ވަގުތު ބްރޭކިން
ރާއްޖޭގައި މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަން ޖެހޭ – ސަރުކާރު
1 ގަޑިއިރު ކުރިން

ކުޅިވަރު

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ދުވުން، ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް މިފަހަރުވެސް ފުރިހަމަ!

އެކު އުމުރު ފުރާ މީހުން މިއަދު އެއްތަންކޮށްލިއެވެ. މިފަަހަރު އެހެން އަހަރުތަކާއި ހިލާފަށް މީހުންވެސް ގިނަކޮށްލިއެވެ. މުހިންމު ބޭނުމަކަށް ދިރާގުން ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން އަންނަ ބޮޑު ދުވުމުގެ…

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 85)