ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަދި މިހާރު އދ.ގެ ދީނީ އަދި ފިކުރީ މިނިވަންކަމާއި ބެހޭ މަންދޫބު ޑރ.އަހްމަދު ޝަހީދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަދި މިހާރު އދ.ގެ ދީނީ އަދި ފިކުރީ މިނިވަންކަމާއި ބެހޭ މަންދޫބު ޑރ.އަހްމަދު ޝަހީދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަދި މިހާރު އދ.ގެ ދީނީ އަދި ފިކުރީ މިނިވަންކަމާއި ބެހޭ މަންދޫބު ޑރ.އަހްމަދު ޝަހީދު އަނެއްކާވެސް އިސްލާމްދީނަށް ގޮންޖަހައިފިއެވެ.

އދ.ގެ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ނަމަވެސް މިހާރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހިންގާ އެކި ހަރަކާތްތަކަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ސަމާލުކަން ހޯދައިދިނުމާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ޝަކުވާތައް ކަމާބެހޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިދާރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު އަދާކުރާ ޝަހީދު މިފަހަރު އިސްލާމްދީނަށް ގޮންޖަހާފައި ވަނީ މަރުގެ ޙުކުމާއި ދެކޮޅު ހަދައިގެންނެވެ.

އެމެރިކާގައި ވެސް އިންޖެކްޝަން ޖަހައިގެން މީހުން މަރާ ކަމަށް ބުނެ މީހަކު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއް ރީޓްވީޓް ކުރައްވަމުން ޝަހީދު ވިދާޅުވީ ކޮންމެ މީހަކު ކުރިޔަސް މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން އެއީ ގޯސް ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ޑރ.ޝަހީދު ކަނޑައެޅިގެން މަރުގެ ޙުކުމާއި ދެކޮޅު ހަދާފައި ވާއިރު އިސްލާމްދީނުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އެއްވެސް ޙުކުމަކާއި ދެކޮޅު ހެދުމަކީ ދީނުން ބޭރުވާނެ ކަމެއް ކަމަށް އިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެއެވެ.

މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަކީ ގޯހެއް ކަމަށް ޑރ.ޝަހީދު ވިދާޅުވިއިރު އެއްޖިންސުން ކައިވެނި ކުރުމަށް ތާއިދުކޮށް އޭނާ ޓްވީޓް ކުރެއްވީ މީގެ ދެހަފްތާ ކުރިންނެވެ. ޑރ.ޝަހީދު ތަކުރާރުކޮށް އިސްލާމްދީނާއި ދެކޮޅު ވާހަކަތައް ދައްކަވަމުން ދާއިރު އަދާލަތު ޕާޓީ ވެސް ބައިވެރިވާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ޑރ.ޝަހީދުގެ "އެހީ" ހޯދާތީ ވަނީ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައެވެ. އަދި އަދާލަތު ޕާޓީ އިން ވެސް ޑރ.ޝަހީދުގެ އަމަލުތައް ކުށްވެރި ނުކުރާތީ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ.

ADS BY SHEESHA

މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމާއި ދެކޮޅަށް ޑރ.ޝަހީދު ވާހަކަ ދައްކަވާފައި ވާއިރު ރާއްޖޭގައި މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަން ފަށަން ތައްޔާރުވާތީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޕްރެޝަރު ރާއްޖެ އަށް ދަނީ ބޮޑުވަމުންނެވެ.

114 ކޮމެންޓް

 1. ހަތްބޯރާހިތަކެއް ނޫން. އޭނާއަކީވެސް ޖާހިލެއް. ގެނެސް މިތިބީވެސް ޖާހިލުން. އެމީހުންނީ ޖަހާލަތުގެ އަނދިރިކަމުގެ ތެރޭން ނުކުމެ ދުވަހަކުވެސް ތަހުޒީބު ނުވި ނުވެސްވާނެ ބައެއް.

 2. މަގޭ ސުވާލު

  ސުވަރުގެ ދެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބޭ އެއްވެސް ދީނެއް ދައްކަބަލަ.

 3. ރާއްޖެއަށް އެހީ ހޯދަނި އަބަދު މުސްލިމުންގެ އަތުންތަ؟

 4. ކުރިއެރުން އޮތީ ހުޅަނގަށް ތަބާވެގެން.

 5. އައްޗި.ކަލޭތީކާކު މަރިވެރި އިލާހްގެ ހުކުމްފުޅަށް ފާޑުކިޔަން. ކަލޭހީވަނީ ޕީއެޗްޑީނެގުނީމަ ދެން މުޅި ކާއިނާތުގެ އެންމެ މޮޅު މީހާކަމަށް ހޯވެ މޭފިލުއްޕާލެެވޭނެކަމަށްތަ. ބުނށތީ އަހަންތަ. ކިޔެވިކިޔެވީނުން ކާފަރުވާ ވާހަލަ. އެހެންވެފަހުރި ބައިބުރާންޗރއްކަލޭތީ.ލާރިއަށް ބޫތުކައޮފައި.ޖާހާއިއްޒަތަށް ދެވި ހިފާފައި. ބަލަ ކަލޭގެގަމާރުކަން މިއިން އެނގެނީ. ކޯއްޗެއް އެނގިގން އުޅޭ ޖާހިލެއް.

 6. ސަހީދު އެހެން ބުނީމަ އޭނަ ގޯސްވި ފަދައިން މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަން ޖެހޭކަން އެނގިތިބެ އެ ހުކުން ތަންފީޒުނުކުރާ ވެރިންނަށް ވެސް އަހަރެމެން ނަފުރަތުކުރަން ޖެހޭ..
  އާރާބާރު އޮތް އިރު ކީއްވެހޭ އިސްލާމީސަރީއަތް ގާއިމުނުކުރެވެންވީ ؟ ރާއްޖޭގަ އެކި ދައުރުގަ ރައިސްކަން ކުރި މީހުނަށް މި ބުނެލީ

 7. ބަރުބަރީ ރަންނަމާރި ފައްސާލާފަ މިރާއްޖެއަށް އަރުވާފަ މިތިބީ ހަތްބޯރާހިންތަކެއް ދޯ؟

 8. ހޫން

 9. ޝޭމް އޮން ޔޫ!

  ހުޅަނގަށް ތަބާވެގެންހުރި ޖާހިލެއް...

 10. ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ބޭނުމީ ޝަހީދުކަހަލަ އަންނި ކަހަލަ ބޭފުޅުން. މިތާ ކޮށްފަ ހުންނަ ކޮމެންޓްތައް ބަލާލީމަވެސް އެބަފެނޭ ދިވެހީންގެ ހާލަތު ގޮސްފަ ހުރި ދަރަޖަ. ހީވަނީ ޖާހިލު ޒަމާނުގަ އުޅެވޭހެން.

 11. އިސްލާމުންނޭ ކިޔައިގެން އުޅޭ މީހުންގެ ފެންވަރު ދެއްތޯ!! ޑރ. ޝަހީދު އެކަނިތަ؟؟؟

  މަރުގެ އަދަބުގެ ވާހަކަ އާއި އެއްޖިންސުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު، އެހެން ކަންކަމުގައި ދިވެހިންގެ ޙާލަތު ކޮބާ؟؟
  ބޭންކު އިންޓަރެސްޓް،
  އިސްލާމް ދީނާ ޚިލާަަފަށް ކުރާ އިންޝުއަރެންސް،
  މިއުޒިކް،
  އައުރަނިވާނުކުރުން،
  ޣީބަބުނުން،
  ++ މިކަންކަމާ ރުހި ދެމިގެންވާ ގޮތެއްގައި މިކަންކަމުގައި ބައިވެރިވެގެން އުޅެނީ ކިތައް ދިވެހިންތޯ؟؟

 12. ރިސޯރޓްބޯއި

  ސައުދީ ގެސްޓުން އެއްމެ ގިނައިން ރާ ބޮނީ ރިސޯޓް ތަކަށް އައިސް.... ދެން ސައުދީ ޕުރިންސުން އުޅޭ ގޮތް ނުބުނިއްޔާ ރަގަޅު ވާނީ... ގައިމު ގުރުއާން ބާވާލެއްވީ އެމީހުންގެ ބަހުން..... އެކަމަކު އެމީހުން އެއަށް އީމާން ނުވާތީ ދޯ އެހެން އުޅެނީ... ދެން މިތާ ސައުދީ އަރަބިޔާ އޭ ކިޔާގެން މިސާލު ޖެހުމުގެ ބޭނުމެއްނެތް

 13. ބޮޑުކާފަރު ބައްޕަ.

 14. އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައިސް އުސްތާޒް މައުމޫނުގެ ކޮއްކޯފުޅު ވިދާޅުވި ކުރިއަން އޮތް 3މަސްތެރޭހުކުމްތަންފީޒްކުރާނެވާހަކަ އެއީ 3 ތިންގަރުނަންވެސް ވެދާނެ ދޯ ހަމަހުސް އެއްވަރުގެ ޖާހިލުން ދޮގުހެދުމާއި ހިޔާނަތްތެރިން މުޅިގައުމުގެ އިސްފަޑިގައިތިބީ އޯކޭ މަވާސަލާމް ދެންވޯތްވެސް ނުލާނަން އެއްވެސްމީހަކަން ވަރަންސަލާމް

 15. އާން ހޫން

 16. ހޫން. އަދާލަތު އެއީ ހަމަ އަޑެއް

 17. ވިލި އަޙްމަދު

  މިކަލޭގެ ނަމުގެ ކުރިއައް ޑޮކްޓަރ
  ކަނޑާލާފަ
  (މުރައްކައްބު) ޖާހިލު ޝަހީދު ކިޔަންވީ.

 18. ޑރ. ޝަހީދަކީ މާތް ﷲ އަށް ވުރެ މޮޅު މީހެއް ކަމަށް އޭނާ ހީ ކުރިއަސް އެއީ ހަމަ އޭނާގެ ޖާހިލު ކަން ކަމުގައި ނޫނީ ނުވާނެއެވެ. އެއީ މޮޅު ކަމެއްވެސް ނޫނެނެވެ. އަދި އޭގެ ސަބަބަުން އިސްލާމުންނާއި ﷲ ގެ ޝަރީއަތަކަށް އެއްވެސް އުނިކަމެއް ނެތެވެ. ތިޔަ މީހާ ގަނޑުވެސް މަރުވެގެން ނޭފަތައް އަދި ކަފަ ޖަހާނެއެވެ.. ބަލަން ތިބޭށެވެ..

 19. ދިވެހިމީހާ

  އަހަރެމެންގެ އެދުމަކީ އަންނި ވެރިކަމަށް އެރުން. އޭނާއަށް ނޭރޭކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ޑޮކްޓަރ ޝަހީދު އަރުވާ. އަހަރެމެން ބޭނުން މިހައްދުފަހަނެޅި މީހުންގެ ކިބައިން ރާއްޖޭގެ ދިވެހިން ސަލާމަތް ކުރަން. މިތާ ޖަހާފަ މިހިރަ ކޮމެންޓަކީ ހަމަ ގައިމު އަސްލު ދިވެހީންނާ ބީރަށްޓެހި ހަރުކަށި ބައެއްގެ ކޮމެންޓުތަކެއް. މިމީހުން މިރާއްޖޭން ބޭރުކުރަންވީ. ނޫނީ އަހަރެމެން އެހެން ގައުމަކަށް ގެންދަންވީ. ނޫނީ ރާއްޖެ ދެބައިކޮށްފަ މިމީހުންނަށް އެއްބައި ދޭންވީ. އެހެން ނޫނީ މިމީހުންނީ މައިނޯރިޓީއަށް ހަދަންވީ. ހައްލެއް އެބަ ބޭނުންވޭ ދެއްތޯ؟

 20. ސިހުރު ގަބޫލު ނުކުރާކަމަށްބުނެ ޔާމީނު ރޭ ވަނީ ޤުރުއާނަށް ގޮންޖަހާފައި. މިކޮމެންޓް ޖަހަން ކެރޭނެތަ

 21. ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރި ބައެއް މެމްބަރުންގެ މައްސަލަތައް އަލުން ބަލާ އަވަހަށް ޕާރޓީން ކަނޑާލާފައި ތިބި އެމްޕީން ތައް އަލުން ވައްދާ އެކަން އިއުލާން ކޮށްލާ މަޑު މަޑުން އާފަލު ކާލަ ކާލާ މައިކަލް ގެ ލަވަ އަޑު އަހާލަން ތިބެންވީ އޭ ލިވިންގް ރޫމް ގައި. އެއިރުން ދަ ބިއުޓިފުލް ވާރޑިކްޓް އައުމުން ރާއްޖޭގެ މަޖްލީހުން އޮގަނަައިޒްޑް ކޮރަޕްޝަން ފުހެވިގެން ދާނެއެވެ. މީ މި ގައުމު ދެމި އޮތުމަށް ޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. މި ކަން ކުރެވޭނެއޭ ގާނޫނު އަަސާސީގެ 144 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން. ގިވް އިޓް ވެން ވީ ވޯންޓް އިޓް. ގިވް އިން ޓު މީ. ގިވް އިން ޓު މީ.

 22. ދިވެހިންނަކީ އެއްމެ ކުރީސުރެން ފެށިގެންވެސް ލޭއޮހޮރުމާ ދެކޮޅު ބައެއް. އެ ލެޔަކީ އާދައިގެ އިންސާނެއްގެ ނުވަތަ ކުއްވެރިޔެއްގެ ލެޔަކަސް އެ އޮހޮރުވުމާދެކޮޅު.ވީމާކމީހުންގެކތެރޭގައިުނުބޭތިއްބޭވަރުގެކުއްވެރީން މަރުވަންދެން ޖަލައް ލާ ހައްޔަރު ކޮއްފަ ބައިތިއްބާ. އެއްވެސް މީހަކު މަރައިގެން ނުވާނެ.

  • ލޭނުއޮހޮރާތަ ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނުގެ އޯގާވެރިކަމުން ރާއްޖޭގެ އެތައް ހާސް ބަޔަކު މަރާލީ؟

 23. ޔޫރަޕު ގައުމުތަކުން މީހުން މަރަނީ ޘަރީއަތްކުރުމަކާނުލައި. އެމީހުން މަރާލެއް މާގިނަ. ޝަހީދު ﷲ އަށް ބިރުވެތިވެ، އިސްލާހުވުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވަން.

  • އައިސިސް މީހުން މީހުން މަރަނީ ކޮން ޝަރީއަތެއް ކޮށްފަ؟ ކަލޭމެން ކުރާ ޝަރީއަތެއް ދުވަހަކުވެސް ިއންސާފުވެރިތަ؟

 24. ޔޫރަޕު ގައުމުތަކުން މީހުން މަރަނީ ޘަރީއަތްކުރުމަކާނުލައި. އެމީހުން މަރާލެއް މާގިނަ. ޝަހީދު ﷲ އަށް ބިރުވެތިވެ، އިސްލާހުވުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވަން.

