ފަހަކަށް އައިސް އިންޓަނެޓްގައި ވައިރަލް ވެފައިވާ އެއްކަމަކީ ތަފާތު ޕަޒަލްތަކުގެ ނަތީޖާ ދިމާކުރުމެވެ.

މިފަހަރު ވެސް މިއޮތީ ސިކުނޑިއަށް ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް ކޮށްލަން ފުރުސަތު ލިބިފައެވެ. މަތީގައި އެވާ ފޮޓޯ އިން ފެންނަނީ ކިތައް ތިނެސްކަން ހެއްޔެވެ؟

މިއީ ޖަވާބު ދޭން ވަރަށް ފަސޭހަ ވާނެ ސުވާލެއް ހެން ފަހަރުގައި ހީވި ނަމަވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިސުވާލުގެ ޖަވާބު ހިއްސާ ކުރި މީހުންގެ ޖަވާބުތަކަށް ބެލުމުން އެނގެނީ މިއީ އެހައި ފަސޭހަ މަސައްކަތަކަށް ނުވި ކަމެވެ.

އެހެންކަމުން އުނދަގޫ މިމަސައްކަތް ކޮށްލާ ހުސްވަގުތު ފުރާލުން ރަނގަޅު ވާނެއެވެ.

ADS BY SHEESHA

ތިކުރެއްވި މަސައްކަތުން ހޯދުނީ ރަނގަޅު ޖަވާބުތޯ ކަށަވަރު ކުރަން ތިރީގައިވާ ފޮޓޯ ބައްލަވާލައްވާށެވެ.

ADS BY ASTERS

1 ކޮމެންޓް

  1. މީގެ މަޮޅު ކަމަކީ ކަަޮބާ؟؟؟