ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ބަދަލު ކުރަން މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ) ގެ ލީޑަރަކަށް ހުންނެވި ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު ދެކޮޅު ހައްދަވައިފިއެވެ.

އެކަން ހާމަކުރައްވާ ޖަމީލް މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވަނީ ތެދުވެރި ލީޑަޝިޕެއް ކަމަށާއި ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކޮށް ޖުޑިޝަރީ އާއި ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރާ އިދާރާތަކުގެ މިނިވަންކަން ގާއިމުކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވެރިކަން ކުރަން ހިފުމަކީ ހައްލެއް ނޫން ކަމަށްވެސް ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖަމީލް މިހެން ވިދާޅުވިއިރު ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރެއް ޤާއިމްކޮށް، ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ހުށައަޅުއްވާނެކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރޭ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ފެއްޓެވުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއަކަށް ފޮނުއްވެވި ވީޑިއޯ މެސެޖެއްގައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ސިޔާސީ ހަމަޖެހުން ހޯދުމަށް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖެއާއި މި ރިޔާސީ ނިޒާމް ނުގުޅޭކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ ކަމަށާއި، ބާރުގަދަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މުޅި ނިޒާމް ގަނޑުބަނޑުކުރެވޭކަމީ ފެންނަން އޮތް ހަޤީޤަތެއްކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ގެންނާނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވައުދުވެ ވަޑައިގެންނެވި އިރު ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީ ރިޔާސީ ނިޒާމެއްގެ ސިފަތައް ހިމަނައިގެން ފާސްކޮށްފައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި އޮންނަން ފެންނަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކުން ނިންމަވާފައި ވާތީއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

10 ކޮމެންޓް

 1. ރީޒަން

  މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވެރިކަން ކުރަން އުޅުމަކީ ހައްލެއް ނޫން ކަމަށް މަމެންގެ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ވިދާޅުވުމުން މަމެންނަށް އުފާވެރިކަން ލިބިގެން ދެއޭ. މިހާރު ވެސް މިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހަލާކަކީ އެއީ މަޖްލީހަށް ލިބެން ނުޖެހޭ ބާރެއް މަޖްލީހުގެ އަތް މައްޗަށް ގެނެސް ގެން އެމެން އަތުން ފައިން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ބޮޑެތި އަދަދު ތަކުން ފައިސާ ނަގާތީއޭ މަމެން ނުދެނެހުރީމޭ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ކޮންމެ ތިން މަހުން އެއް މަހު ޗުއްޓީ ނުލިބޭ އިރު މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ކޮންމެ ތިން މަހުން އެއް މަހު ޗުއްޓީ ނަގަން ޖެހޭނެ ގޮތް. އަދި އެމެން ހަފްތާއަކު 3 ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެ ގޮތް އެއީ ހޯދާ ހޯދާ ނުފެނުނު ކަމެކޭ މިފަދަ މީހުންނަށް ހެޔޮ ނުވާނެ ގައުމު ހިންގަން ދޭން. އައި ފައުންޑް އައުޓް ތައުޒަންސް އޮފް ރީޒަންސް އާރ ދެއަރ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ އެން ސޯ އައި ހޭވް ޓު ސޭ އިޓް ބިފޯރ އައި ގޯ އައި ޖަސްޓް ވޯންޓް ޔޫ ޓު ނޯ ދިސް އައި ފައުންޑް އައުޓް ތައުޒަންސް އޮފް ރީޒަންސް ފޯރ ދިސް އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަަރ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ..