 25. މިހާރު ދިވެހީންނޭ ކިޔާގެން މިއުޅޭ އިސްލާމުންނޭ ކިޔާ މީހުންނަކީ އަސްލު މިރާއްޖޭގެ މީހުންނެއް ނޫން. އެއީ އަރައިގަނެ ގަދަވެގެން އުޅޭ ބިރުވެރި ބައެއް. އަހަރެމެން ދިވެހީަންނަކީ ފެށުނީއްސުރެ މަސަލަސް ބައެއް. އަހަރެމެން ކޮންމެ ނަމެއް ކިޔަސް މީހުން މަރާ ބަޔަކަށް ތަބައެއް ނުވާނަން. މީހުން މަރާފަ ތިބި މީހުން އަންގާ އެންގުމަކަށްވެސް ތަބާނުވާނަން.

 26. ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ގދ.ގައްދޫ / ދަނބުފަށުވިގެ

  ސައްދާމު ޙުސައިން އާއި ޤައްޒާފީ ފަދަ ބޭފުޅުން މަރާލި މަރާލުން އެއީ ގޯސްކަމެއްކަމަށް ޑރ. ޝަހީދު ބުނަނީ ދޮއްތޮ!

 27. މިސަރުކާރު ނޭވާހޮޅިޔަށް ވެއްޓުނީމަ ފަރުވާގެގޮތުން ދޭ ވެކްޝިންތީ. ނޭވާހޮޅިޔަށް ވެއްޓިފައިއޮތް ސަރުކާރު ނެގެހެއްޓުމަކީ ތިވަރުގެ އިންޖެކްސަނަކުން ވާނެކަމެއްނޫން. އިތުރަށް ފަޟީޙަތްނުވެ ހަނުހުރުން ޑޮކްޓަރަށް މަންފާއޮތީ!

 28. ޑޭންޖުރެސް

  ތަމެން ހައިޖެކް ކުރަނީ ގާނޫނު އަސާސީ އާއި ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފަށް ކަމަށް ތަމެން ބުނާނަމަ ތަމެން ދަގަ ކޯޓަށް. ކޯޓް އެއޮތީ ދޯ. ކޯޓަށް ގޮސް ގެން ތަމެން އެކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން ވަކާލާތު ކުރަން އުޅެގަ އެމެންގެ ކްރުއަލް މައިންޑެޑް ލޯޔަރޭ މެން ގޮވައިގެން ގޮސް. ތަމެން ނަށް ނުކެރޭނެ މަމެންގެ ޕާރޓީގައި ތިބެފައި މަމެންނަށް އޮޅުވާލާ މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމަށް ފަހު ތަމެން ތިޔާއީ ރައްޔިތުންގެ ފަޅި އޭ ކިޔާ އެޒާތަށް ރައްކާ ނުވެވޭނެއެވެ. ހަމަ މިހާރު ގޮނޑި ހުސްކުރަން އުޅެގަ އަދި މަމެން ތަމެންނަށް އިންވެސްޓް ކުރި ހުރިހާ ފައިސާ އެއް އަނބުރާ %150 އިންޓަރެސްޓާއި އެކު ޕޭބެކް ކުރޭ އެއްފަހަރާއި ވަންގޯ އިން. ކޮންމެ މީހަކު 500 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ. ތަމެން މިހާރު ތިޔާ ބޮޑު ސޭޓް އަތުން ސުޕާރީ ނަގައިގެން ތިޔާ އުޅެގަތް ގޮތުން މަމެންނަށް ހާދަ ހީވެއޭ ސުޕާރީ މިލިއަނުން ބިލިއަނަށް ކަޑައްތު ކުރާ ހެން ދޯ. ތަމެން ތިޔާ ކުރީ ވަރަށް ބޭޑް ކަމެކޭ. އެއީ ޑޭންޖުރެސް ކަމެކޭ ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް. ހޭއް ހޭއް ހޭއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް. ޑޭންޖުރެސް..

 29. އަހަރެމެން ގަބޫލެއް ނުކުރަން މިހާރު އަދާލަތު ޕާޓީ އެއް ރާއްޖޭގައި އޮންނަކަމަކަށް.އަނާރާ އަދި އަލީ ޒާހިރު ކަލޭމެން ދެމީހުން ނިކަން ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ލާދީނީ ޝަހީދު އަށް ބުނެބަލަ،ނުކެރޭނެ ބުނާކަށް.ތީ މުޅިންވެސް އަމިއްލަ އެދުމާއިގެން ފޯވެފަ ތިބި ބައެއް.މި ރާއްޖެ އަކުން އަނާރާ މެން އަލީ ޒާހިރު މެން ދެން ބަލައެއް ނުގަންނާނެ.ކަލޭމެނގެ ޕާޓީ އަށް ކިޔަންވީ އަދާލަތެއް ނޫން.ކޮންމެވެސް އެހެން ނމެއް ހޯދަންވީ.ލަދުން ބޯހަލާކު.އަނާރާ ކަލޭމެން ނަށް އެތަން ދައްކަވާނެ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވަރަށް އަވަހަށް.ކަލޭމެންނަށް ދީނަށް ވުރެ މުހިއްމު ކެނެރީގޭ ނަޝީދުވެސް.

 30. ދެރައީ ތިފަދަ މީހުންނައް، ތިފަދަ ވަޒީފާތައް ދޭތީ..

 31. މީ ހާދަ ވިޔާނުދާ މީހެއް... މީނަގެ އަންބަކު ވެސް ނެތީތަ މީނަ ހުއްޓުވަން

 32. ޑރ.އިބިލިސް

  މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމާ މަވެސް ދެކޮޅު...!!! " ޔައުނީ " ރައީސް ޔާމީން މި

  ރާއްޖޭގާ މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަން އުޅެނީ އިސްލާމް ދިނުގަ އެކަން އޮތްގޮތާ

  ހިލާފަށް ކަމަށްވާތީ......!!!!!!

 33. މަރުގެ އަދަބު ރާއްޖޭގަނުދީގެން އުޅުމަކީ އަދި ދީނުން ބޭރުވުނެއްނޫންދޯ... ފޭކް ހަބަރު

 34. ވާހަކަ ތަކަށް ތާއީދު ނަމަވެސް ވަރަށް ޕޮލިޓިކަލް އާރޓިކަލްއެއް...

