ވަގުތު ބްރޭކިން
ރިޔާޒް، ފައިރޫޝް އަދި ދީދީއަށް ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ ދިނުމަށް އަމުރުކޮށްފި
43 މިނެޓް ކުރިން

ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުންތައް