"ވަގުތު ހޭރިޔާ" ޓީމް ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި

(ފުވައްމުލަކު ސިޓީ) ރަށްރަށުގެ ހާލަތާއި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ގެނެސްދިނުމަށް "ވަގުތު" އިން ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ ދަތުރުގައި "ވަގުތު ހޭރިޔާ" ޓީމް ފުވައްމުލަކަށް އައިސްފިއެވެ. މިއަދު ވަނީ ނޫސްވެރިންނާއި ފޮޓޯގްރާފަރުންނާއެކު ވަގުތުގެ 12 މެމްބަރުން…