 35. މައްސަލަޔަކީ ކަލޭމެންނަށް ހަމައެކަނި ޑރ. ޝަހީދު ލިޔާ އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފް ވާހަކަތައް ފެންނާތީ އެވެ. ކޮންމެ މީހަކު ލިޔުނަސް އަދި ބުންޏަސް އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފް ވާހަކައެއް ރަނގަޅެއްް ނުކުރެވޭނެ އެވެ. ޙަރާމެއް ޙަލާލެއް ނުބަލާ ފައިސާ ހޯދައި އަދި އޭގައި ހިފުމާެއި، ފައިސާ ދީފައި ހިލޭ އަންހެނުންނާ ގުޅުން ހިންގުމަކީ ވެސް ކަނޑައެޅިގެން ﷲ ޙަރާމް ކުރައްވާފައިވާ، ބޮޑުފާފައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ. އަމްދުން އިސްލާމީ ޤައުމެއްގެ ވަލިއްޔުލްއަމްރު ޕަބްލިކް ސްޕީޗް ތަކުގައި ދެއްކުމަކީ އެފަދަ ކަންކަމަށް ހިތްވަރު ދެއްވުމެވެ. މިކަންކަން ވަޤުތު ނޫހަށް ހަމަ ނޭނގެނީހެއްޔެވެ؟

 36. ވެލެޒިނީ މިފާޑުގެ ވާހަކަ ކުރިން ދައްކާ އުޅުނީ. މިހާރު އެހެރީ މޮޔަވެފައި، ކޮށްފައި ނުކުރާނެ ކަމެއް ނޭނގިގެން އޮރިޔާމުން ވެސް އުޅޭ. ދެން އަހަރުމެންގެ ސަހީދު އެފާޑަށް އުޅޭތަން ފެންނާނީ

 37. ސަހީދަކަސް އަދި އެހެން މީހަކަސް އިސްލާމް ދީން ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ

 38. ސަހީދަކަސް އަދި އެހެން މީހަކަސް އިސްލާމް ދީން ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ

 39. ސިޔާސީ ފަރާތް ތަކާއި މެދު އިންސާފުން ސަރުކާރުން ކަންކަން ނުކުރާނަމަ އެ މީހެއްގެ އާއިލާ އަކުން ޖެހޭނީ އެކަން ކޯޓް ތަކަށް ހުށައަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން. ރާއްޖޭގެ ކޯޓަކުން އިންސާފު ނުލިބޭނަމަ ދެން ދާން ޖެހޭނީ ބައިނަލް އަގަވާމީ ކޯޓް ކަމުގައިވާ ދަހޭގް އަށެވެ. އޭގެކުރިން މަމެން އަހާލަން ބޭނުން ވޭ ޝިނާން ގާތުން ތަމެން ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންނަށް ކުރި ހުވާގައި އޮންނާނީ ރައްޔިތުންނަށް ތެދުވެރި ވުމަށޭ. އެކަމަކު ތަމެން 23 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކަޓެއް ޖައްސާލައިގެން އެފައިސާ ނަގައިގެން ބޮޑު ސޭޓް އާއި އެކު މޭޒު ދަށުން ދަމާ ކުޅެނީ އެއީ ތޭ ތަމެން ނަށް ވޯޓް ލި މީހުން ތަމެންނާއި ހަވާލު ކުރި މަސްއޫލިއްޔަތު. ދެން ބޮޑު ކަންނެތް ފޮސް ގަނޑެއް ދައްކާ ލާ ގޮތަށް ތަމެން ދައްކާލާއިރު ވެސް ފެންނަނީ ކަންނެތް ފޮސް މީހެއްގެ ގޮތުގައެެއް ނޫންތޭ. 23 މިލިއަން ރުފިޔާ ހުސްވަން ދެން ގެރިމަސް ގަނެގެން ކަނީތޭ އަނެއްކާ ތަމެން. ގެރި މަހެއް ނޫން ދޯ ކަނީ ވެސް ބަފަލޯ މަސް ދޯ ކަނީ ވެސް.

 40. މި ޑޮކްޓަރު މިހާރަކަށް އައިސް އުޅޭނީ ހަމާގައިތޯ ސުވާލު އެބައުފެދޭ.

 41. އަދާލަތު ޕާޓީގަތިބީ ދެމީހުނާފަޅި

 42. ބޭކާރު މީހެއްތީ ތީނަ ދައްކާ ވާހަކަ

 43. ހުރިހާ ދިވެހިން މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަން ބޭނުންވާއިރު މިކަން ނުވެގެން އުޅެނީ ކީއްވެގެންތަ. ޑޮކްޓަރ ޝަހީދު ހުރަސް އަޅައިގެންތަ؟ ގައިމު މިސަރުކާރުން މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަން ހެދިތަންތަނުގެ އަދަދު ކުރެވިފަހުރި ހުކުމްތަކަށްވުރެ ގިނަ.

 44. ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް އޮތުމުން ނޭ 17 ނޮވެމްބަރު 2013 ގައި ވޯޓްލީ ރައްޔިތުންގެ %95 އިން ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަގާމަށް ރައީސް ޔާމީން އައްޔަން ކުރެއްވީ ރައްޔިތުން. ރައްޔިތުން އެތާއީދު އަނބުރާ ގެންދިޔަ ކަމުގެ ލިޔުމެއް އަދި އެއް އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަން އަކުން ސަރުކާރާއި ހަވާލު ނުކުރެއެވެ. މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުން އެއީ ރައްޔިތުންނެެއް ނޫނެވެ. އެއީ ދަ ރާއްޖެތެރޭން މާލެ އަށް އައިސް ފައި ތިބި ބީރަށްޓެހިން ތަކެއް މަޖްލީސް އެމެންގެ ދާއިރާގެ ކުޑަ ކުޑަ ޕްރޮޕޯޝަން އެއް ތަމްސީލް ކުރާ. އެމެންގެ ގިނަ މީހުންނަނީ އެއީ ވޯޓް ލީ މީހުންގެ 10 އިން ސައްތަގެ މީހުންގެ ވޯޓް އިން މަޖްލީހަށް ހޮވިފައިވާ ބަޔެކެވެ. އެއީ ރައްޔިތުންނެއް ނޫނެވެ. މަމެން މަމެންގެ ކަންކަން ނިންމަން ހަވާލެއް ނުކުރާނަން ދަ ރާއްޖެތެރޭން މާލެ އަށް އަންނަ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި. މަމެން އެކަން ހަވާލު ކޮށްފައިވާނީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި އެވެ. ކުޑާ ކޮށް ސައިޒު އޮޅިގެން ކަން ނޭގޭ އަދި އިދިކޮޅު ފަރާތް ތަަކަށް ތިޔާ އުޅެވެނީ.

 45. އިސްލާމް ދީނުގައި އެގޮތަށް އޮތުމުން ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން އެގޮތަށް ޢަމަލެއް ނުކުރޭ

 46. އިދިކޮޅު މީހުން އަރާ ގަލެއް ނޫން އެމެން އަރާނެ ބިމެއް ވެސް ނުބާއްވާނަން މަމެން މިއަހަރު ނިމޭ އިރު ސިޔާސީ ގޮތުން. މަމެން ދެން އެމެން އެއްލާލާނީ ސިޔާސީ ގޮތުން މާސްގެ ގޮނޑަށެވެ. އެއިރުން ހުންނާނެ ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަަސް ކެވިފައި ރަންރީނދޫ ކަނޑުކޮސް ބޮޑޭ އަށް ދޯ. އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ. އޯކޭ ގުޑް ގުޑް..

  • ދިވެހިމީހާ

   ކަލޭމެން ބޭރުވެގެން ނޫނީ ރާއްޖެއަށް ތަރައްގީއެއްވެސް ހަމަ ޖެހުމެއްވެސް ދުވަހަކު ނާންނާނެ. މިނިވަންކަމުގެ ވަސްވެސް ނުދުވާނެ

 47. އަސްލު ރާއްޖޭގެ އަހުލުވެރީންނަކީ މުސްލިމުންނެއް ނޫން.

