ކ-ވ: ތ.ކިނބިދޫ، ގުލްފާމުގެ މުޙައްމަދު ސާޒް (21އ) އާއި މ.ލޮނުމިދިލިގެ އަފްރާޙް ޢަބްދުއްރައްޒާޤް (21އ) --

ފުލުހުން ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދެމީހަކު ހޯދުމަށް ފޮޓޯ އާއްމުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY OOREDOO

ފުލުހުން ހޯދަމުންދާ ދެމީހުންނަކީ ތ.ކިނބިދޫ، ގުލްފާމުގެ މުޙައްމަދު ސާޒް (21އ) އާއި މ.ލޮނުމިދިލިގެ އަފްރާޙް ޢަބްދުއްރައްޒާޤް (21އ) އެވެ.

ނަމަވެސް މި ދެ މީހުން ހޯދަމުންދަނީ ކޮން މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންކަމެއް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ މި ދެމީހުންނާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ސީރިއަސް އެންޑް އޮގަނައިޒް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑިއުޓީ ނަމްބަރު 9911099 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރުމަށް އެދިފައެވެ.

ADS BY SHEESHA

 

ADS BY ASTERS

3 ކޮމެންޓް

  1. ގާނިމްއަބްދުލްގަފޫރް

    ޢަނަސް ގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި!!

  2. ނުވާނެ ތިހިނެއި

  3. ކިނބިދޫ ފިރިހެން ކުދިން ވަރަށް ރީތިވާނެ