 2. ޑޯންވޮނާ

  މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވެރިކަން ކުރަން އުޅުމަކީ ހައްލެއް ނޫން އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ހަރާމްކޯރު ވުން ނޫން ދެން ކޮން ކަމެއްތޭ ބިކޮޒް މިހާރު މިރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރަމުންދާ ރިޔާސީ ނިޒާމް އަކީ އެއީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓް އިން ހޮވާފައިވާ ނިޒާމް އެކޭ އެއިރު ވެސް ކެނެރީގެ ނަޝީދު މެން މަރުފަލި ޖަހައިގެން ވެސް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ނުލިބުނޭ އެންމެ %10 ވޯޓް ވެސް. މިރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރަން ޖެހޭނީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން ހޮވޭ ރައީސް އެކޭ އަދި އެފަދަ ރައީސަކު ޖެހޭނެއޭ ވޯޓްލާ މީހުންގެ %50 އަށް ވުރެން މަތިން ވޯޓް ހޯދައިގެން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރަން އެއިރުންނޭ ކްރީމް އޮފް ކްރީމް ހޮވިގެން ޖެންޓުލްމެން ސްޓައިލްޑް މީހުން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާނީ. އައި ކުޑް ސްޓޭ އަވޭކް ޖަސްޓް ޓު ނޯ އިޓް އައި ކުޑް ސްޕެންޓް މައި ލައިފް ލުކިންގް ފޯރ ސަޗް އޯސަމް މޯމެންޓްސް އައި ޑޯން ވޮނާ ކްލޯޒް މައި އައިޒް އޮން ދިސް އައި ޑޯން ވޮނާ ކްލޯސް މައިޒް އައި ޑޯން ވޮނާ ކްލޯޒް މައި އައިޒް ޑޯން ވޮނާ ކްލޯޒް މައި އައިޒް ޑޯން ވޮނާ ކްލޯޒް...

 3. ވައިވައި

  މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވެރިކަން ކުރަން އުޅުމަކީ ހައްލެއް ނޫން ކަމަށް ޑރ. ޖަމީލު ވިދާޅުވުމުން މަމެން ނަށް އުފާވެރިކަން ލިބިއްޖެއޭ އެކަމުން އޭގެއިން އެގިގެން ދަނީ އެއީ ޑރ. ޖަމީލު އެއީ އަދިވެސް މޯލްޑިވިއަން ޑީއެންއޭ ކަމަށް. ސަބަބަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ އެދުމަށް ފުރިހަމަ އަށް އިހްތިރާމް ކުރަން ދަންނަނީ ޑރ. ޖަމީލު އޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް އޭނާގެ ގަމާރު ކަމުން އަދި ސެލްފިޝް ކަމުން ނޭގުނޭ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން ރާއްޖޭގައި ރިޔާސީ ނިޒާމެއް ބާއްވަން ބުނުމުން ދެން އެއަށް ރެސްޕެކްޓް ކުރަން ވެސް ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް ޔަގީން ކަން ލިބިއްޖެއޭ އޭނާ އަށް ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކަށް ގޮސް ފިނަަމަ އޭނާ އަށް ދުވަހަކު ވެސް ރައްޔިތުންގެ ވޯޓް ލާމީހުންގެ ތެރޭން %50 އަށް ވުރެން މަތިން ވޯޓް ލިބިގެން ރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަން ނުލިބޭނެ ކަން. އޯއް އޯއް ޓެލްމީ ވައި ޝުޑް ވީ ގޯ ޕާރލަމެންޓްރީ ސިސްޓަމް ޓެލްމީ ވައި އޯއް އޯއް ޓެލް މީ ވައި ވައި ވައި ވައި ވައި ވައި ވައި ވައި ވައި ވައި ވައި ވައި ވައި ވައި ޝުޑްވީ..

 4. ވައިވައި

  މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވެރިކަން ކުރަން އުޅުމަކީ ހައްލެއް ނޫން ކަމަށް ޑރ. ޖަމީލު ވިދާޅުވުން އެއީ ޑރ. ޖަމީލު ދިވެހިރައްޔިތުން ވޯޓް އިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ތަކަށް އިހްތިރާމް ކުރާ ކަމުގެ ލާމަސީލު ނަމޫނާއެކޭ ޑރ. ޖަމީލު އަކީ މިއަދު ވެސް އިއްޔެ ވެސް މަމެން ޕިންކީންގެ މެމްބަރެކޭ މަމެން ބުނަނީ އެހެން ވެގެންނޭ އޯއް އޯއް ޓެލް މީ ވައި ޑޫ ވީ ހޭޓް ޓު ފައިޓް. ޔޫ އެން އައި ވީއާރ ދަ ސޭމް ވީ ވިން އޯރ ލޫސް އިން ދަ ގޭމް އޮފް ޕޮލިޓިކްސް ޔޫއެން އައި ވީ ސީކް ފޯރ ދަ ޓްރުތް ލުކިންގް ފޯރ ދަ ސައިންސް އިން ދަ ޔުނިވަރސް އިން ދިސް ޖާރނީ ވީއާރ ކޮމްޕޭނިއަންސް ސްޓްރަގްލިންގް ޓު މޭކް ދިސް ކަންޓްރީ އަ ބެޓަރ ޕްލޭސް ފޯރ އެވްރީ ވަން ވައި ޝުޑް ވީ ފައިޓް ވައި ޝުޑް ވީ ޖަސްޓް ޔޫ އެން އައި ވީއާރ ދަ ސޭމް. އޯއް އޯއް އޯއް ޓެލް މީ ވައި ޑޫ ވީ ހޭވް ޓު ފައިޓް އޯއް އޯއް އޯޢް ޓެލް މީ ވައި ވައި ވައި ވައި ވައި ވައި..

 5. ވައިވައި

  ޑރ. ޖަމީލު އެވިދާޅުވަނީ ރަނގަޅަށޭ ހައްލަކީ ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރާ ނިޒާމް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމް އަކަށް ބަދަލު ކުރުމެއް ނޫނޭ ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ރިޔާސީ ނިޒާމެއް ކަން އެއޮތީ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން ނިންމާފައޭ ދެން މަމެން ނުޖެހެއޭ ވެރިކަން ކުރާ ނިޒާމެއް ބަލަން އަނެއްކާ. މީގައި ހަގީގަތުގައި ރާއްޖޭގައި ހުރި އިޝޫސް ތަކަށް އެޑްރެސް ނުކުރެވެއޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް މިރާއްޖޭގެ ރިސޯރޓްސް ތަކުން މަހަކު 300 ޑޮލަރަށް ވުރެން ބޮޑު މުސާރަ އެއް ދިވެއްސަކަށް ވެއްޖެނަމަ ނުލިބެއޭ އެއަށް ވުރެން މަތީ މަގާމް ތަކުގައި މިތިބެނީ ބޭރު މީހުންނޭ ބޭރު މީހުން ރިސޯރޓްސް ތަކަށް ވަޒީފާ އަށް އަންނަނަމަ އެ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ދޭން ޖެހޭނީ އެކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮމެޓީ އަކުން ނިންމުމުން ކަމަށް ނިންމަންވީ ނިންމާ އިރު އެމެންނަށް ރިސޯރޓް އިން ދޭން ޖެހޭ މުސާރަ ވެސް އެނގިފައި އޮންނަން ޖެހޭނެއޭ. މީމަމެންގެ ގައުމޭ އެކަމަކު މިގައުމުގައި ވެރިކަން ކުރަނީ ބޭރުމީހުންނޭ ރިސޯރޓްސް ތަކުގައި ކީއްވެހޭ މިހެން ވާންވީ. ވައިވައި.

 6. ނުވާނެއޭ

  ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރާ ނިޒާމް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެއީ ރައްޔިތުންގެ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ. ދެން މިކަން ބަދަލު ނުކުރެވޭނެ ކުރިއަށް އޮތް 100 އަހަރު ދުވަސް ތެރޭގައި. މިހާރު ވެސް ގާނޫނު އަސާސީގައި ހުރި ބަރުލަމާނީ ސިފަތައް ޖެހޭނީ ގާނޫނު އަސާސީން އުވާލާ އެފަދަ ހުރިހާ ކްލޯސް ތައް ރިޔާސީ ނިޒާމަކަށް އޮރިއެންޓް ވާ ގޮތަށް ހަދަންއޭ. ކެނެރީގެ ނަޝީދު ބުނުމުން ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރާ ނިޒާމް ބަދަލު ކުރަން ނުޖެހޭނެއޭ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް. މިސާލަކަށް ރަށްރަށުގައި 3 ކައުންސިލަރުން ތިބެގެން ކުރާ ކަމަކީ ކޮބައިތޭ އެމެންނަށް އެމެންގެ ރަށުގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންގެ ކަންކަން ވެސް ނުބެލެއޭ ދެން މިވަރުގެ ބަޔެއް މިއަންނަނީ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް އެމެންނާއި ގައުމު ހިންގަން ހަވާލު ކޮށްފިނަމަ އެމެން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާ ދަވާލާ ހުސްކޮށްލާނެއޭ ވަރަށް ފަހުން މަޖްލީހަށް އެމްޕީ އަކު ދަބަހެއް ވައްދަން އުޅުމުން އެދަބަސް ފާސް ކުރަން ސެކިއުރިޓީން އުޅުމުން އެކަން ވެސް ވަނީ އެމެން މަނާ ކުރަންއޭ އެއެމްޕީ މަސައްކަތް ކުރީ. ދެން ފެންނާނީ މަޖްލީސް ޗެމްބަރު ތެރޭގައި ޑްރަގް ވިއްކަން ފަށާ ތަނޭ ރަށުތެރެއަށް މިވަރުގެ ވާހަކަ ނޫންތޭ އެމެން އެދައްކަނީ ނުޖެހޭނެއޭ ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރާ ނިޒާމް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމް އަކަށް ބަދަލު ކުރަން އެއީ ވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ.