 48. އެހެން މީހުންގެ ވާހަކަ ނުދައްކާ އަމިއްލައަށް އިސްލާލުވާން މަސައްކަށް ބަލަ ހުރިހާއެންމެން ވެސް

 49. އިދިކޮޅު މީހުން އަރަން އޮތް "ގާ" އޮތީ ފަޅިފަޅި ވެފައި ކަމަށް މަމެންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ސަރުކާރުން ވިދާޅުވުމުން މިހާރު ރައްޔިތުންނަށް އިނގޭނެ ނޫންތޭ އެމެން ނަށް މަމެން ޕިންކީން ރާކަނި މަސް ކާން ދޭނެ ކަން. ކުޅަދާނަ އެއް ނޫން މަޖްލީހުގެ ރައީސް ގެ ވޯޓް ނަގަން މަޖްލީހުގައި. ކުޅަ ދާނަ އެއް ނޫން އެކަން ކުރަން. މަމެން އެކޮޅު ކޮޅުން ހިނގާނީ ތަމެންނަށް އެކަން ވެއްޖެނަމަ. ކެނެރީގެ ނަޝީދާއި ގާސިމް އިބްރާހިމް ތިޔާ ކަން ހުއްޓާލުމަށް ފަހު ރަށު ތެރޭން މުޑި ކާށި ހޮވަން ދާން އުޅޭ. އަން މިއޮތީ ގޯނި. މިގޯނި ކޮނޑުގައި އަޅުވައިގެން ދަގަ މާޅޮހު ވަލަށް ކާށި ހޮވަން. ދަގަ ދަގަ ދަގަ ދަގަ. ކާށިހޮވާދޯ.

 50. ފޯމަރ ކައުންސިލަރ

  ޢަދާވަތު ޕާޓީ، ލާދީނީ ޝަހީދު!

 51. ޝަހީދު އެބުނީ އަސްލު ރަނގަޅަށް. މުއްލާތައް މީހުންމަރަން ދޭ އިރާގަށް މިތާކު ނުވާނެ

 52. ދެދުނިޔޭން ބާއްޖަވެރިވަމާ

  އަރެންގެ އާއިލާމީހެމީ.. ސަޙީދަކީ ކުޑަ އިރުއްސުރެ ސިކުޑީގެ އުނިކަންހުންނަ މީހެއް... އަރެންގެ މަންމަމެންވެސް ކިޔާނެ އޭނަ ކުރާ ކަންތަކުގެ ވާހަކަ... އުމުރުން 25 އަހަރުގަވެސް ކުރާނީ ކޮސްކަންތައް، ހަމަ މޮޔައެއްހެން އުޅޭނީ.. އަދި އޭނާގެ އެކުވެރިންވެސް ކިޔާ އުޅެނީ ހާފްމައިންޑް އޭނައައް..... އެހެން ކަމުން މީނަ ކޮންމެފަދަ ކަމެއްވެސް ކޮއްފާނެ ކަމައް އަހަރެން ގަބޫލް ކުރަން... އޭނަބުނެފާނެ ތިމާންނަމީ އަންހެނެކޭ ވެސް

  • ނާހަމަ ހެޔޮކޮށްތަ؟ މަށަށްވެސް ހީވޭ، މި ޝަހީދުއާއި ވެލެޒިނީއަކީ ތިޔަބާވަތުގެ ސިިކުނޑިގެ ނުކުޅޭދުންތަކެއް ހުރި ބައެއްކަމަށް. އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާތީ!

 53. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނަށް ގޮންޖަހާ މީހަކަށް މިދުނިޔެމަތީގައިވެސް އެކަން ދައްކަވާނެ

 54. މަރުގެ ހުކުމް ނަތީޖާ ނެރެވޭނަމަ، ސައުދީ އަރަބީޔާގައި ކޮންމެ އަަހަރު އެތަށް ބަޔަކަށް މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަން ޖެހޭނެ ބާވައޭ ހިތަށް އަރާ! އެއީ ކުށަށް އަރައިގންނަ އިރު %99 މީހުން ތިބެނީ ބުއްދި ބޭނުން ކުރެވޭވަރަށް ވުރެ ދެރަ ވަރު ހާލެއްގައި ކަމަށް ރިސަރޗް ތަކުން ދައްކާތީ! އެ ފަދަ ކުށަކަށް އަރައިގަންނަ އިރަކު ނުވިސްނޭ މަރުގެ ހުކުމް އަތުވެދާނެ ކަމެއް! % 99 މީހުން އެފަދަ ކަމެއް ކުރެވުނީތީ ހިތާމަ ކުރޭ! އެހެންވީމަ މި ބުނީ، މަރުގެ ހުކުމް ދެކެ ބިރުން ކަމެއް ނުކޮށެއް ނޫނީ، އެފަދަ ކުށް ކުރާ ގިނަ މީހުން އެކަން ކުރަނީކީ! އެހެންވީމަ، ޅަ އިރުއްސުރެ ރަނގަޅު މީހުން ބިނާ ކޮށް ތަރުބިއްޔަތު ކުރަންވީ!

 55. އަހުމަދު ސިމާޒް

  ކަލޭގެ އަބިދަރިން މީހަކު މަރާލައިފިނަމަ ކަލޭ އެމީހަކައް ހާދަ ސަޕޯޓެއްކުރާނެ ޔޭދޯ....

 56. ކަލޭ ދެން މިރާގެ އަންނާނީ މަރުވަން... ހަދާންކުރާތި ކަލޭ އަކައްނެތް ސަލާމަތެ.. ހުރިހާ އެންމެންވެސް ދައްކަނީ ކަލޭގެ ޖާހިލުކަމާ ނުބައިކަމުގެ ވާހަކަ.. އަދި ކަލޭގެ ދަރި އަކު ނުވަތަ ކަލޭގެ މަންމަ މީހަކުމަރާލައިފިނަމަ ކަލޭ ހުންނާނީ އައިޖާހާފަ ހޭންތަ ..

 57. މީނާ މަރަންވީ... ކަލޭ ތިހުރީ މިހާރު ދީނުން ބޭރުވެފަ...

 58. އެހެން މީހަކު ލިޔުނު ފޮތެއް "މޮލްޑިވްސް ސްޓޯރީ" އަމިއްލަ ނަމަށް ބަދަލުކުރި މީހަކު ކޮށްފައި ނުކުރާނެ ކަމެއް ހަމަ ނޯންނާނެ. މީ އަހަރެން ލޮލުން ދެކެ އަތުން ހިފި ކަމެއްގެ ވާހަކަ މިބުނީ.

  • ސަހީދު ތީ އަސްލުވެސް އެހެންމީހުން ކުރާ މަސައްކަތް އަމިއްލަނަމުގައި ނެރޭ މީހެއް.

