ވަގުތު ބްރޭކިން
މިރޭ ވަޅި ޖެހި މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް "ވަގުތަށް" ލިބިއްޖެ
2 ގަޑިއިރު ކުރިން

އެމްބީއެސް ވަގުތު ފުޓްސެލް ޗެލެންޖް 2017: ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު