ހަޤީޤީ ހާދިސާ

ހަޤީޤީ ހާދިސާ: ބަދުއަހުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގަން ތިއްބައި ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް ވަނީ ޖިންނިއެއް

ޒުވާން އުމުރުގައި "ބިޓުން" ނެގުމުގެ ސަޤާފަތަކީ އަހަރެންވެސް ނިކަން ލޯބިކުރި ސަޤަފަތެކެވެ. އެގޮތުން ރައްޓެހިންނާއެކު ޖޯޑު ހަދާލައިގެން ދުއްވާލަން ދިއުމަކީ އަހަރެން ކޮންމެ ރެޔަކުވެސް ކުރަމުން އައި…