މެންބަރު ޔާމީން ރަޝީދު
މެންބަރު ޔާމީން ރަޝީދު

މިރޭ ރާއްޖެ އާއި އެކު ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކަށް ފެންނަމުންދާ ހަނދުކޭތަ އާއި އެކު ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާމީން ރަޝީދު ޓްވިޓާގައި ވަރަށް މުހިންމު ތާރީޚީ ހަނދާންތަކެއް އާކުރައްވާ އަދި މިހާރުގެ ހާލަތާއި ގުޅޭ މެސެޖެއް ދެއްވައިފިއެވެ.

ADS BY SHEESHA

ޔާމީން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކުރިން ހަނދުކޭތަ ހިފާއިރު ބަސްނާހާ ކުދިން ގައިގައި އަހިފަތުން ތަޅާ އުޅޭ ކަމަށެވެ. މިހާރު ވެސް ރާއްޖޭގައި އަހިވަކުން ތަޅަން ޖެހޭ ހަތަރު ލީޑަރުން އެބަތިބި ކަމަށް ޔާމީންގެ ޓްވީޓްގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔާމީންގެ ޓްވީޓްގައި އިޝާރާތް ކުރައްވާފައިވާ ހަތަރު ލީޑަރުންނަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޝައިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ އެވެ.

ADS BY SHEESHA

ބަސްނާހާ ސިޔާސަކޮށް އުޅޭ ކުދިން އިސްލާހު ކުރުމަށް ހަނދުކޭތައަކީ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ކަމަށް ކުރީ ޒަމާނުގައި ދިވެހިން ގަބޫލު ކުރެއެވެ. އޭރު ގަބޫލުކުރެވިފައި އޮންނަނީ ބަސްނާހާ ސިޔާސަކޮށް އުޅޭ ކުދިން ކުދިން ގައިގާ ހަނދުކޭތަ ހިފާގަޑީގައި އަހިފަތުން ތެޅުމުން އެކުދިން އިސްލާހްވާނެ ކަމަށެވެ. ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި މިއީ ނަތީޖާ ނެރެވިފައިވާ މުޖައްރިބު "ފަނޑިތައެކެވެ."

ADS BY ASTERS

48 ކޮމެންޓް

 1. ލާދީނީ ގުރޫޕްގެ ކުދިންކޮޅު ހާދަ ދެރަވެއޭ ދޯ މީހަކު އެއްޗެއް ބުނެފިއްޔާ. ގަޓް ހުރެގެންނޭ ސިޔާސީ ވެވޭނީ.

 2. ރިޔާސީ އިންތިހާބު ނިމޭއިރު އަހިވަކަކަށްވެ އެހެން ފަޅިއެއްގަ ހުންނަވާނި.. ކައުންސިލް އިންތިހާބުގަ ވެލިދޫގެ ނަތީޖާ ފެނުނެއްނު؟ އަދި މުޅި ދާއިރާގަވެސް؟ ގިނޑި ބޭނުމިއްޔާ އަހިވަކެއް ކާންޖެހޭނި އެކަމަކު ދެން އެކަނެއް ނުވާނެ

 3. ފުރަތަމަ ތަޅަންވީ ނަވާޒު ގައިގައި ، އެހްނެޏާފަހެ މިއޮތީ އޮޅުވާލާފަ

 4. ތިއީ ނިކަންސޮރެއް ތިސޮރެއްނޫންތަ އެންޑީޕީން މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއަށް ހޮވިގެން އެއުޅޭ

  ބުރޯގެ ދާމޫގަނޑުގަ ހިފައިގެން ޕާޓީދޫކޮށް ދިޔައީ. ރަންކޮޅާ މިހާރު ބުރޯ ފަކީރު

  އެއުޅޭހާލު ނިކަން ދެކިބަލާ މިހާރު ކަނީވެސް އަހިފަތް.

 5. "މިހާރު ވެސް ރާއްޖޭގައި އަހިވަކުން ތަޅަން ޖެހޭ ހަތަރު ލީޑަރުން އެބަތިބި " ނޫސްވެރިޔާ ވިދާޅުވާ 4 ލީޑަރުން ރާއްޖެއަކު ނެތް! އެހެންވީމާ ޔާމީނު އެބުނަނީ އަދި ކޮންމެވެސް އެހެން 4 ލީޑަރެއްގެ ވާހަކަ ކަންނޭގެ.

 6. ތިއީ ބިދުޢައެއް. ބިދުޢަ ފެތުރުން ހުއްޓާލާ.

 7. ހިތުން ވަރަށް މޮޅު އެއްޗެއް ދޯ އެބުނީ.

 8. ރަނގަޅު ވާހަކައެއްތީ!!!

 9. ތީ ބޮޑު ހިޔާނާތްތެރިއެއް. އަދި ބުނަން ތި ޤަބޫލު ކުރަނީ ބިދުވައެް.

 10. އަހިވަކުން ތަޅަންވެސް ސުޕްރިން ކޯޓުން ނިންމި ނަމަ ތަޅަން ޖެހޭނީ.

 11. މެންބަރު ޔާމީންގެ އަގައަށް އަހިފަތް ބޮޑި ބޮޑި އަށް ކޮއްޕާ ފުރަންވީ އެއިރުން އެއިރުން ހަމަޖެހޭ ވާހަކަ އެއް ބުނެފާނެ ފަހަރެއްގަ

 12. އަހިފަތަކުން ނޫން ތަޅަންވީކީ، 4 ފަށް އެއްތެލުން 4 މީހުން ގައިގަ ތަޅާފަ ލޮނުމިރުސް އަޅަންވީ....!!!

 13. ކަލޯގައިތަޅަންވީ ޕާޓީއާއި ޤައެުމައްޣާއްދާރުވީމަ ލަދުކޮބާ

 14. ޔާމީނުގެ ގަޓުހުރިކަން ނިކަން ބަލާބަލަ އެއްފަހަރާ ހަތަރެތި ދިމާކުރީމަވެސް ބުޝިން ބުޝިން ބުޝިން.

 15. ތީއޭނަ ނަމުގެ މައްސަލައެއް ތިނަން ކިޔާމީހުން ތިބެނީ ބޯގޮވާފަ

 16. އަހިވަކުން ތަޅަންވީ ކަލޭ ގައިގަ ފާޑު ފާޑު ގެ ވާހާކަ ނުދައްކާ މަޑުން ހުރޭ ?

 17. ޢެމީހުނާ އެކު މެމްބަރު ގައިގަވެސް ތަޅަން ޖެހޭ. ތިވެސް ހަރާންކޯރު ވެފައިވަ މީހެއް

 18. ސުޕުރީމު ކޯރޓު އެޔޮތީނުން

 19. ޔާމީން ކިޔައިފިއްޔާ ހަމަ ބައެއް އުނިވަނީތަ!؟ އެހެންވެތާ މި ބުރާންތި ވެސް މި މޮޔަގޮވަނީ.. މީ ވެސް އިއްތިފާގެއްތަ؟

 20. ފުރަތަމަ އަހިފަތުންތަޅަންވީ ކަލޭގާގަޔާ މިނިކާވަގު ބޮޑު ވަގު ޔާމީން ގާގަ.މި ގައުމުގެ ހަލާކު

 21. ފުރަތަމަ ކަލޭ ގައިގަ ތަޅާ. ދެން ވަގުތު ޓީމު.

 22. ހހެހެހެެހެހެހެހެހެހ މި ދެން ކާކު؟ ކަލޯ 5 އަހަރު ނިމުނީމަ ތިއައް ކުޅެއް ޖަހާނެމީހަކުވެސް ނުވާނެ!... ކުކުޅު ހާ ވެސް ކާން ދޭމީހާ ދަނޭ..

 23. އެންމެ ފުރަތަމަ ތަޅަންވީ ތީނަ ގައިގަ.....ލަދެއް ނުގަނޭތަ މޑޕ ގެ ޓިކެޓް ގަ މަޖްލިސް އަށް ހޮވިގެން ހުރެ ޕޓ ބަދަލުކުރާކަށް....