 7. ދިސްވޭ

  މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވެރިކަން ކުރަން އުޅުމަކީ ހައްލެއް ނޫން ކަމަށް ޑރ. ޖަމީލު ވިދާޅުވުމުން އެއިން އެގިގެން ދަނީ ހަގީގަތަށް ވާހަކަ ދައްކަން އަދި ވެސް ޑރ. ޖަމީލު ސީދާ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުން ހުރި ކަންކަމުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށެވެ. ކެނެރީގެ ނަޝީދު އޭނާ އަށް ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓް އަށް ގޮސްގެން ވޯޓްލާ ރައްޔިތުންގެ %50 އަށް ވުރެން މަތިން ވޯޓް އޭނާ އަށް ނުލިބޭނެ ކަން ޔަގީންވެ ކަށަވަރު އޭނާ އަށް ވާތީވެ އޭނާ ބޭނުންވަނީ މިރާއްޖޭގައި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ބާއްވަން އެއިރުން ރައްޔިތުން ނުހޮވާ މީހަކަށް ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރެވޭނީ. މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުން މިނިސްޓަރު ކަން ކުރާ ނަމަ ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާ އެމެން ދޮވެލާނެ އަދި ރާއްޖެ އަށް އިންވެސްޓަރަކަށް ވެސް ނާދެވޭނެ އެމެންގެ ބަލާއާއި ހެދި. އެހެން ނޫންތޯވީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖެ އަށް އިންވެސްޓަރަކު އަތުވެއްޖެނަމަ އެމްޑީޕީގެ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ދުއްޕާނާއި ހެދި އެތައް އިންވެސްޓަރުން ނެއް ނައޭ ރާއްޖެ އަށް. މިހަގީގަތް އެބަޖެހޭ އަންފޯލްޑް ކުރަން.

 8. ޔޫއެންއައި

  މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވެރިކަން ކުރަން އުޅުމަކީ ހައްލެއް ނޫން ކަމަށް ޑރ. ޖަމީލު ވިދާޅުވުން އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. މަމެން ނަށް މިއަދު ވެސް ފީލް ކުރެވެއޭ ސްޓިލް ޑރ. ޖަމީލު މެންގެ ހިތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ދެެކެ ލޯބި ވުން އޮންނަ ކަމަށް ރާއްޖެ އާއި ދުރުގައި ހުރި ނަމަވެސް. ރައްޔިތުން ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކަނޑައެޅި ރިޔާސީ ނިޒާމް އަށް ޑރ. ޖަމީލު ރެސްޕެކްޓް ކުރުން އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. އޯއް އޯއް ޔޫއެން އައި ވީއާރ ދަ ސޭމް ވީ ވިން އޯރ ލޫސް އިން ދަ ގޭމް އޮފް ޕޮލިޓިކްސް ޔޫއެން އައި ވީސީކް ދަ ޓްރުތް ލުކިންގް ފޯރ ދަ ސައިންސް އިން ދަ ޔުނިވަރސް އިން ދިސް ޖާރނީ ވީއާރ ކޮމްޕޭނިއަންސް ސްޓްރަގްލިންގް ޓު މޭކް ދިސް ކަންޓްރީ އަ ބެޓަރ ޕްލޭސް ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ މީ ވައި ޝުޑް ވީ ފައިޓް އޯއް އޯއް އޯއް ޓެލް މީ ވައި ޑޫ ވީ ހޭވް ޓު ފައިޓް ވައި ވައި ވައި ވައި ވައި ވައި ވައި ވައި...

 9. ކުރާތި

  ކެނެރީގެ ނަޝީދު ވެރިކަމާއި ހެދި ހޭދެބައި ވެފައި ހުރި ވަރުން އޭނާ އަށް ސީދާ މިހާރު މިރާއްޖޭގެ އެއް ނަމްބަރު ގޮނޑިއަށް އޭނާ އަންނަން ބޭނުން ނަމަ ސީދާ ރައްޔިތުން ގެ ވޯޓަކުން އޭނާ ހޮވެން ޖެހޭނެއޭ އެވެސް ހޮވޭ އިރު ހޮވެން ޖެހޭނީ ވޯޓް ލާމީހުންގެ %50 އަށް ވުރެން މަތިން ވޯޓް ލިބިގެން ކަމަށްވާތީވެ އޭނާ އަށް ވޯޓް ނުދޭނެއޭ ރާއްޖޭގެ ބިޒްނެސް ކޮމިއުނިޓީގެ އެކަކު ވެސް އަދި މިޑިލް ކްލާސް އެއްވެސް މީހަކު އޭނާ އަށް ވޯޓް ނުދޭނެއޭ ނަތީޖާ އަކީ އޭނާ އަށް ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކަން ދުވަހަކު ވެސް ނުލިބުމޭ އެހެންވެ ވެރިކަމާއި ހެދި އޭނާ ހޭދެބައިވެފައި ހުރި ވަރުން އޭނާ އަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ލިބެން އޮތީ ރައްޔިތުން ވޯޓް ވެސް ނުލާ މީހަކު ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ވަޒީރަކަށް ހަދަން ވެގެން އޭނާ ކުރާ ކަމެކޭ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއްގައި ތިބޭނެއޭ ރައްޔިތުން ވޯޓް ނުދޭ މެމްބަރުން ވެސް ފީންނެއް މަޖްލީހުގައި އެއިން މީހެކޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދަކީ ދެން އޭނާ އެރޫޓް އިން މަޖްލީހަށް ވަދެގެން އުޅެނީ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ފާވާން ވެގެން ނޭ..

 10. ލުކްވެލް

  ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާ ނިޒާމް ރިޔާސީ ނިޒާމް އަކުން ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަަލު ނުކުރެވޭނެއޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދު ބޭނުން ވިނަމަ ވެސް ސަބަބަކީ ގާނޫނު އަސާސީ ބަޔާން ކުރާ ގޮތުން ވެސް ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރާ ނިޒާމް ކަނޑައަޅާނީ އެއީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނަގާ ވޯޓަކުން އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ވޯޓް ލިބޭ ކޮޅަކަށޭ އެގޮތުން ބެލިއިރު އެމްޑީޕީ އޮޅުވާލާ މަކަރާއި އަދި ހީލަތް ހަދައިގެން އެމެން ޕްރޮޕެގެންޑާ ފަތުރިނަމަވެސް ވެރިކަން ކުރާ ނިޒާމާއި މެދު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ލި ވޯޓްއިން އެމްޑީޕީ އަށް ލިބުނީ އެއީ ވޯޓް ލި މީހުންގެ %10 އޭ ދެން އެއޮތީ އެނގިފައި ނޫންތޭ ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރާ ނިޒާމް ރައްޔިތުން ބުނެދީފައި އެއޮތީ. ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރާ ނިޒާމް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ކެނެރީގެ ނަޝީދު ބަދަލު ކުރަން އުޅުން އެއީ އޭނާ ރައްޔިތުންނަށް ހަރާމްކޯރު ވުން ކަމަށޭ މަމެން މި ދެކެނީ ސަބަބަކީ އެއީ ރައްޔިތުން އޮތީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމް އޮޅާލަން އޭނާ ގާތު ބުނެފައޭ ރައްޔިތުން ދިން ވޯޓް ގައި.