 59. މުސްލިމުން ރުޅިއެރުވުމަކީ އހަރެންގެ އުފަލެއް.ޝަހީދު

 60. ޢާދަމް ނަވާޒް ބުނެދީފާނަންތޯ މަރުގެހުކުމް ނުކުމެދާނެ މައްސަލައެއް. ޢޮބްޖެކްޓިވްކޮއް ޥިސްނާލަން ކެރޭނެތޯ؟ ނޫނީ ބިރުގަންނަނީތޯ

 61. ޢަދާލަތު ޕާޓީއަކީ ވަކި ތަފާތު ޕާޓީއެއް ނޫން. އިސްލާމްދީން ކުރިއަރުވާ މީހުން އެކަމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވާ ޕާޓީއެއް ނޫން އެއީ! އެކަހަލަ ލޭބަލެއް ޖަހައިގެން އުޅޭ ބައިގަނޑެއް. އެ ލޭބަލް ޢާއްމު މެމްބަރުންނަށް ދައްކައިގެން ޕާޓީގެ ބޮޑުން ކުޅެމުން ދަނީ މުޅިން ތަފާތު ރޯލެއް. އެއަށްވުރެ މާ ގިނައިން ދީނީ ހޭލުންތެރިކަމަށް މަސައްކަތް ކުރޭ "ސަލަފް ޖަމިޢިއްޔާ"، "ޕީސް ފައުންޑޭޝަން" ފަދަ ޖަމާޢަތްތައް. ޢަދާލަތު ޕާޓީއަކީ ހަމަ އެންމެ ހަޑި ޑާޓީ ޕޮލިޓިކަލް ޕާޓީއެއް. އެ ޕާޓީގެ ރައީސް ޢިމްރާން ދުވަހަކުވެސް ދީނީ ދަރުސެއް ދިންއަޑު އެއްސެވިންތޯ؟

  • އިސްލާންދީން އެއީ ކުރިއަރުވަން ޖެހޭ އެއްޗެއްތަ؟ ކުރިއަރުވަންވީ ސުލްހަވެރިކަމާ އަމާންކަމާ ގައުމިއްޔަތު

  • ތިބޭފުޅާ ރަނގަޅަށް ލޯ ހުޅުވާލާފަ ބަލާލާ. ހޯދާލާ. ޢިމްރާނު އެތައް ދަރުސް އެއް ދިން. މިސްކިތްތަކުގައި. ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ކުރިން ސިލްސިލާކޮށް، އެތައް ދަރުސް އެއް މިސްކިތުގައި ދިންކަން އަހަރެން ދެނެހުރިން. އެކަމު ދުވަހަކު ދަރުސަކަށް ނުދާ މީހަކަށް އެކަމެއް އޮތްކަން އެނގޭ ކަމަކަށް ވެސް ނުވާނެ.

 62. ލާދީނިން ޕީއެޗްޑީ ހެއްދެވި ބޭސް ސިޓީ ލިޔަން ނޭނގޭ ނުވިޝަހީދު ޗާހަރީ ދީނުން ބޭރުވީމާ ދެން ކުފުރު ވެއްޖައޫއެ... އޭ ހުރި ހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާއޭ... އެދުވަހުން ބުނާނެތެވެ. އޭސަހަރޯއެ އަހުރެން ބިމުގެ ވެއްޔަށްވިނަމަ ދޯއޭ.

 63. މިބަ...އެބަޖެހޭ އިސްލާހުކުރަން.....އެމްޑީޕީގެ ފިކުރު ހަމަ....

 64. ﷲ ގެ ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމަކީ ﷲ އަންގަވާފައިވާ ގޮތާއި ޙިކްމަތާއި ޚިލާފަށް ތިމާމެން ހިތައް އެރިގޮތަކަށް މާނަކޮށް މީހުން މަގު ފުރެއދުމެވެ. ޢެއީ މާގޯސް ކަމެކެކެވެ.

 65. ކަލޯ ޝަހީދު އަހަންނަށް ހީވަނީ މިހާރު ކަލޭވެސް މިއުޅޭ ލާދީނީ ޔާމިނު ފެކްޝަނަށް ވަންނަން އުޅޭހެން.. އާ އެހެންޏާފަހެ، ޔާމީނު ރޭގަވެސް ވިދާޅުވީ މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރާތީޔޯ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އޭނާދެކެ ރުޅިއަންނަނީ... ޢަޖައިބެއްފަހެ ނުވާނެތަ؟ އެބުނާ މަރުގެ ޙުކުމް މިރާއްޖޭގައި އެބަ ތަންފީޒު ކުރޭތަ.. އެތަން ފެންނަނީ ލޯކަނު މީހުންނަށް ކަންނޭނގެ.. އެހެންޏާފަހެ ޔާމީނު ބިރުގަންނަނީ މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރާނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ އޭނާގެ މައްޗަށް އެ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރަން ޖެހިދާނެތީ... ކަލޯވެސް އެ ލާދީނީ ޔާމީނުގެ ފިކުރުން ސަލާމަތްވޭތޯ ބަލާބަލަ. ނިކަން ކެރެންޏާ މިކޮމެންޓްވެސް ޖަހާލަދީބަލަ.

 66. އިސްލާމް ދީން ބަޔަކު ބަދު ނާމް ކުރަނީ ﷲ ގެ ޙުކުމް ރަނގަޅަށް ފަހުމް ނުވާތީއެވެ. ފަހަރެއްގައި ވެސް ޤިޞާޞް ގެ ޙުކުމް ބާއްވާލައްވާފައިވަނީ މީހުން ގެ ފުރާނަ ދުއްވާލަން ﷲރުއްސަވާތީއެއް ނޫނެވެ. ޤިޞާޞް ގެ އާޔަތް ރަނގަޅަށްކިޔާއޭގެ މާނައާމެދު ފުންކޮށް ވިސް ނާލުން މުހިންމެވެ. ﷲ އެޙުކުމް ބާއްވާލެއްވީ ފުޜަނަތައް ސަލާމަތް ކޮށް ނުޙައްޤުން މީހުން މަރަމުން އައި ޖާހިލިއްޔަ އާދަތަކަށް އިންޞާފުވެރި ގޮތެއްގައި ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށެވެ.

 67. ޝަހީދު ނޫނަސް މިކަހަލަ ކޮސްގޮވާ މީހުން ދުނިޔޭގައި ގިނަ. ސުވާލަކީ މިވެރިން ގޮވާ ކޮސްތަށް ޕޮރޮމޯޓްކޮށް ހަބަރު ލިޔެ އެއަށް މީހުންގެ ސަމާލު ކަން ގެންނަންޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ ކޮންމެ މީހަކު ކޮންމެ އެއްޗެއް ކިޔަސް މަރުގެ ހުކުމް ކަނޑައެޅުއްވީ އަހަރެމެން އެފަރާތަކަށް އަޅުކަންކުރާ އިލާހު ކަމަށްވީތީ، އަހަރެމެން މިތިބީ އެ ހުކުމަށް ރުހި، ގަބޫލުކޮށްގެނެވެ. ދެން ތަނަކުން ކުކުޅަކަސް، ޑޮކްޓަރަކަސް ކެޔޮޅަކަސް އެއާއި ދެކޮޅަށް ދައްކާ ވާހަކައަކަށް އަހަރެމެން ކަންބޮޑުވާކަށް ނުޖެހެއެވެ. އޭނާ އޭނާގެ ދެކޮޅުވެރިކަމާއެކު ކަލާނގެ ހަޟުރަތައް ދާނީ ހަމަ ގައިމުވެސް އދ ގެ ހިމާޔަތާއި އެކުގައެއް ނޫނެވެ. އެދުވަހުން ސައިޒުވާނެ ކަމާމެދު ޝައްކެއް ނެތެވެ.

 68. ދިވެއްސަކު ދީނުން ބޭރުވާނީ ކިހިނެއް ތިކަމެއް ނިވާނެ

 69. މިވެރިކަމުގައި އދ ގަ ޑރ މަސައްކަތް ކުރަށްވާ އިރުވެސް އިިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ދޯ ގޯސްމިވަނީ؟

 70. ޑަކްޓަރު ޝަހީދޫއެވެެ. ކަލޭ މި ދިވެހި ޤައުމަށް އުފަންވީތީވެ އަހަރެމެން ހިތާމަކުރަމެވެ. ކަލޭގެ މަރު ނިކަން ވޭންހުރިގޮތަކަށް ފެނިގެން ދިއުމަކީ އަހަރެމެން އެދޭގޮތެވެ. އެކަމަކު އެއީ ކަލޭ ތައުބާނުވިނަމެވެ.

