މާބައިދޫގައި ދަނޑުވެރިން ހައްދާ ތަކެތި ވިއްކޭނެ ގޮތެއް ނެތް

(ލ. މާބައިދޫ) ދަނޑުވެރިކަމަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އާންމު މަސައްކަތެކެވެ. އެމަސައްކަތްކޮށްގެން ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ހޯދަމުން އަންނަ މީހުން މަދެއް ނޫނެވެ. ރާއްޖޭގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގައި އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ގުނާލެވޭ ރަށްތަކާއި އަތޮޅުތައް…