 24. ތިޔަހެން ކަމަށް ވާނަމަ ތީ ބުއްދި ގަބޫލުކުރެވޭނެ ވާހަކައެއް ނޫން. ސަބަބަކީ މީހެއްގެ އަމަލު ރަނގަޅުވުމާއި ނުވުން އޮންނަނީކީ އިރާއި ހަނދު ދައުރުވުމަށް އަންނަ ބަދަލަކުން ނޫން.

 25. މިދެން ކާކުތަ ކޫސަނި ޔާނު ވ ފޫހިވާ ސޮރެއް

 26. ރިޝްވަތު ކައި އޭގެ އަޅުންނަކަށް މުޖައްރިބު ފަންޑިތައެއް ނޭގޭނެ!

 27. " ރުހުމުގެ ލޮލަކަށް އައިބެއް ނުފެންނާނެ " މިއީކީ ފަންޑިތައެއް ނޫނެވެ. މިއީ މުޖައްރިބު ހަޤީޤަތެކެވެ.

 28. ޖާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ

  އަހިފަތުން ނޫން މުގުރުބުރިން ތެޅިޔަސް ނުވާނެ ރަނގަޅެއް. ތިޔަ ނަޝީދެއްނު މަށަށް ގުޅާފަވެސް ބުނީ ޖާރިޔާއޭ ހިނގާށޭ ތަޅާނެކުދިންކޮޅެއް ހޯދައިގެން ތަޅަން. އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި އަހިފަތުންނެއް ނޫނޭ އިނގޭތޯ.

 29. ގައުމުގެ ރައީސް އަކީ ވެސް ވެލިދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ޔާމީން އެއް. ޥެލިދޫ ދާއިރާ މެމްބަރަކީ ވެސް ވެލިދު އަށް ނިސްބަތްވާ ޔާމީން އެއް.. ޕްރައުޑް އޮފް އަވަ ޓޫ ބްރަދާސް

  • ތި ވެލިދޫ މީހުންނަކީ މީހުންނުބައި މީހުން އުޅޭ ރަށެއް. އެހެން ވީމަ ތިކަލަހަ ތާކަށް މީހަކު ނިސްބަތް ވެގެން މީހަކު ވާނެ އުފަލެއް ނެތް. ކަމެއް ވީމަ ދޯ ނަރަކަ ވެލިދޫ ކިޔަނީ. ???

  • މަގޭ ހިތަށް އަރާ މި މީހުން ވެލިދޫ މީހުން ނުބައޭ މިކިޔަނީ ކޮން ގޮތަކުންބާ އޭ؟ މިހާރު މީހުން މަރާ އިރު ވެސް އެތާގަ ވެލިދޫ މީހެއް ނުހުރޭ. ގޭންގެއްގަވެސް ވެލިދޫ މީހެއް ނޫޅޭ. ހަމަ ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންވެސް ކުރާ ކަންތައް އެކަނި ވެލިދޫ ޒުވާނުން ކުރަނީ. ހަކުރު ބުޔުން އެކަނި. އެކަމު ވެލިދޫ މީހުން ނުބައި މިވަނީ. ހަމަ ވެލިދޫ މީހުން ގަދަ ވީމަ ޖޭ ބޮކި ވަނީ.

 30. ކޮބާ މިރައިސް

 31. ޢެމްޕީ އަށް ޓަކައި މުޅި ދާއިރާ ފަހުރުވެރިވޭ.. ހޮޕް ހޮޕް އެމްޕީ ޔާމީން

 32. ދިވެހި ތާރީޚް ދުއް އެންމެ ޒުވާން މަޖްލީސް މެމްބރ އަށް އައްސަރިބަހާ ސާބަސް

 33. ސާބަހޭ އެމްޕީ.. ތީ މިދާއިރާ އަށް އަދި މި ގައުމަށް ލިބުނު ރަންގަނޑެއް.

 34. އަހިފަތް ކީއްކުރަން އަލަފަތް އަންދަވައިގެންނަމަވެސް އެބަޖެހޭ އެކުދިންބަސްއަހާތޯބަލަން ހަފުތާބަންދުގަ ކުޑަކުއްޖަކުގޮވައިގެން ތަނަކަށް ނުކުމެލެވޭކަށްވެސްނެތް ތިކުދިންގެ އުނދަގުލާހުރެ އެބަޖެހޭ އިސްލާޙްކުރަން

 35. އެކުވެރި އަހްމަދު

  ޔާމީން ކަލޭގެ ކޮސް ވިސްނުން މިއަދު މަށައް އެގިއްޖެ.
  ޝަރީއާ އިލްމުން ކަލެއަށް ލިބިފަ އޮތީ ޒީރޯކަން މަ ގަބޫލް ކޮށްފިން މިހާރު.

  ކަލޭތީ ޖާހިލަކަށް ވުރެ ވެސް................

 36. ހަަހަަހަހަހަހަަހަހަ

  އެހެންވީރު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަނހިފަތުން ތަޅަންވީ 2 ޔާމީން ގައިގަ!

 37. ހަމަ ތަޅަންވީ ފަތުން

 38. ޤާސިމް ގައިގަ އެބަ ތަޅަމެންނު ވާވަރަށް..ޔާމީން ފެކްޝަނަށް ހަލާކު ހުރި

 39. ތިބުނާ ފަތަކުން ތެޅީމަ ދެ އަތް މައްޗަށް ނަގާ އިސްލާމް ވާނެއޭތަ ބުނަން ތިއުޅެނީ. އެހެން ކަމަށް ވާނަމަ ތީގެ ފަތް ބޮނޑިޔަކުން އެންމެ ފުރަތަމަ ލަޑަންވީ ޓްރަމްޕް މޫނު މަތީގަ.

 40. ތިމާ ހިތައް އެރި ގޮތަކަށް މީހަކު ކިޔާހާ އެއްޗެހި މާނަކުރުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން

 41. ގަދަ ހަހަހަހަހަަ

 42. ނަވާޒް ބޭނުން ގޮތަކަށް ނަވާޒްގެ ސިޔާސީ ފިކުރު ހުންނަ ގޮތަށް އެ ތަރުޖަމާ ކޮށްލީމަ ހީވަނީ އެހެން މީހުން އެ ޤަބޫލު ކުރާނެ ކަމައްތަ؟ ތިހާ ޤަމާރު ބައެއް ނޫން. ޔާމިންއަކީ އެމްޑީޕީއަށްޓަކައި ޤުރުބާންވި ދިވެހި ދަރިއެއް. އެހެންކަމުން މަރުޙޫމް ޔާމިން ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދަށް ދެރަވާގޮތަށް ތިފަދަ ޓުވީޓެއް ނުކުރައްވާނެކަން ޔަޤީން. މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ލައްކަ ލާރިއެއް ލިބޭތީ ދޯ ނަވާޒްގެ ލިޔުންތަށް މިހާރުގެ ޤައުމުގެ ވެރިޔާއަށް ފޭވާ ވާގޮތަށް ލިޔަނީ. ތިއީ ކޮންތާކުން ދަސްކުރި ނޫސްވެރިކަމެއްތޯ؟

  • މި މީހާ ލިޔާ ޚަބަރުތައް ކިޔަންވެސް ހެޔޮނުވާނެ....ލިޔެފާނެ ކޮންމެ ފަދަ ވާހަކައެއްވެސް....މޮސްޓް ބޯރިންގ ޖާރނަލިސްޓް...

  • ދެން ރާއްޖެ ޓީީ ވީ ގަ އެއުޅެނީ ކޮންތާކުން ނޫސްވެރިކަން ދަސްކޮއްފަ ތިބި ބައެއް... އަބަދު ވެސް ނަޝީދު އަށް ފެއަރ ވާ ގޮތަކަށް ނޫނީ އެއްވެސް އެއްޗެއްކިޔަން އެގޭ ބައެއް ނޫން އެތާ އެއުޅެނީ...

 43. ތީނަ ގައިގަ ތެޅިއްޔާ މާރަންގަޅުވާނެ ހެންހީވަނީ