅިގެންވެސް ތެދެއް ހެދޭތޯ..

 8. އާދަމް

  ކަލޭ ކިހާވަރެއް ކުރިން އެމީހުންނަށް.. ދެންމީހާރު ކޮންކަމެއް ފިލާ އޮވޭ...................

 9. ެރުޒާނާ ޗޮއްޕަޓު

  ހަހަހަހަހކަކަކަކެކެކެކެކ ކަލޭ ފަކީރު ދެން ދޯ؟ އަޅެ އަހަރެން ހަމްދަރުދީވަން

 10. ޢަލީ ހަމީދު

  ކަލެއަކާ ބެހޭކަމެއްނޫން. ހައްޔަރު ކުރަންޖެހޭ މީހުން ހައްޔަރު ކުރާނެ. ހުކުން ކުރަންޖެހޭ މީހުންނައް ހުކުން ކުރާނެ. 3.5 ކަލޯގެ ރައީސް ކަމުވެސް އޮތީ ހަމަ މިހެން. ކިތައްމީހުން ޕޮލިހުން ކެޑީ..ކިތައްމީހުން ސިފައިންގެ އިން ވަކި ކުރީ.. ގުދޯ ގުދޯ ނުގޮވާ.

 11. ޖީވަންޓޭ

  އެންމެން ދޫކޮށްލިޔަސް ކަލޭ ދޫކޮށްލައިގެން ނުވާނެ.

 12. އަންނި

  މީނާ ވަނީ ހިނދުކޮޅުގައި ކަމާއި މެދު ޝައްކު ނުކުރައްވާ

 13. މާރިޔާ

  ކަލެއައް ކީއް ފެލިފެލި ހުންނަން ޖެހޭހީ އަހަރުމެން މިތިބީ ރައީސް ޔާމިން އާއެކުގައި ދެންލަލަލަލަލާ

 14. ތުއްތަފާ

  އެއީ ތެދެއް. އޭގެ ތެރެއިން އެއްބައި ހުރީ ކެރަފާ ގޭގައި. އަނެއްބައި ހުރީ ލައިލާ ކައިރި. ލައިލާ އާއި އޭނާގެ އަންހެން ދަރިން އެކަމާ ތިބީ ވަރަށް އުފަލުން.

 15. ޢަލިތަކުރު

  މިޤައުމައް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މުސީބާތަކީ މި ކެނެރީގެ މުޙައްމަދު ނަޝީދު.

 16. ައާދަނު

  ކަލޭ ކިތަންމެ ހަމްދަރްދީ އެއް ފާޅުކުރާ ނަމޭ ހޮތާ ޓްވީޓް ކުރިޔަސް ކަލޭގެ ހަގީގަތާ ތި އުޅެނީ ވެރިކަމުގެ ލައްޒަތާ ބައިތުލްމާލް ދިރުވާލަން ކަން ރައްޔިތުންަށް އެގޭ. އޭގެ އަގަކަށް އެއަރޕޯޓު އިންޑިއަނުންނަށް ހުށަހެޅިޔަސް އެކަމެެެއް ނުވާނެ! ވެރިކަާ 100މޭލާ ށްވެސް ގާތް ނުވެވޭނެ

 17. ރައްޔިތުން

  އަންނި ޓްވީޓްސް މިހާރު ޓްރަމްޕް ޓްްވީޓްސް އާ ހާދަ ވައްތަރޭ

 18. ޔާނާ

  ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ހައްޔަރު ކުރިކަމުގައި ވިޔަސް މާތްﷲ ގަތްދީ ހުވާ ކޮށްފައި މިބުނަނީ މިސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ ބަޔަކު ނެތް، މިސަރުކާރަށް ގޮވާލަން ފިރުޢަނު އާއި ހާނާނު އުޅުނެވެ. އެކަމުން އިބުރަތް ހާސިލް ކުރާށެވެ، މާތްﷲ ކޯފާ އަންނަހިނދު ފިލައިގެން ދާނީ ކޮއްތާކަށްތޯ؟ ހައްދަވާ ބޮޑު ކުރެއްވި ﷲ މިސަރުކާރު ނެތި ކުރައްވާ ދެއެވެ. މިކޮމެންޓު ނުދަހާނެކަން އެނގޭ މިނޫހަކީ ވ ފ މ ހިންގާ ނޫހެއް

 19. ކުޅުދުއްފުށިން

  އެއީ އިނގިރޭސި ވިލާތުންނާއި، އިންޑިޔާއިން ހައްޔަރު ކުރި އެ ޤައުމުގެ ފުލުހުންނާއި އެކުގައެވެ. .... ލޮލް އެއީ އަހަރެން އެހެންބުނި އެއްޗެއް ނޫނެވެ....