 71. މިއީ މުސްލިމް ޤައުމެއް. އެކަމު މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒެއް ނުކުރޭ. މާނައަކީ އެކަމަށް ދެކޮޅޭ.
  ޝަހީދު އެއީ މުސްލިމެއް. މިހުކުމަކަށް ތާއީދެއް ނުކުރޭ. މާނައަކީ ދެކޮޅޭ.
  ## މި ދެފަރާތުގައި އެއްވެސް ތަފާތެއް އެބަހުރިބާ؟
  ވަގުތު ނޫހުން އޮޅުން ފިލުވައި ދެއްވަބަލަ، ދީނީ އިލްމުވެރިއެއްގެ ފަރާތުން ވިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅު.

 72. މި ޕޯސްޓް ކިޔާލީމަ އޭނަ ކުރިކަން ކުއްވެރި ކުރުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސިޔާސީ މަގުސަދެެއް ހާސިލް ކުރަން މަސައްކަތް ކޮއްފައިވާކަން ފާހަގަ ވޭ..

 73. ♤♤■■¡●《

  ރާއްޖޭގަ މަރުގެހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަން އުޅެނީ ދީނުގަ އޮތްގޮތަކަށް ނޫން..
  ރާއްޖޭގަ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަން އުޅޭ ގޮތާ އަޅުގަނޑުވެސް ދެ ކޮޅު..

 74. ޔާމީން ދީނާއި ހިޅާފު ކިތައް ވާހަކަ ދައްކަނީ..... ވަކިފަރާ ތަކަށް ބުރަވެ މައުޅޫޅާތު ފަތުރުން ހުއްޓާޅާ

 75. ޑރ. ޝަހީދު ކޯއްޗެއްތޯ ކިޔެވީ؟ ކިޔެވި އެއްވެސް ފޮތެއްގެ ނެތީތޯ އިސްލާމްދީނުގައި މަރަށް އޮތް ޙުކުމް؟ މިކަހަލަ މީހުންވެސް އެބައުޅޭ މުސްލިމުންނޭ ކިޔައިގެން.

 76. ޔާމިނު ރޭގަ ބުނީނު ސިހުރަކީ ވާއެއްޗެއް ނޫނޭ އެ ޤަބޫލުވެސް ކުރަން ނުވާނޭ.. އެކަމަކު ޤުރުއާނުގަ އެއޮތީ ސިހުރަކީ ވާއެއްޗެއްކަމަށް އޭގެ އަސަރުވެސް ކުރާއެއްޗެއްކަމަށް.. ކީއްވެޔޯ އެއަށް ހަބަރު ނުހަދަނީ ޝަހީދު ފަހަތުން ނުނެއްޓިގެން ތިޔަ އުޅެނީ

 77. ކަލެ އަށޮޯ ދޯ އިނގެ ނީ ! ?

 78. އިސްލާމެއް

  އިންސާނެއްގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ކުރަން އެންމެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާނީ ﷲ. އެފަރާތުން ނިންމަވާފައިވާ ގޮތަކަށް ގޮންޖަހާ އަހަރުން އިންސާނުން މީކޮންބަޔެއް. ތިފިކުރަށް ކިހިނެއް ތާޢީދު ކުރާނީ.

 79. އިއްތިހާދު

  މިހާރު އިދި ކޮޅުފަރާތުގެ ތިބި އެމް.ޑީ.ޕީ، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން، ގާސިމް އިބްރާހީމް އަދި އާދާލަތު ޕާޓީން އަޅުގަޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދެންޏާ ވިދާޅުވެ ދެއްވާ މިކަމުގެ ރަގަޅު ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟ އިސްލާމް ދީނުގައި އޮންނަ ގޮތަށް މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން ރަގަޅުތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ؟ ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ގައުމަށްޓަކައި ދީނަށްޓަކައި ޑިމޮކްރަސީ އަށްޓަކައި އެއްބަސްވެ ސޮއެ ކުރެއްވިގޮތަށް، ތިބޭފުޅުން ނިންމެވިގޮތެއް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ސޮއެކޮށްފަ ނެރެދެއްވަން ކެރޭނެތޯ؟

 80. ޑރ.ޝަހީދުއެވެ، މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރާފަރާތެއް ނޫން މުހިންމީކީ، މަރުގެ ހުކުމް ކުރަން އަހަރުމެންނަށް އެންގެވިފަރާތް. އެފަރާތް އެއީ ހުރިހާ ކަމެއް އެންމެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ފަރާތް، އެފަރާތަށް އެންމެ މޮޅަށް އެނގިލައްވާނީ ރަގަޅު ގޮތާ ނުބައި ގޮތް. އެފަރާތުން އެންގެވިގޮތަކަށް ސުވާލު އުފެއްދުމުގެ ފެންވަރެއް އަހަރުން އިންސާނުންގެ ގަޔަކު ނެތް.

 81. އެމްޑީޕީގެ ކުރިމަގު ސަހީދު އެދައްކަވަނީ އެއްވެސް ކުށަކާނުލާ މީހުންމަރަނީ އިސްލާމް އެކަން އެގޮތަށް އޮންނާތޯއެއްނޫން ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ފަރާތްތަކުން އިދިކޮޅު ހަދާތި މަރުގެހުކުމް ރާއްޖޭގަ ތަންފީޒު ނުކުރެވެނީ

 82. ހަމަޔަޤީނުންވެސް ވާނެކަމެއް އެބަ އޮތެވެ. ﷲގެ ހުކުމަށް ގޮންޖެހި މީހާއަށް ނަރަކައިގެ ހުކުމް ތަންފީޒުވާނެއެވެ. އަދި އޭގެ ކުރިން ކަށްވަޅުގައިވެސް ޙުކުމް ތަންފީޒުވާނެއެވެ.

 83. މީހަކު ބުނި ޒިނޭވެސް އޯކޭއޭ ފައިސާ ދީގެން ވެއްޖެޔާ.. އެވާހަކަ ނުޖެހީ ކީއްވެ؟

 84. ޔާ الله މި މުނާފިގުންގެ ކިބައިން އަޅަމެންނާއި އަޅަމެންގެ ގައުމު ރައްކާތެރިކުރައްވާށި، މިބައި މީހުން ގެ ފިކުރީ ހަނގުރާމަ ބަލިކުރައްވާށި. އާމީން

 85. ލާދީނީ ކިއީމަ ކިޔާ ވާހަކަ ބުނާނީ

 86. ހުކުމްކޮށް މެރުން ގޯސްވީ،،، ހުކުމް ނުކޮށް މަގުމަތިން، ސިޑި ދަށުން، ވަޅިން، ކަނޑިން މެރުން ހުއްދަތޯ؟ ޑރ. މިލަގަބަކީ ވަކި މިންވަރަކަށް ލާދީނީ ވީމާ ދޭ ލަގަބެއްބާ! ޝަހީދު މަރުވުމުގެ ކުރިން ތައުބާވެ ލައްވާ، އިސްލާމްދީނަށް ރުޖޫއަވެލައްވާ..

  • ޑރ ކިޔަނީ ވަރަށް ކިޔަވައިގެން ތިބޭ ތަންދޮރު ދަންނަމީހުންނަށް. ޑރ.ޝަހީދަކީ ނަމޫނާ އިއްލްމު ވެރިއެއް، ތިޔަ ފާޑަށް ހަސަދަވެރިނުވޭ.