 20. ބުނީ

  ކަލޭ ތީ ދެން ކާކު! ކަންކަމަށް ކުފޫ ހަމަ ނުވެ ހުރެގެން ކޮންހާ ބޭކާރު އަގައެއް ތި ތަޅަނީ. ބަލި ވީމަވެސް ހަމަ ހުރެގެން މޮޔައޭ ތި ގޮވަނީ. ފުރަތަމަ ހަމައަށް ނޭވާއެއް ލެވޭތޯ ބަލާބަލަ ކިހާ ދެރަ ކަމެއްތަ ދެން. ކަލޯ ދިވެހި ކެއުން ކާން ލިބޭތޯ ކަލެއަށް.

 21. ބެއްޔާ

  ނަޝީދު ޕޮލިހުން ދޯ؟ ދެރަވޭ ދޯ؟ ކެކެކެކެ

 22. ޕޮފުބާ

  100 މީހުންހައްޔަރު ކުރިޔަސް ކަލެއަށް ކޮންކަމެއް

 23. ޔޫސުބު

  މަ ހާދަ ރުޅި އަރާ ބޭގަނޑެކޭ ހުވާމިބުނި...ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ގޮތަކަށް ނައްތާލަންވެފަ ހުރި ސުންޕާއެއްމީ

 24. ބުނީ

  ކަލޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަންވި ކަމަކީ ސީރިޔާގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުން. އެކަން ކަލެއަށް ކުރެވުނީމަ އެހެން ކަމަކާ އުޅޭނީ. ކަލޯ ކަލޭ ހަމައަށް ނިދަންތަ ބޯ ގޯސް

 25. ހާދަ ހީވޭ ހީވާހެން

  އޭމިހިރަ ކެނެރީގޭ ބޮޑު ބުރާންޗާ.. ޤައުމަށް ފިލައިގެން ގޮސް ބޭރުހުރެ މާއެނގިގެން ވާހަކަ ނުދައްކަބަލަ... ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދަން އުޅުނަސް ބޮޑުވަރު ތީ..!

 26. ހުޝާމް

  އެއްޗާ ކަލޭ މި ގައުމަށް ނައަރާތި އޮޅިގެން ވެސް . ހެޔޮ ކޮންމެ މީހަކު ވެރިކަމުގަ ހުރި ކަމުގަ ވިޔަސް

 27. ރައްޔިތު މީހާ.

  ބުރޯ ހާސް ނުވޭ. އެވާނީ ތި ވިދާޅުވާ އައި އެސް. މީހުން ނަށް.
  މަނިކުފާނު ވިދާޅުވިމެއްނޫންތޯ އެހެން.

 28. ސަނާ

  އަންނި ކަލޭ ފިލާ ހުރެގެން ކޮންމޮޅު ވާހަކަ އެއް ދައްކާކަށް. ކަލޭގެ ކަމަކީ މުޅި މިޤައުމުގާ ފިތުނަ ފަސާދަ އުފެއްދުން. މިޤައުމުގެ ދިވެހި ރައްޔިތުން މަގުމައްޗަށް ނެރިގެން ތިޔަ ކުޅޭ ކުޅިގަނޑު އަހަރުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަފެނޭ ...މެންބަރުންތައް އުޅޭގޮތް ވެސް ވަރަށް ރީތި ކޮށް ފެނޭ. މީ އަހަރުމެންގެ ވެސް ޤައުމު. ޢަންނި ބޭނުންހާ ގޮތެެއް ނެހެދޭނެ. ޙީނުކުރައްޗޭ ތިތާ ފިލާހުރެގެން ތިކުރާކަންތައް ނޭނގޭނެ ކަމަށް. ޢަދި ކަލޭ ހައްޔަރުކުރާނެ ދުވަސް އަންނާނެ. ކަލޭ ޖެހޭނީ ތިހެން ތެޅިތެޅި ހުންނަން. މިޤައުމުގެ ވެރިކަމެއް އަންނި އަކަށް ނުލިބޭނެ. ޓްވީޓް ކޮށްކޮށް ހުރޭ...... ތީ އެންމެ ފިޑިންގެ ގޮތް..... ދެންލަލަލާ.....

 29. ނަން

  އެ ވެދާނެ އައެސް އައިސް އިން ތަމްރީންވެގެ އެ ދެ މުއަސަސާގަ އުޅޭ ކުދިންކަމަށް، ބޭފުޅާ ބުނީމެއް ނުން ދޯ މީގެ ދެތިން ހަފްތާ ކުރިން. އެހެންވެ ސަރުކާރުން އެ ބޭފުޅުން ހައްޔަރު ކުރީ. އެނީވޭސް ތޭންކް ފޯދަ ރިމައިންޑަރ. ހަހަހަހަހަހަހަހހަަހހަހަހަ

 30. ކެރެ

  ކެނެރީގޭ ކަޅުމުހައްމަދު ސިރީ ކުލަ ބޮވަނަ މަހާރަދުން

 31. މުނާފިގު

  މީހަމަ ޢަބުދުﷲ ބިން އުބައްޔު ބިން ސަލޫލު ނޫނީ ދެންހުރި ކަލޭގެ. ހުވާ މިބުނީ..!

 32. ާބޫސުފުޔާން

  ކަލެއަކާ ނުބެހެ ވޭނެ

 33. ސަދުން

  ހުވަފެނުން އާ އެއްޗެއް ފެނުނީދޯ.

 34. 765

  މި ގައިދީ މިއީ ދެންކާކު. ފީކުދާނަކަށްދޭ އިޚްތިރާމް ކަލެއަށް ނުދޭނަން.

 35. 7777

  ދިވެހި ދަރިންތައް މަރަން ކަލޭ ފޮނުވާ ކުލީ ސިފައިންނާ ހަނގުރާމަ ކުރާނެ މީހުން މަދުވާނެނު. ކަލޭ އުފާކުރާނެ ކަމެއް މިއީވެސް

 36. އިބޫ

  މިކަލޭގެ ދައްކާވަހަކަ ނޫސްތަކުގަ ނުލިޔެބަލަ

 37. މީމަށޭ

  ގާނޫނާއި ހިލާފުވާ މީސްމީހުން ހައްޔަރު ކުރާނެ.

 38. ފަނި

  ގައިދީ ނަޝީދު ފިލިނަޝީދު ވާންޗޯ ދެން ކޮސްގޮވާ

 39. ޙުސައިން މ. މުލި

  މި ނަޝީދު ދައްކާ ވާހަކަތައް ނުޖަހަބަލަ ކިހާދެރަކަމެއް. ދުނިޔޭގަ މުސްލިމުން އުޅޭ ހާލަތު ހޯދައިގެން ލިޔެބަލަ

 40. ހުސެން

  ފުލުހުން އަދި ސިފައިންގެ ވަޒީފައި ތިއްބަސް ކުއްކުރީމަ ކުއްވެރިވާނެ. ތުރުކީކަ ކިތައް ފަޑިޔާރުން، ކިތަށް ސިފައިން ހައްޔަރު ކުރިތޯ؟

 41. ްްްްޤައުމު

  ތީ ޤައުމުގާފިތުނަފަސާދަ އުފައްދާ ޙީލަތްތެރިއެއް.

 42. ޙުގައި

  ވަހީ ބާވާލައްވަނީތަ؟

 43. ލަތީ

  50 ފުލުހުންދޯ ކަލެއަށް ހެއްލުނީ. ހިމާރު.

 44. ޅިޔަންބެ

  އަސްލެއް ނެތް ވާަހަކަ ހަދައިގެން ދައްކާ މަރުމޯލެއްތީ.

 45. އަބްދުއްލާ

  މި ކަލޭގެ ކަންތައް ނިންމާލާނީ ކާކު ބާ

 46. ނުރަބޯ

  އެއީ ތިޔަ ޝައިތާނުގެ ބަހަށް ހެއްލުނު މީހުން.....!!!

 47. އަފްސީން

  މި ސުނގުޅީމުނގުޅި ސޮރާއި ހެދި މިޤައުމު މިޙާލަތަށް ދިޔައީ. އެއްގޮތަކުން ނުވިއްޔާ އަނެއްގޮތަކުންވެސް ޤައުމު ހަލަބޮލިކޮށް މީނާގެ އެޖެންޑާ ކުރިއެރުވޭތޯ ބަލަމުންދަނީ. ނުލާހިކު ރނގަޅަށް ޤައުމަށް ޚިދުމަތް ކުރަމުންއައި މީހުންނވެސް މިކަލޭގެ އަވައިގާ ޖެހިގެން އެތިބީ. ކިހާ ދެރަކެއްމީ. މިއަންނިއާ ހެދި ޤައުމު ހަލަބޮލިވެ ރައްޔުތުން މާޔޫސް ވެއްޖެ. މީނާ ބޭނުންވަނީ ޔޫރަޕްގެ ގޮތްފޮތް މިޤައުމުގާ ފަތުރަން. އެކަމަކު އެހެން ވިޔަކަ ދީގެންނުވާނެ. ކެނެރީގޭ އަންނި އަކީ ދިވެހިން ދުަށް އެންމެ ގަމާރު ސިޔާސީ މޮޔަގަނޑު.

 48. ނޫމާރާ

  ކަލޭ ގެ ތިޔަދޮގުހެދުމުގެ ސިލްސިލާއަށް ނިމުން ﷲ މިންވަރު ކުރައްވާފާންދޭ.....

 49. މުހައްމަދު

  ކަލެޔައް މާ ބޮޑައް އިނގެނީ ގައުގެ ހަލާކު...

 50. ޙަސަން

  ކަލޭމެން ކިތަންމެ ރުޅި އަޔަސް ރައީސް ނަޝީދު ދެކެ ވާ ލޯބި ޔާމީނު ދެކެ ދިވެހި ރައްޔިތުން ނުވާނެ.

 51. ޙުށޭނު

  ކަލޭގެ ދުއްޕާ އެވެސް!!!!