 87. އިބްރަޙިމް ޔާސިފް

  މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމާއި ދެކޮޅަށް އެކަމަކު ދިވެހި ރާއްޖޭގައި މަރުގެ ޙުކުމައް އަމަލު ނުކުރުން މައްސަލަ އަކަށް ނުވޭތޯ

 88. މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމާއި ދެކޮޅަށް އެކަމަކު ދިވެހި ރާއްޖޭގައި މަރުގެ ޙުކުމައް އަމަލު ނުކުރުން މައްސަލަ އަކަށް ނުވޭތޯ

 89. ކަލޭ ދެން ރާއްޖެއަށް ނާންނާތި!

 90. ޢަދާލަތު ޕާޓީއަކީވެސް ޑެމޮކްރަޓި ޕާޓީއެއް ޑެމޮކްރަސީ ދީނަކީ ހުރިހާކަމެއް ހުއްދަކުރާ ދީނެއް...

 91. ކާކަށް ކަލޭ ތިޔަ ގޮތް ކިޔަނީ. ކަލޭތަ ހުކުމްތައް ކަނޑައަޅަނީ. ކަލޭ ނިކަން މޮޅިއްޔާ ކަލޭ އަމިއްލައަށް ތިޔަ ހުރި ޖިންސު ބަދަލު ކޮށްލަބަ. ކަލޭ ތިޔަ ސިފައިގައި، ހެއްދެވި ފަރާތުގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަ ކަމާއެވެ. ކަލެއަށް ހެވެއް ނުބައެް ނޭނގޭ ހިސާބަށް ކަލޭ މަގުފުރެއްދި ޝައިތާނާގެ ނުބައިކަމާއެވެ. ކަލެއަށް ތިޔަ ހުރި މަގާމާއި، ކަލޭގެ ނުބައިކަމާއި، ކަލޭ ތިޔަ ސަޕޯޓްކުރާ ލާދީނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ނޫން އެއްޗެއް ނުފެންނަކަމާމެދު އަހަރެމެން ހިތާމަކުރަން.

 92. ޙަސަންކަލޯ

  އޭ، ހަލޯ، ކަލޭތީ އަހަރެމެން މުސްލިމުންގެ ތެރެއިންވާ މީހެއްނޫން. އަދި ކަލޭތީ ކަލޭ އެކުވެރިންކަމަށް ތިޔަ ދެކޭ ﷲއަށް ކާފިރުވެގެން ތިބި މީހުންވެސް ބަލައިގަންނަ މީހެއްނޫން. އެމީހެއްގެ އައިޑެންޓިޓީ ގެއްލިއްޖެނަމަ ދެން ބަލައިގަންނާނެ އެކަކުވެސް ނުވާނެ. ތިއީ ނިކަމެތިވެ ގޮތް ހުސްވެގެން ގޮވާ މޮޔަ. ދެން ހުރޭ.

 93. ވަރުގަދަމީހާ

  ޝަހީދު އަކީ ކުޑައިރުވެސް ކުޑަހަމަނުޖެހޭގޮތެއް ހުންނަކުއްޖަކަށްވުމުން ކުޑަކޮށް ދުލުިކުރި ދެމިފައިހުންނަވަގުތު ތިޔަކަހަލަ ވާހަކަދައްކާނެ ތިކަން މާބޮޑުކަމަކަށް ނަހަދާ ވެރިކަންބަދަލުވުމުން އަނެއްކާވެސް ފޮރިންގމިނިސްޓަރކަން ދެއްވުމުން އޭނާ ހަމަޔަކަށް އެޅިދާނެ

 94. ތިޔަ ބުނާ ގަދަކަމުން އޮޅުވާލައިގެން ރާއްޖެ ގެނެސްގެން އުޅޭ ކަންތަކަށް އަހަރެމެން ތަބާވާން ޖެހޭތަ؟ ރާއްޖޭގަ އޮތް ސުލުހަވެރިކަން ނައްތާލާ ތިބި އިސްމީހުން މަރާލާ ދަރުމަވަންތައޭ ކިޔަކަސް އެއަކީ އަހަރެމެންނާ ބީރައްޓެހި އުސޫލުތަކެއް.

 95. ސުޕެސަލް ޕަޕެޓުއާ

  މަރުގެ ހުކުމް ހަމަ ދޭން ޖެހޭ.. އެންމެ ފުރަތަމަ އެހުކުން ތަންފީޒުކުރަންވީ ދީނުންބޭރުވާ މީހުންގެ މައްޗައް..

 96. ރައީސް ޔާމީން ސިޙުރު ޤަބޫލު ނުކުރައްމޭ ވިދާޅުވީމަ އިސްލާމްދީނުގައި އޮތް ޙުކުމަކަށް އިންކާރުކުރިކަމަށް ނުވަނީތޯ؟

  • ޔާﷲ އަހަރެމެން އިސްލާމްގެ ހާލަތު ނިކަން ވިސްނާލަބަ. ދީނުގެ ހުކުމެއްތަ ސިހުރު ގަބޫލު ކުރުމަކީ، ބަލަ ގަބޫލް ކުރުން ބުނާ ބަހުގެ މާނައަކީ، އަންގަވާފައިވާ ގޮތަށް އަމަލު ކުރުން. ސިހުރު ހަދަންތަ އަންގަވާފައިވަނީ، ނުވަތަ ނުހަދަންތަ؟ ގަބޫލުކޮށް ތަބާނުވާމީހުން އޭގައި ފައިދާވާކަން އެނގޭ ހިދުވެސް އެ ނުހަދަނީ. ގޮޓް؟

  • ސިޙުރު އެއީ ޖެހޭ އެއްޗެއްކަން ޤަބޫލު ނުކުރުމަކީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތައް ގޮންޖެހުމުގެ ސަބަބުން ކުފުރުވެދާނެ ފަދަ ޢަމަލެއް

 97. މިފަހަރު ކީއްވެބާ ތިކަމާ ރައީސް ނަޝީދާ ގުޅުވާފައި ޚަބަރު ނުލިއުއްވީ! ނަވާޒަށް ހެޔޮވިސްނުނީކަމަށް ފެނޭ

  • އައްދެ ޑރ ޝަހީދާ ގުޅިފައި އޮތިއްޔާ ދެން އިތުރަކުން ނަޝީދަކާ ގުޅުވާކަށްވެސް ނުޖެހޭނެ. އެއީ އެއް ނޭވާގެ ދޭތި.

 98. ވިސްނާ ތައުބާވޭ

  ހެވާ ނުބައި ވަކިކުރަން ނޭނގުނީމަ ވާގޮތް ތިއީ...! ކީއްކުރާނީ.... ﷲ ތަޢާލާ ހިދާޔަތް ދެއްކެވި އަޅަކަށް ހިދާޔަތް ލިބޭނީ.. އެ ކަލާނގެ މަގުފުރައްދަވައިފި އަޅަކަށް ހިދާޔަތް ދައްކާނޭ އެހެން ފަރާތެއް ނުވޭ!!!

 99. އަޙްމަދު ޙުސައިން

  ޑރ. ޝަހީދު ތިގޮތަށް ވިދާޅުވިނަމަ ކުފުރުވެއްޖެ. ރަގަޅު ގޮތަކީ ދީނީ ކަންތައް ނޭގޭނަމަ، ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ކާރިއަށް ވަޑައިގެން ދީނީ މައުލޫމާތު އުގެނި ދަސްކުރުން. އަދި އަވަހަށް ތައުބާވެ ހައްގު މަގަށް ރުޖޫޢަވުން